REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 372

ZARZĄDZENIE NR 53
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, zwany dalej „Komitetem”, jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

1. Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji działań w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym:

1) zapewnienie koordynacji wykonywania przez Radę Ministrów i inne organy administracji rządowej zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

2) dokonywanie analiz w zakresie:

a) spraw wewnętrznych, porządku publicznego, obronności i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz spraw dotyczących wymiaru sprawiedliwości,

b) udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem i obroną państwa oraz bezpieczeństwem cyberprzestrzeni,

c) rządowej polityki bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym inicjatyw wymagających współpracy międzynarodowej;

3) rozpatrywanie projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

4) przygotowywanie propozycji rozwiązań w zakresie:

a) działań na rzecz bezpieczeństwa na poziomie strategicznym, w tym dotyczących: rozwoju zdolności operacyjnych służb mundurowych, pozyskiwania uzbrojenia i innych produktów, rozwoju przemysłu obronnego, działalności badawczo-rozwojowej na potrzeby bezpieczeństwa i obronności, mobilizacji zasobów oraz rezerw strategicznych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności,

b) udoskonalania systemu zarządzania bezpieczeństwem,

c) spójności rządowej polityki bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z inicjatywami międzyresortowymi;

5) przedstawianie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów rekomendacji w zakresie koordynacji działań w sprawach bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów dotyczących zagadnień pozostających w zakresie zadań Komitetu.

2. Komitet jest właściwym komitetem, o którym mowa w § 53 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), w zakresie rozpatrywania spraw dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa oraz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący Komitetu - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej;

2) pozostali członkowie Komitetu:

a) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji,

b) Minister Aktywów Państwowych,

c) Minister Sprawiedliwości,

d) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

e) Minister Spraw Zagranicznych,

f) Minister - Koordynator Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania,

g) Minister - Członek Rady Ministrów - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) sekretarz Komitetu w randze dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej, obsługującej sprawy Komitetu.

2. Prezes Rady Ministrów przewodniczy posiedzeniom Komitetu, ilekroć bierze w nich udział. W takim przypadku przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniu jako członek.

3. Członkowie Komitetu mogą wyznaczyć, do zastępowania ich w pracach Komitetu, upoważnionych przedstawicieli w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

§ 4.

1. Przewodniczący Komitetu wskazuje członka Komitetu, który wykonuje zadania przewodniczącego Komitetu w przypadku jego nieobecności.

2. W przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Komitetu spraw należących do zakresu kompetencji członków Rady Ministrów niewchodzących w skład Komitetu przewodniczący Komitetu zaprasza ich do uczestniczenia w posiedzeniu Komitetu na prawach członka Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, inne osoby.

4. Przewodniczący Komitetu może zarządzić niejawność całości albo części posiedzenia Komitetu.

5. Przewodniczący Komitetu określa szczegółowe sposoby i terminy realizacji zadań Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz wskazuje osoby lub podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

6. Komitet może określić tryb i terminy wykonania prac zmierzających do przygotowania projektu dokumentu rządowego przewidzianego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wskazywać organy odpowiedzialne za ich wykonanie.

7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 6, przysługują również przewodniczącemu Komitetu, jeżeli Komitet nie określił trybu i terminu wykonania odpowiednich prac lub organów odpowiedzialnych za ich wykonanie.

8. Przewodniczący Komitetu może powoływać stałe lub czasowe zespoły robocze, wyznaczać ich skład spośród członków Komitetu lub osób, o których mowa w ust. 2 i 3, oraz przydzielać im zadania.

9. W posiedzeniach Komitetu stale lub doraźnie uczestniczą, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć, osoby zaproszone przez sekretarza Komitetu, jeżeli uzna on ich udział w posiedzeniu za niezbędny do wykonywania powierzonych im zadań służbowych albo do obsługi prac Komitetu.

§ 5.

1. Sekretarz Komitetu odpowiada za sprawy organizacyjne Komitetu.

2. Sekretarz Komitetu, na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczącego Komitetu oraz projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet, przygotowuje:

1) porządek obrad Komitetu;

2) listę członków Komitetu oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, zaproszonych do udziału w posiedzeniu Komitetu.

3. Sekretarz Komitetu przekazuje porządek obrad Komitetu osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu Komitetu nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia.

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego Komitetu, termin, o którym mowa w ust. 3, może zostać skrócony.

§ 6.

1. Komitet odbywa posiedzenia w terminach określonych przez przewodniczącego Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu albo działający z jego upoważnienia sekretarz Komitetu może zarządzić rozpatrzenie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

§ 7.

1. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia stanowiska.

2. W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, rozstrzyga zdanie przewodniczącego Komitetu.

3. Członkowie Komitetu mogą zgłosić zdanie odrębne w stosunku do zapadłego rozstrzygnięcia.

§ 8.

1. Sekretarz Komitetu przekazuje członkom Komitetu oraz Sekretarzowi Rady Ministrów protokół zawierający ustalenia zapadłe podczas posiedzenia Komitetu.

2. Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego Komitetu i sekretarza Komitetu.

3. Egzemplarz protokołu przechowuje się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 9.

1. Przewodniczący Komitetu może zlecać członkom Komitetu opracowanie analiz poświęconych istniejącym rozwiązaniom prawnym, organizacyjnym i funkcjonalnym z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

2. Przewodniczący Komitetu może zlecać rzeczoznawcom lub ekspertom opracowanie analiz, prognoz, ekspertyz, opinii lub koncepcji i projektów rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i obronności.

3. Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub jednostki przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Komitetu, udzielają Komitetowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i udostępniają dokumenty.

§ 10.

Obsługę merytoryczną i organizacyjną Komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (M.P. poz. 918 oraz z 2023 r. poz. 638).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-16
  • Data wejścia w życie: 2024-05-17
  • Data obowiązywania: 2024-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA