REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 13 poz. 173

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy gospodarczej,

sporządzona w Astanie dnia 6 lipca 2005 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kazachstanu, zwane dalej „Stronami”,

uwzględniając postanowienia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Kazachstanu z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 23 stycznia 1995 r.,

kierując się postanowieniami Deklaracji o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997 r.,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych w obszarze współpracy gospodarczej, które wiążą państwa Stron,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Strony sprzyjać będą rozwojowi współpracy we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie każdej ze Stron, na zasadach równości i wzajemnych korzyści.

2. Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy będzie ukierunkowana na:

1) wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych,

2) intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w sferze inwestycji, innowacji i finansowanie przedsięwzięć gospodarczych,

3) rozbudowę infrastruktury transportowej i systemów transportu nośników energii,

4) rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

Artykuł 2

Współpraca, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy, będzie realizowana poprzez:

1) rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi Państw-Stron,

2) projektowanie, budowę, remont lub przebudowę oraz modernizację w zakresie technologicznym obiektów przez podmioty gospodarcze państwa jednej Strony na terytorium państwa drugiej Strony lub wspólne występowanie podmiotów gospodarczych Państw-Stron na ich terytoriach lub na terytoriach państw trzecich,

3) wdrażanie mechanizmów związanych z finansowaniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych,

4) współdziałanie przy realizacji projektów w sektorze naftowym, gazowym, elektroenergetyce i górnictwie,

5) współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji,

6) sprzyjanie kontaktom między organizacjami Państw-Stron zrzeszającymi podmioty gospodarcze,

7) rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach Państw-Stron oraz państw trzecich,

8) inicjowanie i popieranie różnorodnych form współpracy, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach i wystawach, misjach gospodarczych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą,

9) rozwój współpracy w dziedzinie turystyki.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw, oddziałów i innych jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały i inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą określa prawo obowiązujące w państwie Strony, na terytorium którego prowadzą swoją działalność.

Artykuł 4

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy Stron, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie każdej ze Stron, będą dokonywać wymiany informacji w następującym zakresie:

1) prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, standaryzację, certyfikację, warunki udzielania koncesji, licencji i zezwoleń, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania Stron,

2) przedsięwzięć sprzyjających zacieśnieniu kontaktów między podmiotami gospodarczymi Państw--Stron, w tym w zakresie przeprowadzania wystaw, targów i misji gospodarczych.

Artykuł 5

1. Strony powołują Polsko-Kazachstańską Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej,

2) identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji,

3) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej,

4) omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i kazachstańskiej, pod przewodnictwem przewodniczących. Każda ze Stron powołuje przewodniczącego swojej sekcji. Każdy z przewodniczących powołuje zastępcę i sekretarza sekcji. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej kompetencji ma prawo tworzyć grupy robocze, określając ich zadania.

4. Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Kazachstanu. Z inicjatywy każdego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących.

Przewodniczący sekcji dokonują uzgodnień w sprawie zwołania kolejnego posiedzenia Komisji i porządku obrad w terminie nieprzekraczającym miesiąca przed przewidywanym posiedzeniem. W uzgodnieniu między przewodniczącymi do porządku obrad mogą być wniesione uprzednio nieprzewidziane kwestie. Na posiedzenie Komisji każda z sekcji, według swego uznania, ma prawo zapraszać doradców i ekspertów.

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

6. Sprawy związane z działalnością Komisji w okresie między jej posiedzeniami omawiane są w trybie roboczym przez przewodniczących Komisji lub na ich polecenie przez zastępców i sekretarzy.

7. Tryb pracy Komisji określa regulamin przez nią stanowiony.

8. Strony we własnym zakresie ponoszą koszty związane z działalnością Komisji.

Artykuł 6

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Republika Kazachstanu, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2. Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Kazachstanu z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 23 stycznia 1995 r., wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ma pierwszeństwo w zakresie spraw objętych niniejszą umową.

3. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z jej członkostwa w Unii Europejskiej.

Artykuł 7

Za wzajemną zgodą Stron, do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany i uzupełnienia w formie odrębnych protokołów stanowiących integralną część niniejszej umowy.

Artykuł 8

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o wykonaniu przez Strony procedur, koniecznych dla wejścia jej w życie.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze powiadomienia drugiej Strony w pisemnej formie. W takim przypadku niniejsza umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania takiego powiadomienia przez jedną ze Stron.

NINIEJSZĄ UMOWĘ sporządzono w Astanie dnia 6 lipca 2005 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, kazachskim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności pomiędzy Stronami przy interpretacji postanowień niniejszej umowy, tekst w języku rosyjskim będzie rozstrzygający.

 

Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej

 

Z upoważnienia Rządu
Republiki Kazachstanu

infoRgrafika

 

 

infoRgrafika

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-23
  • Data wejścia w życie: 2006-01-21
  • Data obowiązywania: 2006-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA