REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 78

ZARZĄDZENIE NR 7
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 stycznia 2024 r.

w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw Programowania Prac Rządu, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) analizowanie i ocenianie wniosków o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów: projektów ustaw, projektów rozporządzeń Rady Ministrów, projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programów, zwanych dalej „projektami dokumentów rządowych”;

2) podejmowanie decyzji o:

a) wprowadzeniu projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów,

b) odmowie wprowadzenia projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów,

c) aktualizacji wpisu w wykazie prac legislacyjnych albo w wykazie prac programowych Rady Ministrów,

d) wycofaniu projektu dokumentu rządowego z wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów,

e) powierzeniu opracowania projektu ustawy innemu podmiotowi niż organ wnioskujący, w szczególności Rządowemu Centrum Legislacji;

3) określanie planowanego terminu przedłożenia projektu dokumentu rządowego Radzie Ministrów;

4) współpraca z organem wnioskującym w zakresie określania harmonogramu prac nad projektem dokumentu rządowego, który został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów;

5) monitorowanie przebiegu prac nad projektami dokumentów rządowych wprowadzonymi do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów i wyjaśnianie ewentualnych przyczyn opóźnień w realizacji harmonogramu, o którym mowa w pkt 4, w szczególności w zakresie planowanego terminu rozpatrzenia projektu przez Radę Ministrów;

6) opiniowanie zamierzeń i planów legislacyjnych ministrów sporządzanych na polecenie Prezesa Rady Ministrów lub zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów;

7) dokonywanie okresowego przeglądu wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów w celu ich weryfikacji i aktualizacji;

8) przedstawianie Radzie Ministrów okresowych informacji na temat przyczyn ewentualnych opóźnień w pracach nad projektami dokumentów rządowych wprowadzonych do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów;

9) opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektu wykazu, o którym mowa w art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248);

10) realizacja innych zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów albo Radę Ministrów.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;

2) wiceprzewodniczący Zespołu - sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) sekretarze stanu albo podsekretarze stanu wyznaczeni, po jednym, przez:

- wiceprezesów Rady Ministrów,

- ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

- ministra właściwego do spraw gospodarki,

- ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

- ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

- ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

b) Prezes Rządowego Centrum Legislacji albo upoważniony przez niego wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji,

c) koordynator OSR, o którym mowa w § 29 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), zwany dalej „koordynatorem OSR”.

2. Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć drugiego wiceprzewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.

3. Przewodniczącego Zespołu w czasie jego nieobecności zastępuje wiceprzewodniczący Zespołu. W przypadku gdy w skład Zespołu wchodzi dwóch wiceprzewodniczących, przewodniczącego Zespołu w czasie jego nieobecności zastępuje wiceprzewodniczący Zespołu wskazany przez przewodniczącego Zespołu.

4. W posiedzeniu Zespołu, na zaproszenie przewodniczącego Zespołu, mogą brać udział:

1) członkowie Rady Ministrów kierujący działami administracji rządowej niebędący członkami Zespołu, będący organami wnioskującymi, albo upoważnieni przez nich przedstawiciele w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;

2) inne podmioty upoważnione:

a) przez Prezesa Rady Ministrów,

b) w przepisach odrębnych

- do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego.

5. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

6. Przewodniczący Zespołu wyznacza sekretarza Zespołu spośród pracowników komórki organizacyjnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która zapewnia obsługę Zespołu.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu i im przewodniczy;

2) ustala porządek obrad Zespołu;

3) może zarządzić rozpatrzenie wniosku o wprowadzenie projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów w trybie obiegowym;

4) może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia Zespołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

5) może podjąć decyzję o wprowadzeniu projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów albo o odmowie wprowadzenia projektu dokumentu rządowego do właściwego wykazu, albo o wycofaniu projektu dokumentu rządowego z właściwego wykazu, albo o aktualizacji treści wpisu projektu dokumentu rządowego do właściwego wykazu, bez udziału pozostałych członków Zespołu;

6) może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami.

2. Przewodniczący Zespołu przekazuje członkom Rady Ministrów, a także członkom Zespołu niebędącym członkami Rady Ministrów oraz właściwym organom wnioskującym:

1) decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 5;

2) ustalenia Zespołu, o których mowa w § 9 ust. 3;

3) ustalenia Zespołu podjęte w trybie obiegowym, o których mowa w § 11 ust. 6.

§ 5.

1. Organ wnioskujący składa do przewodniczącego Zespołu wniosek o wprowadzenie projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Do wniosku dołącza się:

1) ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych - jeżeli wniosek dotyczy projektu ustawy;

2) projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i oceną przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych - jeżeli wniosek dotyczy projektu rozporządzenia Rady Ministrów;

3) projekt dokumentu rządowego wraz z uzasadnieniem - jeżeli wniosek dotyczy projektu innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu.

3. Na uzasadniony wniosek przewodniczącego Zespołu organ wnioskujący sporządza i przekazuje przewodniczącemu Zespołu ocenę przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych innego dokumentu rządowego dotyczącego planowanych działań Rady Ministrów, w szczególności strategii albo programu.

4. Do wniosku o wycofanie projektu dokumentu rządowego z wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów dołącza się wyjaśnienie przyczyn i ewentualnych skutków wycofania projektu z właściwego wykazu.

§ 6.

1. Przewodniczący Zespołu może zlecić koordynatorowi OSR:

1) weryfikację oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu dokumentu rządowego dołączonej do wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni;

2) w uzasadnionych przypadkach, przygotowanie oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu dokumentu rządowego, określając termin na jej opracowanie nie dłuższy niż 14 dni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organ wnioskujący współpracuje z koordynatorem OSR i udziela mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji, analiz i dokumentów, oraz konsultuje propozycje brzmienia oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych projektu dokumentu rządowego.

§ 7.

Przewodniczący Zespołu zarządza rozpatrzenie wniosku:

1) na posiedzeniu Zespołu albo

2) w trybie obiegowym.

§ 8.

1. Jeżeli przewodniczący Zespołu zarządził rozpatrzenie wniosku na posiedzeniu Zespołu, sekretarz Zespołu przekazuje wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2, oraz zaproszenie na posiedzenie Zespołu wraz z porządkiem obrad - członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach Zespołu.

2. Jeżeli przewodniczący Zespołu zarządził przeprowadzenie posiedzenia Zespołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, sekretarz Zespołu przekazuje informację o rodzaju środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie przeprowadzone posiedzenie Zespołu.

3. W przypadku przeprowadzenia posiedzenia Zespołu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej osobom biorącym udział w posiedzeniu Zespołu zapewnia się, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa:

1) transmisję posiedzenia Zespołu w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym wraz z możliwością wypowiadania się w toku posiedzenia Zespołu.

§ 9.

1. Przeprowadzenie posiedzenia Zespołu obejmuje w szczególności przedstawienie wniosku przez organ wnioskujący, dyskusję nad wnioskiem oraz podjęcie decyzji, o której mowa w § 2 pkt 2.

2. Sekretarz Zespołu sporządza ustalenia Zespołu podjęte na posiedzeniu.

3. Przewodniczący Zespołu zatwierdza ustalenia Zespołu.

§ 10.

1. Na posiedzeniu Zespołu rozstrzygnięcia zapadają w drodze uzgodnienia.

2. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, rozstrzyga stanowisko przewodniczącego Zespołu.

§ 11.

1. W przypadku gdy przewodniczący Zespołu zarządził rozpatrzenie wniosku w trybie obiegowym, sekretarz Zespołu przekazuje członkom Zespołu wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 oraz w § 6 ust. 1 pkt 2.

2. Członkowie Zespołu przekazują sekretarzowi Zespołu stanowiska wobec wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Przewodniczący Zespołu może:

1) skrócić termin na przedstawienie stanowiska, o którym mowa w ust. 2;

2) na uzasadniony wniosek członka Zespołu, wydłużyć termin na przedstawienie stanowiska, o którym mowa w ust. 2.

4. Wniosek skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszono do niego uwag. W przypadku zgłoszenia uwag, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, wniosek wymaga rozpatrzenia na posiedzeniu Zespołu.

5. Sekretarz Zespołu sporządza ustalenia Zespołu podjęte w trybie obiegowym.

6. Przewodniczący Zespołu zatwierdza ustalenia Zespołu podjęte w trybie obiegowym.

§ 12.

1. Zespół, za zgodą przewodniczącego Zespołu, na wniosek Sekretarza Rady Ministrów, może analizować i oceniać wnioski o wprowadzenie projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów do wykazu prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem regulacji lub spodziewanymi znacznymi skutkami finansowymi.

2. Przepisy § 4 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz § 5-11 stosuje się odpowiednio.

§ 13.

Organy administracji rządowej współpracują z Zespołem i udzielają mu pomocy w realizacji jego zadań, w tym udostępniają informacje i dokumenty dotyczące spraw związanych z zakresem działania Zespołu.

§ 14.

1. W terminie 5 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznacza wiceprzewodniczącego Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

2) wiceprezesi Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów, wskazani w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, wyznaczają członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a

- i informują o tym Przewodniczącego Zespołu.

2. W przypadku podjęcia przez Prezesa Rządowego Centrum Legislacji decyzji o wyznaczeniu do udziału w pracach Zespołu, w charakterze członka Zespołu, wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, w terminie, o którym mowa w ust. 1, informuje przewodniczącego Zespołu o wyznaczeniu wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji na członka Zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b.

§ 15.

Do wniosków, które do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie zostały poddane analizie i ocenie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, o którym mowa w zarządzeniu uchylanym w § 17, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

§ 16.

Znosi się Zespół do spraw Programowania Prac Rządu utworzony zarządzeniem uchylanym w § 17.

§ 17.

Traci moc zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu (M.P. z 2023 r. poz. 261 i 686).

§ 18.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-24
  • Data wejścia w życie: 2024-01-25
  • Data obowiązywania: 2024-03-23

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA