REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 111

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Tekst pierwotny

Art. 1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2024 r. poz. 10) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie składają do zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad, z wyjątkiem art. 54 ust. 1a zdanie pierwsze i art. 73a zdanie pierwsze.”;

2) w art. 54 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. W przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych do ustawy wniosków lub poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, Marszałek umożliwia senatorom zgłoszenie wniosku o odrzucenie ustawy lub wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, choćby były uprzednio poddane pod głosowanie. Marszałek poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie zgodnie z porządkiem określonym w ust. 1 pkt 1 i 2.”;

3) art. 73a otrzymuje brzmienie:

„Art. 73a. W przypadku odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy budżetowej bez poprawek lub wszystkich poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie ustawy w całości, Marszałek umożliwia senatorom zgłoszenie wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek, choćby był uprzednio poddany pod głosowanie. Marszałek poddaje zgłoszony wniosek pod głosowanie.”;

4) w art. 96f:

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Marszałek Senatu kieruje wniosek o odwołanie ławnika do Komisji Praw Człowieka i Praworządności w celu zaopiniowania.”,

c) w ust. 2 wyrazy „projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „wniosek, o którym mowa w ust. 1a”;

5) w art. 96g wyrazy „art. 96 ust. 2, art. 96b ust. 2 pkt 2 i art. 96f ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 96 ust. 2 i art. 96b ust. 2 pkt 2”.

Art. 2.

W sprawach o odwołanie ławnika Sądu Najwyższego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy art. 96f i art. 96g uchwały zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Senatu: M. Kidawa-Błońska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-12
  • Data wejścia w życie: 2024-02-07
  • Data obowiązywania: 2024-02-07

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA