| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Republiki Federalnej Niemiec o współpracy przy rozwoju połączenia kolejowego Szczecin–Berlin,

podpisana w Szczecinie dnia 20 grudnia 2012 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Rzeczypospolitej Polskiej

i

Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast

Republiki Federalnej Niemiec,

zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”,

mając zamiar stworzyć warunki dla nowoczesnych i bezpiecznych przewozów kolejowych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec,

dążąc do uwzględnienia interesów ochrony środowiska, poprawy połączeń kolejowych między aglomeracjami obu Państw oraz odciążenia drogowych połączeń między obu Państwami,

uwzględniając plany rozwoju europejskiej infrastruktury kolejowej,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Cel Umowy

1. Umawiające się Strony będą poprzez realizację niezbędnych przedsięwzięć w zakresie modernizacji linii kolejowej Szczecin–Berlin tworzyć warunki dla nowoczesnych, szybkich i bezpiecznych przewozów kolejowych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec.

2. Umawiające się Strony będą ściśle współpracować w zakresie:

1) harmonizacji standardów technicznych modernizowanej linii kolejowej Szczecin – polsko-niemiecka granica państwowa–Berlin i

2) koordynacji etapów modernizacji tej linii kolejowej po obydwu stronach granicy państwowej.

Artykuł 2

Przedmiot Umowy

1. Dla osiągnięcia celu określonego w artykule 1 przewidziane są przy modernizacji istniejącej linii Szczecin–polsko-niemiecka granica państwowa–Angermünde–Berlin następujące przedsięwzięcia po stronie polskiej:

a) elektryfikacja odcinka Szczecin Gumieńce–polsko-niemiecka granica państwowa,

b) modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym w celu zwiększenia zdolności przepustowej na odcinku Szczecin Główny–Szczecin Gumieńce–polsko-niemiecka granica państwowa,

c) podniesienie prędkości do 160 km/h w zależności od przebiegu linii,

d) budowa drugiego toru na odcinku Szczecin Główny–Szczecin Gumieńce–polsko-niemiecka granica państwowa.

2. Dla osiągnięcia celu określonego w artykule 1 przewidziane są przy modernizacji istniejącej linii Szczecin–polsko-niemiecka granica państwowa–Angermünde–Berlin następujące przedsięwzięcia po stronie niemieckiej:

a) elektryfikacja odcinka polsko-niemiecka granica państwowa–Passow,

b) modernizacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym w celu zwiększenia zdolności przepustowej na odcinku polsko-niemiecko granica państwowa–Angermünde,

c) podniesienie prędkości do 160 km/h w zależności od przebiegu linii,

d) budowa drugiego toru na odcinku polsko-niemiecka granica państwowa–Passow.

3. Budowa drugiego toru zgodnie z ustępem 1 litera d i ustępem 2 litera d nastąpi w zależności od rozwoju przewozów.

4. Przedsięwzięcia, o których mowa w ustępie 1 i w ustępie 2 zostaną zrealizowane etapowo w zależności od dostępności w państwach Umawiających się Stron każdorazowo wymaganych środków finansowych. Umawiające się Strony uzgadniają, że jako pierwsze przedsięwzięcie zostanie zrealizowana elektryfikacja odcinków wymienionych w ustępie 1 litera a i w ustępie 2 litera a. Dążą one do zakończenia elektryfikacji do 2020 roku.

Artykuł 3

Czas przejazdu

Poprzez realizację przedsięwzięć wymienionych w artykule 2 Umawiające się Strony będą dążyć do osiągnięcia czasu przejazdu na trasie między Szczecinem Głównym a Berlinem Hauptbahnhof poniżej 90 minut dla pociągów pasażerskich prowadzonych trakcją elektryczną bez postoju na stacjach pośrednich.

Artykuł 4

Wspólna Grupa Robocza

1. Umawiające się Strony uzgadniają, że działająca na szczeblu ministerstw właściwych do spraw transportu Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec Stała Polsko-Niemiecka Grupa Robocza ds. Infrastruktury Kolejowej, zwana dalej Wspólną Grupą Roboczą, będzie stosownie do artykułu 1 w ramach odpowiedzialności każdej z Umawiających się Stron i w oparciu o informacje właściwych zarządców infrastruktury kolejowej monitorować realizację niniejszej Umowy.

2. Wspólna Grupa Robocza, o której mowa w ustępie 1, będzie przedstawiać szczegółowe propozycje przedsięwzięć modernizacyjnych na istniejącej linii kolejowej Szczecin – polsko-niemiecka granica państwowa–Berlin zgodnie z zakresem przewidywanym w artykule 2 ustęp 1 i ustęp 2 oraz będzie sporządzać wspólne sprawozdania o realizacji niniejszej Umowy. Sprawozdania te będą przedkładane ministrom właściwym do spraw transportu obu Państw. Wspólna Grupa Robocza spotykać się będzie z reguły raz do roku.

3. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Wspólną Grupę Roboczą.

4. Obaj przewodniczący Wspólnej Grupy Roboczej uzgadniają między sobą w razie potrzeby dodatkowe posiedzenia. Posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu miesiąca od wpłynięcia prośby.

5. Jeśli porozumienie, o którym mowa w ustępie 3, nie dojdzie do skutku, spór zostanie załagodzony przez Umawiające się Strony w drodze rokowań.

Artykuł 5

Umowy wykonawcze

Właściwi zarządcy infrastruktury kolejowej z siedzibą na terytoriach Państw Umawiających się Stron mogą zawierać umowy dotyczące koordynacji, przygotowania i realizacji przedsięwzięć wynikających z niniejszej Umowy. O treści zawartych umów zarządcy infrastruktury kolejowej poinformują Wspólną Grupę Roboczą.

Artykuł 6

Wejście w życie, okres obowiązywania Umowy

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2. Umowa niniejsza może być zmieniona lub uzupełniona w drodze wymiany korespondencji lub za pisemnym porozumieniem Umawiających się Stron.

3. Umowa niniejsza obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 roku i ulega automatycznemu przedłużaniu o kolejny rok, jeśli nie zostanie wypowiedziana na piśmie najpóźniej na trzy miesiące przed końcem danego roku kalendarzowego.

Podpisano dnia 20.12.2012 w Szczecinie w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »