REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 79 poz. 789

POROZUMIENIE

o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Estońskiej,

podpisane w Tallinie dnia 30 marca 2006 r.

Tekst pierwotny

POROZUMIENIE

Porozumienie o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Estońskiej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Kultury Republiki Estońskiej, zwani dalej „Stronami”, dążąc do rozwijania i wzmacniania więzi kulturalnych między obu krajami, zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r., oraz dążąc do dalszego rozwijania wzajemnej współpracy,

podpisali niniejsze porozumienie.

Artykuł 1

1. Strony będą rozwijały kontakty w dziedzinie sztuk pięknych poprzez zapraszanie ekspertów i krytyków sztuki drugiej Strony na większe wystawy i imprezy artystyczne.

2. Strony będą wspierać wymianę wystaw sztuki współczesnej, uzgodnionych bezpośrednio przez zainteresowane ośrodki artystyczne, galerie sztuki współczesnej i muzea.

3. Strony będą popierać szczególnie dotychczasową współpracę centrów sztuki współczesnej w Polsce i w Estonii, w tym wymianę artystów i kuratorów, wspólne projekty wystaw, organizację i wzajemny udział w międzynarodowych sympozjach i innych wydarzeniach artystycznych.

4. Strony będą popierać wzajemny udział rzeźbiarzy w profesjonalnych spotkaniach rzeźbiarzy, organizowanych w obu krajach.

Artykuł 2

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę i kontakty między polskimi i estońskimi organizacjami i instytucjami w dziedzinie kinematografii, w tym również w zakresie wspólnych produkcji kinematograficznych.

2. Strony będą sprzyjać promocji filmów kraju partnera w formie wzajemnie organizowanych przeglądów filmowych i udziału filmów w międzynarodowych i krajowych festiwalach filmowych odbywających się w obu krajach.

3. Strony będą wzajemnie popierać uczestnictwo swoich obserwatorów w międzynarodowych i krajowych festiwalach filmowych, zgodnie z regulaminami tych festiwali:

a) w Polsce w:

– Krakowskim Festiwalu Filmowym (organizowanym co roku na przełomie kwietnia i maja),

– Warszawskim Festiwalu Filmowym (organizowanym co roku w październiku),

b) w Estonii w:

– Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Antropologicznych w Pärnu organizowanym co roku w lipcu),

– Festiwalu Filmowym „Czarne Noce” w Tallinie (organizowanym co roku na przełomie listopada i grudnia).

Artykuł 3

1. Strony będą sprzyjały nawiązywaniu kontaktów między teatrami obu krajów oraz wymianie reżyserów, scenografów, producentów, teatrologów i krytyków teatralnych.

2. Strony będą promowały udział teatrów drugiej Strony w odbywających się w obu krajach festiwalach teatralnych i innych imprezach, stanowiących ich odpowiednik:

a) w Polsce będą to:

– Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt” w Toruniu (organizowany co roku w maju),

– Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog we Wrocławiu (organizowany co dwa lata w październiku),

b) w Estonii będą to:

– Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Baltoscandal” w Rakvere (organizowany co dwa lata w czerwcu),

– Festiwal Teatralny „Midwinter Night Dream” w Tallinie (organizowany co dwa lata w grudniu).

3. Propozycje udziału, warunki i terminy będą ustalane w trybie roboczym.

Artykuł 4

1. Strony będą zachęcały do kontaktów muzyków, muzykologów i krytyków muzycznych, wzajemnie zapraszając przedstawicieli drugiej Strony na wydarzenia muzyczne.

2. Strony corocznie będą uzgadniać zapraszanie obserwatorów na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” i Festiwal NYYD.

3. Strony będą wspólnie wspierać Konkurs Chopinowski dla Młodych Pianistów z Państw Rejonu Morza Bałtyckiego w Narvie. Konkurs będzie odbywać się w cyklu dwuletnim na przełomie stycznia i lutego.

4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej będzie fundował nagrodę główną, przeznaczoną dla jednego z laureatów Konkursu Chopinowskiego w Narvie i jednocześnie jego nauczyciela.

Artykuł 5

Strony będą wspierać tłumaczenia i publikacje dzieł literackich drugiej Strony. W tym celu będą wspierać wymianę tłumaczy, twórców i krytyków literackich oraz będą zachęcały do udziału w wystawach i targach książki w obu krajach.

Artykuł 6

1. Strony będą popierać współpracę między Bibliotekami Narodowymi Polski i Estonii zgodnie z istniejącym porozumieniem między tymi instytucjami.

2. Strony będą popierać współpracę bibliotek publicznych.

Artykuł 7

Strony będą wspierały współpracę muzeów w dziedzinach będących przedmiotem ich wspólnego zainteresowania. W celu sprzyjania tej współpracy Strony wymienią każdego roku specjalistów w tych dziedzinach.

Artykuł 8

1. Strony będą popierać współpracę w dziedzinie kultury ludowej, informując się wzajemnie o festiwalach folkloru i innych imprezach z tej dziedziny, organizowanych w obu krajach.

2. Strony wymienią na zasadzie wzajemności zespoły folklorystyczne na międzynarodowych festiwalach folkloru, organizowanych w obu krajach. Strony wymienią specjalistów z dziedziny kultury ludowej.

Artykuł 9

Strony będą popierać wymianę w dziedzinach sztuki amatorskiej i rękodzieła.

Artykuł 10

Strony, na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących w obu państwach, dołożą starań, aby dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Estońskiej oraz nielegalnie wwiezione na terytorium Republiki Estońskiej i Rzeczypospolitej Polskiej podlegały zwrotowi.

Artykuł 11

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między szkołami artystycznymi i muzycznymi oraz uczelniami obu krajów, w tym:

– wymianę kadry pedagogicznej,

– udział przedstawicieli odpowiednich instytucji w konferencjach, seminariach, kolokwiach i sesjach dotyczących praktyki i teorii kształcenia artystycznego, organizowanych przez drugą Stronę,

– wzajemne informowanie się o imprezach artystycznych (kursach, konkursach, warsztatach i festiwalach).

2. Warunki współpracy będą uzgadniane przez zainteresowane instytucje.

Artykuł 12

Strony będą współpracować w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Artykuł 13

Strony, w miarę swoich możliwości, będą wspierały przedsięwzięcia podejmowane w ramach bałtyckiego forum współpracy kulturalnej „Ars Baltica”, ściśle współpracując z Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, gdzie mieści się Sekretariat „Ars Baltica”.

Artykuł 14

Strony będą wspierać współpracę Instytutu im. Adama Mickiewicza w Warszawie i Instytutu Estońskiego w Tallinie.

Artykuł 15

Strony będą się wzajemnie informowały o życiu kulturalnym w swoich krajach i wydawanych aktach prawnych w dziedzinie kultury. W tym celu Strony będą dokonywały wymiany specjalistów z różnych dziedzin kultury (do 5 osób rocznie na pobyty pięciodniowe).

Artykuł 16

1. Strony uzgodniły następujące warunki wymiany delegacji:

a) Strona delegująca będzie pokrywała koszty podróży do Tallina (lub odpowiednio: do Warszawy) i z powrotem,

b) Strona przyjmująca będzie pokrywała koszty zakwaterowania oraz ewentualnie inne koszty w granicach swojego kraju, zgodnie z uzgodnionym programem delegacji i miejscowymi taryfami,

c) Strona wysyłająca zapewni, że osoby uczestniczące w wymianie objętej niniejszym porozumieniem będą ubezpieczone na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

2. W przypadku wymiany grup artystycznych i wystaw warunki wymiany będą uzgadniane między organizatorami na podstawie odrębnej umowy.

Artykuł 17

1. Porozumienie jest zawarte na okres pięciu lat. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu na dalsze okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go w formie pisemnej na co najmniej sześć miesięcy przed upływem danego okresu.

2. W przypadku wygaśnięcia porozumienia wszelkie rozpoczęte przedsięwzięcia będą realizowane do czasu ich zakończenia zgodnie z postanowieniami porozumienia.

3. Co dwa lata Strony będą organizować spotkania robocze przedstawicieli ministerstw kultury w celu przedyskutowania stanu realizacji porozumienia.

Artykuł 18

Porozumienie wejdzie w życie z dniem otrzymania ostatniego powiadomienia, w którym Strony powiadomią siebie nawzajem o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych wymaganych dla jego wejścia w życie.

Niniejsze porozumienie może zostać zmienione lub zmodyfikowane na podstawie pisemnej zgody obu Stron.

PODPISANO w Tallinie dnia 30 marca 2006 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, estońskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany na rozstrzygający.

 

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Rzeczypospolitej Polskiej

infoRgrafika

 

Minister Kultury
Republiki Estońskiej

infoRgrafika

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-11-13
  • Data wejścia w życie: 2006-08-04
  • Data obowiązywania: 2006-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA