REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 14 poz. 189

PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2005–2007,

podpisany w Warszawie dnia 14 października 2005 r.

Tekst pierwotny

PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Słowackiej na lata 2005–2007

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej, zwani dalej „Stronami”, na podstawie artykułu 27 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 23 marca 2000 r., uzgodnili i podpisali, co następuje:

Artykuł 1

1. Strony będą kontynuować wymianę zespołów artystycznych w ramach międzynarodowych festiwali teatralnych, muzycznych i folklorystycznych oraz innych ważnych imprez kulturalnych.

2. Szczegóły związane z wyborem zespołów artystycznych, doborem ich repertuaru, programem pobytu oraz terminami występów Strony będą uzgadniać w drodze kontaktów roboczych.

3. Strony, w ramach swoich możliwości, będą wspierać udział przedstawicieli drugiej Strony w:

1) międzynarodowym festiwalu „Bratysławski Festiwal Muzyczny”;

2) Festiwalu Twórczości Współczesnej „Melos-Etos”, Bratysława;

3) Festiwalu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – Bydgoski Festiwal Muzyczny;

4) Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Warszawska Jesień”;

5) Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych w Banskiej Bystrzycy;

6) realizacji projektu „Gardzienice-Słowacja-Czechy”;

7) Międzynarodowym festiwalu teatralnym KONTAKT w Toruniu;

8) Międzynarodowym festiwalu teatralnym „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie;

9) Międzynarodowym festiwalu teatralnym DIALOG we Wrocławiu;

10) Międzynarodowym festiwalu teatralnym „Na granicy” w Cieszynie;

11) Międzynarodowym festiwalu „Nitra Teatralna”;

12) Międzynarodowym festiwalu teatralnym „Bratysława w ruchu”;

13) Międzynarodowym festiwalu „Miesiąc Fotografii”, Bratysława;

14) Międzynarodowym przeglądzie konkursowym Triennale Plakatu Trnava;

15) Międzynarodowym przeglądzie konkursowym Triennale Intergrafia Kraków;

16) Międzynarodowym festiwalu wielu kultur GALICJA, Polska – Przemyśl, Bratysława – Preszów.

Artykuł 2

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie plastyki, architektury i wzornictwa, a w szczególności:

1) wymianę projektów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji, organizacji i stowarzyszeń z dziedziny plastyki, architektury i wzornictwa;

2) wymianę specjalistycznych materiałów informacyjnych z dziedziny sztuk plastycznych, czasopism i publikacji fachowych, wzajemne rozpowszechnianie informacyjnej bazy danych.

Artykuł 3

W celu rozwijania oraz doskonalenia współpracy w dziedzinie kultury i sztuki Strony będą umożliwiać wymianę pobytów twórców, artystów i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury. Szczegółowe warunki dotyczące wymiany Strony uzgodnią w ramach kontaktów roboczych.

Artykuł 4

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między organizacjami twórców i instytucjami kultury z obu krajów oraz między organami samorządu terytorialnego w dziedzinie imprez kulturalnych.

Artykuł 5

Strony będą wspierać wzajemną współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) zapobiegania nielegalnemu wywozowi dóbr kultury stanowiących dziedzictwo kulturowe Stron, zgodnie ze stosownymi normami prawa międzynarodowego oraz prawem wewnętrznym obu państw;

2) bezpośredniej współpracy między instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa kulturowego;

3) wymiany materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz informacji o przygotowywanych seminariach i konferencjach;

4) udziału specjalistów w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w konferencjach i seminariach, dotyczących tej problematyki oraz organizacji staży i pobytów studyjnych;

5) współpracy Muzeum SNP w Bańskiej Bystrzycy i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz zapewnienia stałego działania narodowej ekspozycji dokumentacji holokaustu.

Artykuł 6

Strony będą wspierać:

1) bezpośrednią współpracę instytucji i organizacji filmowych m.in. w celu realizacji filmów i świadczenia usług filmowych;

2) udział filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych oraz udział delegatów w krajowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państw Stron, zgodnie ze statutami tych festiwali;

3) organizację na zasadach wzajemności przeglądów filmowych.

Artykuł 7

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy bibliotek, wydawnictw i ośrodków literackich obu krajów. W tym celu Strony będą wspierać:

1) wymianę specjalistów (staże, pobyty studyjne, znaczące imprezy o charakterze literackim);

2) udział w międzynarodowych kongresach, konferencjach i seminariach odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony;

3) współpracę w zakresie rozwoju i stosowania nowych technologii i rozwiązań informatycznych oraz sposobu ich wykorzystania w działalności bibliotek;

4) wzajemną wymianę dokumentów pomiędzy bibliotekami obu Stron.

2. Strony zobowiązują się, że w każdym roku kalendarzowym sfinansują co najmniej jedno tłumaczenie oraz publikację dzieła literatury pięknej drugiej Strony.

3. Strony będą się wzajemnie zapraszać na międzynarodowe targi książki w Warszawie i Bratysławie oraz na inne międzynarodowe wystawy książek.

4. Strony zobowiązują się do zaproszenia na swój koszt w każdym roku kalendarzowym co najmniej jednego autora na organizowane targi książki lub inne wydarzenia kulturalne związane z książką.

Artykuł 8

Strony będą wspierać współpracę między teatrami, stowarzyszeniami i instytucjami teatralnymi oraz zespołami baletowymi i operowymi z obydwu państw w postaci:

1) wzajemnej wymiany zespołów teatralnych, w tym współpracy Teatru Narodowego w Warszawie i Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie;

2) wzajemnej wymiany specjalistów w dziedzinie sztuki teatralnej (staże, pobyty studyjne);

3) wzajemnej wymiany zaproszeń na festiwale teatralne, operowe i baletowe;

4) wymiany informacji i zaproszeń na premiery, festiwale teatralne, seminaria, wykłady i inne znaczące wydarzenia teatralne;

5) wymiany tekstów dramatycznych, fachowych czasopism teatralnych i specjalistycznych publikacji teatralnych;

6) wymiany nagrań wideo przedstawień teatralnych.

Artykuł 9

Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie muzyki, a w szczególności:

1) wymianę zespołów muzycznych, solistów i dyrygentów w ramach bezpośredniej współpracy instytucji i organizacji artystycznych;

2) stwarzać możliwości do wymiany materiałów informacyjnych w dziedzinie kultury muzycznej, partytur, czasopism fachowych i literatury muzykologicznej;

3) wspierać prezentację oryginalnej twórczości autorów działających na terytorium państw obydwu Stron;

4) wspierać wymianę specjalistów w dziedzinie sztuki muzycznej w formie zaproszeń na staże, pobyty studyjne, jako obserwatorów festiwali muzycznych i innych ważnych wydarzeń z życia muzycznego.

Artykuł 10

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę szkół i uczelni artystycznych obu państw, w tym:

1) wymianę grup uczniowskich i studenckich, a także kadry pedagogicznej oraz nauczycieli akademickich wyżej wymienionych instytucji;

2) udział przedstawicieli uczelni artystycznych w konferencjach, seminariach, kolokwiach, sesjach dotyczących kształcenia artystycznego i teorii sztuki, organizowanych przez drugą Stronę;

3) wzajemne informowanie się o imprezach artystycznych (kursy, konkursy, warsztaty, festiwale).

Warunki finansowe współpracy będą uzgadniane bezpośrednio przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 11

Strony będą stwarzać sprzyjające warunki do działalności kulturalnej i prezentacji mniejszości słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej i mniejszości polskiej w Republice Słowackiej.

Artykuł 12

Strony będą wspierać projekty realizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Projekty te będą realizowane zgodnie z zakresem kompetencji Stron.

Artykuł 13

Wymiana kulturalna realizowana będzie zgodnie z następującymi zasadami:

1) przy wymianie zespołów artystycznych:

a) Strona wysyłająca pokryje koszty podróży oraz transport bagażu w obu kierunkach,

b) Strona przyjmująca pokryje koszty pobytu – zakwaterowania i wyżywienia,

c) Strona przyjmująca w zależności od potrzeb zapewni usługi tłumacza i transport wewnętrzny;

2) przy wymianie osób (w szczególności staże i pobyty studyjne):

najpóźniej dwa miesiące przed planowanym przyjazdem Strona wysyłająca wyśle Stronie przyjmującej następujące dane o osobie wysyłanej:

a) imię i nazwisko, życiorys, znajomość języków obcych,

b) planowany czas pobytu,

c) program pobytu;

kwestie dotyczące pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia osób objętych wymianą Strony będą uzgadniały w drodze kontaktów roboczych oddzielnie dla każdego przypadku;

3) przy wymianie wystaw:

Strona wysyłająca:

a) pokryje koszty ubezpieczenia na czas trwania wystawy oraz na czas transportu do państwa Strony przyjmującej i z powrotem (pełne ubezpieczenie),

b) pokryje koszty transportu do pierwszego miejsca ekspozycji i z powrotem z ostatniego miejsca wystawy,

Strona przyjmująca:

a) pokryje koszty transportu wewnętrznego na swoim terytorium, jeśli wystawa będzie eksponowana w kilku miejscach,

b) zapewni i pokryje koszty instalacji, promocji i wynajmu sal wystawienniczych,

c) w przypadku uszkodzenia wystawy Strona przyjmująca przekaże Stronie wysyłającej wszystkie dokumenty dotyczące zaistniałej szkody. Nie będzie jednak upoważniona do wykonania jakichkolwiek zabiegów konserwatorskich bez uprzedniej zgody Strony wysyłającej;

w przypadku wystaw Strony dołożą starań w celu pozyskania poręczeń rządowych, zgodnie z prawem obowiązującym w tej materii w obu państwach.

Artykuł 14

Wszelkie zmiany niniejszego programu będą dokonywane, za zgodą Stron, w formie pisemnej.

Artykuł 15

1. Niniejszy program wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2007 r.

2. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć niniejszy program przed upływem określonego w ustępie 1 okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia przez drugą Stronę.

3. Wszelkie przedsięwzięcia rozpoczęte zgodnie z postanowieniami niniejszego programu, a nie zakończone w okresie jego obowiązywania, będą kontynuowane do czasu ich zakończenia.

SPORZĄDZONO w Warszawie dnia 14 października 2005 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

Minister Kultury Rzeczypospolitej Polskiej

Za Ministerstwo Kultury Republiki Słowackiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-02-24
  • Data wejścia w życie: 2005-10-14
  • Data obowiązywania: 2005-10-14
  • Dokument traci ważność: 2007-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA