REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 14 poz. 187

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej,

sporządzona w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r.

Tekst pierwotny

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o wzajemnym uznawaniu okresów studiów oraz równoważności dokumentów o wykształceniu i nadaniu stopni i tytułów uzyskanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Słowackiej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Słowackiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

– w duchu przyjaźni charakteryzującej stosunki między obydwoma Państwami,

– mając na celu pogłębianie współpracy w dziedzinie nauki i edukacji,

– pragnąc ułatwić mobilność studentów i pracowników szkół wyższych obu Państw,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Dla celów umowy uznaje się, że:

1) określenie „szkoła wyższa” odnosi się do wszystkich instytucji, które zgodnie z porządkiem prawnym państwa każdej z Umawiających się Stron mają charakter szkół wyższych lub są uprawnione do nadawania stopni i tytułów;

2) określenie „dokument o wykształceniu oraz o nadaniu stopni i tytułów”:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej oznacza: świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia studiów, dyplomy nadania stopni naukowych „doktor” i „doktor habilitowany”, dyplomy nadania stopni „doktor sztuki” i „doktor habilitowany sztuki”, a także dokumenty nadania tytułu naukowego „profesor” lub tytułu „profesor sztuki”,

b) w Republice Słowackiej oznacza: świadectwo egzaminu maturalnego, dokumenty ukończenia studiów, dokumenty nadania tytułów naukowo-pedagogicznych lub artystyczno-pedagogicznych „docent” i „profesor”, a także dyplomy nadania stopnia naukowego;

3) określenie „egzamin”:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej odnosi się do egzaminów końcowych, jak również egzaminów semestralnych i rocznych złożonych w okresie studiów,

b) w Republice Słowackiej odnosi się do egzaminów państwowych, egzaminów końcowych, jak również egzaminów semestralnych i rocznych złożonych w okresie studiów.

Artykuł 2

Świadectwo dojrzałości uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej i świadectwo egzaminu maturalnego uzyskane w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne oraz dające prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w państwie każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 3

1. Na wniosek studenta będą zaliczane i uznawane przez szkoły wyższe Umawiających się Stron okresy studiów, osiągnięte wyniki oraz zdane egzaminy.

2. W przypadku różnic programowych uznanie okresów studiów może być uzależnione od zdania egzaminów uzupełniających.

Artykuł 4

Dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego „licencjat” lub „inżynier” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie akademickiego tytułu „bakalár” (w skrócie „Bc.”) w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne.

Artykuł 5

1. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów magisterskich w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych w programie studiów drugiego stopnia w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne, zgodnie z tabelą porównawczą, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1, dają ich posiadaczom prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie, nadanie stopnia naukowego „doktor” lub stopnia „doktor sztuki” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęcia na studia doktoranckie i nadanie tytułu akademickiego „doktor” („philosophiae doctor”, w skrócie: „PhD.”) lub tytułu akademickiego „doktor umenia” („artis doctor”, w skrócie: „ArtD.”) w Republice Słowackiej.

Artykuł 6

1. Dyplomy nadania stopnia naukowego „doktor” lub stopnia „doktor sztuki” uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyplomy nadania tytułu akademickiego „doktor” („philosophiae doctor”, w skrócie: „PhD.”) lub tytułu akademickiego „doctor umenia” („artis doctor”, w skrócie: „ArtD.”) uzyskane w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne.

2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1, dają ich posiadaczom prawo do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego „doktor habilitowany” lub stopnia „doktor habilitowany sztuki” w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopnia naukowego „doktor vied” (w skrócie: „DrSc.”) albo tytułu naukowo-pedagogicznego lub artystyczno-pedagogicznego „docent” (w skrócie: „doc.”) w Republice Słowackiej.

Artykuł 7

Dyplomy nadania stopnia naukowego „doktor habilitowany” lub stopnia „doktor habilitowany sztuki” uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty nadania tytułu naukowo-pedagogicznego lub artystyczno-pedagogicznego „docent” (w skrócie: „doc.”) oraz dyplomy o nadaniu stopnia naukowego „doctor vied” (w skrócie: „DrSc”) uzyskane w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne.

Artykuł 8

Dokumenty nadania tytułu naukowego „profesor” lub tytułu „profesor sztuki” uzyskane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty nadania tytułu naukowo-pedagogicznego lub artystyczno-pedagogicznego „profesor” (w skrócie: „prof.”) uzyskane w Republice Słowackiej uznaje się za równoważne.

Artykuł 9

Dokumenty o wykształceniu oraz nadaniu stopni i tytułów wydane zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami będą uznane za równoważne zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie w państwie każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 10

Osoba, której przyznano:

1) w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy, stopień lub tytuł,

2) w Republice Słowackiej akademicki tytuł, naukowo-pedagogiczny tytuł, artystyczno-pedagogiczny tytuł lub stopień naukowy,

o których mowa w artykułach 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszej umowy, ma prawo używania go w formie zgodnej z przepisami prawnymi państwa każdej z Umawiających się Stron.

Artykuł 11

1. Kwestie wynikające z niniejszej umowy, a wymagające uzgodnień, będą rozstrzygane przez komisję specjalistów złożoną z sześciu przedstawicieli, po trzech delegowanych przez każdą z Umawiających się Stron. Członków komisji powołują ministrowie edukacji państw Umawiających się Stron. Lista specjalistów zostanie przekazana drugiej Stronie drogą dyplomatyczną.

2. Komisja specjalistów będzie aktualizować tabelę porównawczą, stanowiącą załącznik do umowy.

3. Posiedzenia komisji specjalistów będą odbywać się na prośbę jednej z Umawiających się Stron. Miejsce i termin spotkania będą ustalane drogą dyplomatyczną.

Artykuł 12

1. Niniejsza umowa podlega zatwierdzeniu zgodnie z prawem państwa każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie umowy uważać się będzie pierwszy dzień trzeciego miesiąca, który nastąpi po doręczeniu noty późniejszej.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy traci moc obowiązującą Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie równoważności dokumentów o wykształceniu, stopniach i tytułach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej, sporządzone w Warszawie dnia 16 grudnia 1987 r., wyłącznie w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką.

Artykuł 13

Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. Umowa traci moc po upływie jednego roku od dnia otrzymania noty wypowiadającej przez drugą Umawiającą się Stronę.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 18 lipca 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu Republiki Słowackiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Załącznik 1. [TABELA PORÓWNAWCZA]

Załącznik

TABELA PORÓWNAWCZA

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA