| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.1)) oraz zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.2)) ogłasza się wykazy opublikowanych Polskich Norm (PN) według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wprowadzających europejskie normy zharmonizowane na mocy:

1) dyrektywy 90/385/EWG3) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) – wykaz stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) dyrektywy 2009/48/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 oraz z 2012 r. poz. 1186) – wykaz stanowi załącznik nr 2 do obwieszczenia;

3) dyrektywy 95/16/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 263, poz. 2198 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1270) – wykaz stanowi załącznik nr 3 do obwieszczenia;

4) dyrektywy 2008/57/WE wdrożonej ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 230, poz. 1372) – wykaz stanowi załącznik nr 4 do obwieszczenia;

5) dyrektywy 2000/9/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 130) – wykaz stanowi załącznik nr 5 do obwieszczenia;

6) dyrektywy 2004/108/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz. 556, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2012 r. poz. 1445) – wykaz stanowi załącznik nr 6 do obwieszczenia;

7) dyrektywy 2006/42/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 124, poz. 701) – wykaz stanowi załącznik nr 7 do obwieszczenia;

8) dyrektywy 93/15/EWG wdrożonej ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 oraz z 2013 r. poz. 775 i 1238) – wykaz stanowi załącznik nr 8 do obwieszczenia;

9) dyrektywy 2006/95/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) – wykaz stanowi załącznik nr 9 do obwieszczenia;

10) dyrektywy 2001/95/WE wdrożonej ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275, z późn. zm.4)) – wykaz stanowi załącznik nr 10 do obwieszczenia;

11) dyrektywy 2011/65/UE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 547) – wykaz stanowi załącznik nr 11 do obwieszczenia;

12) dyrektywy 94/62/WE wdrożonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) – wykaz stanowi załącznik nr 12 do obwieszczenia;

13) dyrektywy 2009/105/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. Nr 259, poz. 2171) – wykaz stanowi załącznik nr 13 do obwieszczenia;

14) dyrektywy 2004/22/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27 oraz z 2010 r. Nr 163, poz. 1103) – wykaz stanowi załącznik nr 14 do obwieszczenia;

15) dyrektywy 1999/5/WE wdrożonej ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.5)), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania (Dz. U. Nr 73, poz. 659, z późn. zm.6)) – wykaz stanowi załącznik nr 15 do obwieszczenia;

16) dyrektywy 94/25/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) – wykaz stanowi załącznik nr 16 do obwieszczenia;

17) dyrektywy 97/23/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. Nr 263, poz. 2200) – wykaz stanowi załącznik nr 17 do obwieszczenia;

18) dyrektywy 94/9/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203) – wykaz stanowi załącznik nr 18 do obwieszczenia;

19) dyrektywy 93/42/EWG7) wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) – wykaz stanowi załącznik nr 19 do obwieszczenia;

20) dyrektywy 2009/142/WE wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 263, poz. 2201) – wykaz stanowi załącznik nr 20 do obwieszczenia;

21) dyrektywy 97/67/WE wdrożonej ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) – wykaz stanowi załącznik nr 21 do obwieszczenia;

22) dyrektywy 89/686/EWG wdrożonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) – wykaz stanowi załącznik nr 22 do obwieszczenia;

23) dyrektywy 98/79/WE wdrożonej ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657) – wykaz stanowi załącznik nr 23 do obwieszczenia;

24) dyrektywy 2007/23/WE wdrożonej ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 155, poz. 1039) – wykaz stanowi załącznik nr 24 do obwieszczenia.

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: T. Schweitzer

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2013 r. poz. 898.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586.

3) Dyrektywa 90/385/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 90/385/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 102, poz. 586.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1390, z 2012 r. poz. 908, 1203, 1256, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1635.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 177, z 2007 r. Nr 150, poz. 1071 oraz z 2010 r. Nr 32, poz. 174.

7) Dyrektywa 93/42/EWG została częściowo zmieniona przez dyrektywę 2007/47/WE. Obie dyrektywy są obowiązujące. Dyrektywy należy stosować łącznie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę 2007/47/WE do dyrektywy 93/42/EWG. Do dyrektywy 2007/47/WE nie ma odrębnego wykazu norm zharmonizowanych.

Załącznik 1. [Dyrektywa 90/385/EWG]

Załączniki do obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
z dnia 16 stycznia 2014 r. (poz. 141)

Załącznik nr 1

Dyrektywa 90/385/EWG

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Dyrektywa 2009/48/WE]

Załącznik nr 2

Dyrektywa 2009/48/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Dyrektywa 95/16/WE]

Załącznik nr 3

Dyrektywa 95/16/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Dyrektywa 2008/57/WE]

Załącznik nr 4

Dyrektywa 2008/57/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Dyrektywa 2000/9/WE]

Załącznik nr 5

Dyrektywa 2000/9/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Dyrektywa 2004/108/WE]

Załącznik nr 6

Dyrektywa 2004/108/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [Dyrektywa 2006/42/WE]

Załącznik nr 7

Dyrektywa 2006/42/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [Dyrektywa 93/15/EWG]

Załącznik nr 8

Dyrektywa 93/15/EWG

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [Dyrektywa 2006/95/WE]

Załącznik nr 9

Dyrektywa 2006/95/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [Dyrektywa 2001/95/WE]

Załącznik nr 10

Dyrektywa 2001/95/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [Dyrektywa 2011/65/UE]

Załącznik nr 11

Dyrektywa 2011/65/UE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [Dyrektywa 94/62/WE]

Załącznik nr 12

Dyrektywa 94/62/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [Dyrektywa 2009/105/WE]

Załącznik nr 13

Dyrektywa 2009/105/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [Dyrektywa 2004/22/WE]

Załącznik nr 14

Dyrektywa 2004/22/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [Dyrektywa 1999/5/WE]

Załącznik nr 15

Dyrektywa 1999/5/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [Dyrektywa 94/25/WE]

Załącznik nr 16

Dyrektywa 94/25/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [Dyrektywa 97/23/WE]

Załącznik nr 17

Dyrektywa 97/23/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [Dyrektywa 94/9/WE]

Załącznik nr 18

Dyrektywa 94/9/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 19. [Dyrektywa 93/42/EWG]

Załącznik nr 19

Dyrektywa 93/42/EWG

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 20. [Dyrektywa 2009/142/WE]

Załącznik nr 20

Dyrektywa 2009/142/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 21. [Dyrektywa 97/67/WE]

Załącznik nr 21

Dyrektywa 97/67/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 22. [Dyrektywa 89/686/EWG]

Załącznik nr 22

Dyrektywa 89/686/EWG

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 23. [Dyrektywa 98/79/WE]

Załącznik nr 23

Dyrektywa 98/79/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 24. [Dyrektywa 2007/23/WE]

Załącznik nr 24

Dyrektywa 2007/23/WE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »