| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

Na podstawie art. 61j ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
 Uchwała określa:

1) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,

2) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej po zakończeniu głosowania,

3) sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,

4) sposób postępowania z pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę niepełnosprawnego

– w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju.

§ 2.
 1. Koperty zwrotne doręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania komisja, niezwłocznie po doręczeniu, otwiera i sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się:

1) podpisane przez wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu;

2) zaklejona koperta na kartę do głosowania.

2. Jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 1, komisja odnotowuje w rubryce spisu „Uwagi”, odpowiadającej pozycji, pod którą przy nazwisku wyborcy umieszczono informację o wysłaniu pakietu wyborczego, że wyborca głosował korespondencyjnie, a zaklejoną kopertę na kartę do głosowania komisja wrzuca do urny wyborczej. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu komisja dołącza do spisu wyborców. Puste koperty zwrotne komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Pakiet ten pozostaje w dokumentacji komisji, która po zakończeniu głosowania przekazywana jest w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Pakiet ten podlega zniszczeniu w terminie i trybie określonym w odrębnych przepisach, dotyczących terminu i trybu zniszczenia materiałów wyborczych przekazanych w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

3. Jeżeli:

1) w kopercie zwrotnej nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu,

2) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu nie było podpisane przez wyborcę,

3) w kopercie zwrotnej nie było koperty na kartę do głosowania,

4) koperta na kartę do głosowania była niezaklejona

– komisja odkłada kopertę zwrotną wraz z zawartością, segregując odłożone koperty według naruszeń powyższych warunków.

4. Komisja pakuje koperty wraz z kartami w osobne pakiety, według naruszeń warunków określonych w ust. 3, opisuje je i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

5. Jeżeli kopertę zwrotną wyborca dostarczył osobiście, komisja w jego obecności otwiera kopertę zwrotną i na podstawie jego dokumentu tożsamości sprawdza, czy w kopercie zwrotnej znajduje się podpisane przez tego wyborcę oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Ponadto komisja sprawdza, czy koperta na kartę do głosowania jest zaklejona. Jeżeli któryś z wymienionych warunków nie jest spełniony, komisja wzywa wyborcę do usunięcia stwierdzonej wady. Jeżeli warunki są spełnione, komisja dołącza do spisu wyborców oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, wrzuca kopertę na kartę do głosowania do urny, a pustą kopertę zwrotną dołącza do pakietu, o którym mowa w ust. 2 zdanie trzecie.

6. Po zakończeniu głosowania i otwarciu urny wyborczej komisja w pierwszej kolejności wyjmuje ze znajdujących się w urnie kopert na kartę do głosowania karty do głosowania i ustala ich liczbę. Liczba ta powinna odpowiadać liczbie adnotacji w rubryce spisu „Uwagi”, że wyborca głosował korespondencyjnie. Różnica jest możliwa tylko w przypadku, gdy koperta na kartę do głosowania była pusta. Sytuację tę komisja opisuje w protokole głosowania w punkcie „Inne uwagi”. Koperty na kartę do głosowania, z których komisja wyjęła kartę, komisja pakuje w pakiet, opisuje go i odkłada. Przepisy ust. 2 zdanie czwarte i piąte stosuje się.

7. Następnie komisja przystępuje do wykonywania pozostałych czynności wynikających z odrębnej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

§ 3.
 1. Jeżeli obwodowa komisja wyborcza otrzymała koperty zwrotne po zakończeniu głosowania, wówczas liczy je, pakuje w pakiet, opisuje (nazwa i adres komisji obwodowej, siedziba właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, do której przekazywany jest pakiet, liczba przekazywanych kopert zwrotnych) i przekazuje pełnomocnikowi rejonowej komisji wyborczej wraz z protokołami głosowania.

2. Pełnomocnik rejonowej komisji wyborczej przekazuje pakiet, o którym mowa w ust. 1, dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub osobie przez niego upoważnionej.

3. Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego przechowuje otrzymany pakiet z kopertami zwrotnymi, a następnie niszczy go. Przepisy § 2 ust. 2 zdanie piąte stosuje się odpowiednio.

§ 4.
 1. Do postępowania z pakietami wyborczymi niedoręczonymi wyborcy, które zostały przekazane obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania w trybie art. 61f § 7 zdanie pierwsze ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Do postępowania z pakietami wyborczymi niedoręczonymi wyborcy, które zostały przekazane bezpośrednio dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w trybie art. 61f § 7 zdanie drugie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »