REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 79 poz. 787

POROZUMIENIE

między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli państw trzecich,

podpisane w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r.

Tekst pierwotny

POROZUMIENIE

między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskie a Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec o przewozie tranzytowym obywateli państw trzecich

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, kierując się duchem:

– Porozumienia między Rządami Państw Grupy Schengen i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, sporządzonego w Brukseli dnia 29 marca 1991 r., oraz

– Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy w zakresie skutków wynikających z ruchów migracyjnych, sporządzonego w Bonn dnia 7 maja 1993 r.,

oraz zgodnie z normami prawa międzynarodowego i prawem wewnętrznym każdej z Umawiających się Stron, dążąc do konstruktywnego współdziałania i ułatwienia przewozu tranzytowego obywateli państw trzecich na zasadzie wzajemności,

a także w kontekście wysiłków w skali międzynarodowej podejmowanych dla zapobiegania nielegalnej migracji,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiot porozumienia

1. Przewozy tranzytowe obywateli państw trzecich odbywają się drogą powietrzną lub drogą lądową.

2. Porozumienie niniejsze reguluje przewozy tranzytowe obywateli państw trzecich drogą lądową.

3. W odniesieniu do przewozów tranzytowych drogą powietrzną stosuje się dyrektywę Rady Nr 2003/11 O/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną.

Artykuł 2

Przewóz tranzytowy obywateli państw trzecich

1. Obywatelami państw trzecich w rozumieniu niniejszego porozumienia są osoby, które nie posiadają ani obywatelstwa polskiego, ani obywatelstwa niemieckiego.

2. Każda z Umawiających się Stron zezwoli na przewóz tranzytowy obywateli państw trzecich przez terytorium ich państw, jeśli druga z Umawiających się Stron wystąpi z wnioskiem o to i jeśli zagwarantowana zostanie dalsza podróż przez inne państwa tranzytowe i przyjęcie przez państwo docelowe.

3. Wniosek, o którym mowa w ustępie 2, powinien zostać odrzucony, jeżeli obywatel państwa trzeciego byłby narażony na niebezpieczeństwo prześladowania w innym państwie tranzytowym lub państwie docelowym, z przyczyn, o których mowa w artykule 33 ustęp 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., lub gdyby był on zagrożony nieludzkim lub poniżającym taktowaniem lub karą albo karą śmierci.

4. Wniosek, o którym mowa w ustępie 2, może zostać odrzucony, jeśli obywatelowi państwa trzeciego na terytorium państwa Umawiającej się Strony wezwanej grozi postępowanie karne, wykonanie kary lub postępowanie ekstradycyjne.

5. Udzielona zgoda na przewóz tranzytowy może zostać cofnięta, jeśli w terminie późniejszym staną się wiadome przyczyny, o których mowa w ustępie 3, lub wystąpi inna ważna przyczyna uniemożliwiająca przewóz tranzytowy. Umawiająca się Strona wzywająca przyjmuje obywatela państwa trzeciego z powrotem na terytorium swojego państwa, jeśli zgoda na przewóz tranzytowy została cofnięta lub gdy dalszy przewóz przez inne państwa tranzytowe lub przyjęcie przez państwo docelowe nie są już zagwarantowane.

6. Jeżeli Umawiająca się Strona wezwana odrzuci wniosek, o którym mowa w ustępie 2, lub cofnie, zgodnie z ustępem 5, udzieloną zgodę na przewóz tranzytowy, powinna ona przedstawić powody odrzucenia lub cofnięcia na piśmie.

Artykuł 3

Wniosek o przewóz tranzytowy

1. Wniosek o przewóz tranzytowy należy złożyć w formie pisemnej na dwujęzycznym formularzu polsko-niemieckim. Wniosek ten powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę właściwego organu Umawiającej się Strony wzywającej;

2) nazwę właściwego organu Umawiającej się Strony wezwanej;

3) dane osobowe obywatela państwa trzeciego, którego wniosek dotyczy (imię i nazwisko oraz jeśli są znane: datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu podróży, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa żadnego państwa, także państwo jej stałego miejsca zamieszkania; jeśli data urodzenia nie jest znana, podaje się przybliżony wiek osoby);

4) informacje, a w uzasadnionych przypadkach także dokumenty, potwierdzające, że są spełnione warunki, o których mowa w artykule 2 ustęp 2;

5) oświadczenie, że nie są znane przyczyny uzasadniające odrzucenie wniosku, o których mowa w artykule 2 ustęp 3;

6) oznaczenie przejścia granicznego i terminu przewozu tranzytowego;

7) wskazanie ewentualnych, szczególnych zagrożeń, a w uzasadnionych przypadkach informacje dotyczące stanu zdrowia oraz potrzeby i rodzaju opieki medycznej.

2. Umawiająca się Strona wezwana poinformuje niezwłocznie na piśmie Umawiającą się Stronę wzywającą o gotowości umożliwienia przewozu tranzytowego ze wskazaniem terminu przewozu oraz przejścia granicznego albo poinformuje o odmowie wykonania wniosku oraz o przyczynach odmowy.

Artykuł 4

Niezbędne konwojowanie

Na terytorium państwa Umawiającej się Strony wezwanej niezbędne konwojowanie odbywa się przez personel konwojujący tej Umawiającej się Strony do granicy państwa z nim graniczącego. Personel konwojujący Umawiającej się Strony wezwanej przekazuje obywatela państwa trzeciego organom innego państwa tranzytowego lub państwa docelowego i sporządza potwierdzenie przekazania, które przekazuje następnie Umawiającej się Stronie wzywającej.

Artykuł 5

Organy właściwe

1. Właściwymi organami Umawiających się Stron są:

1) do składania wniosku o przewóz tranzytowy:

a) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Główny Straży Granicznej,

b) po stronie Republiki Federalnej Niemiec – Dyrekcja Policji Federalnej;

2) do realizacji przewozu tranzytowego:

a) po stronie Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Główny Policji,

b) po stronie Republiki Federalnej Niemiec – Dyrekcja Policji Federalnej.

2. Właściwe organy uzgodnią szczegóły techniczne dotyczące wykonywania niniejszego porozumienia, w tym wzory wniosku o przewóz tranzytowy, o którym mowa w artykule 3 ustęp 1, i potwierdzenia przekazania, o którym mowa w artykule 4. W tym celu mogą one zawierać protokoły wykonawcze.

3. Właściwe organy mogą zgłaszać propozycje zmian dotyczących niniejszego porozumienia, w tym możliwości czasowego zawieszenia jego stosowania.

4. Umawiające się Strony informują się wzajemnie o zmianach kompetencji lub nazw organów wykonujących niniejsze porozumienie.

Artykuł 6

Ochrona danych osobowych

1. Jeżeli dla wykonania niniejszego porozumienia zaistnieje konieczność przekazania danych osobowych, informacje te mogą dotyczyć wyłącznie:

1) personaliów przekazywanej osoby (imię, nazwisko, ewentualnie poprzednie nazwisko, przydomki lub pseudonimy, data i miejsce urodzenia, płeć, obecne i poprzednie obywatelstwo);

2) dowodu osobistego lub dokumentu podróży (numer, okres ważności, data wystawienia, organ wystawiający, miejsce wystawienia);

3) innych danych niezbędnych do identyfikacji przekazywanej osoby;

4) innych danych na wniosek jednej z Umawiających się Stron, której są one potrzebne w celu sprawdzenia warunków przyjęcia zgodnie z niniejszym porozumieniem.

2. Jeżeli na podstawie niniejszego porozumienia przekazuje się dane osobowe, to obowiązują poniższe postanowienia, z uwzględnieniem obowiązujących każdą z Umawiających się Stron przepisów prawa wewnętrznego:

1) wykorzystanie danych osobowych przez organ przyjmujący dopuszczalne jest jedynie w podanym celu i tylko na warunkach określonych przez organ przekazujący;

2) organ przyjmujący informuje na wniosek organu przekazującego o wykorzystaniu przekazanych danych osobowych i o osiągniętych wynikach;

3) dane osobowe mogą być przekazywane tylko właściwym organom. Dalsze przekazywanie może nastąpić tylko za uprzednią zgodą organu przekazującego;

4) organ przekazujący zobowiązany jest do zwrócenia uwagi na prawidłowość przekazywanych danych osobowych oraz na potrzebę i współmierność celu, któremu służyć ma ich przekazanie. Należy przy tym przestrzegać obowiązujących zakazów przekazywania danych osobowych według danego prawa wewnętrznego. Jeśli okaże się, że przekazano dane osobowe nieprawidłowe lub dane osobowe, których nie wolno było przekazać, należy o tym niezwłocznie powiadomić organ przyjmujący. Zobowiązany on jest niezwłocznie dokonać sprostowania albo usunięcia danych osobowych;

5) organ przekazujący i organ przyjmujący są zobowiązane do udokumentowania w aktach faktu przekazania i odbioru danych osobowych;

6) organ przekazujący i organ przyjmujący są zobowiązane do skutecznego chronienia przekazanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, nieuprawnioną zmianą i nieuprawnionym podaniem do wiadomości.

Artykuł 7

Koszty

Wszelkie koszty związane z przewozem tranzytowym ponosi Umawiająca się Strona wzywająca. Do kosztów tych należą w szczególności koszty transportu, a w razie potrzeby również koszty transportu powrotnego, koszty pobytu oraz koszty niezbędnej opieki medycznej.

Artykuł 8

Klauzula nienaruszalności innych umów

Porozumienie niniejsze nie narusza Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r., wraz z Protokołem dotyczącym statusu uchodźców, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r., a także zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z innych umów międzynarodowych.

Artykuł 9

Wyjaśnianie rozbieżności

1. Rozbieżności dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia będą wyjaśniane bezpośrednio między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.

2. Rozbieżności, które nie mogą zostać wyjaśnione między właściwymi organami Umawiających się Stron, zostaną wyjaśnione w drodze konsultacji między Umawiającymi się Stronami.

Artykuł 10

Rejestracja porozumienia

Rejestrację niniejszego porozumienia w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, sporządzonej w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r., spowoduje Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec niezwłocznie po jego wejściu w życie.

Druga Umawiająca się Strona zostanie niezwłocznie poinformowana o dokonanej rejestracji.

Artykuł 11

Wejście w życie

Porozumienie niniejsze wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej poinformuje w drodze notyfikacji o spełnieniu wewnątrzpaństwowych procedur wymaganych do jego wejścia w życie.

Artykuł 12

Postanowienia końcowe

1. Porozumienie niniejsze jest zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda z Umawiających się Stron może z powodu zagrożenia bezpieczeństwa jej państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zdrowia publicznego całkowicie lub częściowo zawiesić wykonywanie niniejszego porozumienia. Każda z Umawiających się Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej z Umawiających się Stron o przyczynach zawieszenia, jego początku i przypuszczalnym terminie zakończenia.

3. Porozumienie niniejsze może zostać wypowiedziane w dowolnym terminie w formie pisemnej przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci ono moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą z Umawiających się Stron.

SPORZĄDZONO w Heiligendamm dnia 23 marca 2006 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rzeczypospolitej Polskiej

Za Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Republiki Federalnej Niemiec

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

wersja niemiecka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-11-13
  • Data wejścia w życie: 2006-08-01
  • Data obowiązywania: 2006-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA