REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2010 nr 100 poz. 1174

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny
Art. 1.
W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47 i Nr 81, poz. 998 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 87 i Nr 79, poz. 972) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7:

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Poseł pełniący funkcję członka Rady Ministrów lub sekretarza stanu nie może być członkiem komisji, z wyjątkiem komisji, o której mowa w art. 86b ust. 1.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Obecność posła na posiedzeniu Sejmu jest potwierdzana na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia do czasu zakończenia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach.”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Dostęp posła do informacji niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejawnych. Poseł jest obowiązany do złożenia pisemnego zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy informacji niejawnych, z którymi zapozna się w trakcie wykonywania mandatu. Zachowanie tajemnicy obowiązuje posła zarówno w czasie trwania mandatu, jak i po jego wygaśnięciu.”;

2) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odwołuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przypadkach określonych w ustawie.

3. Uchwały Sejmu w sprawie powołania i odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu w celu wyrażenia zgody przez Senat.”;

3) w art. 134 wyrazy „naruszenia tajemnicy państwowej lub służbowej” zastępuje się wyrazami „ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnej”;

4) art. 135 otrzymuje brzmienie:

„Art. 135. Przepisy art. 134 stosuje się odpowiednio do posła – członka Komisji Etyki Poselskiej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnej o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne”.”;

5) w art. 136h wyrazy „ustawowo chronioną” zastępuje się wyrazami „prawnie chronioną”;

6) w art. 138 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dostęp członków Komisji do informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).”;

7) w art. 141 w ust. 1 wyrazy „tajemnicę służbową albo państwową” zastępuje się wyrazami „informacje niejawne”;

8) w art. 144 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wiadomości uzyskane w toku prac Komisji, o których mowa w ust. 1, stanowią informacje niejawne o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.”;

9) w art. 156 w ust. 2 wyrazy „tajemnicę służbową lub państwową” zastępuje się wyrazami „informacje niejawne”;

10) w załączniku do uchwały – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej „Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych”:

a) w pkt 9 skreśla się wyrazy „ ,rybołówstwa morskiego”,

b) w pkt 13 po wyrazach „ochrony ich praw” dodaje się wyrazy „ ,a także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość”,

c) w pkt 19 po wyrazach „rybactwa śródlądowego” dodaje się wyrazy „ ,rybołówstwa morskiego”.

Art. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 i 10, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: G. Schetyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-02
  • Data obowiązywania: 2011-01-02

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA