| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 160 § 4 i art. 166 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.
 Komisarz wyborczy wykonuje ustawowe zadania i czynności wyborcze na obszarze powiatów i gmin w tych powiatach zgodnie z właściwością terytorialną, określoną w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2.
 1. Do właściwości rzeczowej wyznaczonego komisarza wyborczego w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim należy:

1) wykonywanie zadań w sprawach związanych z wyborami do sejmiku województwa;

2) ustalanie zbiorczych wyników wyborów do rad oraz wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na obszarze województwa oraz ogłaszanie ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

3) sporządzanie sprawozdania z przebiegu wyborów na obszarze województwa;

4) zwoływanie pierwszej sesji nowo wybranego sejmiku województwa;

5) postanawianie o wstąpieniu kandydata z tej samej listy na miejsce radnego sejmiku województwa, którego mandat wygasł;

6) ogłaszanie zmian w składach sejmiku województwa;

7) podawanie do publicznej wiadomości informacji o rozwiązaniu, z mocy prawa, sejmiku województwa;

8) stwierdzanie wygaśnięcia mandatów radnych do sejmiku województwa, w przypadkach określonych w art. 383 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”.

2. Wykaz komisarzy wyborczych, którzy wykonują czynności o charakterze ogólnowojewódzkim, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.
 1. Komisarz wyborczy niezwłocznie po powołaniu podaje do publicznej wiadomości informację o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy.

2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 2 ust. 1, podaje ponadto informację o właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.

§ 4.
 1. Komisarz wyborczy podejmuje działania organizacyjne związane z powołaniem terytorialnych komisji wyborczych, a w szczególności podaje do publicznej wiadomości informację o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów komisji oraz zapewnia wymaganą prawem procedurę powoływania komisji.

2. Komisarz wyborczy współdziała odpowiednio z marszałkiem województwa, starostą i wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) w zorganizowaniu pierwszych posiedzeń komisji oraz podaje do publicznej wiadomości informacje o składach poszczególnych komisji.

§ 5.
 1. Komisarz wyborczy nadzoruje prawidłowość wykonania przez organy jednostek samorządu terytorialnego lub terytorialne komisje wyborcze czynności wyborczych, w szczególności związanych z podziałem na okręgi wyborcze i obwody głosowania, ustaleniem liczby radnych wybieranych w okręgach, powoływania lub zmian w składach obwodowych komisji wyborczych; w razie stwierdzenia, że właściwe organy gminy nie wykonują w terminie lub w sposób zgodny z prawem tych zadań, właściwy komisarz wyborczy wzywa te organy do wykonania zadań w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie, a w razie bezskutecznego upływu terminu niezwłocznie wykonuje te zadania i powiadamia o tym Państwową Komisję Wyborczą.

2. Komisarz wyborczy, sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego, współdziała z wojewodą w sprawach z zakresu stwierdzania przez właściwe organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego wygaśnięcia mandatu radnego lub mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w przypadkach określonych w art. 383 § 2 Kodeksu wyborczego.

§ 6.
 1. Komisarz wyborczy w celu zapewnienia sprawnej organizacji wyborów współdziała z właściwymi organami jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w sprawach:

1) warunków pracy komisji wyborczych i obsługi administracyjnej komisji, w tym:

a) usytuowania, urządzenia i wyposażenia lokali wyborczych,

b) środków łączności i transportu,

c) dostarczenia kart do głosowania, nakładek na karty do głosowania sporządzanych w alfabecie Braille'a, formularzy i druków wyborczych, a także spisu wyborców i pieczęci komisji,

d) przekazywania protokołów z głosowania i wyborów właściwym terytorialnym komisjom wyborczym,

e) przekazywania do depozytu i zabezpieczenia pozostałych dokumentów z wyborów, w tym pieczęci komisji;

2) dostarczania informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i instrukcji głosowania, wchodzącej w skład pakietu wyborczego stosowanego w głosowaniu korespondencyjnym, sporządzanych w alfabecie Braille'a.

2. Komisarz wyborczy zapewnia kontrolę nad prawidłowością sporządzania spisów wyborców, w szczególności w zakresie terminowego ich sporządzenia, poinformowania wyborców o czasie i miejscu udostępnienia spisu do wglądu, a także niezwłocznego przekazywania gminom zawiadomień o dopisaniu wyborcy do spisu. W tym celu komisarz wyborczy może żądać od wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) wyjaśnień oraz wglądu do dokumentów.

§ 7.
 Komisarz wyborczy zapewnia wyborcom informację o stanie rejestru wyborców prowadzonego w gminach i zasadach wpisywania wyborców do rejestru.
§ 8.
 Komisarz wyborczy podaje do wiadomości publicznej, w formie komunikatów:

1) informację o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych;

2) informację o liczbie mieszkańców w gminie, w której przeprowadzane są wybory wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed upływem kadencji, według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane;

3) informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych przed upływem kadencji.

§ 9.
 1. Komisarz wyborczy, sprawując nadzór nad realizacją zadań przez terytorialne i obwodowe komisje wyborcze, udziela komisjom bieżącej pomocy w wykonywaniu ich zadań, w szczególności:

1) organizuje szkolenia komisji;

2) przekazuje komisjom wytyczne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej, a także w miarę potrzeby udziela im własnych wyjaśnień;

3) rozpatruje skargi na działalność terytorialnych komisji wyborczych;

4) stwierdzając uchybienia w działalności komisji, udziela im wskazówek co do sposobu ich usunięcia.

2. Komisarz wyborczy sukcesywnie bada prawidłowość sporządzonych przez terytorialne komisje wyborcze protokołów rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i uchwał o odmowie przyjęcia zgłoszenia listy bądź odmowie rejestracji listy lub kandydata. W razie stwierdzenia uchybień wskazuje komisjom sposób ich usunięcia; stwierdzając naruszenie prawa, uchyla wadliwe uchwały i przekazuje komisjom do ponownego rozpatrzenia.

3. Komisarz wyborczy nadzoruje terminowość i prawidłowość nadawania przez terytorialne komisje wyborcze numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych, sporządzenia i drukowania obwieszczeń o zarejestrowanych listach, a także druku kart do głosowania.

4. Komisarz wyborczy może żądać od terytorialnych komisji wyborczych informacji o przebiegu wykonywania przez nie zadań wyborczych oraz o stanie przygotowań do wyborów obwodowych komisji wyborczych.

§ 10.
 1. Komisarz wyborczy może powołać inspekcję wyborczą. W postanowieniu o powołaniu określa szczegółowo zakres działania i uprawnienia osób powołanych w skład inspekcji.

2. W skład inspekcji powołuje się osoby nieuczestniczące w kampanii wyborczej na rzecz komitetów i kandydatów na radnych i wykazujące znajomość prawa wyborczego.

§ 11.
 Komisarz wyborczy na żądanie Państwowej Komisji Wyborczej przekazuje wydane postanowienia, inne dokumenty związane z wyborami oraz informacje o wykonywaniu zadań i czynności wyborczych.
§ 12.
 1. Komisarz wyborczy w razie czasowej niemożności pełnienia funkcji powiadamia o tym niezwłocznie Państwową Komisję Wyborczą.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, komisarz wyborczy może wnioskować do Państwowej Komisji Wyborczej o powierzenie tej funkcji innemu komisarzowi wyborczemu lub innej osobie, która zapewni rzetelne wykonanie czynności wyborczych.

§ 13.
 Komisarz wyborczy przyjmuje i wprowadza do systemu elektronicznego zgłoszenia o uzyskiwanych korzyściach w zakresie określonym w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. Nr 26, poz. 286 oraz z 2012 r. poz. 38), z tym że zgłoszenia członków zarządów województw, sekretarzy województw, skarbników województw przyjmuje komisarz wyborczy, o którym mowa w § 2 uchwały.
§ 14.
 Spory kompetencyjne między komisarzami wyborczymi rozstrzyga Państwowa Komisja Wyborcza.
§ 15.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Załącznik 1. [WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, ICH SIEDZIB ORAZ POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU WCHODZĄCYCH W ZAKRES ICH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ]

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 17 lutego 2014 r. (poz. 185)

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, ICH SIEDZIB ORAZ POWIATÓW I MIAST NA PRAWACH POWIATU WCHODZĄCYCH W ZAKRES ICH WŁAŚCIWOŚCI TERYTORIALNEJ

Lp.

Nazwa i siedziba

Właściwość terytorialna

1

2

3

I. Województwo dolnośląskie

1

Komisarz Wyborczy
we Wrocławiu

powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski;

miasto na prawach powiatu: Wrocław

2

Komisarz Wyborczy
w Jeleniej Górze

powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki;

miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra

3

Komisarz Wyborczy
w Legnicy

powiaty: głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski;

miasto na prawach powiatu: Legnica

4

Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu

powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki;

miasto na prawach powiatu: Wałbrzych

II. Województwo kujawsko-pomorskie

1

Komisarz Wyborczy
w Bydgoszczy

powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński;

miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz

2

Komisarz Wyborczy
w Toruniu

powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski;

miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń

3

Komisarz Wyborczy
we Włocławku

powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński, włocławski;

miasto na prawach powiatu: Włocławek

III. Województwo lubelskie

1

Komisarz Wyborczy
w Lublinie

powiaty: kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki;

miasto na prawach powiatu: Lublin

2

Komisarz Wyborczy
w Białej Podlaskiej

powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński;

miasto na prawach powiatu: Biała Podlaska

3

Komisarz Wyborczy
w Chełmie

powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski;

miasto na prawach powiatu: Chełm

4

Komisarz Wyborczy
w Zamościu

powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski;

miasto na prawach powiatu: Zamość

IV. Województwo lubuskie

1

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze

powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski;

miasto na prawach powiatu: Zielona Góra

2

Komisarz Wyborczy
w Gorzowie Wielkopolskim

powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński;

miasto na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski

 

1

2

3

V. Województwo łódzkie

1

Komisarz Wyborczy
w Łodzi

powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski;

miasto na prawach powiatu: Łódź

2

Komisarz Wyborczy
w Piotrkowie Trybunalskim

powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski;

miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski

3

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu

powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski

4

Komisarz Wyborczy
w Skierniewicach

powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki;

miasto na prawach powiatu: Skierniewice

VI. Województwo małopolskie

1

Komisarz Wyborczy
w Krakowie

powiaty: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki;

miasto na prawach powiatu: Kraków

2

Komisarz Wyborczy
w Nowym Sączu

powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, suski, tatrzański;

miasto na prawach powiatu: Nowy Sącz

3

Komisarz Wyborczy
w Tarnowie

powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski;

miasto na prawach powiatu: Tarnów

VII. Województwo mazowieckie

1

Komisarz Wyborczy
w Warszawie

powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński;

miasto na prawach powiatu: miasto stołeczne Warszawa

2

Komisarz Wyborczy
w Ciechanowie

powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński

3

Komisarz Wyborczy
w Ostrołęce

powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski;

miasto na prawach powiatu: Ostrołęka

4

Komisarz Wyborczy
w Płocku

powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski;

miasto na prawach powiatu: Płock

5

Komisarz Wyborczy
w Radomiu

powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński;

miasto na prawach powiatu: Radom

6

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach

powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski

miasto na prawach powiatu: Siedlce

VIII. Województwo opolskie

1

Komisarz Wyborczy
w Opolu I

powiaty: brzeski, kluczborski, namysłowski, oleski, opolski;

miasto na prawach powiatu: Opole

2

Komisarz Wyborczy
w Opolu II

powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, prudnicki, strzelecki

IX. Województwo podkarpackie

1

Komisarz Wyborczy
w Rzeszowie

powiaty: dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski;

miasto na prawach powiatu: Rzeszów

2

Komisarz Wyborczy
w Krośnie

powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki;

miasto na prawach powiatu: Krosno

 

1

2

3

3

Komisarz Wyborczy
w Przemyślu

powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski;

miasto na prawach powiatu: Przemyśl

4

Komisarz Wyborczy
w Tarnobrzegu

powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski;

miasto na prawach powiatu: Tarnobrzeg

X. Województwo podlaskie

1

Komisarz Wyborczy
w Białymstoku

powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki;

miasto na prawach powiatu: Białystok

2

Komisarz Wyborczy
w Łomży

powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski;

miasto na prawach powiatu: Łomża

3

Komisarz Wyborczy
w Suwałkach

powiaty: augustowski, sejneński, sokólski, suwalski;

miasto na prawach powiatu: Suwałki

XI. Województwo pomorskie

1

Komisarz Wyborczy
w Gdańsku

powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski;

miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot

2

Komisarz Wyborczy
w Słupsku

powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski; miasto na prawach powiatu: Słupsk

XII. Województwo śląskie

1

Komisarz Wyborczy
w Katowicach

powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki, tarnogórski;

miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze

2

Komisarz Wyborczy
w Bielsku-Białej

powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, wodzisławski, żywiecki;

miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Żory

3

Komisarz Wyborczy
w Częstochowie

powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański;

miasto na prawach powiatu: Częstochowa

XIII. Województwo świętokrzyskie

1

Komisarz Wyborczy
w Kielcach I

powiaty: jędrzejowski, kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski;

miasto na prawach powiatu: Kielce

2

Komisarz Wyborczy
w Kielcach II

powiaty: buski, kazimierski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, staszowski

XIV. Województwo warmińsko-mazurskie

1

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie

powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski;

miasto na prawach powiatu: Olsztyn

2

Komisarz Wyborczy
w Elblągu

powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki;

miasto na prawach powiatu: Elbląg

XV. Województwo wielkopolskie

1

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu

powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, poznański;

miasto na prawach powiatu: Poznań

 

1

2

3

2

Komisarz Wyborczy
w Kaliszu

powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski;

miasto na prawach powiatu: Kalisz

3

Komisarz Wyborczy
w Koninie

powiaty: kolski, koniński, słupecki, średzki, turecki, wrzesiński;

miasto na prawach powiatu: Konin

4

Komisarz Wyborczy
w Lesznie

powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński;

miasto na prawach powiatu: Leszno

5

Komisarz Wyborczy
w Pile

powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, złotowski

XVI. Województwo zachodniopomorskie

1

Komisarz Wyborczy
w Szczecinie

powiaty: choszczeński, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki;

miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście

2

Komisarz Wyborczy
w Koszalinie

powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki;

miasto na prawach powiatu: Koszalin

 

Załącznik 2. [WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, KTÓRZY WYKONUJĄ CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE OGÓLNOWOJEWÓDZKIM]

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMISARZY WYBORCZYCH, KTÓRZY WYKONUJĄ CZYNNOŚCI
O CHARAKTERZE OGÓLNOWOJEWÓDZKIM

I. Województwo dolnośląskie

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

II. Województwo kujawsko-pomorskie

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy

III. Województwo lubelskie

Komisarz Wyborczy w Lublinie

IV. Województwo lubuskie

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze

V. Województwo łódzkie

Komisarz Wyborczy w Łodzi

VI. Województwo małopolskie

Komisarz Wyborczy w Krakowie

VII. Województwo mazowieckie

Komisarz Wyborczy w Warszawie

VIII. Województwo opolskie

Komisarz Wyborczy w Opolu I

IX. Województwo podkarpackie

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

X. Województwo podlaskie

Komisarz Wyborczy w Białymstoku

XI. Województwo pomorskie

Komisarz Wyborczy w Gdańsku

XII. Województwo śląskie

Komisarz Wyborczy w Katowicach

XIII. Województwo świętokrzyskie

Komisarz Wyborczy w Kielcach I

XIV. Województwo warmińsko-mazurskie

Komisarz Wyborczy w Olsztynie

XV. Województwo wielkopolskie

Komisarz Wyborczy w Poznaniu

XVI. Województwo zachodniopomorskie

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »