Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm1)) ogłasza się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2020 r. w stosunku do 2019 r. wyniósł 97,9 (spadek cen o 2,1%).

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: D. Rozkrut

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1291, 1428, 1492, 1565, 2122, 2123, 2127, 2255 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 255, 464, 794 i 868.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-31
  • Data wejścia w życie: 2021-05-28
  • Data obowiązywania: 2021-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski