reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 lutego 2001 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

§ 1

Na podstawie art. 90a ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia – na wniosek Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń – jednolity tekst statutu Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych, ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 12, poz. 55 i Nr 21, poz. 109, z 1997 r. Nr 9, poz. 34, z 1999 r. Nr 12, poz. 57 oraz z 2001 r. Nr 2, poz. 14).

§ 2

Jednolity tekst statutu, o którym mowa w § 1, uwzględnia stan prawny na dzień 15 stycznia 2001 r.

 

MINISTER FINANSÓW

J. Bauc

 

Załącznik 1. [STATUT Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 27 lutego 2001 r. (poz. 15)

STATUT
Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych
(tekst jednolity)

Na podstawie art. 90a ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216) zakłady ubezpieczeń będące Członkami Polskiego Biura Zielonej Karty, uchwalają Statut Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych o następującej treści:

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, zwane dalej „Biurem", zrzesza:

1) zakłady ubezpieczeń,

2) główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „głównymi oddziałami",

które prowadzą działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, w razie objęcia zakresem tego ubezpieczenia obszarów poza granicami kraju, zwane dalej „Członkami".

2. Biuro posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Biura jest m.st. Warszawa.

4. Biuro prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i poza jej granicami.

5. Biuro może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych celach działania.

6. W kontaktach międzynarodowych Biuro może używać swojej nazwy w języku angielskim w brzmieniu: Polish Motor Insurance Bureau.

7. Biuro używa pieczęci z napisem „Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych" i z adresem Biura.

II. Cele, przedmiot i formy działania

§ 2

1. Celem Biura jest:

1) ułatwienie posiadaczom pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium RP i ubezpieczonych w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakładzie ubezpieczeń będącym Członkiem Biura, wjazdu do innych państw poprzez wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych ważnych w tych państwach i zagwarantowanie obsługi likwidacyjnej szkód spowodowanych ruchem tych pojazdów przez zagraniczne Biura lub zagraniczne zakłady ubezpieczeń działające w krajach wypadku, w imieniu i na koszt Członka Biura,

2) zagwarantowanie obsługi likwidacyjnej szkód spowodowanych na terytorium RP przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza granicami RP, a posiadających ważny dokument ubezpieczenia wystawiony przez zagraniczne Biuro lub zagraniczny zakład ubezpieczeń.

2. Dla osiągnięcia tego celu Biuro realizuje zadania określone w przepisach regulujących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a w szczególności:

– w ustawie o działalności ubezpieczeniowej,

– w Jednolitej Rezolucji o Ułatwieniach Transportu Drogowego przyjętej przez Grupę Roboczą ds. Transportu Drogowego Komitetu Transportu Wewnętrznego Komisji Społeczno-Gospodarczej do Spraw Europy ONZ w Genewie z 1984 r. (tzw. Rekomendacji Genewskiej, dokument United Nations Economic and Social Council – TRANS/SC1/319, 28.08.1984) oraz w Jednolitej Umowie między Biurami, stanowiących załącznik do Statutu.

3. Przedmiotem działalności Biura w szczególności jest:

1) wystawianie dokumentów ubezpieczeniowych zgodnie z Jednolitą Umową między Biurami, ważnych w innych krajach i przekazywanie ich Członkom w celu wypełnienia i wydania ubezpieczonym oraz ich ewidencjonowanie,

2) zawieranie umów z zagranicznymi Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych o wzajemnym uznawaniu dokumentów ubezpieczeniowych i likwidacji szkód,

3) organizowanie likwidacji lub bezpośrednia likwidacja szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby kierujące pojazdami zarejestrowanymi za granicą posiadającymi ważne dokumenty ubezpieczenia, wystawione przez zagraniczne Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych,

4) określanie zasad i trybu dystrybucji przez Członków krótkoterminowych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, dla pojazdów wjeżdżających i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnego dokumentu ubezpieczenia, a w szczególności ustalanie jednolitego wzoru dokumentu ubezpieczenia oraz ewidencjonowania tych umów (ubezpieczenia graniczne),

5) współpraca z organizacjami ubezpieczycieli z krajów, które do systemu Zielonej Karty nie należą,

6) likwidacja szkód i wypłata poszkodowanym rezydentom świadczeń z tytułu wypadków spowodowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych posiadających dokumenty ubezpieczenia (Zielona Karta) wystawione przez Członka postawionego w stan upadłości.

4. Biuro spełnia następujące funkcje:

1) Biura Gestyjnego odpowiedzialnego za załatwianie i zaspokajanie roszczeń osób poszkodowanych z tytułu wypadków spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą i posiadających ważne dokumenty ubezpieczenia (Zielona Karta) wystawione przez zagraniczne Biura i ich Członków,

2) Biura Płacącego przyjmującego odpowiedzialność za wypełnianie przez swoich Członków zobowiązań wynikających z Jednolitej Umowy między Biurami. Biuro Płacące wypłaca na rzecz Biur w innych państwach należności za swojego Członka:

a) który pozostaje w zwłoce,

b) którego dokument ubezpieczenia (Zielona Karta) został sfałszowany,

c) któremu cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów,

d) którego upadłość głoszono lub który uległ likwidacji,

3) Biura Obsługującego, załatwiającego roszczenia osób poszkodowanych w wypadkach spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą, dla których ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe, a posiadających ważne dowody ubezpieczeniowe.

III. Organy Biura, tryb ich powoływania i zasady działania

§ 3

Organami Biura są:

1) Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej Zgromadzeniem,

2) Rada Biura zwana dalej Radą,

3) Zarząd.

§ 4

1. Zgromadzenie stanowią Członkowie Biura.

2. Zgromadzenie stanowią upełnomocnieni przedstawiciele Członków. Wymóg posiadania pełnomocnictwa nie dotyczy osób upoważnionych do jednoosobowego reprezentowania zakładu ubezpieczeń.

3. Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady, Zarządu i inne osoby zaproszone przez Zarząd.

5. Każdy Członek ma co najmniej jeden głos. Członkowie, których udział w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przekroczy 20% mają dodatkowo jeden głos.

6. Udział Członka w rynku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mierzony jest zainkasowaną składką brutto z tych umów ubezpieczenia według stanu za ostatnie 12 miesięcy poprzedzających rok obrotowy Biura.

§ 5

1. Zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zarząd zwołuje 2 razy w roku Zwyczajne Zgromadzenie:

1) najpóźniej do 30 czerwca w celu podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy oraz w sprawie udzielenia pokwitowania władzom Biura,

2) najpóźniej do 15 grudnia dla zatwierdzenia planu finansowego na rok następny.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Biura w miarę potrzeby lub na pisemne żądanie Rady, lub co najmniej 1/4 Członków Biura. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie, uprawnienie jakie przysługuje Radzie.

4. Pisemne zawiadomienie o zwyczajnym i nadzwyczajnym Zgromadzeniu należy wysłać listem poleconym 14 dni przed planowanym terminem, z podaniem porządku obrad. Zgromadzenie rozpatruje tylko sprawy umieszczone w porządku obrad.

5. W przypadku gdy z powodu wydarzeń nieprzewidzianych istnieje potrzeba zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia w trybie pilnym, dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu zawiadamiania w terminie wskazanym w ust. 4.

6. Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.

7. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Biura, o ile Status nie stanowi inaczej.

8. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Zgromadzenie w drodze głosowania zarządzi głosowanie tajne.

§ 6

Do kompetencji Zgromadzenia należy w szczególności:

1) uchwalenie Statutu Biura i jego zmian,

2) podejmowanie uchwał o wykreśleniu z listy Członków,

3) podejmowanie uchwał o przyznaniu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta) i cofaniu prawa do wydawania tych dokumentów,

4) udzielanie pokwitowania Zarządowi i Radzie z wykonywanych obowiązków,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu rocznego i sprawozdania z działalności Biura,

6) powoływanie i odwoływanie członków Rady,

7) powoływanie i odwoływanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,

8) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Radę lub podjętych z inicjatywy Członków Biura,

9) określenie wzoru, zasad i trybu dystrybucji ubezpieczeń granicznych,

10) ustalanie zasad płatności i wysokości rocznej składki na rzecz Biura,

11) ustalanie wynagrodzenia członków Rady,

12) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Biura i jego korekt,

13) wnioskowanie do Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń o wystąpienie do Ministra Finansów o cofnięcie zezwolenia Członkowi Biura na prowadzenie ubezpieczeń w grupie 10 Działu II, wskazanej w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§ 7

1. Rada składa się z 3 do 5 Członków, w tym jej Przewodniczącego.

2. Członkowie Rady dokonują wyboru Przewodniczącego ze swego grona.

3. Członkowie Rady nowej kadencji, na pierwszym posiedzeniu Rady, dokonują wyboru Przewodniczącego.

4. Kadencja Rady trwa cztery lata.

5. Mandat Członka Rady wygasa wskutek:

1) śmierci,

2) rezygnacji złożonej Radzie w formie pisemnej,

3) odwołania przez Zgromadzenie,

4) upływu kadencji.

6. W sytuacjach określonych w ust. 5 pkt 1–3, Zgromadzenie może dokonać wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu.

7. Członkowie Rady i jej Przewodniczący mogą być wybierani ponownie. W razie odwołania Członka Rady lub jej Przewodniczącego w trakcie trwania kadencji. Zgromadzenie dokona wyboru uzupełniającego, najpóźniej na najbliższym posiedzeniu.

§ 8

1. Posiedzenia Rady zwoływane są na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch członków Rady, co najmniej 4 razy do roku.

2. W posiedzeniach Rady powinien uczestniczyć Zarząd, z wyjątkiem posiedzeń, na których omawiane są sprawy personalne dotyczące Zarządu.

3. Każdy członek Rady ma jeden głos.

4. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

§ 9

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) stały nadzór nad działalnością Zarządu i gospodarką finansową Biura,

2) opiniowanie sprawozdań Zarządu i składanie Zgromadzeniu rocznego, pisemnego sprawozdania z działalności Rady,

3) zatwierdzanie zasad wynagrodzeń pracowników biura Zarządu oraz zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu i ustalanie ich wynagrodzeń,

4) ustalanie zasad polityki lokacyjnej Biura,

5) wnioskowanie w sprawie zmiany Statutu,

6) realizowanie postanowień Zgromadzenia,

7) zatwierdzanie Regulaminu biura Zarządu opracowywanego przez Zarząd,

8) opiniowanie rocznego planu finansowego,

9) wybór biegłego rewidenta, który przeprowadza badanie rocznego sprawozdania finansowego,

10) podejmowanie uchwał o zawieszeniu Członkowi Biura prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta) i uchylanie tych uchwał.

§ 10

1. Zarząd jest organem wykonawczym Biura składającym się z dwóch członków: Prezesa i Wiceprezesa.

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

3. mandat Członka Zarządu wygasa wskutek:

1) śmierci,

2) rezygnacji złożone Radzie Biura w formie pisemnej,

3) odwołania przez Zgromadzenie,

4) upływu kadencji.

4. W sytuacjach określonych w ust. 3 pkt 1–3, Zgromadzenie może dokonać wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu.

5. Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności w ramach umowy o pracę i nie mogą w czasie pełnienia funkcji w Zarządzie pozostawać w stosunku pracy z zakładem ubezpieczeń i nie mogą być członkiem władz zakładu ubezpieczeń.

6. Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura Zarządu. Organizację i zakres działania biura Zarządu określa regulamin.

7. Do przyjmowania i składania oświadczeń woli oraz podpisów w imieniu Biura uprawnieni są:

1) Prezes Zarządu – samodzielnie,

2) Wiceprezes Zarządu i pełnomocnik – łącznie,

3) dwaj pełnomocnicy łącznie w ramach udzielonych pełnomocnictw.

§ 11

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością Biura oraz realizacja celów statutowych,

2) reprezentowanie Biura wobec naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

3) reprezentowanie Biura wobec Rady Biur w Londynie i innych członków systemu,

4) reprezentowanie Biura wobec Członków Biur oraz osób trzecich,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Biura,

6) realizacja uchwał Zgromadzenia i Rady,

7) ustalanie procentowego udziału Członka Biura, o którym mowa w § 4 ust. 6,

8) stwierdzenie prawidłowości dokumentów wymienionych w § 12,

9) przedstawienie Zgromadzeniu wniosku Członka Biura w sprawie przyznania prawa do wydawania dokumentów ubezpieczenia (Zielona Karta),

10) występowanie z wnioskiem do Rady o zawieszenie Członkowi Biura prawa do wydawania dokumentów ubezpieczenia (Zielona Karta),

11) występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia o cofnięcie prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta),

12) sporządzenie projektu rocznego planu finansowego, jego korekt i występowanie z wnioskiem o zatwierdzenie do Walnego Zgromadzenia,

13) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu,

14) opracowywanie Regulaminu zawierającego zasady organizacji biura Zarządu, zatrudniania pracowników i systemu wynagrodzeń,

15) ustanawianie pełnomocników,

16) podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Rady lub Zgromadzenia.

IV. Członkostwo

§ 12

Członek Biura ubiegający się o prawo wydawania Zielonych Kart zobowiązany jest do przedłożenia Zarządowi:

1) odpisu zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,

2) obowiązującego statutu Członka,

3) programu reasekuracyjnego obejmującego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów poza granicami kraju,

4) pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień Jednolitej Umowy między Biurami oraz wszelkich decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków w zakresie funkcjonowania Systemu Zielonej Karty i innych umów podpisanych przez Biuro,

5) potwierdzenia dokonania jednorazowej wpłaty, o której mowa w § 19 ust. 4,

6) pisemnego zobowiązania do partycypowania w kosztach Biura w okresie przed nabyciem członkostwa, związanych z wypełnianiem finansowych zobowiązań z tytułu nieuregulowanych szkód za Członka postawionego w stan upadłości, albo któremu cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, albo który uległ likwidacji,

7) oświadczenia o przyjęciu i przestrzeganiu treści Statutu Biura,

8) tekstu ogólnych warunków ubezpieczenia w ruchu zagranicznym,

9) decyzji właściwych organów Członka o podjęciu działalności w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym.

§ 13

1. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta) przez Członków Biura – na wniosek Członka przedłożony przez Zarząd.

2. Zgromadzenie na wniosek Zarządu może cofnąć prawo do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych w przypadku gdy Członek Biura:

a) nie przestrzega postanowień Statutu i obowiązków wynikających z członkostwa w Biurze,

b) nie wywiązuje się z zobowiązań finansowych wobec Biura przez okres jednego roku.

3. Uchwała o przyznaniu lub cofnięciu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczenia podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 Członków Zgromadzenia. Zawiadomienie o przyznaniu lub cofnięciu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych przekazywane jest Członkowi Biura w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

4. Z chwilą otrzymania zawiadomienia o cofnięciu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych, Członek Biura obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta).

5. W przypadku cofnięcia prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta), Członek Biura obowiązany jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zwrócić do Zarządu wszystkie niewykorzystane dokumenty ubezpieczeniowe (Zielona Karta).

§ 14

1. Rada może na wniosek Zarządu zawiesić i przywrócić prawo do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta) w przypadku gdy Członek Biura:

1) zalega z opłatą wynikającą z Jednolitej Umowy między Biurami przez okres trzech miesięcy,

2) zalega z terminowym płaceniem składki członkowskiej,

3) narusza inne postanowienia Jednolitej Umowy między Biurami i Statutu.

2. Członek Biura, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien być zawiadomiony o posiedzeniu Rady Biura i może w nim uczestniczyć, w części dotyczącej rozpatrywania tego wniosku.

3. Uchwała o zawieszeniu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczenia (Zielone Karty) podejmowana jest większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 liczby członków Rady.

4. Zarząd zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Członka Biura o podjętej przez Radę uchwale. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie. Z dniem otrzymania zawiadomienia o zawieszeniu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta), Członek Biura obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać wydawania tych dokumentów.

5. W przypadku zawieszenia prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych Członek Biura obowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia przekazać do Zarządu, jako depozyt, wszystkie niewykorzystane dokumenty ubezpieczeniowe.

6. Członkowi Biura przysługuje prawo złożenia odwołania wraz z uzasadnieniem od uchwały Rady Biura o zawieszeniu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta) oraz od uchwały Rady Biura nie uwzględniającej wniosku o przywrócenie prawa do wydawania tych dokumentów ubezpieczeniowych (Zielona Karta). Odwołanie składane jest do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady.

7. Złożenie odwołania, o którym mowa w ust. 6, nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady.

8. Rada może po wpłynięciu odwołania, uznając je za zasadne, uchylić podjętą uchwałę.

9. Odwołanie złożone przez Członka Biura rozpoznaje najbliższe Walne Zgromadzenie, jednakże w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc i nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty otrzymania przez Radę odwołania wraz z uzasadnieniem.

10. Jeżeli Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest przewidziane w terminie, o którym mowa w ust. 9, odwołanie Członka Biura rozpatrywane jest przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Zarządu.

11. Zarząd zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty podjęcia uchwały o zawieszeniu prawa Członka do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych oraz o jej uchyleniu powiadomić wszystkich pozostałych Członków Biura.

12. Członkami Biura nie służy roszczenie z tytułu strat związanych z powzięciem lub uchyleniem uchwały o zawieszeniu prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych.

§ 15

1. Przywrócenie prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych, możliwe jest po usunięciu wszelkich uchybień przez Członka Biura. Postanowienia § 14 ust. 3 i 6 Statutu stosuje się odpowiednio.

2. Członkowie w okresie zawieszenia lub cofnięcia prawa do wydawania dokumentów ubezpieczeniowych obowiązani są do pokrycia wszystkich kosztów związanych z działalnością Biura, zgodnie ze Statutem.

§ 16

1. Członkostwo ustaje z chwilą wystąpienia bądź wykluczenia zakładu ubezpieczeń z Biura.

2. Wystąpienie Członka z Biura możliwe jest po złożeniu Zarządowi pisemnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem okresu wypowiedzenia 6 miesięcy ze skutkiem na koniec roku obrotowego Biura. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o wykreśleniu z listy Członków Biura.

3. Wykluczenie Członka z Biura następuje automatycznie:

1) z dniem cofnięcia przez Ministra Finansów zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w grupie 10 działu II wskazanej w załączniku do ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

2) z dniem ogłoszenia upadłości Członka Biura.

4. Członkowie są zobowiązani, także po ustaniu członkostwa, do pokrycia zobowiązań oraz wydatków administracyjnych powstałych w trakcie trwania członkostwa.

V. Prawa i obowiązki Członków

§ 17

1. Członkowie Biura są upoważnieni do zgłaszania wniosków na Zgromadzenie.

2. Członkowie są uprawnieni, za zgodą Zgromadzenia, do wydawania dokumentów ubezpieczenia (Zielona Karta) zgodnie z postanowieniami Jednolitej Umowy między Biurami.

3. Członkowie są zobowiązani wspierać działania Biura w osiąganiu jego celów i realizacji zadań określonych w § 2 niniejszego Statutu, przestrzegać Statutu Biura oraz realizować postanowienia organów Biura, podjęte w ramach przewidzianych niniejszym Statutem.

4. Członkowie są zobowiązani do przekazywania Zarządowi w ustalonych terminach informacji o wysokości zainkasowanej składki brutto z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów w ruchu zagranicznym.

5. Członkowie są zobowiązani do przekazywania Zarządowi w ustalonych terminach informacji o ilości wydanych dokumentów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu międzynarodowym (Zielona Karta).

6. Członkowie zobowiązani są przestrzegać postanowień Jednolitej Umowy między Biurami przy likwidacji szkód, a w szczególności art. 11 Umowy.

7. Członkowie zobowiązani są pokryć koszty druku i dystrybucji Zielonych Kart.

8. Członkowie są zobowiązani do przekazywania na żądanie Zarządu informacji o charakterze statystycznym z zakresu statutowej działalności Biura.

9. Członkowie zobowiązani są informować Zarząd o wszystkich zmianach swoich statutów.

10. Członkowie Biura zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej i wpłat zaliczkowych na nią w wyznaczonych terminach. W razie niedotrzymania terminu Biuro nalicza ustawowe odsetki.

VI. Gospodarka finansowa

§ 18

1. Biuro nie jest instytucją dochodową i nie dąży do osiągnięcia celów innych niż określone w Statucie.

2. Środki finansowe Biura przeznaczone są wyłącznie do realizacji celów zawartych w Statucie.

3. Działalność Biura finansowana jest z przychodów, o których mowa w § 19 ust. 1.

§ 19

1. Przychodami Biura są:

1) składki członkowskie,

2) honoraria przysługujące zgodnie z art. 11 Jednolitej Umowy między Biurami za likwidację szkód spowodowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą legitymujących się Zieloną Kartą wystawioną przez zagraniczne towarzystwa ubezpieczeń, jeśli szkoda likwidowana jest bezpośrednio przez Biuro lub jego część w przypadku likwidacji szkód przez Członka w oparciu o nominację i umową z Biurem,

3) honoraria przysługujące za likwidację szkód z tytułu innych umów,

4) odsetki z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązań wobec Biura,

5) jednorazowe wpłaty, o których mowa w ust. 4,

6) inne przychody.

2. Roczna składka Członka na rzecz Biura ustalona jest proporcjonalnie do udziału Członka w zainkasowanej składce brutto przez Członków z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu za 12 miesięcy poprzedzających rok obrotowy Biura.

3. W uzasadnionych przypadkach, na mocy uchwały Zgromadzenia, możliwe jest skorygowanie planu finansowego w ciągu roku, a w szczególności zwiększenie lub zmniejszenie składki członkowskiej bądź zmiana wysokości i liczby rat.

4. Członkowie Biura zobowiązani są do wniesienia jednorazowej wpłaty w wysokości 0,1% ogólnej kwoty kosztów działalności Biura w roku poprzedzającym złożenie wniosku o prawo wydawania dokumentów ubezpieczenia (Zielona Karta).

§ 20

Z przychodów, o których mowa w § 19 ust. 1, pokrywane są:

1) wydatki i koszty związane z regulowaniem zobowiązań finansowych za Członka Biura,

2) wydatki i koszty związane z organizowaniem likwidacji szkód bądź z bezpośrednią likwidacją szkód,

3) wydatki i koszty administracyjne Biura,

4) inne wydatki i koszty związane z działalnością Biura.

§ 21

1. Roczną składkę na rzecz Biura Członkowie wpłacają w czterech ratach w okresach kwartalnych, do końca pierwszego miesiąca każdego kwartału, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3.

2. Dwie pierwsze raty składki członkowskiej są wpłatami zaliczkowymi dokonanymi przez Członka na poczet rocznej składki na rzecz Biura. Wysokość wpłaty ustala się proporcjonalnie do udziału, o którym mowa w § 4 ust. 6. Rozliczenie wpłat zaliczkowych następuje przy płatności trzeciej raty składki w terminie, o którym mowa w ust. 1. Rozliczenie nastąpi po otrzymaniu od członków pisemnego zawiadomienia o zainkasowanej składce brutto z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu, o którym mowa w § 19 ust. 2.

§ 22

Dodatnia różnica pomiędzy przychodami a kosztami Biura powiększa przychody następnego roku obrotowego. Ujemna różnica zwiększa koszty następnego roku obrotowego.

§ 23

1. Biuro prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów o rachunkowości.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VII. Regres

§ 24

1. Biuro wypłaca odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami wynikającymi z Jednolitej Umowy między Biurami za Członka Biura pozostającego w zwłoce z płatnością odszkodowania.

2. Członek Biura zobowiązany jest do zwrotu Biuru zapłaconej za niego kwoty, o której mowa w ust. 1 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania przez Biuro zapłaty.

VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 25

Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich spraw spornych między Członkami a Biurem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Biura.

§ 26

1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc ustalenia zawarte w protokole z posiedzenia przedstawicieli towarzystw ubezpieczeń w dniu 11.12.1990 r. i Regulamin Polskiego Biura Zielonej Karty przyjęty na tym posiedzeniu.

3. Prawa i obowiązki Polskiego Biura Zielonej Karty przechodzą na Biuro z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama