REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2007 nr 100 poz. 1091

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252) ogłasza się wykaz substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych, z podziałem na kategorie i grupy, uwzględniający niezbędne wymagania mające na celu zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, zgodnie z ewidencją substancji czynnych prowadzoną przez Komisję Europejską, a także terminy ważności wpisu do wykazu substancji czynnych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze obwieszczenie dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/8/WE z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. WE L 123 z 24.04.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 3) zmienionej:

1) dyrektywą Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 414 z 30.12.2006, str. 78);

2) dyrektywą Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 94 z 04.04.2007, str. 23).


Załącznik 1. [WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH DOZWOLONYCH DO STOSOWANIA W PRODUKTACH BIOBÓJCZYCH]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1091)

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH DOZWOLONYCH DO STOSOWANIA W PRODUKTACH BIOBÓJCZYCH

Lp.

Nazwa zwyczajowa

Nazwa IUPAC Numery identyfikacyjne

Minimalna czystość substancji czynnej w produkcie biobójczym wprowadzonym do obrotu

Data włączenia do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE

Ostateczny termin od kiedy obrót produktami biobójczymi zawierającymi wymienione substancje czynne będzie prowadzony na podstawie wydanego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub wpisu do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka (oprócz produktów zawierających więcej niż jedną substancję czynną; w przypadku takich produktów obowiązuje termin określony w ostatniej spośród decyzji dotyczących wpisu substancji do wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych)

Data wygaśnięcia włączenia do załącznika I do dyrektywy 98/8/WE

Kategoria i grupa produktu biobójczego zgodnie z rozporządze-niem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznacze-nia (Dz. U. Nr 16, poz. 150)

Przepisy szczegółowe (wymagania mające na celu zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

fluorek sulfurylu

difluorek sulfurylu Nr WE:
220-281-5
Nr CAS:
2699-79-8

> 994 g/kg

1 stycznia 2009 r.

31 grudnia 2010 r.

31 grudnia 2018 r.

Kategoria II, grupa 8

Wymagania dla podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych oraz dla użytkowników profesjonalnych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

1) sprzedaż produktu wyłącznie odpowiednio przeszkolonym użytkownikom profesjonalnym;

 

 

 

 

 

 

 

 

2) stosowanie produktu wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych użytkowników profesjonalnych;

 

 

 

 

 

 

 

 

3) stosowanie odpowiednich środków ograniczających zagrożenie dla operatorów i osób trzecich;

 

 

 

 

 

 

 

 

4) monitorowanie stężenia fluorku sulfurylu w górnych warstwach troposfery;

 

 

 

 

 

 

 

 

5) bezpośrednie przekazywanie do Komisji Europejskiej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez podmioty odpowiedzialne sprawozdań z monitorowania, o którym mowa w pkt 4, co pięć lat począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

dichlofluanid

N-dichloroflu-
orometylos ulfonylo-N-fenylo-N',N'-di-metylosulfo-noamid
Nr WE: 214-118-7
Nr CAS:
1085-98-9

≥ 96 % wagowych

1 marca 2009 r.

28 lutego 2011 r.

28 lutego 2019 r.

Kategoria II, grupa 8

Wymagania dla podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych oraz dla użytkowników profesjonalnych lub przemysłowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

1) podczas stosowania produktów dopuszczonych do użytku przemysłowego lub profesjonalnego stosowanie właściwego wyposażenia ochrony osobistej;

 

 

 

 

 

 

 

 

2) z uwagi na rozpoznane zagrożenia dla środowiska glebowego zastosowanie odpowiednich środków ograniczających ryzyko w celu jego ochrony;

 

 

 

 

 

 

 

 

3) etykiety, ulotki informacyjne oraz karty charakterystyki dla produktów dopuszczonych do użytku przemysłowego muszą zawierać informację, że drewno bezpośrednio po obróbce należy przechowywać na nieprzepuszczalnym twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji do gleby oraz że wszelkie pozostałości substancji muszą zostać zebrane do ponownego użycia lub unieszkodliwienia

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2007-12-31
  • Data obowiązywania: 2007-12-31
  • Dokument traci ważność: 2008-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA