REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2010 nr 101 poz. 1184

ZARZĄDZENIE Nr 103 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M. P. Nr 62, poz. 826), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466).

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 103 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2010 r. (poz. 1184)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

§ 1. Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Transportu Drogowego, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępcy Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz dyrektorów i naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.

3. Główny Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, do załatwiania spraw w jego imieniu, w tym do podejmowania określonych decyzji. W uzasadnionym przypadku takie upoważnienie może być wydane także innemu pracownikowi Głównego Inspektoratu.

§ 3. 1. W skład Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Nadzoru Inspekcyjnego;

2) Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym;

3) Biuro do Spraw Elektronicznego Poboru Opłat;

4) Gabinet Głównego Inspektora;

5) Biuro Prawne;

6) Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego;

7) Biuro Rekrutacji i Szkolenia;

8) Biuro Informatyki i Łączności;

9) Biuro Finansów i Kadr;

10) Biuro Logistyki;

11) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego;

12) Pion Ochrony Informacji Niejawnych;

13) delegatury terenowe.

2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Biuro Nadzoru Inspekcyjnego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Biuro do Spraw Elektronicznego Poboru Opłat i delegatury terenowe są komórkami organizacyjnymi GITD realizującymi czynności kontrolne.

4. Główny Inspektor może tworzyć w biurach i delegaturach Głównego Inspektoratu wydziały, sekcje i samodzielne stanowiska.

5. Główny Inspektor może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym, jako jednostki opiniodawcze lub doradcze, określając ich nazwy, skład osobowy oraz zakres i tryb działania.

6. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego.

§ 4. Określa się następujący terytorialny zasięg działania delegatur oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego będące ich siedzibami:

1) Delegatura północno-zachodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, obejmująca swym zasięgiem obszary województw: zachodniopomorskiego oraz lubuskiego bez powiatów: wschowskiego, żagańskiego, żarskiego;

2) Delegatura południowo-zachodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, obejmująca swym zasięgiem województwo dolnośląskie oraz powiaty wschowski, żagański i żarski;

3) Delegatura śląska z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Katowicach, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa śląskiego oraz opolskiego;

4) Delegatura południowa z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Krakowie, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego;

5) Delegatura północna z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Bydgoszczy, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz powiaty: elbląski, miasto Elbląg, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski, nidzicki;

6) Delegatura wielkopolska z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego;

7) Delegatura centralna z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa łódzkiego oraz powiaty: grójecki, białobrzeski, przysuski, radomski, miasto Radom, zwoleński, lipski, szydłowiecki, kozienicki;

8) Delegatura północno-wschodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Białymstoku, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa podlaskiego bez powiatu: siemiatyckiego oraz obszar województwa warmińsko-mazurskiego bez powiatów: elbląskiego, miasta Elbląg, ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, nidzickiego;

9) Delegatura wschodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie, obejmująca swym zasięgiem województwo lubelskie – bez powiatów: kraśnickiego, janowskiego, biłgorajskiego oraz powiaty: siemiatycki, łosicki, siedlecki, miasto Siedlce, garwoliński;

10) Delegatura południowo-wschodnia z siedzibą w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie, obejmująca swym zasięgiem obszar województwa podkarpackiego oraz powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2012-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA