REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 472

ZARZĄDZENIE NR 69
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. poz. 92) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) analizowanie i rozpatrywanie propozycji inicjatyw rządowych i koncepcji przedkładanych przez członków Rady Ministrów dotyczących gospodarki, finansów publicznych, zarządzania mieniem publicznym, rozwoju kraju lub w sprawach o przewidywanych istotnych skutkach finansowych, gospodarczych lub społecznych, a także wydawanie rekomendacji dotyczących kontynuowania prac w tym zakresie.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komitet może rozpatrywać sprawy dotyczące gospodarki, sektora finansów publicznych, zarządzania mieniem publicznym, rozwoju kraju lub spraw o przewidywanych istotnych skutkach finansowych, działając w trybie określonym dla komitetu właściwego, o którym mowa w § 53 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący Komitetu - Minister Finansów;

2) wiceprzewodniczący Komitetu - Minister - Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) wiceprzewodniczący Komitetu - Minister - Członek Rady Ministrów, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;

4) wiceprzewodniczący Komitetu - Minister Aktywów Państwowych;

5) pozostali członkowie Komitetu:

a) Minister Cyfryzacji,

b) Minister do spraw Unii Europejskiej,

c) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,

d) Minister Infrastruktury,

e) Minister Klimatu i Środowiska,

f) Minister Przemysłu,

g) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

h) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

i) Minister Rozwoju i Technologii,

j) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej,

k) sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazany przez Prezesa Rady Ministrów,

l) sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wskazany przez Ministra Finansów.

2. W uzasadnionych przypadkach członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, za zgodą przewodniczącego Komitetu, mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnionych przedstawicieli. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i pkt 5 lit. a-i, są zastępowani przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu.

3. Sekretarzami Komitetu są:

1) dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, obsługującej sprawy Komitetu;

2) dyrektor albo zastępca dyrektora komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów, obsługującej sprawy Komitetu.”;

3) w § 4:

a) w ust. 1 po wyrazach „wiceprzewodniczącemu Komitetu” dodaje się wyrazy „wskazanemu przez przewodniczącego Komitetu”,

b) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przewodniczący Komitetu może wyłączyć z udziału w posiedzeniu Komitetu osoby, o których mowa w § 3 ust. 3.”,

c) uchyla się ust. 8;

4) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1. W celu realizacji zadań Komitetu przewodniczący Komitetu może tworzyć grupy robocze lub zespoły ekspertów.

2. W skład:

1) grupy roboczej wchodzą członkowie Komitetu;

2) zespołu ekspertów wchodzą osoby zaproszone do udziału w pracach Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu określa skład i zakres zadań grupy roboczej oraz zespołu ekspertów.

4. Przewodniczący Komitetu wyznacza przewodniczącego grupy roboczej oraz przewodniczącego zespołu ekspertów spośród osób wchodzących odpowiednio w skład grupy roboczej albo zespołu ekspertów.

5. Posiedzenia grupy roboczej oraz zespołu ekspertów odbywają się w zależności od potrzeb, w terminie poprzedzającym planowane posiedzenie Komitetu.

6. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.”;

5) w § 5 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

„1. Sekretarze Komitetu zapewniają wsparcie przewodniczącemu Komitetu w wykonywaniu jego zadań oraz odpowiadają za sprawy organizacyjne Komitetu.

2. Sekretarze Komitetu, na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczącego Komitetu oraz projektów dokumentów rządowych wniesionych do rozpatrzenia przez Komitet, przygotowują:

1) porządek obrad Komitetu;

2) listę członków Komitetu oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, biorących udział w posiedzeniu Komitetu.

3. Sekretarze Komitetu przekazują porządek obrad Komitetu członkom Komitetu oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, biorącym udział w posiedzeniu Komitetu, nie później niż na 3 dni przed dniem posiedzenia.”;

6) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczący Komitetu może zarządzić odbycie posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawiadamiając o tym członków Komitetu, sekretarzy Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, biorące udział w posiedzeniu Komitetu.”;

7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sekretarze Komitetu przekazują członkom Komitetu oraz Sekretarzowi Rady Ministrów protokół zawierający ustalenia zapadłe podczas posiedzenia Komitetu.”;

8) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie Rady Ministrów, inne organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne lub jednostki przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Komitetu, udzielają Komitetowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w tym przedstawiają niezbędne informacje i udostępniają dokumenty, w szczególności w sprawach dotyczących gospodarki, finansów publicznych, zarządzania mieniem publicznym, rozwoju kraju lub w sprawach o przewidywanych istotnych skutkach finansowych, gospodarczych lub społecznych.”;

9) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Członkom zespołów ekspertów przysługuje wynagrodzenie:

1) za udział w posiedzeniu zespołu ekspertów - w wysokości 10% wynagrodzenia sekretarza stanu w administracji rządowej;

2) za opracowanie analizy, prognozy, ekspertyzy, opinii lub koncepcji i projektu rozwiązania - w ustalonej przez przewodniczącego Komitetu wysokości od 25% do 100% wynagrodzenia sekretarza stanu w administracji rządowej.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobom wchodzącym w skład zespołu ekspertów zatrudnionym w urzędach obsługujących organy administracji rządowej lub inne organy państwowe.

3. Osobom, o których mowa w § 4 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku z uczestnictwem w posiedzeniu zespołu ekspertów, obliczony zgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-19
  • Data wejścia w życie: 2024-06-20
  • Data obowiązywania: 2024-06-20

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA