REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 398

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 338), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1037);

2) zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1152).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2-4 zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1037), które stanowią:

„§ 2. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej związaną z nową strukturą jej komórek organizacyjnych.

§ 3. Kierujący komórkami organizacyjnymi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dostosują wewnętrzne regulaminy kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych do zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, i przedłożą je do zaopiniowania Dyrektorowi Generalnemu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2022 r.”;

2) § 2 zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1152), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej]

Załącznik do obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 maja 2024 r. (M.P. poz. 398)

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „Kancelarią”, nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenia, decyzje i polecenia wydane na podstawie lub w związku z zarządzeniem, o którym mowa w § 4, pozostają w mocy do czasu wydania zarządzeń, decyzji i poleceń na podstawie lub w związku z zarządzeniem.

§ 3. 1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej komórek organizacyjnych.

2. Kierujący komórkami organizacyjnymi Kancelarii opracują wewnętrzne regulaminy kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych i przedłożą do zaopiniowania Dyrektorowi Generalnemu w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 4. Traci moc zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 762, z 2017 r. poz. 438 i 611 oraz z 2018 r. poz. 452).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2021 r.

Załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 1 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2024 r. poz. 398)

STATUT KANCELARII PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

§ 1. 1. Kancelaria jest organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Kancelaria wykonuje zadania wynikające z kompetencji Prezydenta określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawach.

3. Kancelaria działa zgodnie z decyzjami i poleceniami Prezydenta.

4.1) Kancelaria zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną Prezydenta, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Szefem Kancelarii”, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Zastępcą Szefa Kancelarii”, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu - Szefa Biura Polityki Międzynarodowej, sekretarzy i podsekretarzy stanu.

§ 2. 1. Na czele Kancelarii stoi Szef Kancelarii, który kieruje jej pracami.

2.2) Zastępca Szefa Kancelarii, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu - Szef Biura Polityki Międzynarodowej, sekretarze i podsekretarze stanu oraz Dyrektor Generalny kierują pracami Kancelarii w zakresie powierzonym przez Szefa Kancelarii.

3. Osoby na stanowiskach określonych w ust. 1 i 2 są członkami kierownictwa Kancelarii.

4.3) Szefa Kancelarii, Zastępcę Szefa Kancelarii, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu - Szefa Gabinetu Prezydenta, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu - Szefa Biura Polityki Międzynarodowej oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu powołuje i odwołuje Prezydent.

5. Prezydent może ustanowić pełnomocnika do określonych spraw.

6. Szefa Kancelarii w czasie nieobecności zastępuje Zastępca Szefa Kancelarii, a w przypadku nieobecności Zastępcy Szefa Kancelarii, wskazany przez Szefa Kancelarii sekretarz lub podsekretarz stanu.

§ 3. 1. Szef Kancelarii wydaje zarządzenia, decyzje i polecenia.

2. Szef Kancelarii określa, za zgodą Prezydenta, w drodze zarządzenia, podział zadań oraz kompetencji członków kierownictwa Kancelarii.

3. Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby na stanowiskach określonych w § 2 ust. 2, a także innych pracowników Kancelarii do załatwiania, w jego imieniu, spraw należących do zadań Kancelarii.

4. Szef Kancelarii, po uprzednim uzgodnieniu z Prezydentem, może powoływać zespoły, rady i kolegia do wykonania określonych zadań, ustalając ich nazwę, zakres, tryb działania oraz skład osobowy.

5. Szef Kancelarii może występować do Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego o zajęcie stanowiska lub wyrażenie opinii w sprawach związanych z zakresem działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

6. Liczbę etatów w Kancelarii na dany rok budżetowy ustala Szef Kancelarii za zgodą Prezydenta.

7. Podziału etatów między poszczególne komórki organizacyjne dokonuje Szef Kancelarii.

§ 4. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Gabinetu Prezydenta;

2) Biuro Szefa Kancelarii;

3) Biuro Polityki Międzynarodowej;

4) (uchylony);4)

5) (uchylony);4)

5a)5) Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów;

6) Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

7) (uchylony);6)

7a)7) Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju;

8) Biuro Obsługi Organizacyjnej Prezydenta;

9) Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;

10) Biuro Odznaczeń i Nominacji;

11) Biuro Prasowe;

12) Biuro Prawa i Ustroju;

13) Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;

14) Biuro Wydarzeń Krajowych;

15) Biuro Wystąpień i Patronatów Prezydenta;

16) Biuro Administracyjne;

17) Biuro Finansowe;

18) Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 1. Organizację wewnętrzną Kancelarii, zakres zadań oraz tryb pracy komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Kancelarii nadany przez Szefa Kancelarii.

2. Kierujący komórką organizacyjną określa, w wewnętrznym regulaminie komórki organizacyjnej, strukturę oraz podział zadań wewnątrz komórki organizacyjnej.

3. Wewnętrzny regulamin komórki organizacyjnej zatwierdza Szef Kancelarii, po zaopiniowaniu przez Dyrektora Generalnego oraz zaakceptowaniu przez członka kierownictwa Kancelarii sprawującego nadzór merytoryczny nad komórką organizacyjną.

§ 6. 1. Kancelaria zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa poprzez Biuro Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

2. Kancelaria zapewnia obsługę prawną i administracyjno-techniczną Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych właściwego dla tej Komisji.

3. Kancelaria zapewnia obsługę finansową Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1152), które weszło w życie z dniem 27 października 2023 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Przez § 1 pkt 1 zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 1037), które weszło w życie z dniem 2 listopada 2022 r.

5) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-27
  • Data wejścia w życie: 2024-05-27
  • Data obowiązywania: 2024-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA