REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 224

ZARZĄDZENIE NR 30
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) analiza systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi;

2) proponowanie kierunków działań w obszarach dotyczących opieki nad osobami starszymi;

3) opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących opieki nad osobami starszymi;

4) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w zakresie systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu - Minister do spraw Polityki Senioralnej;

2) pozostali członkowie Zespołu:

a) Minister Finansów,

b) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

c) Minister Klimatu i Środowiska,

d) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

e) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

f) Minister Sportu i Turystyki,

g) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

h) Minister Zdrowia,

i) Prezes Rządowego Centrum Legislacji albo jego przedstawiciel;

3) sekretarz Zespołu - pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu.

2. Sekretarz Zespołu wykonuje zadania wyznaczone przez przewodniczącego Zespołu.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-h, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

§ 4.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) kieruje pracami Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, określając równocześnie porządek obrad Zespołu;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

4) ustala terminy i porządek kolejnych posiedzeń Zespołu zgodnie z wnioskami zgłaszanymi przez członków Zespołu; w przypadku złożenia przez członka Zespołu wniosku, o którym mowa w pkt 2, przewodniczący zwołuje posiedzenie Zespołu nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku;

5) zatwierdza harmonogram prac przygotowany przez Zespół i monitoruje jego wykonanie;

6) przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.

§ 5.

1. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, inne osoby, niebędące jego członkami, których wiedza i doświadczenie będzie przydatna do realizacji zadań Zespołu, w szczególności Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

2. W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, tworzyć grupy robocze złożone z członków Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu określa składy osobowe, zakresy i harmonogramy pracy poszczególnych grup roboczych oraz wskazuje osoby przewodniczące ich pracom.

4. Grupa robocza po zakończeniu prac przedkłada wyniki tych prac Zespołowi.

§ 6.

W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący Zespołu może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.

§ 7.

1. Zespół realizuje zadania na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Zespół podejmuje ustalenia w drodze uzgodnienia stanowisk.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, chyba że przewodniczący Zespołu wyznaczy inne miejsce posiedzenia.

4. Przewodniczący Zespołu może zarządzić posiedzenie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia Zespołu,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia Zespołu mogą wypowiadać się w toku tego posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa zapewniających udział w posiedzeniu wyłącznie osób wchodzących w skład Zespołu oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Zespołu.

§ 8.

Sekretarz Zespołu sporządza protokół przebiegu posiedzenia Zespołu zawierający w szczególności poczynione ustalenia. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu oraz sekretarz Zespołu.

§ 9.

Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane współdziałają z Zespołem oraz udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań Zespołu, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 10.

1. Udział członków Zespołu w posiedzeniach Zespołu oraz w utworzonych w ramach Zespołu grupach roboczych jest nieodpłatny.

2. Osobom, o których mowa w § 5 ust. 1, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Zespołu lub grupy roboczej, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 11.

Obsługę organizacyjną, techniczną i biurową Zespołu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 12.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 13.

1. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania z realizacji zadań Zespołu w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności informacje o:

1) liczbie posiedzeń Zespołu w okresie sprawozdawczym;

2) zadaniach zrealizowanych przez Zespół w okresie sprawozdawczym;

3) wnioskach i rekomendacjach w obszarze działalności Zespołu podjętych w okresie sprawozdawczym.

§ 14.

Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący Zespołu zwołuje w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-25
  • Data wejścia w życie: 2024-03-26
  • Data obowiązywania: 2024-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA