reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 63 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 maja 2006 r.

w sprawie nagród przyznawanych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z funduszu motywacyjnego

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zarządzenie określa zasady przyznawania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, nagród ze środków finansowych w wysokości 20 % dochodów uzyskanych przez Skarb Państwa z tytułu przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych, zwanych dalej „przestępstwami”, przeznaczonych na fundusz motywacyjny.

2. Przestępstwa ujawnione przez delegatury ABW obejmują przestępstwa ujawnione na obszarze ich właściwości terytorialnej.

§ 2.
1. Nagrody z funduszu motywacyjnego przyznaje się funkcjonariuszom, w tym również zwolnionym ze służby na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 3, 4 i 6 oraz ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznaje się ze środków funduszu motywacyjnego jednostki organizacyjnej ABW, której funkcjonariusze przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw.

3. Ze środków funduszu motywacyjnego delegatur ABW przyznaje się również nagrody w związku z przestępstwami ujawnionymi przez funkcjonariuszy pełniących służbę w wydziałach zamiejscowych delegatur ABW, na obszarze ich właściwości terytorialnej.

4. W przypadku udziału w ujawnieniu przestępstw funkcjonariuszy pełniących służbę w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej ABW, nagrody przyznaje się po uzgodnieniu przez kierowników tych jednostek organizacyjnych ABW podziału kwoty uzyskanych w danej sprawie dochodów na poszczególne fundusze motywacyjne. W przypadku braku uzgodnienia lub gdy jedną z tych jednostek organizacyjnych ABW jest jednostka organizacyjna ABW w Warszawie, decyzję w tej sprawie podejmuje Szef ABW.

§ 3.
1. Wysokość nagrody z funduszu motywacyjnego ustala się, uwzględniając:

1) wysokość uzyskanych w danej sprawie dochodów, o których mowa w § 1 ust. 1;

2) liczbę funkcjonariuszy wytypowanych do nagrodzenia;

3) nakład pracy i inne okoliczności dokonania czynności przez funkcjonariusza.

2. Przy ocenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, należy brać pod uwagę w szczególności:

1) złożoność prowadzonego w danej sprawie postępowania oraz właściwe jego udokumentowanie;

2) warunki działania funkcjonariuszy biorących udział w czynnościach związanych z ujawnieniem przestępstw;

3) stopień zagrożenia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy.

§ 4.
1. Nagrody z funduszu motywacyjnego przyznaje się i wypłaca w terminie 3 miesięcy, licząc od uzyskania przez jednostkę organizacyjną ABW środków finansowych z tytułu przepadku rzeczy przekazanych na ten cel przez urząd skarbowy lub inny podmiot wykonujący czynności egzekucyjne.

2. Nagrody z funduszu motywacyjnego przyznają, z własnej inicjatywy lub na wniosek przełożonych funkcjonariuszy, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstwa:

1) Szef ABW – funkcjonariuszom jednostek organizacyjnych ABW w Warszawie oraz dyrektorom delegatur ABW i ich zastępcom;

2) dyrektor delegatury ABW – funkcjonariuszom pełniącym służbę w delegaturze ABW lub w wydziałach zamiejscowych działających na obszarze właściwości terytorialnej delegatury ABW.

3. Nagrody z funduszu motywacyjnego dla funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w wysokości przekraczającej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok ubiegły, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przyznaje Szef ABW na wniosek właściwego dyrektora delegatury ABW.

§ 5.
1. Podstawę do wypłaty nagrody z funduszu motywacyjnego stanowi rozkaz personalny o przyznaniu nagrody.

2. Wypłata nagrody może nastąpić w uroczystej formie.

§ 6.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 24 maja 2006 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Burcan

Ekspert Kredytowy, Partner Zarządzający w Trinity House & Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama