REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 72 poz. 718

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 października 2006 r.

w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustala się wytyczne dla komisarzy wyborczych oraz gminnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczące zasad i trybu przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

Załącznik 1. [WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH ORAZ GMINNYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, RADY M.ST. WARSZAWY I RAD DZIELNIC M.ST.]

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 9 października 2006 r. (poz. 718)

WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH ORAZ GMINNYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE ZASAD I TRYBU PRZEKAZYWANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, RADY M.ST. WARSZAWY i RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze przekażą Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami dotyczącymi odmowy podpisu oraz odmowy przyjęcia którejś z kart do głosowania.

3. Organizację i sposób przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania i liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, zwanych dalej „danymi”, zapewniają komisarze wyborczy, uwzględniając następujące zasady:

1) obwodowe komisje wyborcze dwukrotnie przekażą dane – według stanu na godzinę 1200 i na godzinę 1630, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”;

2) gminne komisje wyborcze bądź osoby upoważnione przez komisarzy wyborczych szczegółowo omówią na szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych sposób przekazywania danych;

3) obwodowe komisje wyborcze przekażą dane właściwym gminnym komisjom wyborczym za pośrednictwem ustanowionych pełnomocników, zwanych dalej „pełnomocnikami”, upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od wskazanych komisji obwodowych;

4) gminne komisje wyborcze utworzą grupy komisji obwodowych powiązane z pełnomocnikami i informacje o tym przekażą właściwym obwodowym komisjom wyborczym;

5) informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych wchodzących w skład grupy, powinna zawierać:

a) wykaz obwodowych komisji wyborczych wchodzących w skład grupy ze wskazaniem przy każdej komisji:

– numeru obwodu,

– adresu komisji,

– imienia i nazwiska przewodniczącego komisji,

– numeru telefonu,

b) imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu i adres,

c) wskazanie godziny, do której przyjmowane są dane przez pełnomocników (do godz. 1230 i 1700),

d) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej pełnomocnikowi,

e) numer telefonu do gminnej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji o sytuacjach awaryjnych, a nie do przekazania danych;

6) przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, aby nie blokować telefonu.

4. Do godziny 1000 w dniu wyborów pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi wchodzącymi w skład grupy, w celu potwierdzenia sprawności połączeń telefonicznych i poprawności informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, wskazane jest przekazanie informacji o ich numerach pełnomocnikowi, w przypadku potrzeby awaryjnego ich wykorzystania (np. w razie awarii telefonu stacjonarnego). W razie trudności z uzyskaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz gminną komisję wyborczą.

5. Pełnomocnik powinien posiadać arkusz z informacjami o komisjach obwodowych, od których otrzyma dane, z rubrykami do wpisania tych danych; powinien być też wyposażony w kalkulator ułatwiający sumowanie otrzymanych danych.

6. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych, a niezwłocznie po upływie tych godzin ustalają dane i przekazują je pełnomocnikom.

7. Dane przekazywane przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać:

1) numer obwodu;

2) adres komisji obwodowej;

3) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, podaje on imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

4) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”;

5) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.

8. Pełnomocnik przyjmując dane sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), a następnie wpisuje w odpowiednich rubrykach przekazane mu dane. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała, i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych. Po zakończeniu przyjmowania danych z wszystkich obwodów grupy pełnomocnik podpisuje arkusz z wpisanymi danymi i przekazuje go gminnej komisji wyborczej, z uwzględnieniem pkt 10.

9. Pełnomocnik oczekuje na dane z komisji obwodowych nie dłużej niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 1230 i 1700). Jeśli w tym terminie pełnomocnik nie otrzyma danych od którejś z komisji obwodowych, ustala telefonicznie przyczynę nieprzekazania danych. W przypadku niemożności uzyskania danych z tej komisji do godziny 1240 i 1710, dokonuje podsumowania danych z pominięciem obwodu, z którego ich nie otrzymał.

10. Pełnomocnik dokonuje dwukrotnie zsumowania otrzymanych z obwodów danych o osobach uprawnionych do głosowania i o wyborcach, którym wydano karty do głosowania, oraz odnotowuje ten fakt na arkuszu, który przekazuje gminnej komisji wyborczej.

11. Gminna komisja wyborcza po otrzymaniu danych z obwodów w skali całej gminy, sumuje je i uzyskane zbiorcze dane przekazuje niezwłocznie właściwemu terytorialnie komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, z zastrzeżeniem pkt 12.

12. W przypadku niemożliwości przekazania danych systemem elektronicznym komisja przekazuje je telefonicznie lub telefaksem na numer wskazany wcześniej przez komisarza wyborczego, podając:

1) nazwę gminy;

2) imię i nazwisko pełnomocnika;

3) sumę liczb osób uprawnionych do głosowania oraz sumę liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania – w formie jak w pkt 7 ppkt 4 i 5;

4) ewentualne numery i siedziby komisji obwodowych, które nie przekazały danych.

13. Gminna komisja wyborcza przekazuje dane komisarzowi wyborczemu do godz. 1255 i 1725. Jeżeli do tego czasu komisja nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników, przekazuje zbiorcze dane z obszaru tej gminy z pominięciem obwodów brakujących.

14. Komisarz wyborczy po otrzymaniu danych z obwodów na obszarze swojej właściwości sumuje je i przekazuje niezwłocznie do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później jednak niż o godzinie 1300 i 1730.

15. Komisarz wyborczy przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane nie zostały uzyskane.

16. Zasady i tryb przekazywania danych, o których mowa w niniejszych wytycznych, stosuje się odpowiednio w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-19
  • Data wejścia w życie: 2006-10-09
  • Data obowiązywania: 2006-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA