| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 10
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wnioski członków Rady Ministrów o zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu kieruje się do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz do wiadomości Sekretarza Rady Ministrów, nie później niż do godziny 1600 dnia poprzedzającego termin posiedzenia Rady Ministrów, ze wskazaniem:";

2) w § 21 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) potwierdzenie projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów - w przypadku projektu ustawy oraz projektu rozporządzenia;";

3) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Organ wnioskujący składa wniosek o wprowadzenie projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy, projektu rozporządzenia Rady Ministrów, projektu strategii, projektu programu albo projektu innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów.

2. Opracowanie projektu następuje:

1) po pozytywnej ocenie wniosku o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu - w przypadku projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy, projektu strategii, projektu programu albo projektu innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów;

2) wraz z opracowaniem wniosku o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów - w przypadku projektu rozporządzenia Rady Ministrów.";

4) po § 25 dodaje się § 25a i § 25b w brzmieniu:

"§ 25a. 1. Wniosek o wprowadzenie projektu, o którym mowa w § 25 ust. 1, do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów rozpatruje Zespół do spraw Programowania Prac Rządu.

2. Do wniosku o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu założeń projektu ustawy i projektu ustawy dołącza się wyniki oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych, o której mowa w § 24 ust. 3. Przepisy § 28 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

3. Wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów określa:

1) cele projektu;

2) proponowane środki realizacji;

3) oddziaływanie na życie społeczne nowych regulacji prawnych;

4) spodziewane skutki i następstwa projektowanych regulacji prawnych;

5) sposoby mierzenia efektów nowych regulacji prawnych.

4. Do wniosku o wprowadzenie projektu rozporządzenia Rady Ministrów do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dołącza się projekt rozporządzenia, którego dotyczy wniosek, wraz z uzasadnieniem.

5. Organ wnioskujący, po uzyskaniu pozytywnej oceny, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 1, przedkłada Zespołowi do spraw Programowania Prac Rządu projekt, którego dotyczy wniosek, wraz z uzasadnieniem.

6. Wniosek o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 25b. Wniosek o wprowadzenie projektu do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, a także projekt, o którym mowa w § 25a ust. 4 i 5, podlega, przed jego rozpatrzeniem przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu, zaopiniowaniu przez Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów - Szefa Centrum Analiz Strategicznych.";

5) w § 28:

a) w ust. 2:

- po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) informacje o wynikach analiz możliwości osiągnięcia celu projektu za pomocą innych środków;",

- w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. OSR projektu aktu normatywnego, który określa zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, zawiera także:

1) wyniki analizy zgodności projektu z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);

2) informację o zastosowaniu proporcjonalnych ograniczeń obowiązków administracyjnych wobec przedsiębiorców albo uzasadnienie braku możliwości zastosowania takich ograniczeń, o których mowa w art. 68 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.";

6) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. 1. Skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, który podlega wpisowi do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, następuje po wpisaniu projektu do danego wykazu.

2. Kierując projekt dokumentu rządowego do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, przedstawia się informację o numerze projektu we właściwym wykazie prac legislacyjnych albo wykazie prac programowych Rady Ministrów oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu, jeżeli termin został określony.";

7) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Projekt dokumentu rządowego podlega uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.";

8) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez:

1) Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

3) inne organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe

- jeżeli projekt dotyczy ich zakresu działania.";

9) po § 60 dodaje się § 60a w brzmieniu:

"§ 60a. 1. Wniosek o rozpatrzenie przez Stały Komitet Rady Ministrów projektu dokumentu rządowego oraz dokumenty, o których mowa w § 60 ust. 3, przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do projektów dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

3. Wniosek o rozpatrzenie projektu dokumentu rządowego organ wnioskujący opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Tekst projektu dokumentu rządowego wraz z jego uzasadnieniem opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoba uprawniona do dokonania tej czynności zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie urzędu sprawującego obsługę organu wnioskującego.";

10) w § 61 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli projekt założeń projektu ustawy, projekt ustawy albo projekt rozporządzenia nie został przedstawiony do konsultacji publicznych i w OSR nie wskazano przyczyn rezygnacji z konsultacji zgodnie z § 28 ust. 4 albo do wniosku o rozpatrzenie takiego projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów nie dołączono raportu z konsultacji lub w ramach konsultacji publicznych lub opiniowania wyznaczono, bez szczegółowego uzasadnienia, krótsze terminy na zajęcie stanowiska niż określone w § 40 ust. 3, § 129 albo § 133, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może zwrócić projekt organowi wnioskującemu, zobowiązując go odpowiednio do uzupełnienia OSR, uzupełnienia wniosku lub przeprowadzenia konsultacji publicznych lub opiniowania.";

11) w § 63:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych przedstawia opinię o projekcie dokumentu rządowego, sporządzoną przez Centrum Analiz Strategicznych, zwane dalej "CAS". Opinia CAS może być:

1) pozytywna albo

2) pozytywna z uwagami, albo

3) negatywna, albo

4) negatywna z uwagami.",

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Uwagi do projektu oraz opinię CAS wnosi się za pośrednictwem Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organ wnioskujący ustosunkowuje się do uwag zgłoszonych do projektu oraz do opinii CAS w terminie 2 dni od dnia, w którym upłynął termin zgłaszania tych uwag lub przedstawienia tej opinii. W przypadku nieustosunkowania się w terminie do zgłoszonych uwag lub do przedstawionej opinii CAS, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może skierować projekt do rozpatrzenia w innym terminie.",

d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Opinię CAS i uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do opinii CAS i uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2 i 3 stosuje się.";

12) w § 65:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają:

1) opinia CAS, jeżeli została przedstawiona w terminie, o którym mowa w § 63 ust. 2; terminu nie stosuje się w sytuacji jego zmiany przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów w trybie określonym w § 63 ust. 2;

2) rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności;

3) uwagi zgłoszone do projektu dokumentu rządowego w terminie, o którym mowa w § 63 ust. 2.",

b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) opinia CAS przedstawiona po upływie terminu, o którym mowa w § 63 ust. 2, lub na posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów; w razie niewyrażenia zgody Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów kieruje projekt do rozpatrzenia w innym terminie.";

13) po § 66 dodaje się § 66a w brzmieniu:

"§ 66a. 1. W przypadku przedstawienia przez CAS opinii o projekcie dokumentu rządowego, o której mowa w § 63 ust. 1a pkt 3 albo 4, Stały Komitet Rady Ministrów może rekomendować Radzie Ministrów odrzucenie projektu albo zwrócić organowi wnioskującemu projekt w celu dokonania w nim niezbędnych zmian i uzupełnień.

2. W przypadku rekomendowania Radzie Ministrów odrzucenia projektu dokumentu rządowego Stały Komitet Rady Ministrów kończy pracę nad tym projektem.";

14) w § 67 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Jeżeli projekt dokumentu rządowego, o którym mowa w § 19 ust. 2, wymaga wprowadzenia zmian, Stały Komitet Rady Ministrów rozstrzyga o jego ponownym rozpatrzeniu, zobowiązując organ wnioskujący do opracowania i wniesienia nowego tekstu projektu, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ponowne rozpatrzenie projektu następuje w trybie obiegowym, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przepisy § 68 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

15) po § 71 dodaje się § 71a w brzmieniu:

"§ 71a. 1. Projekt ustawy albo projekt rozporządzenia, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów bez zmian, organ wnioskujący kieruje, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego przyjęcia przez Stały Komitet Rady Ministrów, do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

2. Projekt ustawy albo projekt rozporządzenia, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów ze zmianami, organ wnioskujący kieruje, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, do rozpatrzenia przez komisję prawniczą.";

16) po § 79 dodaje się § 79a w brzmieniu:

"§ 79a. Prezes Rządowego Centrum Legislacji przekazuje Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów protokół z posiedzenia komisji prawniczej albo informację o zwolnieniu projektu ustawy albo projektu rozporządzenia z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą, nie później niż w terminie 5 dni od dnia rozpatrzenia projektu albo zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję.";

17) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

"Rozdział 6a

Potwierdzenie projektu ustawy i projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

§ 80a. Projekt ustawy albo projekt rozporządzenia, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu, organ wnioskujący wnosi do potwierdzenia przez ten Komitet, nie później niż w terminie:

1) 14 dni od dnia rozpatrzenia projektu przez komisję prawniczą albo

2) 5 dni od dnia zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

§ 80b. 1. Potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje przez akceptację jego treści w zakresie zgodności projektu z ustaleniami Stałego Komitetu Rady Ministrów.

2. W celu potwierdzenia projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów przekazuje projekt osobom wchodzącym w skład Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz stałym uczestnikom posiedzeń Komitetu.

3. Potwierdzenie projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów następuje w trybie obiegowym, w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów albo działającego z jego upoważnienia Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. Przepisy § 68 ust. 4 i 5 stosuje się.

§ 80c. W ramach potwierdzenia projektu ustawy albo projektu rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji przedstawia informację na temat zgodności projektu z ustaleniami komisji prawniczej albo zwolnienia projektu z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

§ 80d. Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów potwierdza zakończenie prac nad projektem ustawy albo projektem rozporządzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów oraz przekazuje Sekretarzowi Rady Ministrów i organowi wnioskującemu informację o zakończeniu prac nad projektem przez ten Komitet.

§ 80e. Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów udostępnia w RPL projekty ustaw oraz projekty rozporządzeń wniesione do potwierdzenia przez Komitet, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad tymi projektami.";

18) § 81 otrzymuje brzmienie:

"§ 81. Projekt dokumentu rządowego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów wnosi organ wnioskujący po jego rozpatrzeniu lub potwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów albo po jego rozpatrzeniu przez komisję prawniczą, jeżeli nie wymaga potwierdzenia przez Komitet.";

19) po § 82 dodaje się § 82a w brzmieniu:

"§ 82a. Wniosek o rozpatrzenie przez Radę Ministrów projektu dokumentu rządowego oraz dokumenty, o których mowa w § 83 ust. 2, przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2-4 stosuje się.";

20) w § 83 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) opinię, o której mowa w § 63 ust. 1a, wraz ze stanowiskiem organu wnioskującego;";

21) w § 86:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uwagi do projektu dokumentu rządowego mają prawo zgłosić członkowie Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Uwagi zgłoszone do projektu oraz ustosunkowanie się do uwag przekazuje się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 60a ust. 2 i 3 stosuje się.";

22) po § 86 dodaje się § 86a w brzmieniu:

"§ 86a. Sekretarz Rady Ministrów, działający z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, może przekazać Sekretarzowi Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt dokumentu rządowego, do którego zgłoszono uwagi, w celu jego ponownego rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.";

23) § 88 otrzymuje brzmienie:

"§ 88. 1. Na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzeniu podlegają:

1) rozbieżności stanowisk ujęte w protokole rozbieżności;

2) uwagi zgłoszone do projektu dokumentu rządowego nie później niż do godziny 1600 dnia poprzedzającego termin posiedzenia Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów może wyrazić zgodę na rozpatrzenie uwag zgłoszonych po upływie terminu określonego w ust. 1 pkt 2.

3. Prezes Rady Ministrów może wyrazić zgodę na rozpatrzenie uwag zgłoszonych na posiedzeniu Rady Ministrów.

4. Na posiedzeniu Rady Ministrów nie podlegają rozpatrzeniu uwagi o charakterze legislacyjnym lub redakcyjnym. Uwagi te Sekretarz Rady Ministrów przekazuje odpowiednio Rządowemu Centrum Legislacji lub właściwym komórkom organizacyjnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.";

24) § 98 otrzymuje brzmienie:

"§ 98. Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów może zadecydować o odrębnym trybie postępowania z projektem dokumentu rządowego.";

25) w § 99 w pkt 3 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) potwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów;";

26) § 100 otrzymuje brzmienie:

"§ 100. O trybie odrębnym Prezes Rady Ministrów albo działający z jego upoważnienia Sekretarz Rady Ministrów decyduje, wyrażając zgodę na umieszczenie projektu dokumentu rządowego w porządku obrad Rady Ministrów lub na jego rozpatrzenie w trybie obiegowym lub bezpośrednio na posiedzeniu Rady Ministrów, na którym projekt dokumentu rządowego będzie rozpatrywany.";

27) po § 132 dodaje się § 132a w brzmieniu:

"§ 132a. Opracowanie oraz skierowanie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania może nastąpić po wpisaniu projektu do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów. Przepisy § 25 ust. 2 pkt 2 oraz § 25a ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.";

28) w § 135 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) organ wnioskujący wnosi projekt, przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu, do potwierdzenia przez Komitet;";

29) § 140 otrzymuje brzmienie:

"§ 140. Do postępowania z projektem rozporządzenia ministra stosuje się przepisy działu III, z wyłączeniem rozdziałów 6a i 7 oraz § 71a i § 79a, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału.";

30) tytuł działu V otrzymuje brzmienie:

"Ocena i przegląd funkcjonowania aktów normatywnych";

31) § 152-155 otrzymują brzmienie:

"§ 152. 1. Członek Rady Ministrów właściwy w sprawach regulowanych danym aktem normatywnym przygotowuje ocenę jego funkcjonowania, zwaną dalej "OSR ex post", jeżeli:

1) o przygotowanie OSR ex post wystąpi:

a) Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy,

b) Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych,

c) Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w przypadku, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

2) wynika to z OSR projektu aktu normatywnego przyjętego przez Radę Ministrów.

2. Członek Rady Ministrów może przygotować OSR ex post z własnej inicjatywy.

3. OSR ex post może dotyczyć aktu normatywnego lub jego części.

§ 153. Przygotowując OSR ex post, członek Rady Ministrów może przedstawić jej projekt do konsultacji, w szczególności podmiotom reprezentującym adresatów aktu normatywnego, lub wystąpić o opinie innych organów, instytucji lub organizacji.

§ 154. 1. OSR ex post zawiera w szczególności:

1) wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny, i jego zakresu przedmiotowego;

2) zwięzłe przedstawienie zakładanych celów aktu normatywnego wraz z określeniem stopnia ich dotychczasowej realizacji;

3) zwięzłe przedstawienie środków zmierzających do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt 2, wraz z oceną ich funkcjonowania;

4) zwięzłe porównanie przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych aktu normatywnego z faktycznie występującymi w odniesieniu do poszczególnych grup jego adresatów;

5) zestawienie problemów związanych z funkcjonowaniem aktu normatywnego, w szczególności zgłaszanych przez jego adresatów, wraz ze stanowiskiem członka Rady Ministrów;

6) wnioski, a także rekomendację członka Rady Ministrów w kwestii ewentualnej konieczności podjęcia działań korygujących, w szczególności przeprowadzenia nowelizacji aktu normatywnego.

2. OSR ex post przedstawia się na formularzu, którego wzór Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 155. 1. W przypadku, o którym mowa w § 152 ust. 1 pkt 1 lit. a i b lub pkt 2, członek Rady Ministrów przedstawia OSR ex post Radzie Ministrów lub jej organowi pomocniczemu. Przed przedstawieniem Radzie Ministrów członek Rady Ministrów wnosi OSR ex post do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

2. Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy, a także Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych, mogą w razie potrzeby wezwać członka Rady Ministrów, który przygotował OSR ex post, do jej uzupełnienia w wyznaczonym zakresie.

3. W przypadku, o którym mowa w § 152 ust. 1 pkt 1 lit. c, członek Rady Ministrów przedstawia OSR ex post Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jeżeli przygotowanie OSR ex post jest niecelowe, członek Rady Ministrów może zamiast OSR ex post przedstawić uzasadnienie niecelowości przedstawienia OSR ex post.";

32) po § 155 dodaje się § 155a i § 155b w brzmieniu:

"§ 155a. Członek Rady Ministrów właściwy w sprawach regulowanych aktami normatywnymi określającymi zasady podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej dokonuje bieżącego przeglądu funkcjonowania tych aktów na zasadach określonych w art. 70 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

§ 155b. Rada Ministrów lub jej organ pomocniczy może ustalić wytyczne w zakresie przygotowania OSR ex post oraz przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych, o którym mowa w § 155a.".

§ 2.

1. Do wniosków o wprowadzenie projektu dokumentu rządowego do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo do wykazu prac programowych Rady Ministrów, które zostały złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały skierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

3. Do projektów dokumentów rządowych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zostały wniesione do rozpatrzenia przez komitet właściwy do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub Stały Komitet Rady Ministrów, stosuje się przepisy uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

4. Projekty ustaw i projekty rozporządzeń przyjęte na posiedzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów i niewniesione do rozpatrzenia przez Radę Ministrów przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają potwierdzeniu, o którym mowa w rozdziale 6a uchwały zmienianej w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 9, pkt 11 lit. d, pkt 19 i pkt 21 lit. b, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »