reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lutego 2001 r.

w sprawie zmian w statucie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Na podstawie art. 90a ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) ogłasza się – na wniosek Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń – zmiany w statucie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 55 i Nr 21, poz. 109, z 1997 r. Nr 9, poz. 34 oraz z 1999 r. Nr 12, poz. 57) w brzmieniu ustalonym w załączniku do obwieszczenia.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. J. Rudowski

 

Załącznik 1.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 27 lutego 2001 r. (poz. 14)

W statucie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, zwane dalej „Biurem", zrzesza:

1) zakłady ubezpieczeń,

2) główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „głównymi oddziałami",

które prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w razie objęcia zakresem tego ubezpieczenia obszarów poza granicami kraju, zwane dalej „Członkami".";

2) w § 2:

a) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) likwidacja szkód i wypłata poszkodowanym rezydentom świadczeń z tytułu wypadków spowodowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadających dokumenty ubezpieczenia (Zielona Karta) wystawione przez Członka postawionego w stan upadłości.",

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Biura Płacącego przyjmującego odpowiedzialność za wypełnianie przez swoich Członków zobowiązań wynikających z Jednolitej Umowy między Biurami. Biuro Płacące wypłaca na rzecz Biur w innych państwach należności za swojego Członka:

a) który pozostaje w zwłoce,

b) którego dokument ubezpieczenia (Zielona Karta) został sfałszowany,

c) któremu cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów,

d) którego upadłość ogłoszono lub który uległ likwidacji,";

3) w § 4:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Każdy Członek ma co najmniej jeden głos. Członkowie, których udział w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przekroczy 20% mają dodatkowo jeden głos.",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Udział Członka w rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mierzony jest zainkasowaną składką brutto z tych mów ubezpieczenia według stanu za ostatnie 12 miesięcy poprzedzających rok obrotowy Biura.";

4) w § 6:

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) powoływanie i odwoływanie członków Rady,

7) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) ustalenie zasad płatności i wysokości rocznej składki na rzecz Biura,",

c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Biura i jego korekt,",

d) skreśla się pkt 14;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Rada składa się z 3 do 5 Członków w tym jej Przewodniczącego.

2. Członkowie Rady dokonują wyboru Przewodniczącego ze swego grona.

3. Członkowie Rady nowej kadencji, na pierwszym posiedzeniu Rady, dokonują wyboru Przewodniczącego.

4. Kadencja Rady trwa cztery lata.

5. Mandat Członka Rady wygasa wskutek:

1) śmierci,

2) rezygnacji złożonej Radzie w formie pisemnej,

3) odwołania przez Zgromadzenie,

4) upływu kadencji.

6. W sytuacjach określonych w ust. 5 pkt 1–3, Zgromadzenie może dokonać wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu.

7. Członkowie Rady i jej Przewodniczący mogą być wybierani ponownie. W razie odwołania Członka Rady lub jej Przewodniczącego w trakcie trwania kadencji, Zgromadzenie dokona wyboru uzupełniającego, najpóźniej na najbliższym posiedzeniu.";

6) w § 9 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ustalanie zasad polityki lokacyjnej Biura,";

7) § 10–12 otrzymują brzmienie:

„§ 10. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Biura składającym się z dwóch członków: Prezesa i Wiceprezesa.

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

3. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek:

1) śmierci,

2) rezygnacji złożonej Radzie Biura w formie pisemnej,

3) odwołania przez Zgromadzenie,

4) upływu kadencji.

4. W sytuacjach określonych w ust. 3 pkt 1–3, Zgromadzenie może dokonać wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu.

5. Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności w ramach umowy o pracę i nie mogą w czasie pełnienia funkcji w Zarządzie pozostawać w stosunku pracy z zakładem ubezpieczeń i nie mogą być członkiem władz zakładu ubezpieczeń.

6. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura Zarządu. Organizację i zakres działania biura Zarządu określa regulamin.

7. Do przyjmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisów w imieniu Biura uprawnieni są:

1) Prezes Zarządu – samodzielnie,

2) Wiceprezes Zarządu i pełnomocnik – łącznie,

3) dwaj pełnomocnicy łącznie w ramach udzielonych pełnomocnictw.

§ 11. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Biura oraz realizacja celów statutowych,

2) reprezentowanie Biura wobec naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

3) reprezentowanie Biura wobec Rady Biur w Londynie i innych członków systemu,

4) reprezentowanie Biura wobec Członków Biura oraz osób trzecich,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Biura,

6) realizacja uchwał Zgromadzenia i Rady,

7) ustalanie procentowego udziału Członka Biura, o którym mowa w § 4 ust. 6,

8) stwierdzenie prawidłowości dokumentów wymienionych w § 12,

9) przedstawienie Zgromadzeniu wniosku Członka Biura w sprawie przyznania prawa do wydawania dokumentów ubezpieczenia (Zielona Karta),

10) występowanie z wnioskiem do Rady o zawieszenie Członkowi Biura prawa do wydawania dokumentów ubezpieczenia (Zielona Karta),

11) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia o cofnięcie prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta),

12) sporządzanie projektu rocznego planu finansowego, jego korekt i występowanie z wnioskiem o zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia,

13) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu,

14) opracowywanie Regulaminu zawierającego zasady organizacji biura Zarządu, zatrudniania pracowników i systemu wynagrodzeń,

15) ustanawianie pełnomocników,

16) podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Rady lub Zgromadzenia.

§ 12. Członek Biura ubiegający się o prawo wydawania Zielonych Kart zobowiązany jest do przedłożenia Zarządowi:

1) odpisu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,

2) obowiązującego statutu Członka,

3) programu reasekuracyjnego obejmującego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów poza granicami kraju,

4) pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień Jednolitej Umowy między Biurami oraz wszelkich decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w zakresie funkcjonowania Systemu Zielonej Karty i innych umów podpisanych przez Biuro,

5) potwierdzenia dokonania jednorazowej wpłaty, o której mowa w § 19 ust. 4,

6) pisemnego zobowiązania do partycypowania w kosztach Biura w okresie przed nabyciem członkostwa, związanych z wypełnianiem finansowych zobowiązań z tytułu nieuregulowanych szkód za Członka postawionego w stan upadłości, albo któremu cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, albo który uległ likwidacji,

7) oświadczenia o przyjęciu i przestrzeganiu treści Statutu Biura,

8) tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia w ruchu zagranicznym,

9) decyzji właściwych organów Członka o podjęciu działalności w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym.";

8) § 13a otrzymuje oznaczenie § 14 i w ust. 8 wyraz „podjęta" zastępuje się wyrazem „podjętą";

9) § 13b i § 14 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 15 i § 16;

10) § 15 otrzymują oznaczenie § 17i:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Członkowie są zobowiązani do przekazywania Zarządowi w ustalonych terminach informacji o wysokości zainkasowanej składki brutto z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów w ruchu zagranicznym.",

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Członkowie Biura zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej i wpłat zaliczkowych na nią w wyznaczonych terminach. W razie niedotrzymania terminu Biuro nalicza ustawowe odsetki.";

11) § 16 otrzymuje oznaczenie § 18 i ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Działalność Biura finansowana jest z przychodów, o których mowa w § 19 ust. 1.";

12) § 17–20 otrzymują oznaczenie odpowiednio § 19–22 i brzmienie:

„§ 19. 1. Przychodami Biura są:

1) składki członkowskie,

2) honoraria przysługujące zgodnie z art. 11 Jednolitej Umowy między Biurami za likwidację szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą legitymujących się Zieloną Kartą wystawioną przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeń, jeśli szkoda likwidowana jest bezpośrednio przez Biuro lub jego część w przypadku likwidacji szkód przez Członka w oparciu o nominację i umowę z Biurem,

3) honoraria przysługujące za likwidację szkód z tytułu innych umów,

4) odsetki z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązań wobec Biura,

5) jednorazowe wpłaty, o których mowa w ust. 4,

6) inne przychody.

2. Roczna składka Członka na rzecz Biura ustalona jest proporcjonalnie do udziału Członka w zainkasowanej składce brutto przez Członków z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu za 12 miesięcy poprzedzających rok obrotowy Biura.

3. W uzasadnionych przypadkach, na mocy uchwały Zgromadzenia, możliwe jest skorygowanie planu finansowego w ciągu roku, a w szczególności zwiększenie lub zmniejszenie składki członkowskiej bądź zmiana wysokości i liczby rat.

4. Członkowie Biura zobowiązani są do wniesienia jednorazowej wpłaty w wysokości 0,1% ogólnej kwoty kosztów działalności Biura w roku poprzedzającym złożenie wniosku o prawo wydawania dokumentów ubezpieczenia (Zielona Karta).

§ 20. Z przychodów, o których mowa w § 19 ust. 1, pokrywane są:

1) wydatki i koszty związane z regulowaniem zobowiązań finansowych za Członka Biura,

2) wydatki i koszty związane z organizowaniem likwidacji szkód bądź z bezpośrednią likwidacją szkód,

3) wydatki i koszty administracyjne Biura,

4) inne wydatki i koszty związane z działalnością Biura.

§ 21. 1. Roczną składkę na rzecz Biura Członkowie wpłacają w czterech ratach w okresach kwartalnych, do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3.

2. Dwie pierwsze raty składki członkowskiej są wpłatami zaliczkowymi dokonanymi przez Członka na poczet rocznej składki na rzecz Biura. Wysokość wpłaty ustala się proporcjonalnie do udziału, o którym mowa w § 4 ust. 6. Rozliczenie wpłat zaliczkowych następuje przy płatności trzeciej raty składki w terminie, o którym mowa w ust. 1. Rozliczenie nastąpi po otrzymaniu od członków pisemnego zawiadomienia o zainkasowanej składce brutto z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu, o którym mowa w § 19 ust. 2.

§ 22. Dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami Biura powiększa przychody następnego roku obrotowego. Ujemna różnica zwiększy koszty następnego roku obrotowego.";

13) skreśla się § 21;

14) § 22 otrzymuje oznaczenie § 23 i ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów o rachunkowości.";

15) § 23–§ 26 otrzymują odpowiednio oznaczenie § 24–§ 27.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama