REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 142

ZARZĄDZENIE NR 14
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”, zapewnia obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno-biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów - Członków Rady Ministrów, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Szefa Służby Cywilnej.

2. Kancelaria zapewnia również obsługę pełnomocników Rządu, komitetów, komisji wspólnych, rad, zespołów oraz innych kolegialnych organów pomocniczych, doradczych i opiniodawczo-doradczych, jeżeli tak stanowią przepisy o ich utworzeniu.

§ 2.

1. Kancelaria działa zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Prezesa Rady Ministrów.

2. Kancelaria wykonuje powierzone zadania pod kierownictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanego dalej „Szefem Kancelarii”.

§ 3.

Kancelarią kieruje Szef Kancelarii przy pomocy: Sekretarza Rady Ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Kancelarii, Dyrektora Generalnego Kancelarii oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Kancelarii.

§ 4.

1. Szef Kancelarii wyznacza swojego zastępcę lub zastępców i określa ich zadania.

2. Zastępcy Szefa Kancelarii wykonują zadania Szefa Kancelarii podczas jego nieobecności oraz w razie nieobsadzenia stanowiska Szefa Kancelarii, do czasu jego obsadzenia.

§ 5.

Szef Kancelarii może tworzyć i znosić zespoły doradcze i opiniodawcze do opracowania spraw zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, określając: skład osobowy tych zespołów, zakres i tryb ich działania oraz zasady ich obsługi.

§ 6.

Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby wymienione w § 3 oraz inne osoby będące pracownikami Kancelarii do:

1) załatwiania w jego imieniu spraw należących do jego kompetencji;

2) wykonywania w jego imieniu zadań powierzonych przez Prezesa Rady Ministrów.

§ 7.

1. W Kancelarii działa Gabinet Polityczny Prezesa Rady Ministrów.

2. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji osoby kierującej gabinetem politycznym, o którym mowa w ust. 1, określa Prezes Rady Ministrów.

§ 8.

1. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa Rady Ministrów;

2) Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) Biuro Sekretariatu Europejskiego;

4) Centrum Informacyjne Rządu;

5) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

6) Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej;

7) Departament Instrumentów Rozwojowych;

8) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

9) Departament Koordynacji Procesu Legislacyjnego;

10) Departament Nadzoru i Kontroli;

11) Departament Oceny Skutków Regulacji i Analiz;

12) Departament Polityk Publicznych i Programowania Prac Rządu;

13) Departament Polityki Senioralnej;

14) Departament Prawa Unii Europejskiej;

15) Departament Prawny;

16) Departament Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej;

17) Departament Służby Cywilnej;

18) Departament Społeczeństwa Obywatelskiego;

19) Departament Spraw Parlamentarnych;

20) Departament do spraw Równego Traktowania;

21) Departament Spraw Zagranicznych;

22) Departament Wniosków, Petycji i Skarg;

23) Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

24) Biuro Budżetowo-Finansowe część 16 i 23;

25) Biuro Dyrektora Generalnego;

26) Biuro Informatyki;

27) Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego;

28) Biuro Ochrony.

2. Biuro Sekretariatu Europejskiego, Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej, Departament Komitetu do Spraw Europejskich, Departament Prawa Unii Europejskiej oraz Departament Przygotowania i Sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej tworzą Sekretariat Europejski.

§ 9.

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Kancelarii oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii na wniosek Dyrektora Generalnego Kancelarii.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2023 r. poz. 3, z późn. zm.1)).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2023 r. poz. 223, 462, 611, 663, 1014 i 1345.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-21
  • Data wejścia w życie: 2024-02-22
  • Data obowiązywania: 2024-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA