REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 276

UCHWAŁA NR 88/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M.P. poz. 286, z 2012 r. poz. 38, z 2015 r. poz. 1295, z 2016 r. poz. 600, z 2018 r. poz. 122, 530 i 653, z 2019 r. poz. 390 oraz z 2020 r. poz. 27 i 334) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w pkt 1 uchyla się lit. b,

b) w pkt 3 uchyla się lit. h,

c) w pkt 4 uchyla się lit. a;

2) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Dokumenty, o których mowa w § 16, zaświadczenia o wyborze posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego oraz - stosownie do decyzji przewodniczącego Komisji - inne wydawane przez nią dokumenty opatrywane są pieczęcią Komisji.”;

3) rozdział 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 5

Nadzór nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców

§ 21. 1. Komisja sprawuje nadzór nad aktualizowaniem danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniem spisów wyborców.

2. Nadzór wykonywany jest przez:

1) okresowe gromadzenie i analizowanie danych o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców ujętych w stałych obwodach głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców;

2) okresowe kontrole prawidłowości aktualizowania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

3) kontrole prawidłowości sporządzania spisów wyborców;

4) kontrole dokonywane w związku ze skargami oraz informacjami o nieprawidłowościach w aktualizowaniu danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzaniu spisów wyborców.

3. Czynności kontrolne wynikające z nadzoru Komisja wykonuje przy pomocy Krajowego Biura Wyborczego, które:

1) kontroluje prawidłowość aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców i przekazuje w tym zakresie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wyjaśnienia oraz wnioski dotyczące stwierdzonych uchybień;

2) może żądać informacji o stanie aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;

3) może występować z urzędu do wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) o wykreślenie z obwodu głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców bądź spisu wyborców osób, które z naruszeniem prawa zostały ujęte w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców lub w spisie wyborców, a także o sprostowanie niewłaściwych danych wyborcy;

4) przekazuje wojewodom oceny i uwagi dotyczące stanu ewidencji ludności w związku z aktualizacją danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 3 pkt 1, wykonują pracownicy Krajowego Biura Wyborczego na podstawie pisemnych upoważnień udzielonych przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego albo przez dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

5. Krajowe Biuro Wyborcze:

1) gromadzi i analizuje kwartalne informacje o liczbie mieszkańców gmin oraz liczbie wyborców ujętych w stałych obwodach głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w poszczególnych gminach;

2) niezwłocznie po upływie terminu sporządzenia spisów wyborców gromadzi informacje o liczbie mieszkańców gmin oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców według stanu na dzień ich sporządzenia;

3) gromadzi informacje, o których mowa w pkt 2, według stanu na 3 dni przed dniem głosowania oraz dodatkowo informacje o:

a) liczbie wyborców, którzy zmienili miejsce głosowania,

b) liczbie wyborców skreślonych ze spisu wyborców,

c) liczbie zaświadczeń o prawie do głosowania wydanych wyborcom, jeżeli w wyborach przewidziane jest ich wydawanie,

d) liczbie wyborców, którzy ustanowili pełnomocnika do głosowania,

e) liczbie wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, jeżeli głosowanie takie jest w wyborach przewidziane;

4) podaje do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w pkt 1-3.

6. Szef Krajowego Biura Wyborczego przedkłada Komisji - w terminach przez nią ustalonych - ocenę stanu prawidłowości aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.

7. Dla wykonania czynności wynikających z nadzoru Komisji osoby upoważnione przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego i dyrektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego mają prawo wglądu do dokumentacji dotyczącej aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz sporządzania spisów wyborców.”;

4) w § 23 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) korzystając z dostępu do Centralnego Rejestru Wyborców;”,

b) uchyla się pkt 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-05
  • Data wejścia w życie: 2024-02-12
  • Data obowiązywania: 2024-02-12

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA