| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 60 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.
Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie harmonogramu prac Zespołu;

2) dokonanie przeglądu i analizy uwarunkowań związanych ze środowiskiem bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej;

3) opracowanie projektu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i przedłożenie go Radzie Ministrów.

§ 3.
W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) wiceprzewodniczący:

a) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

b) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) członkowie wyznaczeni przez:

a) Ministra Edukacji i Nauki,

b) Ministra Finansów,

c) Ministra Gospodarki,

d) Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

e) Ministra Transportu i Budownictwa,

f) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

g) Ministra Rozwoju Regionalnego,

h) Ministra Obrony Narodowej,

i) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j) Ministra Skarbu Państwa,

k) Ministra Sportu,

I) Ministra Sprawiedliwości,

m) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

n) Ministra Spraw Zagranicznych,

o) Ministra Środowiska,

p) Ministra Zdrowia,

q) Ministra-członka Rady Ministrów Z. Wassermanna,

r) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

s) Szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej,

t) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

u) Szefa Agencji Wywiadu.

§ 4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący albo w jego zastępstwie – wiceprzewodniczący.

3. W celu realizacji zadań zespołu przewodniczący zaprosi do pracy przedstawicieli Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, zapraszać do udziału w pracach Zespołu inne osoby niż wymienione w § 3 pkt 3, a w szczególności przedstawicieli parlamentu, innych instytucji państwowych, środowisk naukowych i eksperckich.

4. Przewodniczący może, spośród członków Zespołu, utworzyć grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu.

5. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych prac, niezbędnych do realizacji jego zadań.

6. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin ustalony przez przewodniczącego Zespołu.

§ 5.
Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. przedstawi Radzie Ministrów projekt Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 6.
Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
§ 7.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 28 kwietnia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »