REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 11 poz. 144

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie nowego połączenia drogowego i mostu granicznego przez rzekę Poprad w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem,

podpisana w Ostrawie dnia 23 listopada 2004 r.

Tekst pierwotny

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie nowego połączenia drogowego i mostu granicznego przez rzekę Poprad w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami

– zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie transportu, sporządzoną w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.,

– biorąc pod uwagę wzajemną integrację w ramach Unii Europejskiej i rozwój współpracy transgranicznej,

– kierując się dążeniem do usprawnienia ruchu drogowego między obydwoma Państwami,

– w celu poprawy warunków na rzecz rozwoju wszechstronnej współpracy między obydwoma Państwami,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Droga krajowa nr 87 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i droga I/68 na terytorium Republiki Słowackiej zostaną połączone w nowym miejscu mostem granicznym przez rzekę Poprad, w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem, na II. odcinku granicznym między znakami granicznymi II/51/1 i II/52a, II/52b.

2. W tym celu zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia budowlane:

a) nowy most graniczny przez rzekę Poprad, zwany dalej „mostem granicznym”,

b) nowy odcinek drogi krajowej nr 87 w rejonie miejscowości Piwniczna, stanowiący dojazd do mostu granicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „polską drogą dojazdową”,

c) nowy odcinek drogi nr I/68 w rejonie miejscowości Mniszek nad Popradem, stanowiący dojazd do mostu granicznego na terytorium Republiki Słowackiej, zwany dalej „słowacką drogą dojazdową”,

d) obiekty wspólnego drogowego przejścia granicznego na terytorium Republiki Słowackiej, zwane dalej „obiektami przejścia granicznego”.

3. Umawiające się Strony dołożą starań, aby przedsięwzięcia budowlane wymienione w ustępie 2 zostały ukończone do końca 2006 r.

Artykuł 2

1. Słowacka Umawiająca się Strona w celu realizacji postanowień artykułu 1 jest zobowiązana do:

1) przygotowania i prowadzenia budowy mostu granicznego, a w szczególności:

a) opracowania oraz uzgodnienia z polską Umawiającą się Stroną koncepcji i konstrukcji mostu granicznego,

b) opracowania dokumentacji projektowej i zapewnienia właściwych decyzji i zezwoleń,

c) opracowania oraz uzgodnienia z polską Umawiającą się Stroną dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia międzynarodowego przetargu na wykonawcę, zwanej dalej „dokumentacją przetargową”,

d) przeprowadzenia międzynarodowego przetargu na wykonawcę,

e) zapewnienia przedstawicielom polskiej Umawiającej się Strony udziału w pracach komisji przetargowej w sprawie wyboru wykonawcy,

f) zawarcia kontraktu ze zwycięzcą międzynarodowego przetargu i zapewnienia realizacji budowy,

g) sprawowania nadzoru inwestorskiego,

h) wyegzekwowania od wykonawcy w okresie gwarancyjnym usunięcia ewentualnych wad i usterek związanych z realizacją budowy,

2) wybudowania słowackiej drogi dojazdowej,

3) zabezpieczenia budowy obiektów przejścia granicznego.

2. Polska Umawiająca się Strona w celu realizacji postanowień artykułu 1 jest zobowiązana do:

1) współpracy ze słowacką Umawiającą się Stroną przy przygotowaniu i prowadzeniu budowy mostu granicznego, zapewniając:

a) właściwe decyzje i zezwolenia,

b) udział przedstawicieli polskiej Umawiającej się Strony w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia międzynarodowego przetargu na wykonawcę,

c) przeprowadzenie na swoim terytorium badań inżynieryjno-geologicznych i pomiarów geodezyjnych oraz przekazanie ich wyników słowackiej Umawiającej się Stronie,

2) wybudowania polskiej drogi dojazdowej.

3. Most graniczny będzie projektowany, wykonany i odebrany zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi, normami i przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi w obu Państwach. W przypadku gdyby normy i przepisy były odmienne, należy postępować według tych, które są bardziej rygorystyczne. Przed wydaniem właściwych zezwoleń dokumentację projektową należy omówić i uzgodnić w ramach Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych. Przy projektowaniu i budowie mostu granicznego będą przestrzegane warunki określone przez właściwe organy ds. gospodarki wodnej Umawiających się Stron z uwzględnieniem postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Warszawie dnia 14 maja 1977 r., zgodnie z jej obowiązującym brzmieniem i równocześnie tak, aby obiekty mostu granicznego nie spowodowały pogorszenia warunków spływowych rzeki Poprad w przypadku wielkiej wody i spływu kry.

4. Przetarg na wykonawcę mostu granicznego zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Republice Słowackiej. W dokumentacji przetargowej zostanie zawarty wymóg, że cena ofertowa i cena poszczególnych pozycji będzie wyrażona w euro.

5. Wszystkie prace związane z budową mostu granicznego muszą być prowadzone w sposób nienaruszający przebiegu granicy państwowej.

6. Dokumentacja projektowa mostu granicznego zostanie opracowana w języku polskim i języku słowackim.

7. Postanowienia niniejszego artykułu będą realizowane odpowiednio: w imieniu słowackiej Umawiającej się Strony przez Słowacki Zarząd Dróg, z wyjątkiem ustępu 1 punkt 3, który będzie realizowany przez Dyrekcję Ceł Republiki Słowackiej, w imieniu polskiej Umawiającej się Strony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zwane dalej „właściwymi organami”.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą dokonywać odbioru robót wspólnie, za pośrednictwem właściwych organów i w obecności wykonawcy robót, zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawnymi obowiązującymi w obu Państwach oraz według norm i przepisów techniczno-budowlanych obowiązujących w obu Państwach, zgodnie z warunkami kontraktu na budowę mostu granicznego.

Artykuł 4

Utrzymanie mostu granicznego będzie się odbywało na podstawie postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o utrzymaniu drogowych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 29 listopada 1995 r.

Artykuł 5

1. Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty pozyskania gruntu i realizacji przedsięwzięć budowlanych, o których mowa w artykule 1 ustęp 2, które znajdują się na terytorium jej Państwa.

2. Polska Umawiająca się Strona pokryje słowackiej Umawiającej się Stronie poniesione przez nią koszty administracyjne, dotyczące w szczególności działań, o których mowa w artykule 2 ustęp 1 punkt 1, w wysokości 10 % kosztów budowy polskiej części mostu granicznego, wynikających z ceny uzgodnionej w kontrakcie na budowę mostu granicznego, bez uwzględnienia podatków od towarów i usług przewidzianych w prawie Republiki Słowackiej. Koszty administracyjne zostaną pokryte przez właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, wystawionej w euro przez właściwy organ słowackiej Umawiającej się Strony.

3. Istniejąca i nowo opracowana dokumentacja – w szczególności dokumentacja geodezyjna oraz badania inżynieryjno-geologiczne – niezbędna do projektowania mostu granicznego będzie bezpłatnie udostępniona przez właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony właściwemu organowi słowackiej Umawiającej się Strony.

4. Umawiające się Strony dołożą starań, by uzyskać pomoc finansową na budowę mostu granicznego z właściwego funduszu Unii Europejskiej.

Artykuł 6

Po zrealizowaniu budowy mostu, zgodnie z niniejszą umową każda z Umawiających się Stron będzie właścicielem tej części mostu granicznego, który znajduje się na terytorium jej Państwa.

Artykuł 7

1. Wykonawca realizujący budowę mostu granicznego zostanie zobowiązany w kontrakcie na budowę mostu do wystawienia właściwemu organowi słowackiej Umawiającej się Strony oddzielnych faktur za wykonanie:

a) konstrukcji dolnej, tj. przyczółka, filarów i regulacji koryta nurtu rzeki Poprad,

b) konstrukcji nośnej wraz z jej wyposażeniem,

zgodnie z ich przynależnością do terytoriów Państw Umawiających się Stron.

2. Właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony będzie przekazywać właściwemu organowi słowackiej Umawiającej się Strony przypadające na polską Umawiającą się Stronę części płatności, dotyczących budowy mostu granicznego, na podstawie faktur wystawionych przez słowacką Umawiającą się Stronę, w których nie będzie uwzględniony podatek od towarów i usług. Płatności będą dokonywane na rzecz wykonawcy przez właściwy organ słowackiej Umawiającej się Strony na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur.

3. Właściwy organ słowackiej Umawiającej się Strony będzie informować z dwumiesięcznym wyprzedzeniem właściwy organ polskiej Umawiającej się Strony o szacunkowej wysokości środków finansowych potrzebnych na realizację płatności, o których mowa w ustępie 2.

4. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy mostu granicznego między właściwymi organami obu Umawiających się Stron nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jego końcowego odbioru.

5. Wszystkie płatności właściwego organu polskiej Umawiającej się Strony dokonywane będą w euro właściwemu organowi słowackiej Umawiającej się Strony, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury.

6. Właściwy organ słowackiej Umawiającej się Strony po podpisaniu kontraktu na budowę mostu granicznego przekaże niezwłocznie właściwemu organowi polskiej Umawiającej się Strony jeden egzemplarz oryginału tego kontraktu.

Artykuł 8

1. Umawiające się Strony umożliwią obywatelom Państw Umawiających się Stron i obywatelom państw trzecich, wykonującym prace związane z budową mostu granicznego zgodnie z niniejszą umową i nieobjętym obowiązkiem posiadania wizy w żadnym z Państw Umawiających się Stron, przekraczanie granicy państwa w rejonie placu budowy mostu granicznego i przebywanie w tej części budowy, która znajduje się na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, bez konieczności posiadania zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę, o ile posiadają przy sobie ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy państwowej.

2. Umawiające się Strony umożliwią obywatelom państw trzecich, których dotyczy obowiązek posiadania wizy na pobyt w jednym z Państw Umawiających się Stron, wykonującym prace zgodnie z niniejszą umową, przekraczanie granicy państwa w rejonie placu budowy mostu granicznego i przebywanie w tej części budowy, która znajduje się na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, jeżeli zostali zatrudnieni zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa o zatrudnianiu cudzoziemców, otrzymali wizę i posiadają przy sobie ważny dokument uprawniający do przekraczania granicy państwowej.

3. Sprawy dotyczące porządku na granicy państwowej w związku z budową mostu granicznego zostaną uzgodnione przez organy graniczne Umawiających się Stron przed rozpoczęciem budowy.

Artykuł 9

Właściwe organy Umawiających się Stron powiadomią organy graniczne i celne swoich Państw o terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy mostu granicznego na 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót.

Artykuł 10

1. Dla sprzedaży towarów i usług dokonywanych w związku z budową mostu granicznego będą stosowane wewnętrzne przepisy prawa obu Umawiających się Stron dotyczące podatku od towarów i usług.

2. Sprzęt, narzędzia, urządzenia, pojazdy i środki transportu używane do robót w ramach niniejszej umowy oraz towary potrzebne do budowy mostu granicznego mogą być przywiezione z terytorium Państwa jednej Umawiającej się Strony na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony zgodnie z prawem wewnętrznym obu Umawiających się Stron.

3. Właściwe organy podatkowe i celne Umawiających się Stron będą się wzajemnie porozumiewać i przekazywać niezbędne informacje oraz udzielać pomocy przy stosowaniu wewnętrznych przepisów prawa zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2. Przedstawiciele tych organów będą uprawnieni do przebywania na placu budowy mostu granicznego i podejmowania tam działań zgodnie z postanowieniami ustępów 1 i 2, które są zgodne z ich wewnętrznymi przepisami prawa.

Artykuł 11

1. W celu wykonania niniejszej umowy, niezwłocznie po jej podpisaniu, Umawiające się Strony zapewnią powołanie polsko-słowackiej Komisji Mieszanej, zwanej dalej „Komisją Mieszaną”, która składać się będzie z polskiej i słowackiej delegacji. Umawiające się Strony poinformują się wzajemnie o wyznaczeniu przewodniczących delegacji.

2. Każdy przewodniczący delegacji może zwołać posiedzenie Komisji Mieszanej w porozumieniu z przewodniczącym delegacji drugiej Umawiającej się Strony. Posiedzenie takie musi odbyć się w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jego zwołanie. Posiedzenia Komisji Mieszanej będą się odbywać na przemian w obu Państwach.

3. Zadaniem Komisji Mieszanej jest wyjaśnianie podstawowych problemów dotyczących realizacji niniejszej umowy, jak również przedstawianie właściwym organom Umawiających się Stron opinii i zaleceń, w szczególności w sprawach:

a) konstrukcji i wymiarów mostu granicznego,

b) określenia zakresu wspólnych prac,

c) sprawdzenia projektu mostu granicznego,

d) płatności i warunków płatności,

e) warunków odbioru obiektów mostu granicznego,

f) podziału kosztów budowy mostu granicznego,

g) przyjęcia i przekazania do eksploatacji obiektów mostu granicznego,

h) terminów realizacji budowy,

i) interpretacji niniejszej umowy lub jej stosowania w razie różnicy stanowisk.

4. Delegacje uczestniczące w Komisji Mieszanej będą zobowiązane do udzielania wzajemnej pomocy w zakresie przygotowania dokumentów, które uznają za niezbędne do podjęcia decyzji przez Komisję Mieszaną.

5. Komisja Mieszana podejmuje decyzje we wzajemnym porozumieniu przewodniczących obu delegacji.

6. Właściwe organy Umawiających się Stron przed pierwszym posiedzeniem Komisji Mieszanej wskażą pełnomocników upoważnionych do wyjaśniania wszelkich problemów związanych z budową mostu granicznego, w tym do przeprowadzenia wspólnych obmiarów robót, kontroli jakości i sprawdzania rozliczeń. Szczegółowy zakres czynności wyżej wymienionych pełnomocników zostanie określony na pierwszym posiedzeniu Komisji Mieszanej.

Artykuł 12

1. Różnice stanowisk powstałe podczas interpretacji i stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze rokowań pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami ministrów właściwych do spraw transportu Umawiających się Stron na wniosek Komisji Mieszanej.

2. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w wyniku rokowań, o których mowa w ustępie 1, Umawiające się Strony będą rozstrzygać spory drogą dyplomatyczną.

Artykuł 13

1. Niniejsza umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państw Umawiających się Stron i wejdzie w życie w 90. dniu od dnia otrzymania noty późniejszej, stwierdzającej to przyjęcie. Niniejsza umowa będzie prowizorycznie stosowana od dnia jej podpisania, w takim zakresie, w jakim jest to zgodne z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron.

2. Niniejsza umowa obowiązuje do czasu zrealizowania wynikających z niej zobowiązań.

3. Niniejsza umowa może być zmieniona i uzupełniona w drodze porozumienia Umawiających się Stron. Zmiany i uzupełnienia muszą zostać dokonane w formie pisemnej.

SPORZĄDZONO w Ostrawie dnia 23 listopada 2004 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

 

W imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Rządu Republiki Słowackiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Wersja obcojęzyczna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-15
  • Data wejścia w życie: 2005-06-19
  • Data obowiązywania: 2005-06-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA