REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 191

ZARZĄDZENIE NR 24
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 marca 2024 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Krajowych Ram Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Krajowych Ram Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) opiniowanie przedsięwzięć związanych z realizacją rządowego programu, o którym mowa uchwale nr 239 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych” (M.P. poz. 1419);

2) przedstawianie opinii dotyczącej corocznej informacji na temat realizacji rządowego programu, o którym mowa w pkt 1;

3) opracowywanie wniosków i rekomendacji dotyczących usprawniania kolejnych procesów inwestycyjnych w zakresie projektowania i produkcji półprzewodników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie oceny realizacji rządowego programu, o którym mowa w pkt 1.

§ 3.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - minister właściwy do spraw informatyzacji albo wyznaczony przez niego sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji;

2) wiceprzewodniczący Zespołu - sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) przedstawiciele w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu ministrów właściwych do spraw:

- finansów publicznych,

- informatyzacji,

- pracy,

- rozwoju regionalnego,

- zagranicznych,

- transportu,

b) Prezes lub Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

4) sekretarz Zespołu - pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji, wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, przedstawicieli innych niż wymienione w § 3 pkt 1-3 organów, instytucji lub organizacji, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w realizacji zadań Zespołu.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący Zespołu.

2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu - z inicjatywy własnej lub co najmniej połowy liczby członków Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) określanie porządku obrad Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wiceprzewodniczącego Zespołu, lub członka Zespołu, zlecać wykonanie tłumaczeń, ekspertyz, opinii, analiz oraz raportów na potrzeby prac Zespołu.

§ 7.

1. Zespół realizuje zadania na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Zespołu;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Zespołu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia.

§ 8.

1. Zespół podejmuje ustalenia w drodze uzgodnienia stanowisk.

2. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół zawierający w szczególności podjęte ustalenia, a następnie przekazuje go, w celu wniesienia zastrzeżeń, członkom Zespołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wyznaczając termin do wniesienia zastrzeżeń. Zastrzeżenia przyjmuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu, odpowiednio zmieniając protokół, a w przypadku ich nieuwzględnienia zastrzeżenia są dołączane do protokołu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

3. Członkowie Zespołu mają wgląd w protokoły posiedzeń Zespołu.

§ 9.

1. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek wiceprzewodniczącego Zespołu, lub członka Zespołu, tworzyć zespoły specjalistyczne, grupy robocze i zespoły doradcze, zwane dalej „zespołami problemowymi”.

2. W skład zespołu problemowego mogą wchodzić członkowie Zespołu, osoby zaproszone do udziału w pracach Zespołu na podstawie § 4 lub osoby zaproszone do udziału w pracach zespołu problemowego, w szczególności:

1) przedstawiciele urzędów obsługujących ministrów właściwych w obszarze tematycznym będącym przedmiotem prac zespołu problemowego;

2) eksperci w obszarze tematycznym będącym przedmiotem prac zespołu problemowego;

3) przedstawiciele organów, organizacji, instytucji lub innych podmiotów działających w obszarze tematycznym będącym przedmiotem prac zespołu problemowego.

3. Zespół, na wniosek przewodniczącego Zespołu, określa skład i zakres zadań zespołu problemowego.

4. Zespół, na wniosek przewodniczącego Zespołu, wyznacza przewodniczącego zespołu problemowego spośród członków tego zespołu.

5. Posiedzenia zespołu problemowego odbywają się w zależności od potrzeb.

6. Przepisy § 8 stosuje się odpowiednio do posiedzeń zespołu problemowego, z tym że protokół z posiedzenia zespołu problemowego sporządza przewodniczący zespołu problemowego albo inny członek zespołu problemowego wyznaczony przez przewodniczącego zespołu problemowego.

§ 10.

1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów w terminie do dnia 31 marca coroczne sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w roku ubiegłym.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o:

1) liczbie posiedzeń Zespołu w okresie sprawozdawczym;

2) zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;

3) wnioskach i rekomendacjach w obszarze działalności Zespołu.

§ 11.

Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane współdziałają z Zespołem w zakresie jego prac, w tym udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne dane, informacje i dokumenty.

§ 12.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 13.

Wydatki związane z działalnością Zespołu, a także tworzonych zespołów problemowych są pokrywane z budżetu państwa z części 27, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 14.

Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-07
  • Data wejścia w życie: 2024-03-08
  • Data obowiązywania: 2024-03-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA