Kategorie

Monitor Polski

ZARZĄDZENIE NR 167
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów (M.P. z 2021 r. poz. 327) w § 4 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy "Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów - Szef Centrum Analiz Strategicznych" zastępuje się wyrazami "Szef Rządowego Centrum Analiz".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-14
  • Data wejścia w życie: 2021-09-15
  • Data obowiązywania: 2021-09-15

Monitor Polski