REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 97 poz. 1074

ZARZĄDZENIE Nr 141 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (M. P. Nr 45, poz. 476 oraz z 2007 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 38, poz. 434).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI]

Załącznik do zarządzenia nr 141 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1074)

STATUT MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

§ 1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwane dalej „Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599), do spraw:

1) rolnictwa;

2) rozwoju wsi;

3) rynków rolnych;

4) rybołówstwa.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii;

2) Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki;

3) Departament Finansów;

4) Departament Gospodarki Ziemią;

5) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;

6) Departament Płatności Bezpośrednich;

7) Departament Prawno-Legislacyjny;

8) Departament Programowania i Analiz;

9) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;

10) Departament Rybołówstwa;

11) Departament Rynków Rolnych;

12) Departament Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

13) Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej;

14) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

15) Biuro Audytu Wewnętrznego;

16 )Biuro Dyrektora Generalnego;

17) Biuro Kontroli;

18) Biuro Ministra;

19) Biuro Pomocy Technicznej;

20) Biuro Prasowe.

§ 3. Obsługę zadań Ministra zapewniają w szczególności:

1) w zakresie działu rolnictwo:

a) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii,

b) Departament Hodowli i Ochrony Roślin;

2) w zakresie działu rozwój wsi:

a) Departament Gospodarki Ziemią,

b) Departament Programowania i Analiz,

c) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich;

3) w zakresie działu rynki rolne – Departament Rynków Rolnych;

4) w zakresie działu rybołówstwo – Departament Rybołówstwa.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA