REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 500

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 749), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 545);

2) zarządzeniem nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 18);

3) zarządzeniem nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 318).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 545), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

2) § 2 zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 18), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 zarządzenia nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 318), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 226 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 500)

ZARZĄDZENIE NR 226
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 1187 oraz z 2021 r. poz. 743).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).

Załącznik do zarządzenia nr 226 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2022 r. (M.P. z 2024 r. poz. 500)

STATUT MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

§ 1.2) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2711), do spraw objętych działem administracji rządowej - rozwój regionalny.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu;

2) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

3) Departament Informatyki;

4) (uchylony);3)

5) Departament Kontroli;

5a)4) Departament Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy;

6) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

7) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

8) Departament Prawny;

9) Departament Programów Infrastrukturalnych;

10) Departament Programów Pomocowych;

11) Departament Programów Ponadregionalnych;

12) Departament Programów Regionalnych;

13) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

13a)5) Departament Promocji Funduszy Europejskich;

14) Departament Rozwoju Cyfrowego;

15) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej;

16) Departament Strategii;

17) Departament Współpracy Terytorialnej;

18) Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich;

19) Biuro Administracyjne;

20) Biuro Dyrektora Generalnego;

20a)6) Biuro Komunikacji;

21) Biuro Ministra;

22) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej;

22a)7) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej;

23) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;

24) Biuro Polityki Bezpieczeństwa;

25) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - rozwój regionalny zapewniają w szczególności:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) (uchylony);8)

2a)9) Departament Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy;

3) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej;

4) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego;

5) Departament Programów Infrastrukturalnych;

6) Departament Programów Pomocowych;

7) Departament Programów Ponadregionalnych;

8) Departament Programów Regionalnych;

9) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju;

9a)10) Departament Promocji Funduszy Europejskich;

10) Departament Rozwoju Cyfrowego;

11) Departament Strategii;

12) Departament Współpracy Terytorialnej;

13) Departament Zgodności Rozliczeń Środków Europejskich.

§ 4. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.


1) Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 5 sierpnia 2022 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 18), które weszło w życie z dniem 13 stycznia 2024 r.

3) Przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 43 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 318), które weszło w życie z dniem 19 kwietnia 2024 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodany przez § 1 zarządzenia nr 168 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 545), które weszło w życie z dniem 6 czerwca 2023 r.

8) Przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-24
  • Data obowiązywania: 2024-07-01

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA