| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 64
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie Zespołu do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) określenie ram sektorowych i finansowych projektów infrastrukturalnych do realizacji we współpracy z Chińską Republiką Ludową, zwanych dalej „projektami”, zbieżnych z założeniami Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętego uchwałą nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, które nie mają obecnie zapewnionego finansowania z dostępnych źródeł;

2) przygotowanie listy projektów oraz schematów ich finansowania, z uwzględnieniem wkładu Rzeczypospolitej Polskiej, do realizacji z Chińską Republiką Ludową;

3) wypracowanie sposobu koordynacji prac międzyresortowych w sprawach będących przedmiotem niniejszego zarządzenia;

4) wypracowanie założeń kampanii informacyjnej w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;

2) wiceprzewodniczący Zespołu – Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

3) członkowie:

a) Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

b) Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,

c) Mikołaj Wild, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,

d) Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e) Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,

f) Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

g) Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;

4) sekretarz Zespołu – Sebastian Wijas, pracownik Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.

3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli:

1) innych ministrów i organów administracji rządowej, zainteresowanych tematyką prac Zespołu;

2) Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.;

3) polskich przedsiębiorców zaangażowanych w projekty.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący Zespołu.

2. Kierując pracami Zespołu, przewodniczący Zespołu albo jego wiceprzewodniczący w szczególności:

1) koordynuje realizację zadań, o których mowa w § 2, przez:

a) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania określonych zadań,

b) monitorowanie stanu realizacji powierzonych członkom Zespołu zadań,

c) zlecenie członkom Zespołu przedstawienia opinii, ekspertyz lub projektów dokumentów mających na celu realizację zadań, o których mowa w § 2;

2) powołuje w ramach Zespołu grupy robocze do realizacji konkretnych zadań i wyznacza osoby kierujące ich pracami;

3) reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 5.

1. Zespół odbywa posiedzenia w miejscu i terminach określonych przez przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem prac Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).

3. Przewodniczący Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzićniejawne posiedzenie Zespołu ze względu na ochronę informacji prawnie chronionych.

4. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz sekretarz Zespołu.

§ 6.

Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 7.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8.

1. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Rozwoju.

§ 9.

Przewodniczący Zespołu przedstawi Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 10.

1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.

2. Zespół zakończy prace po akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 9.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »