REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 79 poz. 785

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w dziedzinie turystyki,

sporządzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej „Stronami”,

– kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego dnia 18 maja 1992 r.,

– uznając, że współpraca w dziedzinie turystyki powinna być realizowana na zasadach równości i wzajemnych korzyści,

– pragnąc przyczynić się do rozszerzania przyjacielskich kontaktów między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, lepszego poznania życia, historii i spuścizny kulturalnej obu narodów,

– mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

– przekonane, że turystyka stanowi ważny instrument poprawy wzajemnego zrozumienia, wyrażania dobrej woli i umacniania kontaktów między narodami,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą umacniać i rozwijać współpracę w dziedzinie turystyki zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, postanowieniami niniejszej umowy oraz innymi międzynarodowymi umowami, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Ukraina.

Artykuł 2

Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi i ukraińskimi organizacjami oraz przedsiębiorcami uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej, podejmującymi inwestycje w dziedzinie turystyki, a także prowadzącymi wspólne przedsięwzięcia w zakresie obsługi turystów.

Artykuł 3

Strony będą dążyć do upraszczania granicznych, celnych i innych formalności związanych z wymianą turystyczną między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą.

Artykuł 4

Strony będą wspierać współpracę przedsiębiorców i organizacji w zakresie rozwoju turystyki zarówno w formach zorganizowanych, jak i indywidualnych, a także wymianę grup specjalistycznych, w tym w celu udziału w festiwalach, wystawach, seminariach i konferencjach.

Artykuł 5

Strony będą popierać wymianę informacji w zakresie statystyki turystycznej, uregulowań prawnych dotyczących działalności turystycznej oraz dotyczących ochrony przyrody i dóbr kultury, doświadczeń w zakresie obsługi turystów, badań naukowych w dziedzinie turystyki, działalności promocyjnej.

Artykuł 6

Każda ze Stron będzie podejmować niezbędne działania w celu informowania obywateli swojego państwa, wyjeżdżających na terytorium państwa drugiej Strony, o obowiązujących w tym państwie przepisach dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców.

Artykuł 7

Strony będą sprzyjać wymianie pracowników naukowych, specjalistów, wykładowców, studentów, przedstawicieli środków masowego przekazu, którzy specjalizują się w tematyce turystycznej.

Artykuł 8

Strony będą rozwijać współpracę w ramach Światowej Organizacji Turystyki (WTO) i innych międzynarodowych organizacji turystycznych.

Artykuł 9

1. Organami odpowiedzialnymi za wykonanie niniejszej umowy są:

ze Strony polskiej – Minister Gospodarki i Pracy,

ze Strony ukraińskiej – Ministerstwo Kultury i Turystyki.

2. O każdej zmianie organów wykonujących niniejszą umowę Strony niezwłocznie poinformują się drogą dyplomatyczną.

Artykuł 10

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego państwa ośrodków informacji turystycznej drugiej Strony.

Artykuł 11

1. Strony utworzą grupę roboczą, działającą w ramach komisji zajmującej się problematyką gospodarczą.

2. Do zadań grupy roboczej należy w szczególności:

1) dokonywanie przeglądu i oceny współpracy w dziedzinie turystyki;

2) identyfikacja problemów stwarzających trudności w rozwoju współpracy w zakresie turystyki i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji;

3) przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki;

4) omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej umowy.

Artykuł 12

1. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

2. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Ukraina.

Artykuł 13

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie z dniem otrzymania noty późniejszej.

2. W dniu wejścia w życie niniejszej umowy traci moc Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki między Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej a Państwowym Komitetem Ukrainy do Spraw Turystyki, podpisana dnia 26 października 1994 r.

3. Umowę zawarto na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

4. Wypowiedzenie umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z umową w czasie jej obowiązywania aż do czasu ich zakończenia.

UMOWĘ niniejszą sporządzono w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

 

Z upoważnienia

Z upoważnienia

Rządu Rzeczypospolitej

Gabinetu Ministrów

Polskiej

Ukrainy

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Wersja obcojęzyczna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-11-13
  • Data wejścia w życie: 2006-07-17
  • Data obowiązywania: 2006-07-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA