| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o wzajemnej reprezentacji wizowej,

podpisana w Krakowie dnia 14 marca 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Węgier, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

mając na względzie, charakteryzującą się wzajemnym zaufaniem, współpracę między polskimi i węgierskimi służbami konsularnymi,

uznając, że uproszczenie procedur wydawania wiz leży we wspólnym interesie Umawiających się Stron,

biorąc pod uwagę dorobek prawny Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki wizowej oraz jej przyszłe działania podejmowane w tej dziedzinie,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą reprezentować się wzajemnie w procesie rozpatrywania wniosków i wydawaniu wiz, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanym dalej „kodeksem wizowym”, zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej, postanowieniami niniejszej Umowy oraz porozumieniami wykonawczymi, zawieranymi na podstawie artykułu 5 niniejszej Umowy, zwanymi dalej „porozumieniami wykonawczymi”.

2. Podejmując działania, określone w ustępie 1 niniejszego artykułu, przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne Umawiających się Stron udzielają sobie nawzajem pomocy.

Artykuł 2

Działając na podstawie artykułu 1 niniejszej Umowy, Umawiające się Strony przestrzegać będą odpowiednich przepisów prawa Unii Europejskiej, w tym dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, oraz prawa wewnętrznego Umawiającej się Strony podejmującej czynności w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 3

Działając zgodnie z postanowieniami artykułu 1 niniejszej Umowy, Umawiająca się Strona podejmująca czynności w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony postępować będzie z taką samą starannością, jak przy wydawaniu wiz lub przyjmowaniu danych w swoim własnym imieniu. Z wyjątkiem przypadków określonych w kodeksie wizowym, żadna z Umawiających się Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł 4

Konsultacje w sprawach wniosków wizowych przyjętych przez Umawiającą się Stronę w ramach reprezentacji na rzecz Drugiej Umawiającej się Strony, które wymagają zasięgnięcia opinii organu centralnego Drugiej Umawiającej się Strony lub organu centralnego innych państw członkowskich, przeprowadza Druga Umawiająca się Strona.

Artykuł 5

1. Umawiające się Strony zawrą porozumienia wykonawcze, w których określą przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne właściwe do wykonywania postanowień niniejszej Umowy oraz niezbędne techniczne i finansowe szczegółowe zasady współpracy.

2. Reprezentacja może być ograniczona do jednej lub kilku części procesu wydawania wiz, w szczególności do udzielania informacji wizowej, umawiania terminów osobistych wizyt w konsulacie, przeprowadzania rozmów, przyjmowania i przekazywania aplikacji wizowych wraz z dodatkową dokumentacją, zbierania danych – włączając w to dane biometryczne – i pobierania opłat.

Artykuł 6

Kwestie sporne dotyczące interpretacji i stosowania postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony w drodze dyplomatycznej.

Artykuł 7

Umawiające się Strony mogą dokonywać zmian w niniejszej Umowie w dowolnym czasie w drodze wymiany not dyplomatycznych.

Artykuł 8

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po powiadomieniu się wzajemnie przez Umawiające się Strony, w drodze dyplomatycznej, o spełnieniu wewnętrznych wymogów niezbędnych dla jej wejścia w życie.

2. Umowa niniejsza zawarta jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku utraci moc po upływie trzydziestu (30) dni po dniu otrzymania przez Drugą Umawiającą się Stronę noty informującej o wypowiedzeniu.

3. Umawiające się Strony mogą w każdym czasie zawiesić stosowanie niniejszej Umowy w całości lub w części. Początek i koniec okresu zawieszenia podlega notyfikacji w drodze dyplomatycznej. W przypadku zawieszenia stosowania umowa pozostanie w mocy przez okres trzydziestu dni od momentu notyfikacji, chyba że Umawiające się Strony postanowią inaczej.

Umowę niniejszą sporządzono w Krakowie dnia 14 marca 2014 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, węgierskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski uważany będzie za rozstrzygający.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »