REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2010 nr 99 poz. 1171

ZARZĄDZENIE Nr 98 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Stały komitet Rady Ministrów jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
§ 2.
1. W skład stałego komitetu Rady Ministrów wchodzą:

1) przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród członków Rady Ministrów;

2) członkowie, którymi są sekretarze stanu w ministerstwach;

3) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów, którym jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, powołać i odwołać wiceprzewodniczącego tego komitetu spośród jego członków.

3. Sekretarzem stałego komitetu Rady Ministrów jest powoływana i odwoływana przez przewodniczącego tego komitetu osoba kierująca komórką organizacyjną Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która sprawuje obsługę prac tego komitetu.

4. Jeżeli Prezes Rady Ministrów jest obecny na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów, przewodniczy obradom tego komitetu.

§ 3.
1. Zadaniem stałego komitetu Rady Ministrów jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów.

2. Stały komitet Rady Ministrów rozpatruje również inne sprawy niż określone w ust. 1, powierzone mu przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.

§ 4.
1. Projekty dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów wnoszą, zgodnie ze swoją właściwością, członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, centralne organy administracji rządowej (kierownicy urzędów centralnych), pełnomocnicy Rządu i wojewodowie, zwani dalej „organami uprawnionymi”.

2. Centralny organ administracji rządowej (kierownik urzędu centralnego), nad którego działalnością sprawuje nadzór minister, opracowuje, uzgadnia i wnosi do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów projekty dokumentów rządowych za pośrednictwem tego ministra, a wojewoda – za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

3. Pełnomocnik Rządu może wnosić do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów projekty dokumentów rządowych w zakresie udzielonego mu upoważnienia do opracowywania i uzgadniania tych projektów.

4. Jeżeli, na podstawie odrębnych przepisów, podmiot inny niż określony w ust. 1 jest uprawniony do wnoszenia projektów dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, podmiot ten wnosi taki dokument do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów po porozumieniu z właściwym ministrem.

§ 5.
1. Organ uprawniony wnosi projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów oraz uwagi do tego projektu za pośrednictwem sekretarza stałego komitetu Rady Ministrów.

2. Do projektu dokumentu rządowego dołącza się:

1) w przypadku projektu ustawy, informację o opracowaniu projektu na podstawie założeń projektu ustawy albo bez założeń;

2) informację o pozycji dokumentu w Planie pracy Rządu bądź Wykazie dokumentów procedowanych bezterminowo bądź kopię zgody Zespołu ds. Programowania prac Rządu na procedowanie dokumentu poza tym planem, bądź informację o obowiązku przygotowania projektu dokumentu;

3) informację o odbyciu międzyministerialnej konferencji uzgodnieniowej i jej wynikach;

4) protokół rozbieżności – w przypadku nieusunięcia rozbieżności stanowisk w toku uzgodnień;

5) ustosunkowanie się organu wnioskującego do zgłoszonych uwag lub opinii organów lub podmiotów, którym projekt dokumentu rządowego był przekazany, zgodnie z wymogami określonymi w § 12 ust. 2–5 uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.2));

6) tabelaryczne zestawienie przepisów prawa Unii Europejskiej i projektowanych przepisów prawa krajowego w przypadku projektów implementujących prawo Unii Europejskiej;

7) informację na temat ustaleń Komitetu do Spraw Europejskich;

8) zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, oraz informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń lub informację o ich braku;

9) informację o zmianach w ocenie skutków regulacji projektu dokumentu rządowego, wprowadzonych w wyniku zmiany treści tego projektu w toku uzgodnień.

§ 6.
1. Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów może wystąpić do organu uprawnionego o spełnienie wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2, lub o uzupełnienie projektu w terminie 14 dni.

2. Jeżeli projekt dokumentu rządowego nie został uzupełniony, nie spełniono wymagań, o których mowa w § 5 ust. 2 – w terminie, o którym mowa w ust. 1, projekt ten nie podlega rozpatrzeniu przez stały komitet Rady Ministrów, a sekretarz tego komitetu zwraca projekt organowi uprawnionemu.

3. W uzasadnionych przypadkach projekt dokumentu rządowego niespełniający wymagań, o których mowa w ust. 1, może zostać rozpatrzony przez stały komitet Rady Ministrów wyłącznie za zgodą przewodniczącego tego komitetu, po zasięgnięciu opinii osób wchodzących w skład stałego komitetu Rady Ministrów wyrażonej na posiedzeniu komitetu, na którym projekt ten ma być rozpatrzony.

§ 7.
1. Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów przekazuje projekt dokumentu rządowego, wniesiony do rozpatrzenia przez ten komitet, osobom wchodzącym w skład stałego komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń tego komitetu, nie później niż 7 dni przed datą posiedzenia, na którym projekt ma być rozpatrzony.

2. W uzasadnionych przypadkach, gdy waga lub pilność sprawy wymagają jej niezwłocznego rozstrzygnięcia przez stały komitet Rady Ministrów, termin ten, za zgodą przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów, może zostać skrócony.

§ 8.
1. Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów opracowuje porządek obrad tego komitetu oraz wprowadza w nim zmiany, na podstawie projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów.

2. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony przez przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek zgłoszony przez członka stałego komitetu Rady Ministrów.

3. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów zatwierdza porządek obrad na posiedzeniu tego komitetu, po zasięgnięciu opinii jego członków.

§ 9.
1. Stały komitet Rady Ministrów odbywa posiedzenia w stałych terminach określonych przez przewodniczącego tego komitetu.

2. Z uzasadnionych przyczyn przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów na polecenie Prezesa Rady Ministrów, z własnej inicjatywy albo na wniosek osób wchodzących w skład tego komitetu, może wyznaczyć inny termin posiedzenia, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów i właściwe osoby.

3. Zawiadomienia o posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów, wraz z porządkiem obrad, sekretarz tego komitetu doręcza osobom uczestniczącym w posiedzeniu, nie później niż na 5 dni przed datą posiedzenia.

4. Prezes Rady Ministrów albo przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zwołać posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów w trybie nagłym. W takim przypadku sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów przedstawia na posiedzeniu uzasadnienie nagłego trybu jego zwołania. Przepisu ust. 3 nie stosuje się.

§ 10.
1. Na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają uwagi do projektu dokumentu rządowego, zawarte w protokole rozbieżności lub zgłoszone nie później niż do godziny 1200 dnia poprzedzającego stały termin posiedzenia tego komitetu.

2. Uwagi zgłoszone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, oraz zgłoszone na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów podlegają rozpatrzeniu za zgodą przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów w przypadku przekazania projektu dokumentu rządowego bez zachowania terminu, o którym mowa w § 7 ust. 1. W pozostałych przypadkach przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów kieruje projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie tego komitetu lub decyduje o nierozpatrywaniu zgłoszonych uwag.

3. Uwagi do projektu dokumentu rządowego, co do których organ wnioskujący wskaże, że w toku uzgodnień były zgłoszone i wycofane albo uzgodnione, podlegają rozpatrzeniu przez stały komitet Rady Ministrów tylko za zgodą przewodniczącego tego komitetu, na umotywowany wniosek zgłaszającego.

4. Uwagi do projektów ustaw opracowanych na podstawie założeń projektów ustaw niezgodne z tymi założeniami podlegają rozpatrzeniu przez stały komitet Rady Ministrów na umotywowany wniosek organu uprawnionego zgłaszającego te uwagi.

§ 11.
Organ uprawniony, który wniósł projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów, ustosunkowuje się na piśmie do uwag zgłoszonych do projektu najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem posiedzenia tego komitetu, pod rygorem skierowania projektu do rozpatrzenia na kolejne posiedzenie stałego komitetu Rady Ministrów.
§ 12.
1. Do udziału w pracach stałego komitetu Rady Ministrów zaprasza się Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

2. W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Sekretarz do Spraw Europejskich, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ich przedstawiciele.

3. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może zapraszać do udziału w pracach tego komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1 i 2, reprezentujące organy, instytucje lub organizacje właściwe w sprawach będących przedmiotem tych prac, w tym przedstawiciela Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

4. Niezależnie od reprezentacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, Prezes Rady Ministrów albo z jego upoważnienia przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, w porozumieniu z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, może wyznaczyć każdorazowo dodatkowo inną osobę niż określona w § 2 ust. 1 pkt 3 do reprezentowania Prezesa Rady Ministrów w określonej sprawie będącej przedmiotem prac stałego komitetu Rady Ministrów lub grupy roboczej, o której mowa w § 17 ust. 2.

§ 13.
1. W posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez sekretarza tego komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac stałego komitetu Rady Ministrów.

2. Sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów informuje osoby, o których mowa w ust. 1, o zasadach uczestnictwa w posiedzeniu, a także o rygorach wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych, jeżeli na posiedzeniu będzie rozpatrywany projekt zawierający informacje niejawne.

§ 14.
Projekty dokumentów rządowych i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu komitetu referuje przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów albo przedstawiciel organu uprawnionego lub wskazany przez przewodniczącego członek tego komitetu.
§ 15.
1. Stały komitet Rady Ministrów po rozpatrzeniu projektu dokumentu rządowego projekt ten przyjmuje i rekomenduje Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów lub wyraża opinię o projekcie tego dokumentu albo go odrzuca, albo też kieruje do rozstrzygnięcia w innym terminie lub po spełnieniu określonych wymogów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Stały komitet Rady Ministrów rekomenduje Komitetowi do Spraw Europejskich dokumenty mieszczące się w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277), mające szczególne znaczenie w zakresie realizacji polityki państwa, prawa krajowego, budżetu państwa lub gospodarki, do których rozpatrywania i rozstrzygania Komitet do Spraw Europejskich został upoważniony w uchwale Rady Ministrów wydanej na podstawie tych przepisów.

3. Stały komitet Rady Ministrów może:

1) zobowiązać do opracowania, uzgodnienia i wniesienia do rozpatrzenia w określonym terminie nowego tekstu projektu dokumentu rządowego albo dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień;

2) wystąpić z wnioskiem do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo Sekretarza Rady Ministrów o skierowanie projektu dokumentu rządowego w celu zaopiniowania przez Radę Legislacyjną przy Prezesie Rady Ministrów lub inny wskazany organ wewnętrzny Rady Ministrów.

4. Do czasu rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów i podjęcia rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 1, organ uprawniony może wycofać wniesiony projekt dokumentu rządowego.

§ 16.
1. Stały komitet Rady Ministrów może określać sposoby i terminy wykonania prac mających na celu przygotowanie projektu dokumentu rządowego przewidywanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują również przewodniczącemu stałego komitetu Rady Ministrów, jeżeli komitet ten nie określił sposobu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

§ 17.
1. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów lub z jego upoważnienia sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów może, na wniosek uprawnionego organu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków stałego komitetu Rady Ministrów (tryb obiegowy).

2. Jeżeli projekt dokumentu rządowego wniesiony do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów nie wymaga zajęcia stanowiska przez ten komitet w pełnym składzie, Prezes Rady Ministrów albo przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może, spośród członków tego komitetu, utworzyć grupę roboczą i powierzyć jej rozpatrzenie tego projektu w trybie określonym dla prac stałego komitetu Rady Ministrów.

3. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów może, spośród członków tego komitetu oraz osób, o których mowa w § 12, powoływać zespoły robocze, w celu realizacji zadań określonych przez przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.

§ 18.
Stały komitet Rady Ministrów albo jego przewodniczący może powoływać rzeczoznawców lub ekspertów do opracowania analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań programowych.
§ 19.
1. Z posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów sporządza się, pod nadzorem sekretarza tego komitetu, pełny zapis jego przebiegu, zwany dalej „zapisem posiedzenia”, oraz protokół ustaleń posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów, zwany dalej „protokołem ustaleń”.

2. Zapis posiedzenia jest wewnętrznym dokumentem roboczym, który wykorzystuje się do sporządzenia protokołu ustaleń.

3. Protokół ustaleń zawiera pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu stałego komitetu Rady Ministrów oraz zgłoszonych do protokołu stanowisk odrębnych.

4. Protokół ustaleń stałego komitetu Rady Ministrów doręcza się organom i osobom wskazanym przez przewodniczącego stałego komitetu Rady Ministrów.

5. Osoba wchodząca w skład stałego komitetu Rady Ministrów może zgłosić do przewodniczącego tego komitetu, za pośrednictwem sekretarza, zastrzeżenia do treści protokołu ustaleń wraz z wnioskiem o jego sprostowanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu ustaleń.

6. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w protokole ustaleń może nastąpić również z urzędu w każdym czasie.

7. Sprostowania protokołu ustaleń dokonuje sekretarz stałego komitetu Rady Ministrów, za zgodą przewodniczącego tego komitetu.

8. Zapis posiedzenia oraz protokół ustaleń przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 20.
1. Stały komitet Rady Ministrów składa Prezesowi Rady Ministrów roczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów składa sprawozdanie z działalności tego komitetu na żądanie Prezesa Rady Ministrów.

§ 21.
1. Do projektów dokumentów rządowych skierowanych do rozpatrzenia przez stały komitet Rady Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów powołany przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie zarządzenia nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447, z późn. zm.3)) jest przewodniczącym tego komitetu w rozumieniu niniejszego zarządzenia.

§ 22.
Traci moc zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów (M. P. Nr 27, poz. 447, z późn. zm.4)).
§ 23.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757, z 2006 r. Nr 40, poz. 439, z 2009 r. Nr 20, poz. 246 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 47.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 33, poz. 518, z 2005 r. Nr 18, poz. 297, Nr 62, poz. 857 i Nr 70, poz. 968, z 2007 r. Nr 12, poz. 123, z 2009 r. Nr 9, poz. 99 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 49.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 33, poz. 518, z 2005 r. Nr 18, poz. 297, Nr 62, poz. 857 i Nr 70, poz. 968, z 2007 r. Nr 12, poz. 123, z 2009 r. Nr 9, poz. 99 oraz z 2010 r. Nr 5, poz. 49.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA