REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 70 poz. 710

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 października 2006 r.

w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Karta do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach do 20 000 mieszkańców jest drukowana na papierze koloru białego, rodzajem i wielkością czcionki jednakowymi dla wszystkich list kandydatów i kandydatów z tych list w danym okręgu wyborczym.

2. Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-5, A-4, A-3 lub A-2, w zależności od liczby zarejestrowanych list kandydatów i kandydatów na radnych na tych listach.

3. Karta do głosowania w górnej części, z lewej strony, jest opatrzona oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ........., dla wyboru Rady (nazwa rady - miejscowość) ”, a pośrodku, w górnej części karty, jest umieszczony napis „Karta do głosowania w wyborach do rad gmin w dniu ......................... Listy kandydatów na radnych”.

4. Listy kandydatów na karcie umieszcza się w kolejności ich numerów, w kolumnie, podając numer listy i oznaczenie listy nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, a niżej wymienia się nazwiska i imiona kandydatów. W przypadku zarejestrowania większej liczby list kandydatów i kandydatów na tych listach, listy umieszcza się w kolumnach oddzielonych linią pionową, a listy w kolumnach oddziela się linią poziomą, przeznaczając dla każdej listy jednakowe pole. Listy umieszcza się w kolumnach w kolejności ich numerów, licząc od strony lewej do prawej.

5. Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, której treść, w brzmieniu ustalonym we wzorze karty do głosowania, dostosowuje się do liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci gminnej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.

6. Wzory kart do głosowania stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.
1. Karty do głosowania w wyborach do rad gmin w gminach powyżej 20 000 mieszkańców i do rad miast na prawach powiatu oraz w wyborach do Rady m.st. Warszawy są drukowane na papierze koloru białego, natomiast w wyborach do rad powiatów i w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy – na papierze koloru żółtego, a w wyborach do sejmików województw – na papierze koloru niebieskiego. Dopuszcza się użycie papieru z jednostronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowanej.

2. Kolor i rodzaj papieru, z zastrzeżeniem ust. 1, są jednakowe w wyborach do danej rady.

3. Rodzaj i wielkość czcionki są jednakowe dla wszystkich list kandydatów i kandydatów z tych list w okręgu wyborczym.

4. Karta do głosowania jest drukowana jednostronnie na arkuszu formatu A-5, A-4, A-3, A-2 lub B-3 i B-2, w zależności od liczby zarejestrowanych list kandydatów. Karta do głosowania może też składać się z odpowiedniej liczby, zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych stron o formacie A-5 lub A-4.

5. Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ......... dla wyboru Rady (nazwa rady - miejscowość, nazwa dzielnicy)”, „Okręg wyborczy nr ... dla wyboru Rady m.st. Warszawy” lub odpowiednio „Okręg wyborczy nr .......... dla wyboru Sejmiku Województwa (nazwa) ”,a pośrodku, w górnej części karty, umieszczony jest odpowiedni napis: „Karta do głosowania w wyborach do rad gmin - miast, w dniu ... r.”, „Karta do głosowania w wyborach do Rady m.st. Warszawy w dniu ................. r.”, „Karta do głosowania w wyborach do rad dzielnic m.st. Warszawy w dniu ... r.”, „Karta do głosowania w wyborach do rad powiatów w dniu ... r.” albo „Karta do głosowania w wyborach do sejmików województw w dniu ... r.”, a poniżej „Listy kandydatów na radnych”.

6. Listy kandydatów umieszcza się i oznacza na karcie do głosowania według zasad określonych w § 1 ust. 4.

7. Na karcie do głosowania w jej dolnej części podaje się informacje o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci właściwej terytorialnej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się w lewej dolnej części karty do głosowania.

8. W przypadku druku karty w formie zbroszurowanej, w górnej części pierwszej i kolejnych zadrukowanych stron karty pośrodku umieszcza się numer strony, na stronie pierwszej karty nad wyrazami „Listy kandydatów na radnych” umieszcza się napis „Strony od 1 do ...”, zaś na kolejnych stronach nie umieszcza się napisu „Karta do głosowania w wyborach do ... w dniu ... r. Strony od 1 do ...”, zaś po wyrazach „Listy kandydatów na radnych” dopisuje się „– cd.”. Na każdej stronie karty do głosowania drukuje się odcisk pieczęci właściwej terytorialnej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznacza się tylko na pierwszej stronie karty.

9. Wzory kart do głosowania stanowią załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.
Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 677 i Nr 52, poz. 734 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 449 i Nr 45, poz. 782) dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Załącznik 1.

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 2 października 2006 r. (poz. 710)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA