REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2010 nr 98 poz. 1153

PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Rządu Republiki Indii na lata 2010–2013,

podpisany w New Delhi dnia 7 września 2010 r.

Tekst pierwotny

PROGRAM WSPÓŁPRACY
MIĘDZY
MINISTREM KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A
MINISTERSTWEM KULTURY RZĄDU REPUBLIKI INDII
NA LATA 2010–2013

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Rządu Republiki Indii, zwani dalej „Stronami”,

dążąc do pogłębienia współpracy w dziedzinie kultury między obydwoma państwami oraz mając na uwadze postanowienia Umowy o współpracy kulturalnej między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Indii, podpisanej w New Delhi dnia 27 marca 1957 roku,

uzgodnili, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą sprzyjać współpracy w zakresie upowszechniania informacji na temat dziedzictwa kulturowego obydwu państw.

Artykuł 2

1. Strony będą wspierać współpracę między instytucjami i organizacjami zajmującymi się ochroną i konserwacją zabytków w zakresie wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów.

2. Każda ze Stron zorganizuje dwutygodniowy pobyt dla jednego eksperta w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków z państwa drugiej Strony. Szczegółowe warunki pobytu zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 3

Strony będą sprzyjać współpracy w zakresie konserwacji znajdujących się na terytorium Republiki Indii dzieł Stefana Norblina.

Artykuł 4

Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego wwozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w obydwu państwach oraz wiążącymi obydwa państwa konwencjami międzynarodowymi.

Artykuł 5

1. Strony będą sprzyjać bezpośredniej współpracy między Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie a Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) w New Delhi.

2. Instytucje, o których mowa w ustępie 1, zorganizują dwutygodniowe warsztaty o charakterze badawczo-edukacyjnym z zakresu ochrony, promocji i zarządzania dziedzictwem kulturowym, które odbywać się będą naprzemiennie w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Indii (pierwszy raz zostaną zorganizowane w Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku).

Artykuł 6

1. Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między muzeami, na zasadach uzgodnionych przez zainteresowane muzea.

2. Każda ze Stron zorganizuje dwutygodniowy pobyt stażowy dla jednego eksperta w dziedzinie zarządzania muzeami z państwa drugiej Strony. Szczegółowe warunki pobytu zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 7

Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy archiwów państwowych obydwu państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi, w szczególności w zakresie organizacji wizyt archiwistów, realizacji wspólnych projektów, wymiany informacji, publikacji i kopii dokumentów archiwalnych stanowiących przedmiot zainteresowania każdej ze Stron.

Artykuł 8

Strony będą wspierać współpracę między bibliotekami narodowymi obydwu państw, w szczególności w zakresie wymiany informacji i publikacji.

Artykuł 9

1. W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i innych podmiotów w zakresie produkcji filmów, świadczenia usług filmowych, wymiany filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych, organizacji pokazów filmowych i udziału w międzynarodowych festiwalach organizowanych w państwie drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

2. Strony będą wspierać współpracę między stowarzyszeniami filmowców i filmotekami narodowymi obydwu państw.

Artykuł 10

Strony będą wspierać wzajemną współpracę w dziedzinie sztuk wizualnych i plastycznych, w tym bezpośrednie kontakty między właściwymi instytucjami, w celu wymiany wystaw oraz organizacji wizyt artystów i kuratorów.

Artykuł 11

Każda ze Stron zorganizuje dwutygodniowy pobyt stażowy dla jednego eksperta w dziedzinie projektowania ubioru z państwa drugiej Strony. Szczegółowe warunki pobytu zostaną uzgodnione między właściwymi instytucjami.

Artykuł 12

1. Strony będą wspierać współpracę w dziedzinie tańca, teatru, muzyki i folkloru, dążąc do prezentacji najbardziej wartościowych pozycji w dorobku kulturalnym obydwu państw.

2. Strony będą stwarzać warunki do wymiany zespołów teatralnych, tanecznych, muzycznych i folklorystycznych.

Artykuł 13

Strony będą wspierać realizacje wizyt studyjnych i warsztatów prowadzonych przez reżyserów teatralnych i innych twórców teatralnych. Szczegółowe warunki wizyt zostaną uzgodnione między właściwymi instytucjami.

Artykuł 14

Strony będą sprzyjać prezentacji dzieł muzycznych kompozytorów państwa drugiej Strony.

Artykuł 15

Strony będą wspierać dokonywanie przekładów dzieł literackich swoich autorów na język lub języki drugiej Strony.

Artykuł 16

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę między szkołami artystycznymi obydwu państw, w szczególności plastycznymi i teatralnymi. Szczegółowe warunki współpracy zostaną uzgodnione przez zainteresowane szkoły i uczelnie.

Artykuł 17

Postanowienia organizacyjne i finansowe zawarte są w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszego Programu.

Artykuł 18

1. Program wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Okres obowiązywania Programu zostaje automatycznie przedłużony do czasu wejścia w życie nowego Programu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

3. Każda ze Stron może w formie pisemnej wypowiedzieć Program przed upływem okresu jego obowiązywania. Wypowiedzenie staje się skuteczne z upływem sześciu miesięcy od dnia otrzymania wypowiedzenia przez drugą Stronę.

Sporządzono w New Delhi, dnia 7 września 2010 roku, w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, hindi i angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności w ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

infoRgrafika

Załącznik 1. [POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE I FINANSOWE]

Załącznik

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Strony uzgodniły następujące warunki wymiany w ramach Programu:

I. WIZYTY (W TYM STAŻE I POBYTY STUDYJNE)

1. W ramach niniejszego Programu mogą być organizowane wizyty twórców, artystów oraz ekspertów w dziedzinie kultury. Strony uzgodniły, że czas trwania wizyty nie przekroczy czternastu dni.

2. Strona wysyłająca przekaże stronie przyjmującej co najmniej na sześćdziesiąt dni przed proponowanym terminem wizyty wszelkie niezbędne dane na temat osób objętych wymianą w ramach niniejszego Programu, w szczególności imię i nazwisko, datę urodzenia, zawód, znajomość języków obcych, proponowany program pobytu i przybliżony termin przyjazdu.

3. Strona przyjmująca akceptuje lub odmawia przyjęcia osób objętych wymianą, w terminie czternastu dni od otrzymania informacji, o której mowa w ustępie 2.

4. W przypadku akceptacji, Strona wysyłająca informuje Stronę przyjmującą o dokładnym terminie przyjazdu i środku transportu co najmniej na czternaście dni przed planowaną datą przyjazdu.

5. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży do państwa przyjmującego i z powrotem.

6. Strona przyjmująca pokrywa wynikające z programu pobytu koszty podróży na terytorium swojego państwa, w tym przejazdów lokalnych.

7. Strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

8. W przypadku stanów nagłych mających miejsce podczas pobytu osób objętych wymianą w ramach niniejszego Programu na terytorium państwa drugiej Strony, Strona przyjmująca zapewni im opiekę medyczną. Strona wysyłająca zapewni, że osoby objęte wymianą będą posiadać ubezpieczenie (polisę), spełniającą kryteria przewidziane w przepisach prawa obowiązującego na terytorium państwa Strony przyjmującej, gwarantującej pokrycie kosztów niezbędnego leczenia w przypadkach nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, jak również pokrycia kosztów transportu sanitarnego do państwa zamieszkania.

II. WYSTĘPY ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

1. Wnioski dotyczące wymiany zespołów artystycznych będą przekazywane drogą dyplomatyczną z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Strona przyjmująca udzieli odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku.

2. Strona wysyłająca z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem przekaże stronie przyjmującej informacje dotyczące wysyłanych zespołów artystycznych, programu występów, dat przyjazdu i wyjazdu, a także dostarczy materiały promocyjne.

3. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży członków zespołów artystycznych w obydwie strony.

4. Strona przyjmująca pokrywa koszty podróży na terytorium swojego państwa, zakwaterowania i wyżywienia członków zespołów artystycznych.

5. Strona wysyłająca zapewni, że członkowie zespołów artystycznych będą posiadać ubezpieczenie (polisę), o którym mowa w pkt I. 8.

6. Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu w obydwie strony instrumentów muzycznych, kostiumów oraz elementów scenografii i wyposażenia sceny.

7. Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu na swoim terytorium instrumentów muzycznych, kostiumów oraz elementów scenografii i wyposażenia sceny.

8. Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji występów, w tym koszty wynajmu pomieszczeń oraz ich dostosowania.

III. WYMIANA WYSTAW

1. Strona wysyłająca przekaże stronie przyjmującej wszelkie niezbędne informacje dotyczące wystawy na co najmniej trzy miesiące przed uzgodnionym terminem jej otwarcia.

2. Eksponaty powinny zostać dostarczone na miejsce ekspozycji na warunkach dogodnych dla obu Stron, najpóźniej na dwa tygodnie przed otwarciem wystawy.

3. Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu międzynarodowego eksponatów w obie strony.

4. Strona przyjmująca w razie potrzeby pokrywa koszty opłat celnych z tytułu wystawy.

5. Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu eksponatów na terytorium swojego państwa.

6. Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wystawy (w tym wynajmu pomieszczeń wystawienniczych, instalacji i demontażu wystawy) oraz zapewnienia ochrony podczas jej trwania.

7. Strona wysyłająca przekaże niezbędne informacje, które powinny zostać umieszczone w katalogach, na dwa miesiące przed otwarciem ekspozycji.

8. Strona przyjmująca pokrywa koszty promocji i reklamy wystawy. Warunki pokrycia kosztów przygotowania i druku katalogów i plakatów zostaną określone w drodze bezpośrednich uzgodnień zainteresowanych instytucji.

9. Strona wysyłająca pokrywa koszty ubezpieczenia eksponatów na okres transportu i pobytu wystawy poza granicami jej państwa.

10. W przypadku utraty lub uszkodzenia eksponatów, Strona przyjmująca dostarczy Stronie wysyłającej pełną dokumentację, która umożliwi uzyskanie odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego. Koszty związane z uzyskaniem wspomnianych dokumentów pokryje Strona przyjmująca.

11. Uszkodzone eksponaty nie mogą być naprawiane bez uprzedniego upoważnienia Strony wysyłającej.

12. Jeżeli zainteresowane instytucje nie postanowią inaczej, koszty wizyty komisarza wystawy zostaną pokryte zgodnie z zasadami dotyczącymi wymiany osób.

IV. WYMIANA PUBLIKACJI

Strony uzgadniają, że koszty zakupu i wysyłki publikacji, czasopism i innych materiałów przeznaczonych do wymiany w ramach Programu pokrywa w całości instytucja wysyłająca.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-22
  • Data wejścia w życie: 2010-09-07
  • Data obowiązywania: 2010-09-07
  • Dokument traci ważność: 2013-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA