reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

NOTA

o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik,

podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 r.

NOTA

o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik

Sygnatariusz niniejszej noty:

PRZYJMUJĄC do wiadomości udane wdrożenie Satelitarnego Systemu Poszukiwania i Ratownictwa COSPAS-SARSAT utworzonego i działającego w ramach Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT między Kanadą, Republiką Francji, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, która została podpisana dnia 1 lipca 1988 r. i weszła w życie dnia 30 sierpnia 1988 r.;

PRZYJMUJĄC do wiadomości, że Federacja Rosyjska formalnie zawiadomiła w dniu 6 stycznia 1992 r. jednego z Depozytariuszy Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT o przejęciu wszystkich praw i zobowiązań byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Międzynarodowym Programie COSPAS-SARSAT;

PRZYJMUJĄC do wiadomości zobowiązanie Stron Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT do zapewnienia długoterminowego działania Systemu COSPAS-SARSAT i dostępu do tego Systemu dla wszystkich Państw na zasadzie niedyskryminacji i nieodpłatnie dla końcowego użytkownika znajdującego się w stanie zagrożenia;

ROZWAŻAJĄC postanowienia Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT dotyczące uczestnictwa Państw niebędących Stronami Umowy w Systemie COSPAS-SARSAT jako Państwa Użytkownicy;

PRAGNĄC zacieśnić współpracę międzynarodową w tym humanitarnym celu;

ŚWIADOMY decyzji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o utworzeniu Światowego Systemu w zakresie Zagrożenia i Bezpieczeństwa na Morzu, jak również odpowiedzialności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w dotyczących tych organizacji dziedzinach;

W PRZEKONANIU, że światowy system satelitarny sprawujący rolę alarmowania i lokalizacji zagrożenia życia i bezpieczeństwa ludzi na morzu, w powietrzu i na lądzie jest pomocny dla skutecznego prowadzenia akcji poszukiwania i ratownictwa;

UZNAJĄC więc, że pożądanym jest, aby Państwa niebędące Stronami Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT współpracowały ze Stronami Umowy i z innymi Państwami bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w utworzeniu i działaniu wyposażenia segmentu naziemnego COSPAS-SARSAT i w wykorzystaniu Systemu COSPAS-SARSAT we wspieraniu prowadzenia poszukiwania i ratownictwa,

uzgadnia, co następuje:

1. Definicje

– „Umowa” oznacza Międzynarodową Umowę Programową COSPAS-SARSAT;

– „Strony COSPAS-SARSAT” oznaczają Strony niniejszej Umowy;

– „Program” oznacza takie działania wykonywane przez Strony COSPAS-SARSAT zgodnie z warunkami Umowy, które zapewniają działanie i koordynację Systemu COSPAS-SARSAT zgodnie z tą Umową;

– „System” oznacza System COSPAS-SARSAT obejmujący segment orbitalny, segment naziemny i radiolatarnie ratunkowe, zgodnie z zapisem w artykule 3 Umowy, a obejmujące wyposażenie segmentu naziemnego i radiolatarnie ratunkowe dostarczane przez Dostawców segmentu naziemnego oraz Państwa Użytkowników zgodnie z warunkami Umowy;

– „Rada” oznacza Radę utworzoną stosownie do postanowień Umowy;

– „Sekretariat” oznacza Sekretariat utworzony stosownie do postanowień Umowy;

– „Dostawca segmentu naziemnego” oznacza każde Państwo, które tworzy i obsługuje wyposażenie segmentu naziemnego oraz samo korzysta z Systemu w ramach Umowy;

– „Państwo Użytkownik” oznacza Państwo, które samo korzysta z Systemu w ramach Umowy;

– „Agencja” oznacza organizację wyznaczoną przez Dostawcę segmentu naziemnego lub Państwo Użytkownika w celu realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Programu;

– „Sygnatariusz” oznacza Państwo, które zgodnie z warunkami niniejszej noty powiadamia jednego z Depozytariuszy Umowy o swoim przystąpieniu do Programu jako Państwo Użytkownik.

2. Zakres i cele uczestniczenia Sygnatariusza w Programie

2. 1. Celami Sygnatariusza uczestniczącego w Programie są:

a) wspieranie celów Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w zakresie poszukiwania i ratownictwa poprzez korzystanie z Systemu zgodnie ze standardami i procedurami ustalonymi w Programie,

b) współpraca z władzami narodowymi innych Państw i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi przy obsłudze i koordynacji Systemu.

2. 2. Aby wdrożyć powyższe cele, Sygnatariusz powinien przystąpić do Programu jako Państwo Użytkownik i wykorzystywać System we wspieraniu operacji poszukiwania i ratownictwa poprzez odbiór z Systemu COSPAS-SARSAT sygnału alarmowego, danych o położeniu oraz poprzez lokalizowanie radiolatarni ratunkowych.

2. 3. Sygnatariusz przyjmuje, że w niniejszej nocie nie ma klauzuli, która wykracza poza warunki Umowy podpisanej między Stronami COSPAS-SARSAT.

3. Wykaz odpowiedzialności Sygnatariusza

3. 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi uczestnictwa w Programie Państw Użytkowników, Sygnatariusz przyjmie odpowiedzialność za:

a) powiadomienie Rady lub właściwej organizacji międzynarodowej o swoim punkcie kontaktowym dla celów informowania o zagrożeniu;

b) wykorzystanie do działania w Systemie radiolatarni ratunkowych, których charakterystyki są zgodne z odpowiednimi wymaganiami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i wymaganiami COSPAS-SARSAT;

c) prowadzenie, w stosownych przypadkach, rejestru radiolatarni ratunkowych;

d) wymianę danych COSPAS-SARSAT w odpowiednim czasie i w sposób pozbawiony jakiejkolwiek dyskryminacji, zgodnie z procedurami uzgodnionymi z Radą;

e) uczestniczenie, kiedy jest to konieczne, w odpowiednich posiedzeniach struktur organizacyjnych Programu, zwoływanych przez Radę, włącznie z posiedzeniami otwartymi Rady i jej podległych organów, w celu rozwiązania istotnych problemów administracyjnych, operacyjnych i technicznych;

f) spełnienie wszystkich innych wymagań, jakie mogą zostać uzgodnione z Radą.

3. 2. Niniejsza nota nie będzie rozumiana jako powierzanie Sygnatariuszowi, bez jego wcześniejszej zgody, jakiegokolwiek zobowiązania będącego poza jej zakresem lub jako zmiana jakiegokolwiek istniejącego zobowiązania, a także nie będzie się wymagać od Sygnatariusza wykonywania nowego zobowiązania przed terminem uzgodnionym z Radą.

4. Agencja i reprezentowanie Sygnatariusza w posiedzeniach struktur organizacyjnych Programu

4. 1. Sygnatariusz przyjmuje do wiadomości, że spełniwszy wymagania artykułu 12 Umowy uprawniony jest do uczestniczenia w posiedzeniach otwartych Rady i jej podległych organów, otrzymywania wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących tych posiedzeń, przedkładania wniosków, proponowania porządku dziennego i uczestniczenia w dyskusjach.

4. 2. Sygnatariusz wyznaczy Agencję, która będzie odpowiedzialna za realizację zadań wynikających z jego przystąpienia do Programu zgodnie z punktami 2 i 3 niniejszej noty.

4. 3. Sygnatariusz poinformuje Strony COSPAS-SARSAT poprzez Sekretariat, o wyznaczonej przez siebie Agencji i swoim przedstawicielu na posiedzenia Programu zwoływane przez Radę, do uczestnictwa w których zapraszane są Państwa Użytkownicy.

4. 4. Sygnatariusz poinformuje Strony COSPAS-SARSAT, poprzez Sekretariat, o wszelkich kolejnych zmianach przedstawiciela i wyznaczonej przez siebie Agencji.

4. 5. Sygnatariusz przyjmuje, że uczestniczenie jego przedstawiciela w posiedzeniach Programu będzie zgodne ze stosownymi przepisami i procedurami przyjętymi przez Radę.

5. Odpowiedzialność

5. 1. Sygnatariusz zgadza się, że Strony lub inne Państwa uczestniczące w Programie, nie wystąpią z żadnymi roszczeniami ani nie podejmą działań przeciwko sobie za zniszczenia, szkody lub straty finansowe powstałe poza zakresem działania lub jego zaniechania, stosownie do jego uczestniczenia w Programie lub użytkowania Systemu.

5. 2. Sygnatariusz zgadza się na nieponoszenie odpowiedzialności przez użytkowników Systemu, włączając Strony COSPAS-SARSAT, Dostawców segmentu naziemnego i Państwa Użytkowników oraz każdą inną stronę, za jakiekolwiek szkody, zniszczenia lub straty finansowe, które mogą pojawić się ze względu na korzystanie z Systemu przez Sygnatariusza uczestniczącego w Programie. Sygnatariusz będzie współpracował ze Stronami COSPAS-SARSAT, Dostawcami segmentu naziemnego i Państwami Użytkownikami w celu zabezpieczenia się przed takimi potencjalnymi żądaniami.

6. Sprawy finansowe

6. 1. Sygnatariusz, zgodnie ze swoimi krajowymi procedurami finansowymi i w zależności od dostępności odpowiednich funduszy, będzie w pełni odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów związanych z zobowiązaniami wobec Systemu, określonymi w punktach 2 i 3 niniejszej noty.

6. 2. Zgodnie z artykułem 6 Umowy, Sygnatariusz jest gotowy wnieść standardową kwotę roczną, określoną co pewien czas przez Radę, w uzgodnieniu z Państwami niebędącymi Stronami, a uczestniczącymi w Programie, na pokrycie wspólnych kosztów związanych z organizowaniem, zarządzaniem i koordynacją Programu.

6. 3. Zgodnie z artykułem 6 Umowy, wspólne koszty wymienione w punkcie 6.2 niniejszej noty nie zawierają żadnych kosztów związanych z odbiorem i przesyłaniem danych o zagrożeniu przez segment orbitalny COSPAS-SARSAT, które są dostarczane przez Strony COSPAS-SARSAT wszystkim Państwom bezpłatnie.

7. Wejście w życie i okres obowiązywania

7. 1. Przystąpienie Sygnatariusza do Programu jako Państwo Użytkownik będzie skuteczne po upływie 30 dni od dnia, w którym nota niniejsza zostanie odebrana przez jednego z Depozytariuszy Umowy.

7. 2. Sygnatariusz może jednostronnie zakończyć uczestniczenie w Programie przez powiadomienie jednego z Depozytariuszy Umowy o swoim zamiarze. Takie zakończenie uczestnictwa będzie skuteczne po upływie 180 dni od dnia odbioru notyfikacji przez tego Depozytariusza Umowy. Sygnatariusz powinien poinformować, poprzez Sekretariat, Strony COSPAS-SARSAT o zamiarze jednostronnego zakończenia swojego uczestnictwa w Programie.

7. 3. Sygnatariusz przyjmuje do wiadomości, że o ile jego uczestnictwo w Programie nie zostanie zakończone zgodnie z punktem 7.2 niniejszej noty, pozostanie ono w mocy aż do zakończenia obowiązywania Umowy. W tym przypadku uczestnictwo Sygnatariusza w Programie zostanie zakończone z mocą prawa.

7. 4. Depozytariuszami Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT są wspólnie Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej; Depozytariuszem niniejszej noty jest Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, który jest proszony o poinformowanie Stron COSPAS-SARSAT i drugiego Depozytariusza o dacie odbioru obecnej i kolejnej noty przesłanej przez Sygnatariusza oraz o rozesłanie ich kopii do Stron COSPAS-SARSAT i drugiego Depozytariusza.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali powyższą notę.

NOTA o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, sporządzona w Warszawie w językach angielskim i polskim, wszystkie teksty są jednakowo autentyczne, w jednym oryginale złożone w depozycie u Sekretarza Generalnego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej K. Kapis

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Warszawa, dnia 31 maja 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wiesław Dzikowski

Księgowy, współwłaściciel i pełniący rolę wiceprezesa w firmie BR Progres sp. z o.o. Z księgowością związany od 2003 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama