| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1–5 otrzymują brzmienie:

„1) odbiorca indywidualny – osobę fizyczną nabywającą wartości kolekcjonerskie poza prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą oraz osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

2) odbiorca instytucjonalny – osobę fizyczną niebędącą odbiorcą indywidualnym, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) Dystrybutor – odbiorcę instytucjonalnego, który prowadzi obrót wartościami kolekcjonerskimi i który ma podpisaną z NBP umowę sprzedaży;

4) Techniczny plan emisji wartości kolekcjonerskich – plan emisji wartości kolekcjonerskich, ogłoszony przez NBP w roku poprzedzającym rok emisji wartości kolekcjonerskich, nieokreślający dat dziennych emisji tych wartości, podany do publicznej wiadomości do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok planowanej emisji;

5) zgłoszenie roczne – zamówienie na wartości kolekcjonerskie, składane przez Dystrybutora do dnia 31 października roku poprzedzającego rok planowanej emisji, dotyczące wartości kolekcjonerskich ujętych w Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) dni operacyjne – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów;”,

c) dodaje się pkt 10–13 w brzmieniu:

„10) cena sprzedaży – cenę, po której wartości kolekcjonerskie oferowane są do sprzedaży przez NBP, ustaloną przez NBP na zasadach określonych w uchwale;

11) kanał dystrybucyjny NBP – oddziały okręgowe NBP, Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP, zwany dalej „DES”, lub sklep internetowy obsługiwany przez NBP zgodnie z „Regulaminem sprzedaży wartości kolekcjonerskich, prowadzonej przez sklep internetowy”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, oraz Dystrybutorzy;

12) zagraniczny emitent – bank, który ma siedzibę poza granicami Polski lub inną zagraniczną instytucję emisyjną, mającą prawo do emisji znaków pieniężnych w kraju swojej siedziby, oraz podmiot działający w ich imieniu lub z ich upoważnienia;

13) zamówienie – zamówienie na wartości kolekcjonerskie, złożone przez Dystrybutora na zasadach i warunkach określonych w odrębnej umowie, przyjęte do realizacji przez NBP.”;

2) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. NBP może prowadzić sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4:

1) poprzez kanały dystrybucyjne NBP;

2) na podstawie i zgodnie z warunkami umów zawartych z zagranicznymi emitentami.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP może podjąć, na wniosek Dyrektora DES, decyzję o rezygnacji ze sprzedaży określonych wartości kolekcjonerskich poprzez kanał dystrybucyjny NBP, wskazany we wniosku.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, odbiorcom instytucjonalnym dokonywana jest:

1) na podstawie złożonego zamówienia, potwierdzonego odpowiednio przez Oddział Okręgowy NBP lub DES;

2) w kasach oddziałów okręgowych NBP, przez przyjęcie zapłaty i bezpośrednie ich wydanie;

3) w sklepie internetowym.

4. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, odbiorcom indywidualnym prowadzona jest:

1) w kasach oddziałów okręgowych NBP, przez przyjęcie zapłaty i bezpośrednie ich wydanie;

2) w sklepie internetowym.”;

3) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, następuje po cenie sprzedaży ustalonej zgodnie z ust. 2, 3 i 5.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, cena sprzedaży wartości kolekcjonerskich jest ustalana w sposób określony w umowie zawartej z zagranicznym emitentem.”;

4) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oddziały okręgowe NBP i DES prowadzą sprzedaż wartości kolekcjonerskich, wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 4, z zastosowaniem opustów cenowych, o których mowa w ust. 2 pkt 4–7, wyłącznie Dystrybutorom, na podstawie zawartych z nimi umów sprzedaży.”,

b) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dystrybutorzy składają zgłoszenie roczne na wartości kolekcjonerskie, wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, ujęte w „Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich”;”,

– uchyla się pkt 2,

– pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) przy sprzedaży poszczególnych rodzajów złotych monet kolekcjonerskich, wyemitowanych w roku, do którego odnosi się zgłoszenie roczne, Dystrybutorom, którzy złożyli zgłoszenie roczne do dnia 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych w wysokości:

a) 5,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich – przy zakupie od 1% do 1,99% wielkości ich nakładu,

b) 10,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich – przy zakupie co najmniej 2% wielkości ich nakładu;

5) przy sprzedaży Dystrybutorom zestawów kolekcjonerskich oraz poszczególnych rodzajów srebrnych monet kolekcjonerskich i banknotów kolekcjonerskich, wyemitowanych w roku, do którego odnosi się zgłoszenie roczne, które Dystrybutorzy złożyli do dnia 31 października roku poprzedzającego emisję, lub zamówienie określone w § 2 pkt 13, udziela się opustów cenowych w wysokości:

a) 5,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju monet lub banknotów lub zestawów kolekcjonerskich – przy zakupie od 2% do 4,99% wielkości ich nakładu,

b) 10,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju monet lub banknotów lub zestawów kolekcjonerskich – przy zakupie od 5% do 7,99% wielkości ich nakładu,

c) 15,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju monet lub banknotów lub zestawów kolekcjonerskich – przy zakupie co najmniej 8% wielkości ich nakładu;

6) Dystrybutorom, którzy złożą zamówienie na wartości ujęte w „Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich”, o którym mowa w pkt 1, po dniu 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych, o których mowa w pkt 4 i 5, pomniejszonych o 30%, z zastrzeżeniem pkt 3. Zamówienia będą realizowane zgodnie z kolejnością ich składania;”,

– w pkt 8 i 9 użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz „zamówienie” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „zgłoszenie”;

5) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Stosownie do sprawowanego nadzoru nad DES, w szczególnych przypadkach, na wniosek Dyrektora DES, Prezes NBP, wiceprezes NBP albo upoważniony przez Prezesa NBP członek Zarządu NBP może podjąć decyzję o prowadzeniu sprzedaży wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, pomimo upływu 24 miesięcy od daty ich emisji.”;

6) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalone przez NBP ceny sprzedaży, o których mowa w ust. 1, są podawane do publicznej wiadomości.”;

7) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustalone przez NBP ceny sprzedaży są podawane do publicznej wiadomości.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. W razie stwierdzenia przez odbiorcę instytucjonalnego lub odbiorcę indywidualnego, zwanych dalej „klientami”, że nabyte wartości kolekcjonerskie posiadają wady jakościowe (w przypadku monet kolekcjonerskich – niedopuszczalne cechy produkcyjne, wymienione w Katalogu cech produkcyjnych), klient składa reklamację w miejscu ich wydania, wraz z wartościami kolekcjonerskimi, będącymi przedmiotem reklamacji, z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, stanowiącymi dowód zakupu, z pisemnym uzasadnieniem reklamacji oraz z informacją zawierającą dane do korespondencji.

2. Rozpatrzenie przez DES zasadności reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do NBP.

3. W przypadku uznania reklamacji:

1) NBP wymienia wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wartości kolekcjonerskich tego samego rodzaju, wolnych od wad, w terminie i miejscu określonych w zawiadomieniu o uznaniu reklamacji, albo

2) jeżeli brak jest możliwości przekazania określonych wartości kolekcjonerskich wolnych od wad – NBP przekazuje należność za wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji wartości kolekcjonerskich zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy, reklamowane wartości powinny być dostarczone na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy/reklamacja”, wraz z protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, i paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, stanowiącymi dowód zakupu. W przypadku uznania reklamacji:

1) NBP wymienia wartości kolekcjonerskie, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wartości kolekcjonerskich tego samego rodzaju, wolnych od wad, w terminie określonym w zawiadomieniu o uznaniu reklamacji, przy czym ich ponowne doręczenie następuje na koszt NBP, albo

2) jeżeli brak jest możliwości przekazania określonych wartości kolekcjonerskich wolnych od wad – NBP przekazuje równowartość zapłaconej ceny, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki; należność przekazuje się na wskazany przez klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji.

5. Reklamacje wartości kolekcjonerskich noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez klientów, nie będą uwzględniane.

6. Przepisy ust. 1–4 nie naruszają uprawnień klientów z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy, wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.”;

9) załącznik do uchwały oznacza się jako załącznik nr 1 i wprowadza się w nim następujące zmiany:

a) w § 2:

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) odbiorca instytucjonalny – osobę fizyczną niebędącą odbiorcą indywidualnym, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;”,

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) dni operacyjne – dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy oraz dniami wolnymi od pracy, określonymi na podstawie odrębnych przepisów;”,

b) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Odbiorca indywidualny może zrezygnować z zakupu wartości kolekcjonerskich, zakupionych w sklepie internetowym, w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia przesyłką kurierską. Zwrot wartości kolekcjonerskich następuje na koszt klienta, na adres: Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy”, w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach bezpiecznych, wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. NBP, w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia wartości kolekcjonerskich na podany adres, zwróci równowartość należnej kwoty, bez kosztów przesyłki, przelewem bankowym na rachunek bankowy, z którego wpłynęła zapłata, lub na rachunek karty, którą dokonano płatności.”,

c) w § 7:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu rozpatrzenia reklamacji wartości kolekcjonerskich zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy, reklamowane wartości powinny być dostarczone na adres: Narodowy Bank Polski, Departament Emisyjno-Skarbcowy, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, z dopiskiem „Sklep internetowy/reklamacja”, wraz z protokołem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, i paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, stanowiącymi dowód zakupu.”,

– uchyla się ust. 2,

– ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rozpatrzenie przez DES zasadności reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do NBP.”,

d) użyte w § 5 ust. 7 pkt 1 i ust. 9, § 6 oraz § 7 ust. 4 pkt 2, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „dni robocze” zastępuje się, użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku, wyrazami „dni operacyjne”;

10) dodaje się załącznik nr 2 do uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do Umów ramowych sprzedaży przez Narodowy Bank Polski wartości kolekcjonerskich, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się dotychczasowe przepisy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY]

Załącznik do uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1217)

WZÓR – PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »