| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2014 r. stawek opłat lotniczych

Na podstawie art. 26a ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) w załączniku do obwieszczenia ogłasza się wysokość stawek kwotowych opłat lotniczych, obowiązujących w 2014 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [OPŁATY LOTNICZE]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. (poz. 142)

OPŁATY LOTNICZE

Tabela nr 1

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty

 

Część I Koncesje i zezwolenia

1.1. Koncesje

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. W zakresie koncesji na przewóz lotniczy:

 

1) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich

6278

2) przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20

4186

3) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich

5232

4) przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczby miejsc pasażerskich poniżej 20

2093

5) zmiana koncesji

10% wynikającej z uprawnień stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1–4

2. Wydanie promesy koncesji na przewóz lotniczy

50% stawki lub sumy stawek określonych w ust. 1 pkt 1–4, z uwzględnieniem zakresu uprawnień objętych promesą

3. Związane z nadzorem nad koncesjonariuszami:

 

1) wyrażenie zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2093

2) zmiana decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w zakresie:

a) okresu na jaki została wyrażona zgoda

b) przyznanych decyzją uprawnień

1047

 

3) inne czynności związane ze zmianą decyzji w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie operacji przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego leasingującego od innego przedsiębiorstwa statek powietrzny z załogą zarejestrowany w państwie niebędącym członkiem Konfederacji Szwajcarskiej, państwem członkowskim UE lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

210

1.2. Zezwolenia

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. W zakresie zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego:

 

1) przyznanie uprawnienia do zarządzania lotniskiem użytku publicznego

6278

2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

629

2. Promesa zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

3139

3. W zakresie zezwolenia na obsługę naziemną na lotnisku użytku publicznego:

 

1) przyznanie uprawnień do wykonywania usług obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego:

 

a) w kat. 1 – ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników

1047

b) w kat. 2 – obsługa pasażerów

1047

c) w kat. 3 – obsługa bagażu

629

d) w kat. 4 – obsługa ładunków (towarów i poczty)

1047

e) w kat. 5 – obsługa płytowa statków powietrznych

1047

f) w kat. 6 – obsługa kabinowa statków powietrznych

1047

g) w kat. 7 – obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne

6278

h) w kat. 8 – obsługa techniczno-administracyjna statków powietrznych

1047

i) w kat. 9 – obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych

1047

j) w kat. 10 – transport naziemny

1047

k) w kat. 11 – obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych

1047

2) przyznanie uprawnień do wykonywania własnej obsługi naziemnej na danym lotnisku użytku publicznego za każdą z kategorii określonych w ust. 3 pkt 1

1047

3) czynności związane ze zmianą zezwolenia na obsługę naziemną na danym lotnisku użytku publicznego

10% stawki lub sumy stawek określonych w pkt 1 i 2, z uwzględnieniem zakresu przyznanych uprawnień

4. W zakresie zezwolenia na prawa sprzedaży:

 

1) zezwolenie na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

6278

2) czynności związane ze zmianą zezwolenia na prowadzenie przez obcego przewoźnika lotniczego sprzedaży przewozów lotniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

629

 

5. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach polskiemu przewoźnikowi lotniczemu lub przewoźnikowi lotniczemu wspólnotowemu ustanowionemu, w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2093

6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach przewoźnikowi obcemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przy połączeniach:

 

1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

2093

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym sezonie rozkładowym – zezwolenie ogólne)

2093

7. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach obcemu przewoźnikowi z państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na wykonywanie przewozów do lub z Rzeczypospolitej Polskiej, przy połączeniach:

 

1) regularnych (zezwolenie eksploatacyjne)

20 927

2) nieregularnych (10 lub więcej lotów nieregularnych w jednym sezonie rozkładowym – zezwolenie ogólne)

15 695

8. Rozpatrzenie wniosku o wydanie przewoźnikowi obcemu, wskazanemu w ust. 6 i 7, zezwolenia pojedynczego na wykonywanie do 9 lotów nieregularnych

0

9. Rozpatrzenie wniosku o zmianę lub dokonanie z urzędu zmiany w upoważnieniu lub zezwoleniu, wskazanych w ust. 5–10

0

10. Wydanie zezwolenia pojedynczego upoważniającego do wykonania dziesiątego i kolejnych lotów w danym sezonie rozkładowym dla przewoźnika określonego w ust. 7

15 695

Część II Licencje i świadectwa kwalifikacji

2.1. Licencje i świadectwa kwalifikacji mechaników obsługi technicznej

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej po raz pierwszy lub jej przywrócenie

210

2. Każde następne wydanie licencji, o której mowa w ust. 1, bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii

105

3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji, o której mowa w ust. 1, za każde uprawnienie

105

4. Uznanie licencji, o której mowa w ust. 1, wydanej przez właściwy organ obcego państwa

1047

5. Wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 po raz pierwszy z wpisaną jedną kategorią lub podkategorią w zakresie:

 

1) B1.1, B1.3, B2, C

315

2) B1.2, B1.4

210

3) pozostałych kategorii lub podkategorii

105

 

6. Przedłużenie ważności licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66, niezależnie od uprawnień wpisanych do licencji

210

7. Przywrócenie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 bez względu na zakres wpisanych kategorii lub podkategorii

210

8. Wpisanie do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 uprawnienia, typu statku powietrznego lub grupy statków powietrznych:

 

1) za każde uprawnienie

105

2) za typ w każdej kategorii lub podkategorii

105

3) za każdą grupę

105

9. Wpisanie drugiej i każdej kolejnej kategorii lub podkategorii do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 w zakresie:

 

1) B1.1, B1.3, B2, C

105

2) B1.2, B1.4

105

3) innych kategorii lub podkategorii

53

10. Wydanie duplikatu licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66 lub wprowadzenie w licencji zmian danych adresowych

43

11. Zniesienie ograniczenia obsługowego w licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66

105

12. Konwersja kwalifikacji krajowych do licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66

105

13. Wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych po raz pierwszy lub jego przywrócenie

105

14. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych

105

15. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia

105

16. Uznanie świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych wydanego przez właściwy organ obcego państwa

1047

17. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczania obsługi statków powietrznych lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych

43

2.2. Licencje i świadectwa kwalifikacji pozostałych członków personelu lotniczego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Wydanie licencji po raz pierwszy lub jej przywrócenie dla:

 

1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego

64

2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

105

 

3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego

210

2. Każde następne wydanie licencji:

 

1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego

43

2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

105

3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego, dyspozytora lotniczego

158

3. Wpisanie nowego uprawnienia do licencji za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia:

 

1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego

43

2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota sterowcowego

43

3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

105

4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego

210

4. Uznanie licencji wydanej przez właściwy organ obcego państwa:

 

1) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota pionowzlotu, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, pilota sterowcowego

105

2) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, pilota pionowzlotu zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

1047

3) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego, pilota pionowzlotu liniowego, dyspozytora lotniczego, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego

1571

5. Wydanie duplikatu licencji, o której mowa w ust. 1, lub wprowadzenie do niej zmian danych adresowych

43

6. Wydanie świadectwa kwalifikacji po raz pierwszy lub jego przywrócenie dla:

 

1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

43

2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

43

 

7. Każde następne wydanie świadectwa kwalifikacji dla:

 

1) pilota lotni, pilota paralotni, pilota motolotni, pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg, skoczka spadochronowego, operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

43

2) informatora służby informacji powietrznej lub informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

43

8. Wpisanie nowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji, za każde uzyskane uprawnienie, wznowienie ważności uprawnienia, przywrócenie ważności uprawnienia

43

9. Uznanie świadectwa kwalifikacji wydanego przez właściwy organ obcego państwa

105

10. Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych

43

Część III Certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty

3.1. Certyfikacja podmiotów w zakresie szkolenia lotniczego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu FTO lub CTO po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:

Opłata podstawowa
440
zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności

1) pilot samolotowy

148

2) pilot samolotowy zawodowy

294

3) pilot samolotowy liniowy

733

4) pilot śmigłowcowy

148

5) pilot śmigłowcowy zawodowy

294

6) pilot śmigłowcowy liniowy

733

7) pilot wiatrakowcowy

148

8) pilot wiatrakowcowy zawodowy

440

9) pilot sterowcowy zawodowy

294

10) pilot sterowcowy liniowy

733

11) pilot balonu wolnego

148

12) pilot szybowcowy

148

13) nawigator lotniczy

294

14) mechanik pokładowy

294

15) radiooperator pokładowy

294

16) pilot pionowzlotu

148

17) pilot ultralekkiego statku powietrznego

148

18) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg

148

19) pilot wiatrakowca ultralekkiego

148

20) pilot motolotni

148

21) instruktor

294

 

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu TRTO ośrodka szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w ust. 1, w zakresie wymaganym dla uzyskania uprawnień wpisywanych do już posiadanej licencji po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy

75% stawki określonej w ust. 1

3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu CTO lub CAPTO w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji lotniczej lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy w zakresie:

Opłata podstawowa
294
zwiększona o opłatę za poszczególne specyfikacje

1) skoczek spadochronowy zawodowy

294

2) kontroler ruchu lotniczego

733

3) dyspozytor lotniczy

440

4) informator służby informacji powietrznej

440

5) informator lotniskowej służby informacji powietrznej

440

6) praktykant-kontroler ruchu lotniczego

733

4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO i wydanie nowego certyfikatu w zakresie:

Opłata podstawowa
158
zwiększona o opłatę za poszczególne wskazane specjalności

1) pilot samolotowy

105

2) pilot samolotowy zawodowy

263

3) pilot samolotowy liniowy

524

4) pilot śmigłowcowy

105

5) pilot śmigłowcowy zawodowy

263

6) pilot śmigłowcowy liniowy

524

7) pilot wiatrakowcowy

105

8) pilot wiatrakowcowy zawodowy

419

9) pilot sterowcowy zawodowy

263

10) pilot sterowcowy liniowy

524

11) pilot balonu wolnego

105

12) pilot szybowcowy

105

13) nawigator lotniczy

158

14) mechanik pokładowy

158

15) radiooperator pokładowy

158

16) skoczek spadochronowy zawodowy

263

17) kontroler ruchu lotniczego

682

18) dyspozytor lotniczy

524

19) informator służby informacji powietrznej

419

20) praktykant-kontroler ruchu lotniczego

682

21) pilot pionowzlotu

105

22) pilot ultralekkiego statku powietrznego

105

23) pilot śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg

105

24) pilot wiatrakowca ultralekkiego

105

 

25) pilot motolotni

105

26) instruktor

210

27) informator lotniskowej służby informacji powietrznej

419

5. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu organizacji szkoleniowej lotniczej wydanego przez inne państwo na podstawie wymagań ICAO w zakresie:

Opłata podstawowa
5232
zwiększona o opłatę za poszczególne specjalności

1) pilota paralotni, pilota lotni, uprawnienia na klasę samolotów jednosilnikowych, uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR, uprawnienia na motoszybowiec, uprawnienia na klasę balonu, uprawnienia do wykonywania lotów z napędem, uprawnienia do wykonywania lotów na motoparalotni

105
za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

2) specjalności pilota samolotowego, pilota sterowcowego, pilota pionowzlotu, pilota ultralekkiego statku powietrznego, pilota śmigłowca o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 600 kg, pilota wiatrakowca ultralekkiego, pilota motolotni, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego

210
za każdą wskazaną specjalność

3) uprawnienia do lotów z pasażerem, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na gaz, uprawnienia do zarobkowego wykonywania czynności dowódcy balonu wolnego na ogrzane powietrze

315
za każde wskazane uprawnienie

4) specjalności nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego, uprawnienia na klasę samolotów wielosilnikowych

419
za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

5) specjalności instruktora

524
za każde wskazane uprawnienie

6) uprawnienia do lotów IFR, uprawnienia pilota doświadczalnego

733
za każde wskazane uprawnienie

7) specjalności pilota zawodowego, uprawnienia na typ samolotu z załogą jednoosobową (wpisywany do licencji), uprawnienia na typ śmigłowca jednosilnikowy z załogą jednoosobową

838
za każdą wskazaną specjalność lub uprawnienie

8) specjalności pilota liniowego, informatora służby informacji powietrznej, informatora lotniskowej służby informacji powietrznej, dyspozytora lotniczego, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą jednoosobową wielosilnikowy

1571
za każdą specjalność lub uprawnienie

9) specjalności praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego i kontrolera ruchu lotniczego

2093

10) uprawnienia na typ samolotu z załogą wieloosobową, uprawnienia na typ śmigłowca z załogą wieloosobową

3139
za każdą specjalność lub uprawnienie

6. Przeprowadzenie procesu certyfikacji urządzenia do szkolenia lotniczego i wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo przywrócenie ważności certyfikatu dla:

 

1) OTD

524

2) BITD

524

3) FNPT

524

4) FTD

838

5) FFS

838

7. Przeprowadzanie procesu certyfikacji na rozszerzenie zakresu certyfikatu FTD dla wszystkich uprawnień lub specjalności

2093

 

8. Wydanie zatwierdzenia symulatora

524
za każde zatwierdzenie

9. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń, za każdą kategorię lub podkategorię:

 

1) B1.1, B1.3, B2

733

2) B1.2, B1.4

629

3) inne kategorie lub podkategorię

524

10. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia szkoleń i egzaminowania, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:

 

1) B1.1, B1.3, B2

367

2) B1.2, B1.4

315

3) inne kategorie lub podkategorię

263

11. Przeprowadzanie procesu certyfikacji MTO Part-147 po raz pierwszy i wydanie certyfikatu zatwierdzenia albo przywrócenie jego ważności w zakresie do prowadzenia egzaminów, za każdy typ statku powietrznego w poszczególnych kategoriach lub podkategoriach:

 

1) B1.2, B1.4

629

2) innych kategoriach

524

12. Przeprowadzenie procesu certyfikacji MTO w zakresie obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz samolotów i śmigłowców, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.), i wydanie certyfikatu na:

opłata podstawowa
315
zwiększona o opłatę za każdą specjalność

1) statek powietrzny jako całość

524

2) płatowiec

263

3) silnik

263

4) awionikę

263

13. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO Part-147:

 

1) za każdą kategorię

210

2) za każdy typ statku powietrznego:

 

a) szkolenie i egzaminowanie

419

b) egzaminowanie

315

14. Rozszerzenie zakresu certyfikatu MTO

315

15. Wpisanie do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie

158

16. Rozszerzenie wpisu do rejestru podmiotów szkolących i wydanie zaświadczenia o wpisie

105

 

3.2. Rejestracja statków powietrznych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Rezerwacja znaków rozpoznawczych

33

2. Przedłużenie rezerwacji znaków rozpoznawczych

22

3. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych lub ewidencji statków powietrznych i wydanie świadectwa rejestracji lub ewidencji:

 

1) lotni, motolotni, paralotni, balonów, spadochronów

53

2) szybowców, motoszybowców, statków powietrznych kategorii specjalnej

74

3) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

a) do 1000 kg

105

b) od 1000 kg do 5700 kg

315

c) od 5700 kg do 20 000 kg

838

d) powyżej 20 000 kg

2093

4. Wydanie duplikatu lub wymiana świadectwa rejestracji lub świadectwa ewidencji dokonana na wniosek jego posiadacza

33

5. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu statku powietrznego z rejestru lub ewidencji albo wydanie zaświadczenia o niewpisaniu statku powietrznego do rejestru lub ewidencji

53

6. Wydanie wyciągu z rejestru cywilnych statków powietrznych lub z ewidencji statków powietrznych

315

7. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zgody na wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

84

8. Zaakceptowanie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania osobie innej niż właściciel

105

9. Przydział kodu adresowego transpondera MODE-S

210

10. Dokonanie wpisu zastawu cywilnego lub rejestrowego w świadectwie rejestracji lub świadectwie ewidencji

105

3.3. Certyfikacja sprzętu lotniczego (Type Certificate)

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie dokumentu zdatności równoważnego certyfikatowi typu (nie obejmuje czynności, za które pobierane są opłaty wnoszone na rzecz EASA) dla:

 

1) samolotów o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)

1571

b) od 1000 kg do 5700 kg

3349

c) od 5700 kg do 20 000 kg

8371

d) powyżej 20 000 kg

18 834

2) wiropłatów

jak dla samolotów

 

3) sterowców

4186

4) motoszybowców

1571

5) szybowców

1047

6) balonów załogowych

1047

7) statków powietrznych kategorii specjalnej

524–3139

8) spadochronów

524

9) silników lotniczych o maksymalnej mocy startowej lub dopuszczalnym ciągu:

 

a) do 75 kW

838

b) od 75 kW do 375 kW lub 10 000 N

1257

c) od 375 kW do 750 kW lub od 10 000 N do 50 000 N

3663

d) powyżej 750 kW lub 50 000 N

8371

10) silników do motoszybowców, samolotów ultralekkich lub motolotni

315

11) śmigieł:

 

a) o skoku stałym lub nastawnym na ziemi

629

b) o skoku zmiennym

2093

12) motolotni

419

13) lotni

84

14) paralotni

64

15) wydanie uzupełniającego certyfikatu typu (STC) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)

315

b) od 1000 kg do 5700 kg

1047

c) od 5700 kg do 20 000 kg

2093

d) powyżej 20 000 kg

5232

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie orzeczenia typu dla następującego sprzętu lotniczego:

 

1) urządzenia ratownicze dla konstrukcji ultralekkich, lotni, motolotni i paralotni

210–629

2) zaczepy do holowania szybowców i transparentów

105

3) uprzęże do lotni i paralotni

64

3. Zmiany i uzupełnienia certyfikacji sprzętu lotniczego

50% stawki określonej w ust. 1 lub 2

4. Zatwierdzanie biuletynów zdatności lub dokumentacji technicznej statków powietrznych i wyposażenia istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego:

 

1) programów prób na ziemi oraz programów prób w locie dla:

 

a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

– do 1000 kg (w tym ultralekkie)

105

– od 1000 kg do 5700 kg

315

– od 5700 kg do 20 000 kg

524

– powyżej 20 000 kg

1047

b) pozostałych rodzajów statków powietrznych

105

 

2) instrukcji użytkowania w locie dla:

 

a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

– do 1000 kg (w tym ultralekkie)

315

– od 1000 kg do 5700 kg

524

– od 5700 kg do 20 000 kg

2093

– powyżej 20 000 kg

8371

b) motoszybowców i szybowców

210

c) sterowców i balonów załogowych

524

d) statków powietrznych kategorii specjalnej

53–838

e) spadochronów

53

f) motolotni, lotni i paralotni

53

3) instrukcji obsługi technicznej dla:

 

a) samolotów i śmigłowców o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

– do 1000 kg (w tym ultralekkie)

210

– od 1000 kg do 5700 kg

524

– od 5700 kg do 20 000 kg

1047

– powyżej 20 000 kg

3139

b) pozostałych statków powietrznych i silników

105

4) głównego wykazu wyposażenia minimalnego (MMEL) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

a) do 5700 kg

524

b) powyżej 5700 kg

1047

5. Zmiany w dokumentacji technicznej

50% stawki określonej w ust. 4

6. Szczególne przypadki certyfikacji:

 

1) uznanie dokumentów zdatności wydanych przez władze lotnicze innych państw:

 

a) dla samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

– do 1000 kg (w tym ultralekkie)

210

– od 1000 kg do 5700 kg

524

– od 5700 kg do 20 000 kg

1047

– powyżej 20 000 kg

6278

b) dla pozostałych rodzajów statków powietrznych

105

2) wydanie świadectw zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczeniem ziemi, wody i powietrza dla:

 

a) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

– do 5700 kg

524

– powyżej 5700 kg

2093

b) pozostałych rodzajów statków powietrznych

315

3) wydanie świadectwa zgodności z normą hałasu, wibracji oraz zanieczyszczenia ziemi, wody i powietrza dla importowanych statków powietrznych

315

 

4) certyfikacja statków powietrznych bezpilotowych, wszystkich rodzajów

3139

 

3.4. Zdatność do lotu statków powietrznych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu oceny zdatności do lotu statku powietrznego i wydanie świadectwa zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego po raz pierwszy dla:

 

1) samolotów i wiropłatów o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)

315

b) od 1000 kg do 2730 kg

943

c) od 2730 kg do 20 000 kg

3139

d) powyżej 20 000 kg

10 464

2) sterowców i bezpilotowych

419

3) szybowców

127

4) motoszybowców

263

5) balonów załogowych

263

6) spadochronów osobowych

127

7) spadochronów ratunkowych

210

2. Przedłużanie i odnawianie świadectw zdatności do lotu lub dokumentu równoważnego dla statków powietrznych, wykonanie przeglądu zdatności do lotu i wydanie poświadczenia ARC

75% opłaty określonej w ust. 1

3. Wydanie poświadczenia ARC w oparciu o rekomendację organizacji CAMO (wg Part-M/G z przywilejem M.A.711(b)) – obejmuje to kontrole Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zatwierdzanie wszelkiego typu dokumentacji i ich zmian

10% opłaty określonej w ust. 1

4. Wystawienie eksportowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego lub dokumentu równoważnego dla elementu wyposażenia:

 

1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

a) do 2730 kg

105

b) od 2730 kg do 5700 kg

315

c) od 5700 kg do 20 000 kg

524

d) powyżej 20 000 kg

1571

2) sterówce

210

3) motoszybowce

105

4) szybowce

53

5) balony załogowe

53

6) spadochrony osobowe

33

7) spadochrony ratunkowe

84

5. Wystawienie świadectw oględzin dla statków powietrznych będących w próbach:

 

1) samoloty i wiropłaty o maksymalnej masie startowej (MTOM):

 

a) do 1000 kg (w tym ultralekkie)

210

b) od 1000 kg do 5700 kg

315

c) od 5700 kg do 20 000 kg

733

d) powyżej 20 000 kg

2093

2) szybowce i motoszybowce

53

3) motoszybowce

105

4) inne (w szczególności sterówce, balony)

210

6. Wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w ust. 1–5

53

 

3.5. Certyfikacja jednostek produkujących wyroby, części i akcesoria

Rodzaj czynności urzędowej

Zakres prac

A1 Samoloty duże

A3 Śmigłowce duże

B1 Silniki turbinowe

A2 Samoloty małe

A4 Śmigłowce małe

A5 Autożyra

A6 Szybowce

A7 Motoszybowce

A8 Balony załogowe

A9 Sterowce

A11 Samoloty klasy VLA

A12 Inne

B2 Silniki tłokowe

B3 APU

D2 Wydawanie pozwolenia nalot

B4 Śmigła

C1 Akcesoria

C2 Części

D1 Czynności obsługowe

Wysokość stawki w zł

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu POA po raz pierwszy lub wznowienie ważności zatwierdzenia nieważnego dłużej niż 12 miesięcy

2093

1047

524

2. Rozszerzenie zakresu zatwierdzenia:

 

 

 

1) rozszerzenie zakresu prac

880

440

148

2) rozszerzenie o inne typy wyrobów – w zatwierdzonym zakresie prac

jak za zatwierdzenie zmiany znaczącej
(ust. 3)

3. Zatwierdzenie zmian znaczących w organizacji posiadającej zatwierdzenie

25% wartości opłaty jak za certyfikację
(ust. 1)

4. Wydanie zgody na produkcję wyrobów, części lub akcesoriów bez przeprowadzenia procesu certyfikacji i wydania certyfikatu POA

50% wartości opłaty jak za certyfikację
(ust. 1)

3.6. Certyfikacja jednostek obsługi technicznej sprzętu lotniczego i zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w zł

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy, dla jednostki:

 

1) spełniającej wymagania PART-1451)

 

a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

3139

1571

1571

1152

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

 

2356

1152

786

 

c) w klasie podzespoły

472 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

472

2) spełniającej wymagania PART M/F1)

 

a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

 

1152

1152

786

 

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

 

1571

786

472

 

c) w klasie podzespoły

315 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

315

3) spełniającej wymagania PL-61)

 

a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

 

786

786

472

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

 

943

524

315

 

c) w klasie podzespoły

210 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

210

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji jednostki zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i wydanie certyfikatu CAMO po raz pierwszy lub wznowienie certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:

 

1) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych wpktM.A.711(a)

A1

A2

A3

A4

3139

1571

1571

524

2) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)

2093

1047

733

419

3) spełniającej wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)

1571

733

524

263

4) spełniającej wymagania PL-6

 

629

419

210

A1 – samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 5700 kg

A2 – samoloty o maksymalnej masie startowej (MTOM) 5700 kg i poniżej

A3 – śmigłowce

A4 – statki powietrzne inne niż kategoria A1, A2 i A3

B1 – silniki turbinowe

B2 – silniki tłokowe

B3 – silniki pomocnicze APU

3.7. Uznawanie certyfikatów wydanych przez nadzory obcych państw

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość stawki w zł

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

M

Ś

D

1. Uznanie certyfikatu AOC, certyfikatu AWC lub dokumentu równoważnego

524

1571

4710

2. Uznanie certyfikatu AMO lub dokumentu równoważnego

Opłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 1 pkt 3

3. Uznanie certyfikatu CAMO lub dokumentu równoważnego

Opłata lotnicza jak w podczęści 3.6. ust. 2 pkt 4

4. Uznanie certyfikatu symulatora lotu oraz urządzeń treningowych

315

524

1047

 

3.8. Certyfikacja i rejestracja lotnisk3)

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie promesy:

 

1) o literze kodu A, B

5232

2) o literze kodu C, D, E

26 159

2. Przeprowadzenie postępowania o wydanie promesy zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie promesy:

 

1) o literze kodu A, B

1571

2) o literze kodu C, D, E

3139

3. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego i wydanie zezwolenia:

 

1) o literze kodu A, B

10 464

2) o literze kodu C, D, E

41 854

4. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na założenie lotniska użytku wyłącznego i wydanie zezwolenia:

 

1) o literze kodu A, B

2093

2) o literze kodu C, D, E

4186

5. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku publicznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:

 

1) o literze kodu A, B

7325

2) o literze kodu C, D, E

31 390

6. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lotniska użytku wyłącznego do rejestru lotnisk cywilnych i wydanie zaświadczenia o wpisie:

 

1) o literze kodu A, B

2617

2) o literze kodu C, D, E

5232

7. Wydanie zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych

105

8. Przeprowadzenie postępowania o dokonanie zmiany w rejestrze lotnisk cywilnych

315

9. Wydanie zmienionego zaświadczenia o wpisie lotniska do rejestru lotnisk cywilnych

105

10. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku publicznego:

 

1) o literze kodu A

8371

2) o literze kodu B

16 742

3) o literze kodu C

25 112

4) o literze kodu D

33 483

5) o literze kodu E

41 854

11. Zatwierdzenie instrukcji operacyjnej nowo zakładanego lotniska użytku wyłącznego:

 

1) o literze kodu A

524

2) o literze kodu B

1675

3) o literze kodu C

2826

4) o literze kodu D

3977

5) o literze kodu E

5232

 

12. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku publicznego:

 

1) o literze kodu A, B

2) o literze kodu C, D, E

1362

2722

13. Przeprowadzenie postępowania o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojedynczej zmiany eksploatacyjnej i technicznej cech lotniska użytku wyłącznego o literze kodu A, B, C, D, E

210

14. Przeprowadzenie postępowania o wpisanie lądowiska do ewidencji lądowisk i wydanie zaświadczenia

1047

15. Wydanie zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk

105

16. Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie lądowiska do ewidencji lądowisk lub o wpisie lotniczego urządzenia naziemnego do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych

315

17. Wydanie zgody na odstępstwo od wymogów dotyczących powierzchni ograniczających

2617

18. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska:

 

1) o literze kodu A

2) o literze kodu B

3) o literze kodu C

4) o literze kodu D

5) o literze kodu E

10 464

20 927

31 390

41 854

52 317

19. Przeprowadzenie procesu certyfikacji rozszerzającego zakres uprawnień wynikających z procesu certyfikacji, o wykonywanie operacji:

 

1) lądowania w warunkach ograniczonej widzialności (LVO) dla:

 

a) kategorii II (CAT II)

b) kategorii III A (CAT III A)

c) kategorii III B (CAT III B)

d) kategorii III C (CAT III C)

20 927

31 390

41 854

57 549

2) startów przy ograniczonej widzialności (LVTO)

20 927

20. Przeprowadzenie procesu certyfikacji lotniska przedłużającego ważność certyfikatu lotniska

50% stawki określonej w ust. 18

21. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 23, przedłużającego ważność uprawnień

50% stawki określonej w ust. 19

22. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był nieważny dłużej niż 12 miesięcy

50% stawki określonej w ust. 18

23. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były nieważne dłużej niż 12 miesięcy

50% stawki określonej w ust. 19

24. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wznawiającego ważność certyfikatu, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy

25% stawki określonej w ust. 18

25. Przeprowadzenie procesu certyfikacji, o którym mowa w ust. 19, wznawiającego ważność uprawnień, które były cofnięte, zawieszone lub nieważne dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy

25% stawki określonej w ust. 19

 

3.9. Certyfikacja zarobkowego transportu lotniczego

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

M

Ś

D

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AOC po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu AOC nieważnego dłużej niż 12 miesięcy:

opłata podstawowa

 

524

1047

2093

 

zwiększona o opłatę za

1) przewóz pasażerów i ich bagażu (A–1)

210

524

1047

2) przewóz towarów i poczty (A–2)

105

315

838

3) przewóz sanitarny i medyczny (A–3)

105

315

524

2. Przeprowadzenie procesu wznowienia ważności certyfikatu AOC, który był cofnięty, zawieszony lub nieważny dłużej niż 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy

75% opłaty wyliczonej zgodnie z ust. 1

3. Przeprowadzenie procesu związanego z wydaniem zezwolenia specjalnego wpisywanego do certyfikatu AOC i wpisanie do certyfikatu zezwolenia:

 

1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych (AWO –All Weather Operations) – od E1 do E5:

 

a) kategorii II (CATII) – E1

2093

b) kategorii IIIA (CAT III A) – E2

2093

c) kategorii IIIB (CAT III B) – E3

2093

d) kategorii IIIC (CAT III C) – E4

4186

e) wykonywanie startów przy ograniczonej widzialności (LVTO) – E5

1047

2) na operacje w przestrzeniach powietrznych o minimalnych wymaganiach dotyczących charakterystyki nawigacyjnej (MNPS – Minimum Navigation Performance Specification) – E6

2093

3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi (ETOPS – Extended Range Operation with Two-Engine Aeroplanes) – E7

4186

4) na operacje w przestrzeniach, w których wymagana jest zdolność do prowadzenia nawigacji obszarowej (RNAV – Area Navigation) – E8

2093

5) na operacje w przestrzeniach powietrznych, gdzie stosowana jest zredukowana separacja pionowa (RVSM) – E9

3139

6) na oznaczenie klasy dokładności prowadzonej nawigacji (RNP) – E10

2093

7) na przewóz lotniczy materiałów niebezpiecznych (DGR) – E11

4186

8) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne – E12

1571

9) na operacje transportu pilotów morskich – E13

1571

 

3.10. Certyfikacja usług lotniczych

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC po raz pierwszy lub w okresie powyżej 12 miesięcy od daty ustania ważności certyfikatu albo od daty jego zawieszenia

1571

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AWC przed upływem 12 miesięcy od wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zwieszenia

1152

3. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu lub jego zawieszenia

786

4. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu dla operacji wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców w okresie przed upływem 12 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu albo od daty jego zwieszenia

629

3.11. Certyfikacja obsługi naziemnej w portach lotniczych

 

Wysokość opłaty lotniczej w zł

Rodzaj czynności urzędowej

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

 

M

Ś

D

1

2

3

4

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu AHAC po raz pierwszy lub po upływie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia certyfikatu lub jego zawieszenia:

opłata podstawowa

 

733

1466

2198

 

zwiększona o opłaty za zgłoszone kategorie:

1) ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkownika

294

440

733

2) obsługę pasażerów

294

440

733

3) obsługę bagażu

148

294

440

4) obsługę ładunków (towarów i poczty)

294

440

733

5) obsługę płytową statków powietrznych

294

733

1047

6) obsługę kabinową statków powietrznych

294

440

733

7) obsługę w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne

294

733

1047

8) obsługę techniczno-administracyjną statków powietrznych

148

440

733

9) obsługę operacyjną lotu i administracyjną załóg statków powietrznych

148

294

440

10) transport naziemny pomiędzy statkami powietrznymi i dworcem lotniczym

148

440

733

11) obsługę w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych (catering)

294

733

1047

2. Przeprowadzenie procesu certyfikacji AHAC w zakresie materiałów niebezpiecznych po raz pierwszy lub wznowienie ważności certyfikatu nieważnego dłużej niż 12 miesięcy (z prawem spedycji drogą lotniczą)

1047

1571

2093

 

3.12. Certyfikacja służb żeglugi powietrznej

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie procesu certyfikacji i wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej, odpowiednio do:

 

1) służby kontroli obszaru (ACC – Area Control Service)

20 927

2) służby kontroli zbliżania (APP – Approach Control Service)

10 464

3) służby kontroli lotniska (TWR – Aerodrome Control Service)

10 464

4) służby informacji powietrznej (FIS – Flight Information Service)

10 464

5) służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS – Aerodrome Flight Information Service)

1047

6) służby łączności (COM – Communication Service)

1047

7) służby nawigacji (NAV – Navigation Service)

2093

8) służby dozorowania (SUR – Surveillance Service)

4186

9) służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP – Data Processing)

10 464

10) służby informacji lotniczej (AIS – Aeronautical Information Service)

10 464

11) służby lub organu zapewniającego informacje meteorologiczne

10 464

2. Przeprowadzenie procesu z wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu

do 50% opłaty określonej w ust. 1, nie więcej niż 5232

3.13. Inne certyfikaty, zaświadczenia, zatwierdzenia oraz dokumenty

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Rozszerzenie floty i związana z tym zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWC

W zależności od maksymalnej masy startowej (MTOM) statku powietrznego

 

do 10 ton włącznie

więcej niż 10 ton

 

210

524

2. Zmiana w certyfikacie lub specyfikacji AOC, AWC niezwiązana ze zmianą floty

Wielkość jednostki organizacyjnej2)

 

M

Ś

D

 

105

210

419

3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zgody na lot cywilnego statku powietrznego z materiałami niebezpiecznymi niedopuszczonymi lub warunkowo dopuszczonymi do przewozu na pokładzie statku powietrznego (w tym lotu tranzytowego) obejmującego wydanie odstępstwa

10 464

4. Akceptacja pilota do przeprowadzania kontroli typu line-check

105

 

5. Wydanie decyzji w sprawie zwolnień oraz odstępstw od przepisów art. 8 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348)

10 464

6. Zatwierdzenie umowy o czasowym oddaniu statku powietrznego do używania w oparciu o art. 83 bis Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.) i przekazanie nadzoru od lub do organu nadzoru innego państwa

2093

7. Zezwolenie na zawarcie umowy leasingu (dry-lease, wet-lease) statku powietrznego

1047

8. Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

838

9. Wydanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa

158

10. Wydanie identyfikatora członka załogi (Crew Member Certificate –CMC)

53

11. Wydanie certyfikatu centrum medycyny lotniczej

1047

12. Wydanie certyfikatu dla lekarza orzecznika

210

13. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku publicznego

2093

14. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku wyłącznego

524

15. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz regularny

1047

16. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz nieregularny

524

17. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu świadczącego obsługę naziemną

263

18. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony służby żeglugi powietrznej lub organu zapewniającego osłonę meteorologiczną

472

19. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu ochrony podmiotu wykonującego inną działalność gospodarczą

315

20. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony lotniska użytku publicznego

629

21. Zatwierdzenie programu ochrony podmiotu zapewniającego osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego

524

22. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego agenta

472

23. Zatwierdzenie programu ochrony zarejestrowanego dostawcy zaopatrzenia pokładowego

472

24. Wyznaczenie znanego nadawcy ładunków i poczty

263

25. Kontrola w siedzibie zarejestrowanego agenta/zarejestrowanego dostawcy lub znanego nadawcy (w zakresie ładunków i poczty)

263

26. Ponowne wyznaczenie znanego nadawcy w zakresie ładunków i poczty po upływie 5 lat od wyznaczenia, o którym mowa w ust. 24

127

 

27. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony innego lotniska

158

28. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty regularne

315

29. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia zmiany lub aktualizacji programu ochrony przewoźnika wykonującego loty nieregularne

158

30. Zatwierdzenie zmiany lub aktualizacji programu ochrony innych podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą

53

31. Przeprowadzenie procesu zatwierdzenia programu szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

210

32. Wydanie opinii o możliwości lokalizacji inwestycji ze względu na dopuszczalną wysokość zabudowy, o ile przepisy prawa nie nakładają na organy publiczne uzgodnienia lokalizacji z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego

1047

33. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie pokazu lotniczego

Opłata podstawowa

 

158

 

zwiększona o 53 za każdy dzień wykonywania pokazów dla każdego statku powietrznego używanego w pokazach

34. Przeprowadzenie procesu wpisu lub zmiany do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych i wydanie zaświadczenia o wpisie lub zmianie dla każdego z poniższych urządzeń:

 

1) urządzenia łączności (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):

 

a) naziemne radiostacje lotnicze

838

b) system łączności głosowej VCS

838

c) system transmisji danych G/G

838

2) urządzenie radionawigacyjne (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się):

 

a) ILS, MLS

3139

b) VOR/DVOR

2093

c) NDB

1047

d) DME

524

e) D/GPS (GBAS)

2093

3) urządzenia dozorowania (w urządzeniach połączonych opłaty sumują się)

 

a) radar pierwotny dozorowania (PSR)

1571

b) radar wtórny dozorowania (MSSR)

1571

c) radar kontroli płyty lotniska

1047

d) system multilateracyjny WAM

1571

e) system multilateracyjny LAM

1571

4) system przetwarzania i zobrazowania danych

5232

5) wzrokowe pomoce nawigacyjne (systemy świetlne)

838–1047

6) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych

 

a) AWOS dla I kat. precyzyjnego podejścia

1047

b) AWOS dla II kat. precyzyjnego podejścia

1047

c) AWOS dla III kat. precyzyjnego podejścia

1047

d) AWOS dla potrzeb AFIS

524

35. Wydanie zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde z urządzeń lub systemów wymienionych w ust. 34

210

36. Wydanie duplikatu zaświadczenia o zmianie wpisu w rejestrze lotniczych urządzeń naziemnych każde zaświadczenie

105

37. Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru radiobikonów za każdy radiobikon

53

 

Tabela nr 2

Wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami

 

Część I

Egzaminy

1.1. Egzaminy teoretyczne oraz teoretyczno-praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na uprawnienia w zakresie znajomości lotniczego języka angielskiego oraz egzaminu na przedłużenie ważności tego uprawnienia zgodnie z wymaganiami Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

315

2. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:

 

1) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego

210

2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, radiooperatora pokładowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej

315

3) pilota samolotowego zawodowego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, dyspozytora lotniczego

419

4) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego

1047

3. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego lub egzaminu teoretyczno-praktycznego kandydata na mechanika lotniczego obsługi technicznej Part-66:

 

1) za egzamin z każdego modułu Part-66: od M1 do M17

210

2) za każdy egzamin powtórkowy z niezaliczonego modułu Part-66

315

3) za egzamin teoretyczno-praktyczny na typ statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) nieprzekraczającej 5700 kg

315

 

4. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji:

 

1) zawodowej, liniowej

210

2) do pozostałych licencji

158

5. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji

53

6. Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji

158

7. Przeprowadzenie cząstkowego egzaminu teoretycznego na uznanie licencji albo egzaminu wskazanego w decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu licencji albo świadectwa kwalifikacji

105

8. Przeprowadzenie komisyjnego egzaminu teoretycznego, za każdy przedmiot

315

1.2. Egzaminy praktyczne na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na licencję:

 

1) pilota samolotowego

838

2) pilota śmigłowcowego

838

3) pilota wiatrakowcowego

838

4) pilota samolotowego zawodowego

2093

5) pilota śmigłowcowego zawodowego

2093

6) pilota wiatrakowcowego zawodowego

1047

7) pilota sterowcowego zawodowego

1047

8) pilota samolotowego liniowego

3139

9) pilota śmigłowcowego liniowego

3139

10) pilota sterowcowego liniowego

2093

11) pilota balonu wolnego

524

12) pilota szybowcowego

105

13) nawigatora lotniczego

1571

14) mechanika pokładowego

1047

15) radiooperatora pokładowego

524

16) kontrolera ruchu lotniczego

2617

17) dyspozytora lotniczego

1047

18) mechanika lotniczego obsługi technicznej

1047

19) praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego

1047

 

2. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do licencji

315

3. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na świadectwo kwalifikacji dla:

 

1) pilota lotni

64

2) pilota paralotni

43

3) pilota motolotni i motoparalotni

64

4) pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg

64

5) pilota – operatora modelu latającego

22

6) skoczka spadochronowego

43

7) operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

105

8) pilota wiatrakowca ultralekkiego

64

9) mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego

105

10) informatora służby informacji powietrznej

105

11) informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

64

4. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego na dodatkowe uprawnienie w zakresie wykonywanych czynności lotniczych, za każde nowe uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji

105

5. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do licencji, za każde przedłużane uprawnienie:

 

1) pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego

105

2) pilota samolotowego, pilota śmigłowcowego, pilota wiatrakowcowego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego, radiooperatora pokładowego

105

3) pilota samolotowego zawodowego, pilota sterowcowego zawodowego, mechanika lotniczego obsługi technicznej, praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego

105

4) na typ samolotu z załogą wieloosobową, na typ śmigłowca z załogą wieloosobową

105

5) pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego liniowego

105

6. Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na przedłużenie ważności uprawnienia wpisanego do świadectwa kwalifikacji, za każde przedłużane uprawnienie

53

Część II

Zaświadczenia oraz poświadczenie zgodności dokumentu z oryginałem

2.1. Zaświadczenia i poświadczenia

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Wydanie zaświadczenia o zdanym egzaminie na licencję

33

2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo kandydata w egzaminach

17

 

Tabela nr 3

Wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym

 

Część I
Nadzór nad instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie poniższych obszarów:

1)

służby kontroli obszaru (ACC – Area Control Service)

20 927

2)

służby kontroli zbliżania (APP – Approach Control Service)

10 464

3)

służby kontroli lotniska (TWR – Aerodrome Control Service)

10 464

4)

służby informacji powietrznej (FIS – Flight Information Service)

10 464

5)

służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS – Aerodrome Flight Information Service)

2093

6)

służby łączności (COM – Communication Service)

1047

7)

służby nawigacji (NAV – Navigation Service)

2093

8)

służby dozorowania (SUR – Surveillance Service)

4186

9)

służby przetwarzania i zobrazowania danych (DP – Data Processing)

10 464

10)

służby informacji lotniczej (AIS – Aeronautical Information Service)

10 464

2.

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad instytucją posiadającą certyfikat w zakresie służby meteorologicznej/organ służby

5232

Część II

Nadzór nad eksploatacją lotnisk

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad bezpieczną eksploatacją posiadacza certyfikatu lotniska:

 

1) o literze kodu A

5232

2) o literze kodu B

15 695

3) o literze kodu C

31 390

4) o literze kodu D

41 854

5) o literze kodu E

57 549

 

Część III

Nadzór nad rynkiem przewozów lotniczych oraz inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym, w tym nad posiadaczami certyfikatu AOC, AWC i AHAC

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AOC i wpisanymi do niego zezwoleniami specjalnymi:

Opłata podstawowa w wysokości 100% opłaty określonej w tabeli nr 1 część III podczęść 3.9. ust. 1 zwiększona o opłatę za każde zezwolenie wpisane do certyfikatu

1) na operacje w każdych warunkach meteorologicznych AWO – od E1 do E5

1047

2) na operacje w przestrzeniach MNPS – E6

838

3) na operacje o wydłużonym zasięgu samolotami dwusilnikowymi – ETOPS – E7

3139

4) na operacje nawigacji obszarowej – RNAV – E8

524

5) na operacje w przestrzeniach RVSM – E9

629

6) na przewóz materiałów niebezpiecznych – DGR – E11

838

7) na śmigłowcowe operacje przybrzeżne – E12

1047

8) na operacje transportu pilotów morskich – E13

1047

2. Przeprowadzenie procesu uznania certyfikatu przewoźnika lotniczego wydanego przez państwa obce z wyłączeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej

4186

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC

Opłata podstawowa
210
zwiększona o 210 za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg włącznie wpisany do certyfikatu

 

zwiększona o 524 za każdy statek powietrzny o maksymalnej masie startowej (MTOM) powyżej 495 kg wpisany do certyfikatu

4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AWC dla usług wykonywanych przy użyciu balonów lub sterowców

Opłata podstawowa
105
zwiększona o 105 za każdy balon lub sterowiec wpisany do certyfikatu

5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu AHAC w zakresie:

 

1) obsługi ładunków (towarów poczty) – kat. 4 (ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:

 

a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku

33

b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku

43

c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku

64

d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku

127

e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku

242

2) obsługi dotyczącej zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne – kat. 7 (obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne) w portach lotniczych, w których ruch roboczy wynosi:

 

a) do 1 000 000 pasażerów lub do 25 000 ton ładunku

64

b) od 1 000 000 do 2 000 000 pasażerów lub od 25 000 do 50 000 ton ładunku

127

c) od 2 000 000 do 5 000 000 pasażerów lub od 50 000 do 125 000 ton ładunku

242

d) od 5 000 000 do 10 000 000 pasażerów lub od 125 000 do 250 000 ton ładunku

608

e) powyżej 10 000 000 pasażerów lub powyżej 250 000 ton ładunku

733

Część IV

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu FTO, TRTO, CTO, CAPTO oraz MTO

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu FTO, TRTO, CTO lub CAPTO:

 

1) FTO

733

2) TRTO

524

3) CTO, CAPTO

419

2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu MTO Part-147 szkolącego na kategorię lub podkategorię

1047

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad organizacjami szkoleniowymi mechaników lotniczych obsługi technicznej innych niż organizacje MTO Part-147

524

Część V

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO, POA, CAMO

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu AMO:

 

 

 

 

1) spełniającymi wymagania PART-1451)

 

 

 

 

a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

 

1571

786

786

577

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

 

 

1178

577

393

 

c) w klasie podzespoły

237 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

237

 

 

 

2) spełniającymi wymagania PART M/F1)

 

 

 

 

a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

 

 

577

577

393

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

 

 

786

393

237

 

c) w klasie podzespoły

158 za każdą kategorię

d) w klasie badania nieniszczące

158

 

 

 

3) spełniającymi wymagania PL-61)

 

 

 

 

a) w klasie statki powietrzne

A1

A2

A3

A4

 

 

393

393

237

b) w klasie silniki

B1

B2

B3

 

 

472

263

158

 

c) w klasie podzespoły

117

 

 

 

d) w klasie badania nieniszczące

117

 

 

 

2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczami certyfikatu CAMO:

 

 

 

 

1) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(a)

A1

A2

A3

A4

 

1571

786

786

263

2) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(b)

1047

524

367

210

3) spełniającymi wymagania PART M/G w zakresie uprawnień określonych w pkt M.A.711(c)

786

367

263

132

4) spełniającymi wymagania PL=6

 

315

210

105

3. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu POA

50% wartości opłaty jak za certyfikację (tabela nr 1 część III podczęść 3.5.)

4. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego projektowania, produkcji i obsługi

263

5. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad budową w pojedynczym egzemplarzu: lotni, paralotni, spadochronu, motolotni lub ultralekkiego statku powietrznego

263

6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad posiadaczem certyfikatu dotyczącego obsługi sprzętu spadochronowego, motolotni lub ultralekkich statków powietrznych

158

Część VI

Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników

Rodzaj czynności urzędowej

Wysokość opłaty lotniczej w zł

1

2

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością centrum medycyny lotniczej

1047

2. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad działalnością lekarza orzecznika

210

 

Przypisy:

1) W przypadku zatwierdzenia w wielu klasach końcowa opłata jest sumą opłat w poszczególnych klasach.

2) Wielkość jednostki organizacyjnej, gdzie:

a) M – oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą do 10 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

b) Ś – oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą od 10 do 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego,

c) D – oznacza jednostkę organizacyjną zatrudniającą powyżej 100 osób, w wymiarze min. 35 godzin tygodniowo, dla każdego zatrudnionego.

3) Wyjaśnienia do kodu referencyjnego lotniska, zwanego „kodem” w tabeli nr 1 część III podczęść 3.8, znajdują się w Tomie 1 Załącznika 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »