REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 80

UCHWAŁA NR 1/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI W YBORCZEJ

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla komisarzy wyborczych dotyczące przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. poz. 848).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Załącznik 1. [WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW]

Załącznik do uchwały nr 1/2024 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 stycznia 2024 r. (M.P. poz. 80)

WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

I. Złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1) organ stowarzyszenia lub organizacji społecznej, zwanych dalej „stowarzyszeniem”, uprawniony do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz,

2) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców

- jeżeli komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na radnych na obszarze jednego województwa.

2. Komitety wyborcze stowarzyszeń mogą tworzyć wyłącznie stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz stowarzyszenia zwykłe (art. 402 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”; dalej powoływane przepisy dotyczą tej ustawy).

W rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego organizacją społeczną nie są m.in. fundacje, rady osiedli, rady sołeckie, spółdzielnie mieszkaniowe. Nie są one zatem uprawnione do tworzenia komitetów wyborczych.

3. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia od stowarzyszeń oraz komitetów wyborczych wyborców, które mają siedzibę na obszarze jego właściwości.

4. Zawiadomienia mogą być składane od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 55. dnia przed dniem wyborów, w godzinach urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu zawiadomienia do komisarza wyborczego (art. 402 § 1 i art. 403 § 2 i 3, w związku z art. 9).

5. Informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień podaje się do publicznej wiadomości w formie komunikatu przez wywieszenie w siedzibie komisarza wyborczego, a także w Biuletynie Informacji Publicznej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

6. Przy przyjmowaniu dokumentów dotyczących zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego komisarz wyborczy korzysta z dostarczonego przez Krajowe Biuro Wyborcze systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW), za pomocą którego gromadzone są dane i tworzone są dokumenty wydawane przez komisarza wyborczego.

7. Komisarz wyborczy może wskazać do przyjmowania dokumentów dotyczących zawiadomień pracowników delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub inne osoby zapewniające rzetelne wykonanie tej czynności, pracujące pod nadzorem pracownika delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

8. Przyjmujący dokumenty sprawdza w obecności osoby doręczającej zawiadomienie, czy zostało ono złożone przez uprawniony organ (w przypadku stowarzyszenia) lub pełnomocnika wyborczego (w przypadku komitetu wyborczego wyborców) i czy spełnia warunki określone odpowiednio w art. 88 i art. 402 lub art. 89 i art. 403, a następnie wydaje potwierdzenie złożenia zawiadomienia, zwane dalej „potwierdzeniem”. Na każdym potwierdzeniu odnotowuje się datę i godzinę jego wpływu oraz znak sprawy. Potwierdzenia nie wydaje się w przypadku doręczenia zawiadomienia np. pocztą lub kurierem.

9. Potwierdzenie sporządza się według wzorów określonych przez Państwową Komisję Wyborczą odrębną uchwałą.

10. Niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, komisarz wyborczy bada je i ustala, czy zawiadomienie spełnia ustawowe wymagania.

11. Zawiadomienie dokonywane przez stowarzyszenie powinno zawierać następujące elementy:

1) oznaczenie organu stowarzyszenia, od którego pochodzi zawiadomienie, oraz miejsce i datę jego sporządzenia;

2) nazwę komitetu wyborczego stowarzyszenia zgodną z art. 92 i art. 95 Kodeksu wyborczego. W pierwszej kolejności w nazwie muszą być użyte wyrazy wskazane w ustawie jako obowiązkowe, tj. Komitet Wyborczy, a dopiero po tych wyrazach pozostała część nazwy komitetu wyborczego;

3) skrót nazwy komitetu wyborczego zgodny z art. 92a i art. 95. W szczególności skrót nazwy może zawierać wyrazy „Komitet Wyborczy” i następnie nazwę lub skrót nazwy stowarzyszenia tworzącego komitet lub litery „KW” i następnie nazwę lub skrót nazwy tego stowarzyszenia. Skrót nazwy nie może składać się z więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje;

4) adres siedziby komitetu wyborczego stowarzyszenia;

5) wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym stowarzyszenie jest wpisane do właściwego rejestru;

6) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;

7) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;

8) nazwę województwa, na obszarze którego komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Zawiadomienie powinno być podpisane przez osobę lub osoby działające w imieniu organu stowarzyszenia uprawnionego do jego reprezentowania na zewnątrz.

12. Do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 11, powinny być dołączone:

1) uwierzytelniony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo - w przypadku stowarzyszenia zwykłego - zaświadczenie o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, o której mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Uwierzytelnienia kserokopii odpisu może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego (odpis musi odzwierciedlać aktualny stan faktyczny i prawny). Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu lub zaświadczenia i przedstawienie jednocześnie do wglądu jego oryginału;

2) wyciąg ze statutu (w przypadku stowarzyszenia zwykłego - regulaminu działalności), pozwalający stwierdzić, który organ jest upoważniony do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem albo regulaminem winna być potwierdzona podpisem członka organu upoważnionego do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz lub pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;

3) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa;

4) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego;

5) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny powinien spełniać następujące wymagania: wymiar: 9 × 9 mm, rozdzielczość: 106 × 106 pikseli, kolor: czarno-biały (8 bit), format: PNG, rozmiar: do 100 KB. Osoba przyjmująca dokumenty przed wydaniem potwierdzenia ich przyjęcia obowiązana jest sprawdzić, czy na załączonym nośniku znajduje się symbol graficzny komitetu wyborczego i czy spełnia on wymienione wyżej warunki. W przypadku gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych wyżej, osoba przyjmująca zawiadomienie informuje składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia, że niedostarczenie symbolu graficznego spełniającego wymagania do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, będzie równoznaczne z jego niezałączeniem. Powyższą informację zamieszcza się także w potwierdzeniu.

13. Zawiadomienie dokonywane przez komitet wyborczy wyborców powinno zawierać następujące elementy:

1) imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie, oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;

2) nazwę komitetu wyborczego wyborców zgodną z art. 92 i art. 95. W pierwszej kolejności w nazwie muszą być użyte wyrazy wskazane w ustawie jako obowiązkowe, tj. Komitet Wyborczy Wyborców, a dopiero po tych wyrazach pozostała część nazwy komitetu wyborczego;

3) skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców zgodny z art. 92a i art. 95. W szczególności skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może zawierać wyrazy „Komitet Wyborczy Wyborców” i następnie skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego lub litery „KWW” i następnie nazwę lub skrót nazwy użytej w nazwie komitetu wyborczego. Skrót nazwy nie może składać się z więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców może być taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem, że nazwa komitetu składa się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich, wliczając spacje. Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców powinien odróżniać się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych;

4) adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;

5) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego;

6) imiona i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego (nie dotyczy komitetu wyborczego wyborców, o którym mowa w art. 403 § 5);

7) imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców;

8) nazwę województwa, na obszarze którego komitet ma zamiar zgłaszać kandydatów, a w przypadku komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 § 5 - nazwę gminy, na obszarze której ma zamiar zgłaszać kandydatów.

Zawiadomienie powinno być podpisane przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców.

14. Do zawiadomienia, o którym mowa w pkt 13, powinny być dołączone:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców złożone przez co najmniej 5 obywateli mających prawo wybierania, zawierające własnoręczne podpisy osób tworzących komitet;

2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa. W przypadku komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 § 5, oświadczenie to musi zawierać także oświadczenie o spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3;

3) oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 (nie dotyczy komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 § 5);

4) wykaz co najmniej 20 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego (nie dotyczy komitetu wyborczego, o którym mowa w art. 403 § 5);

5) uchwała komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego, jeżeli informacji na ten temat nie zawiera oświadczenie o utworzeniu komitetu;

6) fakultatywnie symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej oraz elektronicznej. Symbol graficzny dołączony w formie elektronicznej musi zostać przekazany na nośniku elektronicznym, który pozostaje w dokumentach zgłoszeniowych. Symbol graficzny powinien spełniać następujące wymagania: wymiar: 9 × 9 mm, rozdzielczość: 106 × 106 pikseli, kolor: czarno-biały (8 bit), format: PNG, rozmiar: do 100 KB. Osoba przyjmująca dokumenty przed wydaniem potwierdzenia ich przyjęcia obowiązana jest sprawdzić, czy na załączonym nośniku znajduje się symbol graficzny komitetu wyborczego i czy spełnia on wymienione wyżej warunki. W przypadku gdy symbol graficzny nie spełnia wymagań, w tym wskazanych wyżej, osoba przyjmująca zawiadomienie informuje składającego dokumenty dotyczące zgłoszenia, że niedostarczenie symbolu graficznego spełniającego te warunki do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, będzie równoznaczne z jego niezałączeniem. Powyższą informację zamieszcza się także w potwierdzeniu.

15. Komisarz wyborczy powinien poddać czynnościom sprawdzającym wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli jest to niemożliwe - w następnym dniu roboczym. Stosownie do art. 403 § 4 pkt 3 komisarz wyborczy przyjmuje w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia. Sprawdzanie wykazu powinno się odbywać pod nadzorem komisarza wyborczego i być przeprowadzane przez pracowników delegatury Krajowego Biura Wyborczego lub inne osoby zapewniające rzetelne wykonanie tej czynności, wyznaczone przez komisarza wyborczego. Badanie wykazu podpisów kontynuowane jest do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego zostało osiągnięte. Badanie wykazu polega na ustaleniu, czy spełnia on warunki określone w art. 403 § 3 pkt 2 w związku z § 2 i § 4 pkt 3, w szczególności, czy:

1) z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi jest zespolona z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia traktuje się jako złożone wadliwie;

2) formularz wykazu jest złożony w oryginale - wypełnione strony wykazu będące kopiami traktuje się jako wadliwe;

3) imię i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia). W przypadku osób posiadających dwa imiona wystarczające jest podanie tylko pierwszego z nich;

4) adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer lokalu, a w miejscowościach, w których nie ma ulic - numer domu i numer lokalu lub tylko numer domu niepodzielonego na odrębne numerowane lokale, i jest zgodny z adresem ujęcia danej osoby w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;

5) podany został numer PESEL;

6) według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat (wiek osoby udzielającej poparcia ocenia się według stanu na dzień złożenia zawiadomienia);

7) data udzielonego poparcia nie jest wcześniejsza niż data utworzenia komitetu wyborczego;

8) obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów podaje się w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego. Do dokonywania ustaleń komisarz wykorzystuje aplikację „Poparcie” dostarczoną przez Krajowe Biuro Wyborcze.

16. Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez więcej niż 5 obywateli mających prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu wyborczego od obowiązku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli popierających utworzenie komitetu.

II. Sprawdzenie poprawności nazwy i skrótu nazwy komitetu wyborczego

1. Komisarz wyborczy sprawdza, czy nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego spełniają wymogi określone w Kodeksie wyborczym, w tym m.in. czy:

1) w nazwie w pierwszej kolejności użyte zostały wyrazy wskazane w Kodeksie wyborczym jako obowiązkowe, tj. odpowiednio „Komitet Wyborczy” w przypadku komitetów stowarzyszeń albo „Komitet Wyborczy Wyborców” w przypadku komitetów wyborców, a dopiero po tych wyrazach pozostała część nazwy komitetu wyborczego;

2) w skrócie nazwy w pierwszej kolejności użyte zostały wyrazy odpowiednio „Komitet Wyborczy” lub „KW” w przypadku komitetów stowarzyszeń albo „Komitet Wyborczy Wyborców” lub „KWW” w przypadku komitetu wyborców, a dopiero po tych wyrazach pozostała część nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego.

W systemie teleinformatycznym Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) dostarczonym przez Krajowe Biuro Wyborcze dostępna jest aktualizowana na bieżąco baza partii politycznych, prowadzona na podstawie zawiadomień otrzymywanych przez Państwową Komisję Wyborczą z Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu rejestrowego). Na jej podstawie komisarz wyborczy sprawdza, czy nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców różni się od nazw i skrótów nazw partii politycznych.

Sprawdzenia, czy nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców różni się od nazw i skrótów nazw stowarzyszeń, komisarz wyborczy dokonuje, korzystając z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdzenia tego dokonać można za pomocą prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości strony internetowej, pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna.

Ponadto komisarz wyborczy sprawdza w systemie WOW, czy nazwa komitetu wyborczego i skrót nazwy różnią się wyraźnie od nazw wszystkich komitetów, które wcześniej złożyły zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej, oraz wszystkich komitetów, które złożyły zawiadomienia dotyczące udziału w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego położonych na obszarze danego województwa, a w przypadku komitetów wyborczych, o których mowa w art. 403 § 5 - na obszarze właściwości komisarza wyborczego.

2. Podanie w zawiadomieniu nazwy i skrótu nazwy komitetu wyborczego niezgodnych z wymogami Kodeksu wyborczego stanowi wadę zawiadomienia.

Nie stanowi wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia wpisanego do rejestru prowadzonego przez właściwy organ, określenie w nim nazwy lub skrótu nazwy takich samych lub niedostatecznie różniących się od nazw lub skrótów nazw innych komitetów wyborczych.

Jeżeli komisarz wyborczy wydał wcześniej postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, w którym podano tę samą lub niedostatecznie różniącą się nazwę lub skrót nazwy od nazwy lub skrótu nazwy partii politycznej lub stowarzyszenia zarejestrowanego przez sąd, po porozumieniu z pełnomocnikiem wyborczym tego komitetu, zmienia postanowienie, określając w nim nową nazwę i/lub skrót nazwy komitetu.

W razie braku porozumienia komisarz wyborczy uchyla postanowienie w sprawie przyjęcia zawiadomienia i wzywa pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego do usunięcia wady w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania (art. 95 § 1).

III. Sprawdzenie poprawności symbolu graficznego

Komisarz wyborczy sprawdza w systemie informatycznym Wsparcie Organów Wyborczych (WOW), czy symbol graficzny komitetu wyborczego odróżnia się wyraźnie od symboli graficznych wszystkich komitetów, które wcześniej złożyły zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej oraz wszystkich komitetów, które złożyły zawiadomienia dotyczące udziału w wyborach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego położonych na obszarze danego województwa, a w przypadku komitetów wyborczych wyborców, o których mowa w art. 403 § 5 - na obszarze właściwości komisarza wyborczego. W przypadku dołączenia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego symbolu graficznego nieodróżniającego się wyraźnie od symboli graficznych innych komitetów wyborczych i niedostarczenie komisarzowi wyborczemu symbolu graficznego spełniającego warunki do czasu rozpatrzenia zawiadomienia, będzie równoznaczne z jego niezałączeniem.

IV. Postanowienia w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego

1. Po ustaleniu, że zawiadomienie spełnia wymogi Kodeksu wyborczego, komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

2. W postanowieniu podaje się imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, nazwę i skrót nazwy komitetu wyborczego oraz jego adres. Ponadto postanowienie powinno zawierać następującą informację: „Zgodnie z art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego niniejsze postanowienie stanowi podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach określonych w przepisach o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.”.

3. Postanowienie komisarz wyborczy wydaje w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia i doręcza je niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

4. W razie stwierdzenia wad zawiadomienia komisarz wyborczy wydaje postanowienie o wezwaniu do usunięcia wad. Komisarz wyborczy, stwierdziwszy wady zawiadomienia, wzywa - w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia - pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej delegatury Krajowego Biura Wyborczego informacji o wadach zawiadomienia, a jeśli wady nie zostaną usunięte w terminie - wydaje postanowienie w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

5. Postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia wraz z uzasadnieniem komisarz wyborczy doręcza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Jeżeli wada zawiadomienia polega na złożeniu wykazu podpisów obywateli mających prawo wybierania popierających utworzenie komitetu wyborczego zawierającego mniej niż 20 prawidłowo złożonych podpisów, komisarz wyborczy ustala sposób uzupełnienia wykazu podpisów odpowiednio do charakteru stwierdzonej wady, z tym że wykaz podpisów złożony wraz z zawiadomieniem nie może być przekazany pełnomocnikowi wyborczemu w celu uzupełnienia.

6. Uzupełnienia wykazu podpisów należy dokonać na dodatkowym formularzu spełniającym warunki wskazane w pkt I.15.

7. Uzupełnienie wykazu podpisów o nowe podpisy może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do składania zawiadomień o utworzeniu komitetu, tj. do 55. dnia przed dniem wyborów w godzinach urzędowania delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów komisarz wyborczy dokonał po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zawiadomień lub gdy do upływu tego terminu pełnomocnik wyborczy nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, komisarz wyborczy wydaje postanowienie w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia.

8. W postanowieniu w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia podaje się uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługującym pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego prawie odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej delegatury Krajowego Biura Wyborczego postanowienia.

9. Postanowienie doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-01-29
  • Data wejścia w życie: 2024-01-16
  • Data obowiązywania: 2024-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA