REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 13 poz. 171

NOTA

o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik,

podpisana w Warszawie dnia 31 maja 2005 r.

Tekst pierwotny

NOTA

o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik

Sygnatariusz niniejszej noty:

PRZYJMUJĄC do wiadomości udane wdrożenie Satelitarnego Systemu Poszukiwania i Ratownictwa COSPAS-SARSAT utworzonego i działającego w ramach Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT między Kanadą, Republiką Francji, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, która została podpisana dnia 1 lipca 1988 r. i weszła w życie dnia 30 sierpnia 1988 r.;

PRZYJMUJĄC do wiadomości, że Federacja Rosyjska formalnie zawiadomiła w dniu 6 stycznia 1992 r. jednego z Depozytariuszy Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT o przejęciu wszystkich praw i zobowiązań byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w Międzynarodowym Programie COSPAS-SARSAT;

PRZYJMUJĄC do wiadomości zobowiązanie Stron Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT do zapewnienia długoterminowego działania Systemu COSPAS-SARSAT i dostępu do tego Systemu dla wszystkich Państw na zasadzie niedyskryminacji i nieodpłatnie dla końcowego użytkownika znajdującego się w stanie zagrożenia;

ROZWAŻAJĄC postanowienia Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT dotyczące uczestnictwa Państw niebędących Stronami Umowy w Systemie COSPAS-SARSAT jako Państwa Użytkownicy;

PRAGNĄC zacieśnić współpracę międzynarodową w tym humanitarnym celu;

ŚWIADOMY decyzji Międzynarodowej Organizacji Morskiej o utworzeniu Światowego Systemu w zakresie Zagrożenia i Bezpieczeństwa na Morzu, jak również odpowiedzialności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w dotyczących tych organizacji dziedzinach;

W PRZEKONANIU, że światowy system satelitarny sprawujący rolę alarmowania i lokalizacji zagrożenia życia i bezpieczeństwa ludzi na morzu, w powietrzu i na lądzie jest pomocny dla skutecznego prowadzenia akcji poszukiwania i ratownictwa;

UZNAJĄC więc, że pożądanym jest, aby Państwa niebędące Stronami Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT współpracowały ze Stronami Umowy i z innymi Państwami bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w utworzeniu i działaniu wyposażenia segmentu naziemnego COSPAS-SARSAT i w wykorzystaniu Systemu COSPAS-SARSAT we wspieraniu prowadzenia poszukiwania i ratownictwa,

uzgadnia, co następuje:

1. Definicje

– „Umowa” oznacza Międzynarodową Umowę Programową COSPAS-SARSAT;

– „Strony COSPAS-SARSAT” oznaczają Strony niniejszej Umowy;

– „Program” oznacza takie działania wykonywane przez Strony COSPAS-SARSAT zgodnie z warunkami Umowy, które zapewniają działanie i koordynację Systemu COSPAS-SARSAT zgodnie z tą Umową;

– „System” oznacza System COSPAS-SARSAT obejmujący segment orbitalny, segment naziemny i radiolatarnie ratunkowe, zgodnie z zapisem w artykule 3 Umowy, a obejmujące wyposażenie segmentu naziemnego i radiolatarnie ratunkowe dostarczane przez Dostawców segmentu naziemnego oraz Państwa Użytkowników zgodnie z warunkami Umowy;

– „Rada” oznacza Radę utworzoną stosownie do postanowień Umowy;

– „Sekretariat” oznacza Sekretariat utworzony stosownie do postanowień Umowy;

– „Dostawca segmentu naziemnego” oznacza każde Państwo, które tworzy i obsługuje wyposażenie segmentu naziemnego oraz samo korzysta z Systemu w ramach Umowy;

– „Państwo Użytkownik” oznacza Państwo, które samo korzysta z Systemu w ramach Umowy;

– „Agencja” oznacza organizację wyznaczoną przez Dostawcę segmentu naziemnego lub Państwo Użytkownika w celu realizacji zadań związanych z przystąpieniem do Programu;

– „Sygnatariusz” oznacza Państwo, które zgodnie z warunkami niniejszej noty powiadamia jednego z Depozytariuszy Umowy o swoim przystąpieniu do Programu jako Państwo Użytkownik.

2. Zakres i cele uczestniczenia Sygnatariusza w Programie

2. 1. Celami Sygnatariusza uczestniczącego w Programie są:

a) wspieranie celów Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w zakresie poszukiwania i ratownictwa poprzez korzystanie z Systemu zgodnie ze standardami i procedurami ustalonymi w Programie,

b) współpraca z władzami narodowymi innych Państw i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi przy obsłudze i koordynacji Systemu.

2. 2. Aby wdrożyć powyższe cele, Sygnatariusz powinien przystąpić do Programu jako Państwo Użytkownik i wykorzystywać System we wspieraniu operacji poszukiwania i ratownictwa poprzez odbiór z Systemu COSPAS-SARSAT sygnału alarmowego, danych o położeniu oraz poprzez lokalizowanie radiolatarni ratunkowych.

2. 3. Sygnatariusz przyjmuje, że w niniejszej nocie nie ma klauzuli, która wykracza poza warunki Umowy podpisanej między Stronami COSPAS-SARSAT.

3. Wykaz odpowiedzialności Sygnatariusza

3. 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczącymi uczestnictwa w Programie Państw Użytkowników, Sygnatariusz przyjmie odpowiedzialność za:

a) powiadomienie Rady lub właściwej organizacji międzynarodowej o swoim punkcie kontaktowym dla celów informowania o zagrożeniu;

b) wykorzystanie do działania w Systemie radiolatarni ratunkowych, których charakterystyki są zgodne z odpowiednimi wymaganiami Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i wymaganiami COSPAS-SARSAT;

c) prowadzenie, w stosownych przypadkach, rejestru radiolatarni ratunkowych;

d) wymianę danych COSPAS-SARSAT w odpowiednim czasie i w sposób pozbawiony jakiejkolwiek dyskryminacji, zgodnie z procedurami uzgodnionymi z Radą;

e) uczestniczenie, kiedy jest to konieczne, w odpowiednich posiedzeniach struktur organizacyjnych Programu, zwoływanych przez Radę, włącznie z posiedzeniami otwartymi Rady i jej podległych organów, w celu rozwiązania istotnych problemów administracyjnych, operacyjnych i technicznych;

f) spełnienie wszystkich innych wymagań, jakie mogą zostać uzgodnione z Radą.

3. 2. Niniejsza nota nie będzie rozumiana jako powierzanie Sygnatariuszowi, bez jego wcześniejszej zgody, jakiegokolwiek zobowiązania będącego poza jej zakresem lub jako zmiana jakiegokolwiek istniejącego zobowiązania, a także nie będzie się wymagać od Sygnatariusza wykonywania nowego zobowiązania przed terminem uzgodnionym z Radą.

4. Agencja i reprezentowanie Sygnatariusza w posiedzeniach struktur organizacyjnych Programu

4. 1. Sygnatariusz przyjmuje do wiadomości, że spełniwszy wymagania artykułu 12 Umowy uprawniony jest do uczestniczenia w posiedzeniach otwartych Rady i jej podległych organów, otrzymywania wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących tych posiedzeń, przedkładania wniosków, proponowania porządku dziennego i uczestniczenia w dyskusjach.

4. 2. Sygnatariusz wyznaczy Agencję, która będzie odpowiedzialna za realizację zadań wynikających z jego przystąpienia do Programu zgodnie z punktami 2 i 3 niniejszej noty.

4. 3. Sygnatariusz poinformuje Strony COSPAS-SARSAT poprzez Sekretariat, o wyznaczonej przez siebie Agencji i swoim przedstawicielu na posiedzenia Programu zwoływane przez Radę, do uczestnictwa w których zapraszane są Państwa Użytkownicy.

4. 4. Sygnatariusz poinformuje Strony COSPAS-SARSAT, poprzez Sekretariat, o wszelkich kolejnych zmianach przedstawiciela i wyznaczonej przez siebie Agencji.

4. 5. Sygnatariusz przyjmuje, że uczestniczenie jego przedstawiciela w posiedzeniach Programu będzie zgodne ze stosownymi przepisami i procedurami przyjętymi przez Radę.

5. Odpowiedzialność

5. 1. Sygnatariusz zgadza się, że Strony lub inne Państwa uczestniczące w Programie, nie wystąpią z żadnymi roszczeniami ani nie podejmą działań przeciwko sobie za zniszczenia, szkody lub straty finansowe powstałe poza zakresem działania lub jego zaniechania, stosownie do jego uczestniczenia w Programie lub użytkowania Systemu.

5. 2. Sygnatariusz zgadza się na nieponoszenie odpowiedzialności przez użytkowników Systemu, włączając Strony COSPAS-SARSAT, Dostawców segmentu naziemnego i Państwa Użytkowników oraz każdą inną stronę, za jakiekolwiek szkody, zniszczenia lub straty finansowe, które mogą pojawić się ze względu na korzystanie z Systemu przez Sygnatariusza uczestniczącego w Programie. Sygnatariusz będzie współpracował ze Stronami COSPAS-SARSAT, Dostawcami segmentu naziemnego i Państwami Użytkownikami w celu zabezpieczenia się przed takimi potencjalnymi żądaniami.

6. Sprawy finansowe

6. 1. Sygnatariusz, zgodnie ze swoimi krajowymi procedurami finansowymi i w zależności od dostępności odpowiednich funduszy, będzie w pełni odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów związanych z zobowiązaniami wobec Systemu, określonymi w punktach 2 i 3 niniejszej noty.

6. 2. Zgodnie z artykułem 6 Umowy, Sygnatariusz jest gotowy wnieść standardową kwotę roczną, określoną co pewien czas przez Radę, w uzgodnieniu z Państwami niebędącymi Stronami, a uczestniczącymi w Programie, na pokrycie wspólnych kosztów związanych z organizowaniem, zarządzaniem i koordynacją Programu.

6. 3. Zgodnie z artykułem 6 Umowy, wspólne koszty wymienione w punkcie 6.2 niniejszej noty nie zawierają żadnych kosztów związanych z odbiorem i przesyłaniem danych o zagrożeniu przez segment orbitalny COSPAS-SARSAT, które są dostarczane przez Strony COSPAS-SARSAT wszystkim Państwom bezpłatnie.

7. Wejście w życie i okres obowiązywania

7. 1. Przystąpienie Sygnatariusza do Programu jako Państwo Użytkownik będzie skuteczne po upływie 30 dni od dnia, w którym nota niniejsza zostanie odebrana przez jednego z Depozytariuszy Umowy.

7. 2. Sygnatariusz może jednostronnie zakończyć uczestniczenie w Programie przez powiadomienie jednego z Depozytariuszy Umowy o swoim zamiarze. Takie zakończenie uczestnictwa będzie skuteczne po upływie 180 dni od dnia odbioru notyfikacji przez tego Depozytariusza Umowy. Sygnatariusz powinien poinformować, poprzez Sekretariat, Strony COSPAS-SARSAT o zamiarze jednostronnego zakończenia swojego uczestnictwa w Programie.

7. 3. Sygnatariusz przyjmuje do wiadomości, że o ile jego uczestnictwo w Programie nie zostanie zakończone zgodnie z punktem 7.2 niniejszej noty, pozostanie ono w mocy aż do zakończenia obowiązywania Umowy. W tym przypadku uczestnictwo Sygnatariusza w Programie zostanie zakończone z mocą prawa.

7. 4. Depozytariuszami Międzynarodowej Umowy Programowej COSPAS-SARSAT są wspólnie Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej; Depozytariuszem niniejszej noty jest Sekretarz Generalny Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, który jest proszony o poinformowanie Stron COSPAS-SARSAT i drugiego Depozytariusza o dacie odbioru obecnej i kolejnej noty przesłanej przez Sygnatariusza oraz o rozesłanie ich kopii do Stron COSPAS-SARSAT i drugiego Depozytariusza.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie upoważnieni, podpisali powyższą notę.

NOTA o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Programu Międzynarodowego COSPAS-SARSAT jako Państwo Użytkownik, sporządzona w Warszawie w językach angielskim i polskim, wszystkie teksty są jednakowo autentyczne, w jednym oryginale złożone w depozycie u Sekretarza Generalnego Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej K. Kapis

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Warszawa, dnia 31 maja 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-23
  • Data wejścia w życie: 2005-09-16
  • Data obowiązywania: 2005-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA