REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 183

ZARZĄDZENIE NR 21
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie likwidacji Instytutu De Republica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem wejścia w życie zarządzenia stawia się w stan likwidacji państwową jednostkę budżetową Instytut De Republica utworzoną zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (M.P. z 2023 r. poz. 406 i 1370).

2. Termin zakończenia likwidacji wyznacza się na dzień 30 czerwca 2024 r.

3. Do dnia zakończenia likwidacji Instytut prowadzi dotychczasową działalność.

4. W okresie likwidacji Instytut działa pod jego dotychczasową nazwą, z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

§ 2.

1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wyznacza likwidatora Instytutu i nadzoruje czynności likwidacyjne.

2. Likwidator Instytutu reprezentuje Instytut w likwidacji i dokonuje czynności likwidacyjnych.

3. Obsługę likwidatora zapewnia Instytut w likwidacji.

§ 3.

1. W ramach wykonywanych czynności likwidacyjnych likwidator działa zgodnie z zatwierdzonym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów harmonogramem likwidacji.

2. Likwidator w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedkłada Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do zatwierdzenia harmonogram czynności likwidacyjnych.

3. Likwidator jest obowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności w ramach prowadzonej likwidacji Instytutu.

4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) otwarcie ksiąg rachunkowych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);

2) sporządzenie planu finansowego likwidacji na dzień otwarcia likwidacji, w tym oszacowanie kosztów likwidacji;

3) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Instytutu, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym składników majątkowych ruchomych i nieruchomych, składników niematerialnych i prawnych oraz wierzytelności i zobowiązań;

4) dokonanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Instytutu;

5) zawiadomienie instytucji i podmiotów współpracujących z Instytutem o jego likwidacji;

6) zawiadomienie banku prowadzącego obsługę rachunku bankowego Instytutu o jego likwidacji;

7) sporządzenie wykazu umów cywilnoprawnych, których stroną jest Instytut;

8) ściągnięcie należności i wykonanie zobowiązań wymagalnych do dnia zakończenia likwidacji oraz zapewnienie ze środków pozostałych na rachunku bankowym Instytutu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych;

9) rozwiązanie umów cywilnoprawnych, których stroną jest Instytut, i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań, należności lub uprawnień wynikających z tych umów;

10) sporządzenie do dnia zakończenia likwidacji wykazów:

a) spraw niezakończonych, a następnie przekazanie tych spraw wraz z dokumentacją do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) spraw zakończonych - archiwizacji dokumentów dokonuje Instytut w likwidacji i przekazuje dokumenty do archiwum Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

11) dokonanie zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień zakończania likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) dokonanie niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności Instytutu, w szczególności związanych z wykreśleniem Instytutu z:

a) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON,

b) ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

c) rejestru płatników składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

13) zamknięcie rachunków bankowych.

§ 4.

1. Likwidator sporządza i przekazuje Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia likwidacji.

2. Z upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, likwidator kończy działalność.

§ 5.

1. Mienie znajdujące się w zarządzie Instytutu w dniu rozpoczęcia likwidacji przejmuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Pozostałe po likwidacji należności i zobowiązania Instytutu przejmuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 6.

Traci moc zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (M.P. z 2023 r. poz. 406 i 1370).

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-04
  • Data wejścia w życie: 2024-03-04
  • Data obowiązywania: 2024-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA