REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2010 nr 101 poz. 1185

KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 29 grudnia 2010 r.

o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 3 stycznia 2011 r. Program wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

Załącznik 1. [PROGRAM WSPIERANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W RAMACH FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ]

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 29 grudnia 2010 r. (poz. 1185)

PROGRAM WSPIERANIA INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ W RAMACH FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

I. 1. Celem Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, zwanego dalej „programem”, jest wspieranie realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, zwanych dalej „inwestycjami”.

2. W ramach programu będą finansowane lub dofinansowane koszty inwestycji polegających na zakupie lub wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu mogą być dofinansowane inwestycje współfinansowane z innych źródeł, w szczególności w ramach regionalnych programów operacyjnych.

3. Minimalny jednostkowy koszt aparatury naukowo-badawczej będącej przedmiotem inwestycji realizowanej w ramach programu w grupie:

1) nauk humanistycznych lub społecznych wynosi 150 000 zł;

2) nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych lub nauk rolniczych wynosi 500 000 zł.

4. Wspieranie inwestycji w ramach programu jest finansowane ze środków ujętych w planie finansowym funduszu celowego Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)).

II. 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008).

2. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na podstawie wniosków składanych w trybie ciągłym przez jednostki naukowe. Wnioski są przekazywane do oceny w miarę ich napływu.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu jest zamieszczane na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Ogłoszenie zawiera:

1) przedmiot naboru;

2) termin i miejsce składania wniosków;

3) wymagania, jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o przyznanie środków finansowych w ramach programu;

4) kryteria i sposób oceny wniosków;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

5. Do oceny są kierowane wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania określone w programie. Wnioski niekompletne są zwracane wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

6. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw nauki, w miarę gromadzenia środków na rachunku Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

7. Środki finansowe są przekazywane jednostkom naukowym na podstawie umowy, określającej warunki realizacji, finansowania i rozliczania inwestycji.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685 i Nr 182, poz. 1228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-03
  • Data obowiązywania: 2011-01-03
  • Dokument traci ważność: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA