| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

z dnia 26 marca 2001 r.

w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne.

Na podstawie art. 12 § 2 oraz art. 226 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny, zarządza się, co następuje:

DZIAŁ l

Przepisy ogólne

§ 1

Zarządzenie określa:

1) wypadki, sposób i tryb prowadzenia przez urzędy celne ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne,

2) wzory rejestrów, ksiąg i innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzory formularzy używanych w toku sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej,

3) szczegółowe warunki i tryb rejestrowania kwot należności oraz wzory rejestrów i sposób ich prowadzenia.

DZIAŁ II

Ewidencje prowadzone przez urzędy celne

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 2

1. Towary, którym nadano przeznaczenie celne, powinny zostać wpisane do ewidencji towarów prowadzonych przez urząd celny.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do towarów:

1) zgłaszanych w formie ustnej lub w formie innej czynności niż forma pisemna lub ustna, z wyjątkiem towarów:

a) o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 3 lit. b), c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 104, poz.1193 oraz z 2000 r Nr119.poz.1256),

b) zgłaszanych na spisie towarów przywożonych czasowo,

c) przy zgłaszaniu których przedstawiono dokument TP,

2) którym nadano przeznaczenie celne zrzeczenia się towaru na rzecz Skarbu Państwa,

3) którym nadano przeznaczenie celne zniszczenia.

3. Wpisów do ewidencji dokonuje się w szczególności na podstawie:

1) deklaracji skróconej lub dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej,

2) zgłoszenia celnego,

3) zgłoszenia celnego uproszczonego,

4) dokumentów handlowych lub urzędowych złożonych z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną,

5) powiadomienia o dostarczeniu towarów do miejsca uznanego przez organ celny, określonego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej,

6) karnetu TIR,

7) karnetu ATA,

8) noty tranzytowej,

9) zaświadczenia potwierdzonego przez MSZ,

10) dokumentu C-302,

11) dokumentów TP przedstawianych przy dokonaniu zgłoszenia w formie ustnej,

12) spisu towarów przywożonych czasowo.

§ 3

Urzędy celne prowadzą ewidencje:

1) towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym albo kolejowym (ewidencja E01),

2) towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem wodnym (ewidencja E02),

3) towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem lotniczym (ewidencja E03),

4) towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem przesyłowym (ewidencja E04),

5) towarów objętych procedurą odprawy czasowej (ewidencja E05),

6) towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń (ewidencja E06),

7) towarów objętych procedurą składu celnego (ewidencja E07),

8) towarów, wprowadzanych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych (ewidencja E09),

9) towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego (ewidencja E 10),

10) towarów objętych procedurą tranzytu – nadawcza (ewidencja E 11),

11) towarów objętych procedurą tranzytu – odbiorcza (ewidencja E 12),

12) towarów dopuszczonych do obrotu (ewidencja E 13),

13) towarów objętych procedurami celnymi z zastosowaniem procedury uproszczonej (ewidencja E16),

14) towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu (ewidencja E17),

15) towarów objętych procedurą wywozu (ewidencja E18),

16) towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym (ewidencja E19),

17) towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym (ewidencja E20),

18) jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej (ewidencja E21),

19) towarów objętych procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (ewidencja E22),

20) towarów wyprowadzonych z polskiego obszaru celnego transportem przesyłowym (ewidencja E24).

§ 4

1. Ewidencje należy prowadzić w formie książkowej lub z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

2. Ewidencja może być prowadzona z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ceł wzoru, sposobu i trybu jej prowadzenia.

§ 5

1. Ewidencja prowadzona w formie książkowej powinna mieć zszyte i ponumerowane karty. Przeszycie powinno być opatrzone przeznaczoną do tego celu plombą. Na ostatniej stronie ewidencji powinna być wskazana liczba stron i złożony podpis dyrektora urzędu celnego lub osoby upoważnionej.

2. Z zastrzeżeniem § 25, ewidencję w formie książkowej należy prowadzić w okresach rocznych, z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok, a karty ewidencji numerować kolejno rozpoczynając od numeru jeden.

§ 6

1. Ewidencję prowadzoną z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych należy prowadzić z zachowaniem kolejności numeracji pozycji przez cały rok, z możliwością sporządzenia wydruków za każdy przedział czasowy. Przedział czasowy za jaki można sporządzić wydruk z ewidencji określa dyrektor urzędu celnego.

2. Archiwizowania danych zawartych w ewidencjach prowadzonych z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych dokonuje się w oparciu o komputerowe bazy danych zachowując zasady ich bezpieczeństwa.

§ 7

1. Jeżeli w nowym roku kalendarzowym prowadzenie ewidencji w formie książkowej rozpoczęto od przepisania nie zamkniętych pozycji, dla których upłynęło więcej niż 1 rok od daty dokonania wpisu do ewidencji, ich wpisu należy dokonać z zachowaniem ich dotychczasowej numeracji.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

§ 8

1. Urzędy celne prowadzą poszczególne ewidencje w jednym egzemplarzu, który identyfikuje się według wzoru: symbol ewidencji/kod jednostki administracji celnej/wyróżnik wydzielonej ewidencji dla pasów lub wyodrębnionych miejsc prowadzenia ewidencji/rok.

2. Funkcjonariusz celny, przyjmując dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3, wpisuje na nich pozycję ewidencji według wzoru E01/140100/07/000327/2001, gdzie:

1) E01 – oznacza symbol ewidencji; jeżeli stosowany jest stempel SAD, symbol ten należy wpisać po przystawieniu tego stempla przed graficznym symbolem „Merkurego”,

2) 140100 – oznacza kod urzędu celnego,

3) 07 – oznacza ostatnie dwie cyfry wyróżnika wydzielonej ewidencji dla pasów lub wyodrębnionych miejsc prowadzenia ewidencji; w przypadku prowadzenia ewidencji w oddziale lub posterunku celnym, należy wpisać symbol „00”,

4) 000327 – oznacza numer pozycji ewidencji,

5) 2001 – oznacza rok dokonania zapisu; elementu tego nie należy wpisywać w przypadku stosowania stempla SAD.

3. W przypadku prowadzenia w urzędzie celnym wydzielonej ewidencji dla pasów lub wyodrębnionych miejsc prowadzenia ewidencji, wyróżnik stanowią dwie ostatnie cyfry kodu urzędu celnego oraz następne dwie cyfry miejsca wydzielonego. Wyróżnik ten może być stosowany po jego uprzednim uzgodnieniu przez dyrektora urzędu celnego z Prezesem Głównego Urzędu Ceł.

§ 9

1. Towary wprowadzone na polski obszar celny transportem drogowym lub kolejowym i dostarczone do granicznego urzędu celnego wpisuje się w ewidencji E01, a po dopełnieniu formalności celnych w ewidencji: E05, E06, E07, E09, E13, E16, E17, E19 lub E22.

2. Towary wprowadzane na polski obszar celny transportem wodnym i dostarczone do granicznego urzędu celnego wpisuje się w ewidencji E02, a po dopełnieniu formalności celnych w ewidencji: E05, E06, E07, E09, E11, E12, E13, E16, E17, E20 lub E22.

3. Towary wprowadzane na polski obszar celny transportem lotniczym dostarczone do granicznego urzędu celnego wpisuje się w ewidencji E03, a po dopełnieniu formalności celnych w ewidencji: E05, E06, E07, E09, E11, E12, E13, E16, E17, E19 lub E22.

4. Towary wprowadzane na polski obszar celny transportem drogowym lub kolejowym, które są już objęte procedurą tranzytu przewidzianą w umowach międzynarodowych lub obejmowane są w granicznym urzędzie celnym procedurą tranzytu, o której mowa w art. 97 Kodeksu celnego, wpisuje się wyłącznie w ewidencji E01.

5. Towary wprowadzane na polski obszar celny transportem morskim lub rzecznym, które są już objęte procedurą tranzytu przewidzianą w umowach międzynarodowych lub obejmowane są w granicznym urzędzie celnym procedurą tranzytu, o której mowa w art. 97 Kodeksu celnego, wpisuje się w ewidencji E02, a następnie w ewidencji E11.

6. Towary wprowadzane na polski obszar celny transportem lotniczym, które są już objęte procedurą tranzytu przewidzianą w umowach międzynarodowych lub obejmowane są w granicznym urzędzie celnym procedurą tranzytu, o której mowa w art. 97 Kodeksu celnego, wpisuje się w ewidencji E03, a następnie w ewidencji E11.

§ 10

Towary dostarczone pod procedurą tranzytu z granicznego urzędu celnego do wewnętrznego urzędu przeznaczenia lub do urzędu celnego lotniczego wpisuje się w ewidencji E12, a po dopełnieniu formalności celnych w ewidencji: E05, E06, E07, E09, E11, E13, E16, E17, E19 lub E22.

§ 11

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, towary przedstawione w granicznym urzędzie celnym w celu wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym, wpisuje się w ewidencji E10, E17 lub E18, a następnie, po dopełnieniu formalności celnych, w ewidencji E19.

2. Towary przeznaczone do wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego transportem morskim lub rzecznym, przedstawione w granicznym urzędzie celnym, wpisuje się w ewidencji E10, E17 lub E18, a następnie, po dopełnieniu formalności celnych, w ewidencji E20.

3. Towary przedstawione w granicznym urzędzie celnym w celu wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego i zgłoszone do Wspólnej Procedury Tranzytowej albo procedury TIR wpisuje się w ewidencji E10, E17 lub E18, a następnie, po dopełnieniu formalności celnych, w ewidencji E11 i E19 albo E20.

4. Z zastrzeżeniem ust. 6 towary przedstawione w wewnętrznym urzędzie celnym w celu wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego, po dopełnieniu formalności celnych, wpisuje się w ewidencji E10, E17 lub E18.

5. Po dostarczeniu towarów, o których mowa w ust. 4, do granicznego urzędu celnego obsługującego transport:

1) drogowy lub kolejowy, wpisuje się je w ewidencji E19,

2) lotniczy, wpisuje się je w ewidencji E12, a następnie w ewidencji E19,

3) morski lub rzeczny, wpisuje się je w ewidencji E12, a następnie w E20.

6. Towary przedstawione w wewnętrznym urzędzie celnym w celu wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego z zastosowaniem Wspólnej Procedury Tranzytowej albo procedury TIR, po dopełnieniu formalności celnych, wpisuje się w ewidencji E10, E17 tub E18, a następnie, po dopełnieniu formalności celnych, w ewidencji E11. Po dostarczeniu towaru do granicznego urzędu celnego wpisuje się je w ewidencji E19 albo E20.

7. Towary przewożone pod procedurą tranzytu pomiędzy urzędami celnymi granicznymi po ich przedstawieniu w urzędzie wyjścia i dopełnieniu formalności celnych wpisuje się w:

1) ewidencji E01 – jeżeli wprowadzane zostały transportem drogowym albo kolejowym,

2) ewidencji E02 i E11 – jeżeli wprowadzone zostały transportem morskim lub rzecznym,

3) ewidencji E03 i E11 – jeżeli wprowadzone zostały transportem lotniczym,

4) ewidencji E04 – jeżeli wprowadzone zostały transportem przesyłowym.

8. W wypadku, o którym mowa w ust. 7, w urzędzie przeznaczenia towary wpisuje się w:

1) ewidencji E19 – jeżeli wyprowadzane są z polskiego obszaru celnego transportem drogowym lub kolejowym,

2) ewidencji E12 i E19 – jeżeli wyprowadzane są z polskiego obszaru celnego transportem lotniczym,

3) ewidencji E12 i E20 – jeżeli wyprowadzane są z polskiego obszaru celnego transportem morskim lub rzecznym,

4) ewidencji E24 – jeżeli wyprowadzane są z polskiego obszaru celnego transportem przesyłowym.

§ 12

1. Jeżeli nadanie towarom nowego przeznaczenia celnego następuje w tym samym urzędzie celnym, w którym uprzednio nadano im przeznaczenie celne, w pozycji ewidencji właściwej dla nowego przeznaczenia celnego należy dokonać odpowiednich wpisów w pozycji ewidencji właściwej dla nowego przeznaczenia celnego z jednoczesnym dokonaniem wpisu w pozycji ewidencji poprzednio zastosowanej.

2. Wpisów w ewidencji poprzednio zastosowanej dokonuje się po nadaniu wszystkim towarom nowego przeznaczenia celnego. Zamknięcia pozycji ewidencji można dokonać tylko po wcześniejszym całkowitym zbilansowaniu ilości i wartości tych towarów z ilością i wartością towarów obejmowanych nowym przeznaczeniem celnym. W przypadku ewidencji towarów prowadzonej w formie książkowej na odwrotnej stronie dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu do ewidencji, funkcjonariusz celny wpisuje liczbę porządkową, datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub wniosku o nadanie innego przeznaczenia celnego, pozycję ewidencji, ilość towarów objętych nowym przeznaczeniem celnym, wartości towarów objętych nowym przeznaczeniem celnym oraz składa podpis wyłącznie po nadaniu wszystkim towarom ostatniego przeznaczenia celnego.

§ 13

1. Jeżeli do ewidencji wpisywane są towary, które wcześniej zostały objęte procedurą tranzytu w innym urzędzie celnym, funkcjonariusz celny dokonujący wpisu obowiązany jest powiadomić urząd celny, w którym objęto towary procedurą tranzytu o dostarczeniu towaru. Powiadomienia o dostarczeniu towarów mogą być przekazywane zbiorczo w terminie pięciu dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji.

2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do przewozu towarów w ramach WPT transportem kolejowym, jeżeli urzędem celnym tranzytowym przywozu i urzędem celnym tranzytowym wywozu jest urząd celny graniczny.

3. Jeżeli do ewidencji wpisywane są towary, które uprzednio były objęte gospodarczymi procedurami celnymi, a urzędem kontrolnym został wyznaczony inny urząd celny niż urząd zakończenia, funkcjonariusz celny dokonujący wpisu zobowiązany jest do przesyłania dokumentów zakończenia gospodarczej procedury celnej do urzędu kontrolnego w terminie pięciu dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji.

4. Jeżeli do ewidencji wpisywane są towary obejmowane gospodarczymi procedurami celnymi, a urzędem kontrolnym został wyznaczony inny urząd celny niż urząd objęcia, funkcjonariusz celny dokonujący wpisu zobowiązany jest do przesyłania dokumentów objęcia procedurą gospodarczą do urzędu kontrolnego w terminie pięciu dni od dnia dokonania wpisu do ewidencji.

§ 14

Po upływie 1 miesiąca od terminu zakończenia procedury celnej określonego w pozwoleniu na korzystanie z procedury celnej, urząd celny kontrolny zobowiązany jest do podjęcia działań niezbędnych dla uregulowania sytuacji towarów, a następnie zamknięcia właściwych pozycji ewidencji oraz powiadomienia o tych działaniach organu celnego, który wydał pozwolenie na korzystanie z procedury celnej.

§ 15

Jeżeli towary wpisane do ewidencji były przedmiotem zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa lub zniszczenia, pozycja ewidencji towarów zostaje zamknięta poprzez umieszczenie odpowiedniej adnotacji. Załącznikiem do ewidencji jest kopia lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu, wydanego przez właściwy organ, potwierdzającego zaistnienie powyższych okoliczności.

§ 16

Po przyjęciu zgłoszenia uzupełniającego, funkcjonariusz celny dokonuje wpisu w ewidencji: E05, E06, E07, E10, E11, E12, E13, E18 albo E22. W kolumnie „Uwagi” należy wpisać numer udzielonego przez organ celny pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.

§ 17

1. Jeżeli określona kolumna ewidencji nie wymaga wypełnienia, w kolumnie tej należy wpisać poziomą kreskę.

2. Jeżeli w ewidencji wymagane jest podanie danych osoby, należy wpisać:

1) imię i nazwisko oraz adres dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących działalność nie podlegającą obowiązkowi wpisywania do systemu identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej REGON, albo

2) nazwę i adres siedziby, a dla osób krajowych dodatkowo numer identyfikacyjny REGON, jeżeli jest znany.

3. W wypadku gdy przed organami celnymi w imieniu lub na rzecz osoby działa agencja celna w ewidencji wpisuje się dane tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli w ewidencji wymagane jest wpisanie daty, wpisu należy dokonać cyframi arabskimi w kolejności rok/miesiąc/dzień, według wzoru: „RRRR.MM.DD”.

§ 18

Jeżeli dokument, na podstawie którego dokonuje się wpisu do ewidencji opatrzony został klauzulą tajności, poufne lub wyższą, w ewidencji należy wpisać dane zgłaszającego, a w kolumnie „Uwagi” symbol oraz pozycję rejestru, w którym został zarejestrowany dokument zawierający informacje niejawne.

§ 19

Każda pozycja ewidencji po dokonaniu wpisów powinna zostać podkreślona poziomą linią. W ewidencji nie należy dokonywać skreśleń lub poprawek. Jeżeli poprawki lub skreślenia zostały dokonane, nie powinny one uniemożliwiać odczytania poprawionego lub skreślonego zapisu. Po dokonaniu poprawek lub skreśleń w kolumnie „Uwagi” umieszcza się adnotację według wzoru: „w kolumnie nr... skreślono wyraz/cyfrę... i wpisano wyraz/cyfrę”. Dokonanie zmian funkcjonariusz celny potwierdza podpisem.

§ 20

Urzędy celne przechowują załączniki do ewidencji.

Rozdział 2

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem drogowym albo kolejowym E01

§ 21

Ewidencję E01 prowadzą graniczne urzędy celne obsługujące transport drogowy albo kolejowy. Wzór karty ewidencji E01 stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 22

Ewidencję E01 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E01 z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przedstawienia towarów w urzędzie celnym,

3) w kolumnie 3 wpisuje się dane osoby, która wprowadziła towar na polski obszar celny lub przejęła odpowiedzialność za te towary; w przypadku towarów objętych procedurą tranzytu należy wpisać dane głównego zobowiązanego lub posiadacza karnetu TIR albo ATA,

4) w kolumnie 4 wpisuje się rodzaj dokumentu tranzytowego oraz jego numer; w przypadku towarów przewożonych w ramach WPT wpisuje się także kraj urzędu wyjścia,

5) w kolumnie 5 wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,

6) w kolumnie 6 wpisuje się ogólną nazwę towarów, np.: „alkohol”, „artykuły spożywcze”, „wyposażenie stoisk” oraz ich ilość,

7) w kolumnie 7 w przypadku towarów objętych procedurą tranzytu wpisuje się kod urzędu przeznaczenia albo kod urzędu celnego tranzytowego wywozu,

8) w kolumnie 8 wpisuje się datę oraz sposób powiadomienia urzędu przeznaczenia albo urzędu celnego tranzytowego wywozu o objęciu towaru procedurą tranzytu, który ma zostać dostarczony do tego urzędu,

9) w kolumnie 9 wpisuje się datę dostarczenia towaru do urzędu przeznaczenia albo urzędu celnego tranzytowego wywozu lub datę nadania towarom innego przeznaczenia celnego,

10) w kolumnie 10 wpisuje się pozycję ewidencji E12 urzędu przeznaczenia lub pozycję ewidencji E19 urzędu celnego tranzytowego wywozu; w wypadku nadania przeznaczenia celnego w kolumnie tej należy wpisać pozycję właściwej ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarom przeznaczenia celnego,

11) w kolumnie 11 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 9 i 10,

12) w kolumnie 12 wpisuje się inne informacje dla tej pozycji ewidencji.

§ 23

Z zastrzeżeniem § 24, załącznikami do ewidencji są:

1) w wypadku towarów obejmowanych w granicznym urzędzie celnym procedurą tranzytu –zgłoszenie celne albo odpowiedni odcinek karty karnetu TIR albo karnetu ATA wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru procedurą tranzytu,

2) w wypadku towarów, które w chwili wprowadzenia na polski obszar celny są objęte procedurą tranzytu na podstawie umów międzynarodowych – T.C. 10 Świadectwo przekroczenia granicy, odcinek karty karnetów TIR albo ATA oraz dokumenty, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towarów procedurą tranzytu,

3) w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2, deklaracja skrócona lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej.

§ 24

Jeżeli wpisu dokonano na podstawie zgłoszenia celnego do procedury innej niż procedura tranzytu, do ewidencji E01 nie dołącza się żadnych dokumentów.

§ 25

Dla towarów przewożonych transportem kolejowym na podstawie międzynarodowych dokumentów kolejowych dopuszcza się możliwość rejestrowania całego składu pociągu jako jednej pozycji ewidencji. Wpisów do ewidencji dokonuje się na podstawie kolejowych wykazów zdawczych, których kopie stanowią załącznik do ewidencji. Ewidencja taka powinna być prowadzona w okresach miesięcznych, przesznurowana i zaplombowana.

§ 26

1. Puste wagony, dla których nadanie przeznaczenia celnego nie wymaga udokumentowania, można ewidencjonować poprzez gromadzenie kopii wykazów wagonowych, w oparciu o które przekraczają one granicę w zwartych składach. W ewidencji należy wypełnić kolumny: 1, 2, 3, 5, 6, 11 i 12, pozostałe kolumny mogą pozostać puste. W kolumnie 5 wpisuje się ilość wagonów według wykazu wagonowego, w kolumnie 6 wpisuje się ilość pustych wagonów. Przy wypełnianiu kolumn 1, 2, 3, 11 i 12 przepis § 22 pkt 1, 2, 3, 11 i 12 stosuje się odpowiednio.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, pozycję ewidencji należy wpisać na wykazie wagonowym.

§ 27

W przypadku ewidencjonowania drogowego środka przewozowego wprowadzanego na polski obszar celny bez ładunku, w kolumnie 6 – „Rodzaj towaru” należy umieścić zapis „pusty”. Kolumn 4, 7, 9 i 10 nie wypełnia się.

§ 28

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zamknięcie pozycji ewidencji E01 następuje poprzez wpisanie, po wcześniejszym zbilansowaniu towarów zgodnie z § 12 ust. 2, w kolumnie 9 daty nadania innego przeznaczenia celnego oraz w kolumnie 10 pozycji ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu ostatniej partii towarów innego przeznaczenia celnego.

2. W przypadku towarów objętych procedurą tranzytu zamknięcie ewidencji następuje poprzez wpisanie w kolumnach 9 i 10 danych dotyczących pozycji ewidencji E12 urzędu przeznaczenia albo E19 urzędu celnego tranzytowego wywozu.

3. Jeżeli organ celny cofa towary za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, ewidencję E01 zamyka się poprzez umieszczenie w kolumnie 12 wpisu o przyczynach cofnięcia towarów oraz wpisanie tych towarów do ewidencji E19. Pozycję ewidencji E19 należy wpisać w kolumnie 10 ewidencji E01. Datę cofnięcia towarów wpisuje się w kolumnie 9 ewidencji E01.

4. W przypadku orzeczenia przepadku towarów w kolumnie 12 dokonuje się odpowiedniej adnotacji.

§ 29

Jeżeli towary nie zostały dostarczone do urzędu przeznaczenia w kolumnie 12 umieszcza się zapis o podjętych w tej sprawie działaniach.

Rozdział 3

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem wodnym E02

§ 30

Ewidencję E02 prowadzą graniczne urzędy celne obsługujące transport morski lub rzeczny. Wzór karty ewidencji E02 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 31

Ewidencję E02 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się pozycję ewidencji E21, prowadzonej w urzędzie celnym ewidencjonującym towary,

3) w kolumnie 3 wpisuje się datę przedstawienia towarów w urzędzie celnym,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane osoby, na którą wystawiony jest konosament morski; w wypadku konosamentów morskich na zlecenie lub na okaziciela wpisuje się dane osoby, którą zgodnie z konosamentem morskim należy powiadomić o przybyciu statku; jeżeli zapis nie dotyczy towarów przywożonych z zastosowaniem konosamentu morskiego – wpisuje się dane osoby, która dostarczyła i przedstawiła towar organowi celnemu,

5) w kolumnie 5 wpisuje się ogólną nazwę towarów, np. „węgiel”, „samochody” lub „drobnica” oraz ich ilość,

6) w kolumnie 6 wpisuje się nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu do ewidencji,

7) w kolumnie 7 wpisuje się datę nadania towarom przeznaczenia celnego,

8) w kolumnie 8 wpisuje się pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarom innego przeznaczenia celnego,

9) w kolumnie 9 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 7 i 8,

10) w kolumnie 10 wpisuje się informacje istotne dla tej pozycji ewidencji.

§ 32

Jeżeli transport towarów wprowadzanych na polski obszar celny odbywa się na podstawie konosamentu morskiego, towary objęte jednym konosamentem morskim wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.

§ 33

Z zastrzeżeniem § 34, załącznikami do ewidencji są:

1) deklaracja skrócona lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej,

2) konosamenty morskie lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, a w przypadku wspólnej procedury tranzytowej również manifesty morskie, „T.C. 10 Świadectwa przekroczenia granicy” lub odpowiednie odcinki kart z karnetów TIR lub ATA.

§ 34

Przepis § 24 stosuje się odpowiednio.

§35

Jeżeli towary obejmowane są procedurą tranzytu w granicznym urzędzie celnym obsługującym transport morski lub rzeczny, po przedstawieniu należy je wpisać do ewidencji E02, a następnie po przyjęciu zgłoszenia celnego o objęcie procedurą tranzytu, do ewidencji E11.

§ 36

1. Zamknięcie pozycji ewidencji E02 następuje poprzez wpisanie, po wcześniejszym zbilansowaniu zgodnie z § 12 ust. 2, w kolumnie 7 daty nadania towarom innego przeznaczenia celnego oraz w kolumnie 8 pozycji ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu ostatniej partii towarów innego przeznaczenia celnego.

2. Jeżeli organ celny cofa towary za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, pozycję ewidencji E02 zamyka się poprzez umieszczenie w kolumnie 10 zapisu o przyczynach cofnięcia towarów oraz wpisanie tych towarów do ewidencji E20. Pozycję ewidencji E20 wpisuje się w kolumnie 8. Datę cofnięcia towarów należy wpisać w kolumnie 7 ewidencji E02.

3. W wypadku orzeczenia przepadku towarów, w kolumnie 10 wpisuje się odpowiednią adnotację.

Rozdział 4

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem lotniczym E03

§ 37

Ewidencję E03 prowadzą graniczne urzędy celne lotnicze. Wzór karty ewidencji E03 stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 38

Ewidencję E03 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności pozycji przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę i godzinę przedstawienia towarów w urzędzie celnym,

3) w kolumnie 3 wpisuje się numer i datę rejsu, którym dostarczono towary,

4) w kolumnie 4 wpisuje się liczbę pozycji w manifeście lotniczym lub liście lotniczym AWB,

5) w kolumnie 5 wpisuje się nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu do ewidencji,

6) w kolumnie 6 wpisuje się pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu towarom innego przeznaczenia celnego,

7) w kolumnie 7 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie 6,

8) w kolumnie 8 wpisuje się istotne informacje dla tej pozycji ewidencji.

§ 39

Jeżeli transport towarów wprowadzanych na polski obszar celny odbywał się z zastosowaniem manifestu lotniczego, towary objęte jednym manifestem lotniczym wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.

§ 40

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, załącznikami do ewidencji są: deklaracje skrócone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, które zostały wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej.

2. Przepis § 24 stosuje się odpowiednio.

§ 41

1. Zamknięcie pozycji ewidencji E03 następuje poprzez wpisanie, po wcześniejszym zbilansowaniu zgodnie z § 12 ust. 2, w kolumnie 6 pozycji ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu ostatniej partii towarów przeznaczenia celnego.

2. Jeżeli organ celny cofa towary za granicę, zgodnie z art. 58 lub 59 Kodeksu celnego, pozycję ewidencji E03 zamyka się poprzez umieszczenie w kolumnie 8 zapisu o przyczynach cofnięcia towarów oraz wpisanie tych towarów do ewidencji E19. Pozycję ewidencji E19 wpisuje się w kolumnie 6. Datę cofnięcia towarów należy wpisać w kolumnie 7 ewidencji E03.

3. W wypadku orzeczenia przepadku towarów, w kolumnie 8 wpisuje się odpowiednią adnotację.

Rozdział 5

Ewidencja towarów wprowadzonych na polski obszar celny transportem przesyłowym E04

§ 42

1. Wpisowi do ewidencji E04 podlegają towary wprowadzane na polski obszar celny transportem przesyłowym z wykorzystaniem rurociągów, gazociągów i linii energetycznych.

2. Ewidencję E04 prowadzą:

1) Urząd Celny w Warszawie w zakresie:

a) procedury tranzytu gazu realizowanego systemem gazociągów tranzytowych oraz procedury dopuszczenia do obrotu gazu zakupionego dla własnych potrzeb związanych z realizacją procedury tranzytu przez firmę EuRoPol GAZ S.A,

b) procedury dopuszczenia do obrotu gazu zakupionego przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. dla zasilania sieci ogólnokrajowych,

c) energii elektrycznej przesyłanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne,

2) urzędy celne właściwe dla siedziby korzystającego z procedury dopuszczenia do obrotu gazu, w wypadku wymiany przygranicznej,

3) Urząd Celny w Białymstoku w zakresie procedury tranzytu ropy naftowej na trasie Adamowo – Port Północny – Schwedt (Niemcy),

4) Urząd Celny w Gdańsku w zakresie procedury tranzytu ropy naftowej na trasie Port Północny w Gdańsku – Schwedt,

5) urzędy celne właściwe miejscowo dla osób przy obejmowaniu energii elektrycznej procedurą wywozu, tranzytu lub dopuszczenia do obrotu.

3. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 43

Ewidencję E04 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E04 z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,

3) w kolumnie 3 wpisuje się rodzaj i ilość towarów,

4) w kolumnie 4 wpisuje się okres rozliczeniowy,

5) w kolumnie 5 wpisuje się nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego określono ilość towaru wprowadzonego na polski obszar celny,

6) w kolumnie 6 wpisuje się numer pozwolenia Ministra Gospodarki,

7) w kolumnie 7 wpisuje się dane osoby, która wprowadziła towary na polski obszar celny lub przejęła odpowiedzialność za te towary,

8) w kolumnie 8 wpisuje się nazwę procedury celnej, którą zostały objęte towary,

9) w kolumnie 9 wpisuje się datę potwierdzenia wyprowadzenia towarów z polskiego obszaru celnego,

10) w kolumnie 10 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie 8 i 9,

11) w kolumnie 11 wpisuje się informacje mające znaczenie dla tej pozycji ewidencji.

§ 44

Załącznikiem do ewidencji E04 jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zgłoszenia celnego.

Rozdział 6

Ewidencja towarów objętych procedurą odprawy czasowej E05

§ 45

Ewidencję E05 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 46

Ewidencję E05 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E05 z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ewidencji, poprzednio stosowanej dla tych towarów,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury odprawy czasowej,

5) w kolumnie 5 wpisuje się ogólną nazwę towarów objętych procedurą odprawy czasowej oraz ich ilość,

6) w kolumnie 6 wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej i kod organu, który wydał to pozwolenie albo numer formularza C–302,

7) w kolumnie 7 wpisuje się określony w pozwoleniu na korzystanie z procedury odprawy czasowej termin nadania towarom innego przeznaczenia celnego albo termin ważności karnetu ATA,

8) w kolumnie 8 wpisuje się kod urzędu kontrolnego,

9) w kolumnie 9 wpisuje się, ustalony zgodnie z art. 147 § 3 Kodeksu celnego, przez organ celny przedłużony termin nadania towarom innego przeznaczenia celnego,

10) w kolumnie 10 wpisuje się pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu po nadaniu wszystkim towarom nowego przeznaczenia celnego,

11) w kolumnie 11 wpisuje się datę nadania wszystkim towarom nowego przeznaczenia celnego,

12) w kolumnie 12 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 10 i 11,

13) w kolumnie 13 wpisuje się inne istotne dla pozycji informacje, w szczególności numer karnetu ATA.

§ 47

Załącznik do ewidencji E05 stanowi odpowiedni odcinek karnetu ATA albo zgłoszenie celne wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru procedurą odprawy czasowej.

§ 48

Zamknięcia pozycji ewidencji dokonuje wyznaczony w pozwoleniu na korzystanie z procedury odprawy czasowej urząd kontrolny. Kolumn 10 i 11 ewidencji E05 nie wypełnia się.

Rozdział 7

Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń E06

§ 49

Ewidencję E06 prowadzą urzędy celne, w których towary obejmowane są procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

§ 50

Ewidencję E06 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ewidencji, w której towary uprzednio zostały wpisane,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,

5) w kolumnie 5 wpisuje się rodzaj i ilość towarów zgłoszonych do procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń,

6) w kolumnie 6 wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetnienia czynnego w systemie zawieszeń i kod organu, który wydał to pozwolenie,

7) w kolumnie 7 wpisuje się kod urzędu kontrolnego,

8) w kolumnie 8 wpisuje się wyznaczony przez organ celny termin nadania towarom innego przeznaczenia celnego,

9) w kolumnie 9 wpisuje się pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu po nadaniu wszystkim produktom kompensacyjnym lub towarom w stanie nie zmienionym nowego przeznaczenia celnego,

10) w kolumnie 10 wpisuje się datę nadania wszystkim produktom kompensacyjnym lub towarom w stanie nie zmienionym nowego przeznaczenia celnego,

11) w kolumnie 11 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 9 i 10,

12) w kolumnie 12 wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.

§ 51

Załącznik do ewidencji E06 stanowią zgłoszenia celne wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.

§ 52

Przepis § 48 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 8

Ewidencja towarów objętych procedurą składu celnego E07

§ 53

Ewidencję prowadzą urzędy celne, w których towary są obejmowane procedurą składu celnego. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 54

Ewidencję E07 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą składu celnego,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ewidencji, w której towary zostały uprzednio wpisane,

4) w kolumnie 4 wpisuje się ogólną nazwę towarów, np. „alkohol”, „artykuły spożywcze” oraz ich ilość,

5) w kolumnie 5 wpisuje się dane osoby uprawnionej do korzystania z procedury składu celnego,

6) w kolumnie 6 wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury składu celnego,

7) w kolumnie 7 wpisuje się nazwę składu celnego, w którym towary będą składowane; w wypadku towarów objętych procedurą składu celnego bez ich złożenia w składzie celnym, miejsce ich składowania,

8) w kolumnie 8 wpisuje się numer potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia kwoty wynikającej z długu celnego mogącego powstać w związku z objęciem towaru procedurą składu celnego,

9) w kolumnie 9 wpisuje się termin, przed upływem którego osoba korzystająca z procedury składu celnego powinna nadać towarom inne przeznaczenie celne, jeżeli zgodnie z art. 115 Kodeksu celnego termin taki został wyznaczony,

10) w kolumnie 10 wpisuje się pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu po nadaniu wszystkim towarom nowego przeznaczenia celnego,

11) w kolumnie 11 wpisuje się datę zakończenia procedury składu celnego,

12) w kolumnie 12 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 10 i 11,

13) w kolumnie 13 wpisuje się inne istotne informacje dla pozycji ewidencji.

§ 55

Załącznik do ewidencji stanowią zgłoszenia celne wraz z dokumentami, które zgodnie z przepisami prawa celnego są wymagane do objęcia towaru procedurą składu celnego.

§ 56

1. Całkowite zamknięcie jednej pozycji ewidencji towarów objętych procedurą składu celnego następuje w przypadku nadania innego przeznaczenia celnego wszystkim towarom wpisanym w tej pozycji ewidencji lub przeniesieniem tych towarów do innego składu celnego.

2. W przypadku nadania innego przeznaczenia celnego części towarów wpisanych do jednej pozycji ewidencji E07, kolumny 10 i 11 wypełnia się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towarów.

§ 57

1. Jeżeli towary objęte procedurą składu celnego są czasowo wyprowadzane ze składu celnego, w kolumnie 13 ewidencji E07 wpisuje się miejsce ich składowania. Załącznik do ewidencji E07 stanowi kserokopia pozwolenia, o którym mowa w art. 117 § 2 Kodeksu celnego.

2. Jeżeli towar objęty procedurą składu celnego jest przemieszczany do innego składu celnego, zlokalizowanego na terenie właściwości miejscowej tego samego organu celnego, w kolumnie 13 dokonuje się adnotacji o przeniesieniu, ze wskazaniem nazwy innego składu celnego. Do ewidencji dołącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię pozwolenia na przeniesienie towarów objętych procedurą składu celnego do innego składu celnego.

3. Jeżeli towary objęte procedurą składu celnego są przenoszone do innego składu celnego zlokalizowanego na terenie właściwości miejscowej innego organu celnego, towary te powinny zostać wpisane do ewidencji E07 w urzędzie celnym, do którego zostały przeniesione. Pozycję ewidencji w pierwszym urzędzie zamyka się poprzez wpisanie w kolumnach 10, 11, 12 i 13 odpowiednich informacji związanych z objęciem towarów procedurą tranzytu oraz dołącza się kserokopię pozwolenia na przeniesienie towarów do innego składu celnego.

4. Jeżeli towary objęte procedurą składu celnego zostały złożone poza składem celnym, w kolumnie 13 wpisuje się miejsce ich składowania.

Rozdział 9

Ewidencja towarów wprowadzonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych E09

§ 58

Ewidencję E09 prowadzą urzędy celne właściwe miejscowo ze względu na lokalizację wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 59

Ewidencję E09 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ewidencji, w której towary po dostarczeniu do urzędu celnego zostały wpisane; w wypadku wprowadzania do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego towarów, o których mowa, w art. 174 § 2 pkt 3 Kodeksu celnego, w kolumnie 3 dokonuje się adnotacji „towar krajowy”,

4) w kolumnie 4 wpisuje się nazwę wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,

5) w kolumnie 5 wpisuje się dane osoby wprowadzającej towary do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,

6) w kolumnie 6 wpisuje się rodzaj towarów oraz ich ilość,

7) w kolumnie 7 – wpisuje się datę nadania towarom nowego przeznaczenia celnego; jeżeli inne przeznaczenie celne nie jest nadawane jednocześnie wszystkim towarom objętym tą pozycją ewidencji wpisuje się datę nadania nowego przeznaczenia celnego pierwszej partii towarów,

8) w kolumnie 8 – wpisuje się pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu po nadaniu wszystkim towarom nowego przeznaczenia celnego,

9) w kolumnie 9 wpisuje się datę zamknięcia pozycji ewidencji,

10) w kolumnie 10 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 8 i 9,

11) w kolumnie 11 wpisuje się inne istotne informacje dla pozycji ewidencji.

§ 60

Załącznik do ewidencji stanowią oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałami kserokopie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są przy wprowadzeniu towaru do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego.

§ 61

1. Całkowite zamknięcie jednej pozycji ewidencji E09 następuje w wypadku nadania innego przeznaczenia celnego wszystkim towarom wpisanym w tej pozycji ewidencji.

2. W wypadku nadania innego przeznaczenia celnego części towarów wpisanych do jednej pozycji ewidencji E09, kolumny 8 i 9 wypełnia się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towarów.

§ 62

Towary, które podczas pozostawania w wolnym obszarze celnym zostały objęte procedurą odprawy czasowej, procedurą uszlachetnienia czynnego w systemie zawieszeń lub przetwarzania pod kontrolą celną, należy wpisać odpowiednio w ewidencji E05, E06 albo E22, a w kolumnie „Uwagi” dokonać adnotacji, że towar pozostaje w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.

Rozdział 10

Ewidencja towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego E10

§ 63

Ewidencję E10 prowadzą urzędy celne, w których towary obejmowane są procedurą uszlachetniania biernego. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 9 do zarządzenia.

§ 64

Ewidencję E10 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E10 z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania biernego,

3) w kolumnie 3 wpisuje się dane osoby uprawnionej do korzystania z procedury uszlachetniania biernego,

4) w kolumnie 4 wpisuje się rodzaj i ilość towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego,

5) w kolumnie 5 wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego i kod organu celnego, który wydał to pozwolenie,

6) w kolumnie 6 wpisuje się określony w pozwoleniu termin powrotnego przywozu produktów kompensacyjnych,

7) w kolumnie 7 wpisuje się pozycję ewidencji E19 lub E20, która stanowi potwierdzenie faktycznego wywozu towaru z polskiego obszaru celnego,

8) w kolumnie 8 wpisuje się datę faktycznego wywozu towaru z polskiego obszaru celnego,

9) w kolumnie 9 – wpisuje się datę i pozycję ewidencji po nadaniu wszystkim produktom kompensacyjnych lub towarom w stanie nie zmienionym nowego przeznaczenia celnego; jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania biernego nie zostały powrotnie przywiezione wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury wywozu oraz pozycję ewidencji E18.

10) w kolumnie 10 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie 9,

11) w kolumnie 11 wpisuje się istotne informacje dla pozycji ewidencji; w wypadku, gdy w pozwoleniu na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego urzędem kontrolnym wyznaczono inny urząd celny niż urząd objęcia należy wpisać kod tego urzędu.

§ 65

Przepis § 51 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 11

Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu – nadawcza E11

§ 66

1. Ewidencję E11 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 10 do zarządzenia.

2. Wpisowi do ewidencji E11 podlegają towary, które zostały zgłoszone do procedury tranzytu.

§ 67

Ewidencję E11 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji, z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą tranzytu,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ewidencji, w której poprzednio towary zostały wpisane,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane korzystającego z procedury tranzytu (głównego zobowiązanego),

5) w kolumnie 5 wpisuje się rodzaj i numer dokumentu tranzytowego,

6) w kolumnie 6 wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,

7) w kolumnie 7 wpisuje się ogólną nazwę i ilość towarów lub grupy towarów np. „alkohol”, „artykuły spożywcze”, „wyposażenie stoisk”,

8) w kolumnie 8 wpisuje się datę i sposób powiadomienia urzędu przeznaczenia o objęciu procedurą tranzytu towarów wrażliwych, które mają być dostarczone do tego urzędu,

9) w kolumnie 9 wpisuje się kod urzędu przeznaczenia,

10) w kolumnie 10 wpisuje się datę dostarczenia towaru do urzędu przeznaczenia,

11) w kolumnie 11 wpisuje się pozycję ewidencji urzędu przeznaczenia, w której dokonano wpisu o zamknięciu procedury tranzytu,

12) w kolumnie 12 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie 10 i 11,

13) w kolumnie 13 wpisuje się inne istotne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

§ 68

Przepis § 23 ust. 1 i § 24 stosuje się odpowiednio.

§ 69

1. Zamknięcie pozycji ewidencji następuje poprzez wpisanie w kolumnie 10 pozycji ewidencji, w której dokonano wpisu o zakończeniu procedury tranzytu lub o nadaniu towarom innego przeznaczenia celnego.

2. Jeżeli towar nie został dostarczony do urzędu celnego przeznaczenia, w kolumnie 13 umieszcza się adnotację o podjętych w tej sprawie czynnościach.

Rozdział 12

Ewidencja towarów objętych procedurą tranzytu – odbiorcza E 12

§ 70

1. Ewidencję E12 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 11 do zarządzenia.

2. Wpisowi do ewidencji E12 podlegają towary dostarczone do urzędu celnego w ramach procedury tranzytu.

§ 71

Ewidencję E12 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę dostarczenia towarów do urzędu celnego,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ewidencji urzędu wyjścia: E01 albo E11,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane korzystającego z procedury tranzytu,

5) w kolumnie 5 wpisuje się rodzaj dokumentu tranzytowego oraz jego numery; w wypadku stosowania wspólnej procedury tranzytowej, procedury TIR lub przewozu z zastosowaniem karnetu ATA – kraj nadania,

6) w kolumnie 6 wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny oraz kraj rejestracji,

7) w kolumnie 7 wpisuje się ogólną nazwę i ilość towarów lub grupy towarów np. „alkohol”, „artykuły spożywcze”, „wyposażenie stoisk”,

8) w kolumnie 8 wpisuje się datę zamknięcia pozycji ewidencji,

9) w kolumnie 9 wpisuje się pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu wszystkim towarom innego przeznaczenia celnego,

10) w kolumnie 10 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie 8 i 9,

11) w kolumnie 11 wpisuje się inne istotne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

§ 72

Załącznikami do ewidencji są dokumenty tranzytowe, a w szczególności: noty tranzytowe, odcinki karnetów TIR, odcinki karnetów ATA, egzemplarze międzynarodowych kolejowych listów przewozowych, listy AWB albo konosamenty morskie.

§ 73

1. Zamknięcie pozycji ewidencji E12 następuje poprzez wpisanie w kolumnie 8 daty nadania towarom innego przeznaczenia celnego oraz w kolumnie 9 pozycji ewidencji, w której dokonano wpisu o nadaniu ostatniej partii towarów innego przeznaczenia celnego albo ich wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego. Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio.

2. W wypadku nadania nowego przeznaczenia celnego części towarów zaewidencjonowanych w jednej pozycji ewidencji E12, wpisu w kolumnach 8, 9 i 10 dokonuje się po nadaniu przeznaczenia celnego ostatniej partii towarów.

Rozdział 13

Ewidencja towarów dopuszczonych do obrotu E13

§ 74

Ewidencję E13 prowadzą urzędy celne, w których towary obejmowane są procedurą dopuszczenia do obrotu lub procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia.

§ 75

1. Ewidencję E13 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E13 z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą dopuszczenia do obrotu albo procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ostatniej z poprzednio zastosowanych dla tych towarów ewidencji,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane osoby dokonującej zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu lub procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych,

5) w kolumnie 5 wpisuje się dane osoby, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu lub procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych,

6) w kolumnie 6 wpisuje się rodzaj i ilość towarów,

7) w kolumnie 7 wpisuje się numer wydanego przez organ celny pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych oraz kod organu, który wydał to pozwolenie lub numer formularza C–302, jeżeli procedurą dopuszczenia do obrotu są obejmowane towary przeznaczone do użytku sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego,

8) w kolumnie 8 wpisuje się pozycję rejestru kwot należności przywozowych wynikających z długu celnego, w której zarejestrowano dług celny,

9) w kolumnie 9 wpisuje się datę zwolnienia towarów,

10) w kolumnie 10 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie 8 i 9,

11) w kolumnie 11 wpisuje się inne informacje istotne dla pozycji ewidencji.

2. Załącznikiem do ewidencji jest zgłoszenie celne oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.

Rozdział 14

Ewidencja towarów i powiadomień w związku z zastosowaniem procedury uproszczonej E16

§ 76

Ewidencję E16 prowadzą urzędy celne, w których towary obejmowane są procedurami celnymi z zastosowaniem procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 Kodeksu celnego. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 13 do zarządzenia.

§ 77

Ewidencję E16 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji E16 z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego uproszczonego albo dokumentów handlowych lub urzędowych wraz z wnioskiem o objęcie towarów procedurą celną lub powiadomienia o dostarczeniu towarów do miejsca uznanego przez organ celny, określonego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję poprzedniej ewidencji, gdy występuje,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane korzystającego z procedury uproszczonej,

5) w kolumnie 5 wpisuje się rodzaj i ilość towarów objętych procedurą uproszczoną,

6) w kolumnie 6 wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej i kod organu celnego, który wydał to pozwolenie,

7) w kolumnie 7 wpisuje się pozycję ewidencji, która stanowi potwierdzenie wyprowadzenia towaru z polskiego obszaru celnego,

8) w kolumnie 8 wpisuje się pozycję ewidencji zgłoszenia celnego uzupełniającego, w którą zostały wpisane towary,

9) w kolumnie 9 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnie 7 i 8.

10) w kolumnie 10 wpisuje się inne istotne informacje dla pozycji ewidencji.

§ 78

Załącznikami do ewidencji są zgłoszenia celne uproszczone albo wnioski o objęcie towarów procedurami celnymi oraz kserokopie dokumentów handlowych lub urzędowych lub powiadomienia o dostarczeniu towarów do miejsca uznanego przez organ celny, określonego w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej. Załącznikami do ewidencji są dodatkowo zestawienia wysyłek dokonywanych poza godzinami pracy urzędu.

§ 79

Zamknięcie pozycji ewidencji E16 następuje poprzez dokonanie odpowiednich wpisów w kolumnach 7, 8 i 9.

Rozdział 15

Ewidencja towarów, którym nadano przeznaczenie celne powrotnego wywozu E17

§ 80

Ewidencję E17 prowadzą urzędy celne, w których towarom nadawane jest przeznaczenie celne powrotnego wywozu. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 14 do zarządzenia.

§ 81

Ewidencję E17 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę nadania towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ewidencji, w której towary zostały poprzednio wpisane,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane osoby zobowiązanej do dokonania powrotnego wywozu,

5) w kolumnie 5 wpisuje się rodzaj i ilość towarów,

6) w kolumnie 6 wpisuje się pozycję następnej ewidencji,

7) w kolumnie 7 wpisuje się datę wyprowadzenia towarów z polskiego obszaru celnego,

8) w kolumnie 8 składa podpis funkcjonariusz dokonujący wpisu w kolumnach 6 i 7,

9) w kolumnie 9 wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

§ 82

Załącznikiem do ewidencji jest wniosek o nadanie towarom przeznaczenia celnego powrotnego wywozu sporządzany na formularzu SAD lub na zestawie SAD.

Rozdział 16

Ewidencja towarów objętych procedurą wywozu E18

§ 83

Ewidencję E18 prowadzą urzędy celne, w których towary obejmowane są procedurą wywozu. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 15 do zarządzenia.

§ 84

Ewidencję E18 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję uprzednio zastosowanej dla tych towarów ewidencji,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury wywozu,

5) w kolumnie 5 wpisuje się rodzaj i ilość towarów,

6) w kolumnie 6 wpisuje się pozycję następnej ewidencji,

7) w kolumnie 7 wpisuje się datę wyprowadzenia towarów z polskiego obszar celnego,

8) w kolumnie 8 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 6 i 7,

9) w kolumnie 9 wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

§ 85

Załącznikiem do ewidencji jest zgłoszenie celne oraz oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałami kserokopie dokumentów, które zgodnie z przepisami prawa celnego wymagane są do objęcia towarów procedurą wywozu.

Rozdział 17

Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem drogowym, kolejowym lub lotniczym E19

§ 86

Ewidencję E19 prowadzą graniczne urzędy celne. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 16 do zarządzenia.

§ 87

Towary dostarczone transportem drogowym do granicznego urzędu celnego w ramach procedury tranzytu, w celu wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego ewidencjonuje się wyłącznie w ewidencji E19, do której wpis stanowi zamknięcie poprzednio zastosowanej ewidencji E01, E10, E11, E12, E16, E17 lub E18.

§ 88

Ewidencję E19 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę dokonania wpisu,

3) w kolumnie 3 wpisuje się poprzednio zastosowaną dla towarów pozycję ewidencji,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane osoby wyprowadzającej towary z polskiego obszaru celnego,

5) w kolumnie 5 wpisuje się nazwę dokumentu przewozowego oraz jego numery, a w przypadku stosowania wspólnej procedury tranzytowej, procedury TIR lub przewozu z zastosowaniem karnetu ATA wpisuje się kod kraju urzędu przeznaczenia,

6) w kolumnie 6 wpisuje się rodzaj środka przewozowego oraz jego numer rejestracyjny i kraj rejestracji,

7) w kolumnie 7 wpisuje się rodzaj i ilość towarów,

8) w kolumnie 8 wpisuje się nazwę i kod urzędu wyjścia,

9) w kolumnie 9 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu do ewidencji,

10) w kolumnie 10 wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

§ 89

W wypadku ewidencjonowania środka przewozowego wyprowadzanego z polskiego obszaru celnego bez ładunku, w kolumnie 7 – „Rodzaj towaru” należy umieścić zapis „pusty”. Kolumn 5 i 8 nie wypełnia się.

§ 90

Załącznikami do ewidencji są noty tranzytowe lub „T.C. 10 Świadectwa przekroczenia granicy” lub odpowiednie odcinki kart karnetu TIR albo ATA.

Rozdział 18

Ewidencja towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego transportem wodnym E20

§ 91

Ewidencję E20 prowadzą graniczne urzędy celne morskie i rzeczne. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 17 do zarządzenia.

§ 92

Jeżeli transport towarów odbywa się z zastosowaniem konosamentu morskiego, towary objęte jednym konosamentem wpisuje się jako jedną pozycję ewidencji.

§ 93

Ewidencję E20 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się pozycję ewidencji E21, urzędu celnego, w której zaewidencjonowany został środek transportu, na którym towar wyprowadzany jest z polskiego obszaru celnego,

3) w kolumnie 3 wpisuje się datę dokonania wpisu,

4) w kolumnie 4 wpisuje się pozycję ewidencji, w której towary poprzednio zostały wpisane,

5) w kolumnie 5 wpisuje się dane osoby wyprowadzającej towary,

6) w kolumnie 6 wpisuje się rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego dokonano wpisu,

7) w kolumnie 7 wpisuje się ogólną nazwę i ilość towarów lub grupy towarów (np. alkohol, artykuły spożywcze, drobnica),

8) w kolumnie 8 wpisuje się nazwę i kod urzędu wyjścia (wypełnia się tylko w wypadku towarów objętych procedurą tranzytu),

9) w kolumnie 9 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu do ewidencji,

10) w kolumnie 10 wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

§ 94

Załącznikami do ewidencji są konosamenty morskie albo potwierdzone za zgodność z oryginałami ich kserokopie oraz inne dokumenty, które są wymagane zgodnie z przepisami prawa celnego do wyprowadzenia towarów z polskiego obszaru celnego.

Rozdział 19

Ewidencja jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej E21

§ 95

Ewidencję E21 prowadzą urzędy celne morskie i rzeczne. Wzór karty ewidencji określa załącznik nr 18 do zarządzenia.

§ 96

1. W wypadku wprowadzenia na polski obszar celny jednostek żeglugi morskiej funkcjonariusz celny dokonujący wpisów w ewidencji E21 wypełnia kolumny 2–12, a następnie przekazuje telefonicznie dane dotyczące jednostki pływającej dyspozytorowi portu, uzupełniając jednocześnie kolumnę 1 ewidencji E21 o numer pozycji centralnej ewidencji.

2. W wypadku wyprowadzenia jednostek żeglugi morskiej z polskiego obszaru celnego, funkcjonariusz celny dokonujący wpisów w ewidencji E21 wypełnia kolumny 14–20, a następnie przekazuje telefonicznie dane dyspozytorowi portu.

§ 97

W wypadku wprowadzenia na polski obszar celny jednostki żeglugi śródlądowej, funkcjonariusz celny dokonujący wpisów do ewidencji E21 wypełnia kolumny 2–12, a w wypadku wyprowadzenia takiej jednostki z polskiego obszaru celnego wypełnia kolumny 14–20.

§ 98

1. W wypadku wprowadzania jednostek żeglugi morskiej albo śródlądowej na polski obszar celny ewidencję E21 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się numer pozycji ewidencji centralnej,

2) w kolumnie 2 wpisuje się numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

3) w kolumnie 3 wpisuje się datę i godzinę przybycia jednostki do nabrzeża portowego, według wzoru „DD.MM.RRRR” i „GG.MM”,

4) w kolumnie 4 wpisuje się nazwę jednostki pływającej; w wypadku braku nazwy – wpisuje się jej numer,

5) w kolumnie 5 wpisuje się kraj bandery jednostki pływającej,

6) w kolumnie 6 wpisuje się kraj rejestracji jednostki pływającej,

7) w kolumnie 7 wpisuje się port, z którego jednostka przypływa; w wypadku gdy jednostka została załadowana lub wyładowana w innym polskim urzędzie celnym, w ewidencji podaje kod tego urzędu celnego,

8) w kolumnie 8 wpisuje się ogólną nazwę i ilość towarów lub grupy towarów, np. „węgiel”, „samochody” lub „drobnica”; jeżeli jednostka nie przewozi ładunku należy wpisać „pusty”; w wypadku pasażerskich jednostek pływających należy wpisać „pasażerski”,

9) w kolumnie 9 wpisuje się liczbę pozycji w zgłoszeniu ładunku; w wypadku jednostek pływających nie przewożących ładunku kolumny tej nie wypełnia się,

10) w kolumnie 10 podaje się liczbę członków załogi,

11) w kolumnie 11 wpisuje się liczbę pasażerów,

12) w kolumnie 12 podpis składa funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 1–11,

13) w kolumnie 13 wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla dokonanego wpisu; w centralnej ewidencji prowadzonej przez dyspozytora portu, dokonuje się adnotacji o częściowym rozładowywaniu jednostki w różnych urzędach celnych.

2. W wypadku wyprowadzania jednostek pływających z polskiego obszaru celnego ewidencję E21 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 14 wpisuje się datę i godzinę wypłynięcia jednostki, według wzoru „DD.MM.RRRR” i „GG.MM”,

2) w kolumnie 15 podaje się nazwę pierwszego portu przeznaczenia, zgodnie z planem rejsu,

3) w kolumnie 16 wpisuje się ogólną nazwę i ilość towaru lub grupy towarów, np. „węgiel”, „samochody” lub „drobnica”; jeżeli jednostka nie przewozi ładunków należy wpisać „pusty”; w wypadku pasażerskich jednostek pływających należy wpisać „pasażerski”,

4) w kolumnie 17 wpisuje się liczbę pozycji w zgłoszeniu ładunku; w wypadku jednostek pływających nie przewożących ładunku kolumny tej nie wypełnia się,

5) w kolumnie 18 podaje się liczbę członków załogi,

6) w kolumnie 19 wpisuje się liczbę pasażerów,

7) w kolumnie 20 podpis składa funkcjonariusz dokonujący wpisu w kolumnach 14–19,

8) w kolumnie 21 wpisuje się informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

§ 99

Jeżeli polska jednostka pływająca po raz pierwszy po wyprodukowaniu wypływa z portu polskiego, kolumny 3–12 należy przekreślić.

§ 100

Wpisowi do ewidencji E21 nie podlegają wprowadzane na polski obszar celny oraz wyprowadzane z polskiego obszaru celnego jednostki ratownicze, okręty wojenne pływające pod polską banderą i zarejestrowane w Polsce oraz jednostki przeznaczone do celów turystycznych i sportowych (jachty).

Rozdział 20

Ewidencja towarów objętych procedurą przetwarzania pod kontrolą celną E22

§ 101

Ewidencję E22 prowadzą urzędy celne, w których towary obejmowane są procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. Wzór karty ewidencji stanowi załącznik nr 19 do zarządzenia.

§ 102

Ewidencję E22 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną,

3) w kolumnie 3 wpisuje się pozycję ewidencji, w której towary poprzednio zostały wpisane,

4) w kolumnie 4 wpisuje się dane osoby korzystającej z procedury przetwarzania pod kontrolą celną,

5) w kolumnie 5 wpisuje się rodzaj i ilość towarów przywożonych,

6) w kolumnie 6 wpisuje się numer pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrolą celną i kod organu, który wydał to pozwolenie,

7) w kolumnie 7 wpisuje się kod urzędu kontrolnego,

8) w kolumnie 8 wpisuje się kod PCN produktu przetworzonego,

9) w kolumnie 9 wpisuje się wyznaczony przez organ celny termin nadania towarom innego przeznaczenia celnego,

10) w kolumnie 10 wpisuje się pozycję ewidencji, w której dokonano wpisu po nadaniu wszystkim towarom nowego przeznaczenia celnego,

11) w kolumnie 11 wpisuje się datę nadania wszystkim towarom nowego przeznaczenia celnego,

12) w kolumnie 12 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu w kolumnach 10 i 11.

13) w kolumnie 13 wpisuje się inne istotne informacje dla pozycji ewidencji

§ 103

Przepis § 48 oraz § 51 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 21

Ewidencja towarów wyprowadzonych z polskiego obszar celnego transportem przesyłowym E24

§ 104

1. Ewidencję E24 prowadzą:

1) Urząd Celny w Warszawie w zakresie:

a) objęcia na wniosek EuRoPol GAZ S.A. procedurą tranzytu gazu przesyłanego przez polski obszar celny systemem gazociągów tranzytowych,

b) dostaw energii elektrycznej przesyłanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne,

2) Urząd Celny w Białymstoku w zakresie tranzytu ropy naftowej na trasie Adamowo – Port Północny – Schwedt,

3) urzędy celne właściwe miejscowo dla osób dokonujących wywozu energii elektrycznej z polskiego obszaru celnego transportem przesyłowym.

2. Wzór karty ewidencji E24 stanowi załącznik nr 20 do zarządzenia.

3. Wpisowi do ewidencji E24 podlegają towary wyprowadzone z polskiego obszaru celnego transportem przesyłowym z wykorzystaniem rurociągów, gazociągów lub sieci energetycznych.

§ 105

Ewidencję E24 wypełnia się w następujący sposób:

1) w kolumnie 1 wpisuje się kolejny numer pozycji ewidencji z zachowaniem kolejności przez cały rok,

2) w kolumnie 2 wpisuje się datę przyjęcia zgłoszenia celnego,

3) w kolumnie 3 wpisuje się rodzaj i ilość towarów,

4) w kolumnie 4 wpisuje się okres rozliczeniowy,

5) w kolumnie 5 wpisuje się dane osoby, która przedstawiła towar w celu wyprowadzenia z polskiego obszaru celnego,

6) w kolumnie 6 wpisuje się pozycję ewidencji zgłoszenia celnego, na podstawie którego wyprowadzono towar z polskiego obszaru celnego,

7) w kolumnie 7 składa podpis funkcjonariusz celny dokonujący wpisu do ewidencji,

8) w kolumnie 8 wpisuje się inne informacje mające znaczenie dla pozycji ewidencji.

§ 106

Przepis § 44 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ II

Rejestry prowadzone przez urzędy celne

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 107

Urzędy celne prowadzą rejestry:

1) pozwoleń na stosowanie procedur uproszczonych (rejestr R01),

2) zabezpieczeń generalnych (rejestr R08),

3) zabezpieczeń ryczałtowych (rejestr R09),

4) towarów przechowywanych w depozycie urzędu celnego (rejestr R10),

5) towarów czasowo składowanych w magazynie celnym prowadzonym przez urząd celny (rejestr R11),

6) powtórnych rewizji celnych (rejestr R12),

7) przeszukania osób (rejestr R13),

8) zarządzenia konwoju (rejestr R14),

9) upoważnień do przeprowadzenia czynności służbowych w miejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy urzędu celnego (rejestr R16),

10) kwot należności przywozowych i wywozowych wynikających z długu celnego (rejestr R19 i R20),

11) potwierdzeń zgłoszeń dewizowych (rejestr R21),

12) spraw i dokumentów przydzielonych funkcjonariuszowi celnemu do kontroli celnej (rejestr R25),

13) towarów o znaczeniu strategicznym (rejestr R26),

14) pozwoleń na tranzyt oraz potwierdzonych certyfikatów weryfikacji dostawy towarów o znaczeniu strategicznym (rejestr R27),

15) dokumentu „Zwrot VAT dla podróżnych” (rejestr R30).

§ 108

1. Rejestry prowadzi się z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych lub książkowej zgodnie z zasadami określonymi dla prowadzenia ewidencji.

2. Decyzję o prowadzeniu rejestrów z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych podejmuje dyrektor urzędu celnego w odniesieniu do podległych mu komórek organizacyjnych. Przepisu § 4 ust. 2 nie stosuje się.

3. Rejestry prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych powinny zapewniać minimum informacji określonych w niniejszym zarządzeniu.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 109

1. Rejestr R01 prowadzą urzędy celne udzielające pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej. Wzór karty rejestru R01 stanowi załącznik nr 21 do zarządzenia.

2. Podstawą zapisu w rejestrze jest pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej.

§ 110

1. Rejestr R08 i R09 prowadzą urzędy celne, w których składane są zabezpieczenia generalne lub ryczałtowe. Wzory kart rejestrów R08 i R09 stanowią odpowiednio załączniki nr 22 i 23 do zarządzenia.

2. Podstawą zapisu w rejestrze jest potwierdzenie złożenia zabezpieczenia generalnego lub ryczałtowego.

§ 111

1. Rejestr R10 prowadzi komórka organizacyjna urzędu celnego prowadząca magazyn depozytowy, w którym przechowywane są towary. Wzór karty rejestru R10 stanowi załącznik nr 24 do zarządzenia.

2. Podstawą zapisu w rejestrze R10 jest drugi egzemplarz pokwitowania przyjęcia towarów do przechowania w magazynie depozytowym dołączany do towaru.

§ 112

1. Rejestr R11 prowadzą urzędy celne, które prowadzą magazyny celne. Wzór karty rejestru R11 stanowi załącznik nr 25 do zarządzenia.

2. Podstawą zapisu w rejestrze jest pokwitowanie przyjęcia towaru do magazynu celnego.

§ 113

1. Rejestr R12 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty rejestru R12 stanowi załącznik nr 26 do zarządzenia.

2. Podstawą dokonania wpisu do rejestru jest przeprowadzenie czynności powtórnej rewizji celnej.

§ 114

1. Rejestr R13 prowadzą urzędy celne graniczne. Wzór karty rejestru R13 stanowi załącznik nr 27 do zarządzenia.

2. Podstawą zapisu w rejestrze jest protokół z przeszukania osoby.

§ 115

1. Rejestr R14 prowadzą wszystkie urzędy celne, w których zarządzany jest konwój. Wzór karty rejestru R14 stanowi załącznik nr 28 do zarządzenia.

2. Podstawą zapisu jest zarządzenie przez organ celny konwoju celnego.

§ 116

1. Rejestr R16 prowadzą urzędy celne delegujące funkcjonariuszy celnych do przeprowadzania czynności kontroli celnej poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny. Wzór karty rejestru R16 stanowi załącznik nr 29 do zarządzenia.

2. Podstawą zapisu w rejestrze jest upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontroli celnej poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny.

§ 117

1. Rejestr R19 i R20 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzory kart rejestrów R19 i R20 stanowią odpowiednio załączniki nr 30 i nr 31 do zarządzenia.

2. Rejestr należy prowadzić oddzielnie dla kwot należności wywozowych i przywozowych.

3. Podstawą zapisu w rejestrze jest zgłoszenie celne lub inny dokument, w którym dokonano obliczenia należności celnych przywozowych lub należności celnych wywozowych.

§ 118

1. Rejestr R21 prowadzą graniczne urzędy celne. W przypadku zgłoszeń dewizowych składanych przez podróżnych wpisu do rejestru należy dokonać tylko wtedy, gdy kwota przekracza równowartość 5000 EURO. Wzór karty rejestru R21 stanowi załącznik nr 32 do zarządzenia.

2. Podstawą wpisu do rejestru są:

1) potwierdzenia zgłoszeń dewizowych składane przez podróżnych,

2) zgłoszenia przywozu wartości dewizowych znajdujących się w kasie statku.

§ 119

1. Rejestr R25 prowadzą urzędy celne. Za zgodą dyrektora urzędu celnego można odstąpić od prowadzenia rejestru R25, gdy organizacja pracy zapewnia sprawny obieg dokumentów. Wzór karty rejestru R25 stanowi załącznik nr 33 do zarządzenia.

2. W rejestrze R25 wpisuje się pozycje ewidencji zgłoszeń celnych oraz innych dokumentów, które zostały przydzielone funkcjonariuszowi celnemu do kontroli celnej.

§ 120

1. Rejestr R26 prowadzą urzędy celne, w których nadaje się przeznaczenie celne towarom o znaczeniu strategicznym. Wzór karty rejestru R26 stanowi załącznik nr 34 do zarządzenia.

2. Podstawą wpisu w rejestrze są pozwolenia na wywóz, albo przywóz towarów o znaczeniu strategicznym.

§ 121

1. Rejestr R27, którego wzór karty stanowi załącznik nr 35 do zarządzenia, prowadzą urzędy celne:

1) wydające pozwolenia na tranzyt, który ma się zakończyć poza polskim obszarem celnym,

2) właściwe ze względu na siedzibę końcowego użytkownika towarów lub technologii sprowadzonych na podstawie certyfikatu importowego, do potwierdzania certyfikatu weryfikacji dostawy.

2. Podstawą zapisu w rejestrze jest:

1) wydane przez dyrektora granicznego urzędu celnego pozwolenie na tranzyt,

2) potwierdzony przez dyrektora urzędu celnego certyfikat weryfikacji dostawy.

§ 122

1. Rejestr R30 prowadzą graniczne urzędy celne w ruchu osobowym.

2. Rejestr prowadzi się dla towarów wywożonych, jeżeli ich łączna wartość przekracza równowartość 250 EURO. Wzór rejestru określa załącznik nr 36 do zarządzenia.

3. W kolumnie 7 w polu uwagi należy dokonać adnotacji o powiadomieniu administracji celnej państwa sąsiedniego o zwrocie podatku VAT, jeżeli takie powiadomienie miało miejsce.

DZIAŁ III

Wykazy prowadzone przez urzędy celne

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 123

Urzędy celne prowadzą wykazy:

1) agencji celnych (wykaz W01),

2) składów celnych (wykaz W02),

3) magazynów celnych (wykaz W03),

4) miejsc wyznaczonych lub uznanych przez organ celny (wykaz W04),

5) dokumentów złożonych przez osoby (wykaz W05).

§ 124

Przepisy § 108 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 125

Wykaz W01 prowadzą organy celne, na terenie właściwości miejscowej których prowadzona jest działalność w formie agencji celnej. Wzór karty wykazu W01 stanowi załącznik nr 37 do zarządzenia.

§ 126

1. Załącznikami do wykazu W01 są:

1) wykaz miejsc działalności agencji celnej na terenie właściwości miejscowej organu celnego,

2) wykaz zatrudnionych agentów celnych wraz z numerami i seriami dowodów osobistych, wzorami ich podpisów, a także numerami i datami wpisów na listę agentów celnych lub numerami i datami zaświadczeń – do czasu otrzymania decyzji o wpisie na listę agentów celnych – jeżeli agenci celni nabyli uprawnienia przed 1 stycznia 1998 r.

3) kopia potwierdzenia przyjęcia kaucji gwarancyjnej lub dokumentu stwierdzającego przedłużenie terminu ważności złożonej kaucji gwarancyjnej,

2. Załącznikami do wykazu W01 mogą być informacje dotyczące warunków funkcjonowania agencji celnej.

3. Załączniki, o których mowa w ust. 1, sporządza się odrębnie dla każdej pozycji wykazu W01.

§ 127

1. Wykaz W02 prowadzą organy celne, na terenie właściwości miejscowej których zlokalizowane są składy celne. Wzór karty wykazu W02 określa załącznik nr 38 do zarządzenia.

2. Wykaz W02 prowadzi się dla wszystkich składów celnych działających na terenie właściwości miejscowej organu celnego.

§ 128

1. Wykaz W03 prowadzą organy celne, na terenie właściwości miejscowej których zlokalizowane są magazyny celne. Wzór karty wykazu W03 stanowi załącznik nr 39 do zarządzenia.

2. Wykaz prowadzi się dla wszystkich magazynów celnych działających na terenie właściwości miejscowej organu celnego.

§ 129

1. Wykaz W04 prowadzą organy celne, na terenie właściwości miejscowej których zlokalizowane są miejsca uznane lub wyznaczone do dokonywania czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego. Wzór karty wykazu W04 stanowi załącznik nr 40 do zarządzenia.

2. Podstawą do wpisu do wykazu W04 są decyzje organu celnego w sprawie uznania lub wyznaczenia miejsc, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego.

§ 130

1. Wykaz W05 prowadzą wszystkie urzędy celne. Wzór karty wykazu W05 stanowi załącznik nr 41 do zarządzenia.

2. Załącznikami do wykazu W05 są dokumenty wcześniej złożone organowi celnemu, w szczególności przez osoby wielokrotnie dokonujące zgłoszeń celnych w tym samym urzędzie celnym lub ubiegające się o udzielenie pozwolenia w tym samym urzędzie. Osoba składająca dokumenty informowana jest o numerze pozycji w wykazie W05, pod którym zostały zarejestrowane złożone dokumenty.

DZIAŁ IV

Formularze używane przy kontroli celnej

§ 131

Ustala się następujące wzory formularzy używanych w toku sprawowania kontroli celnej:

1) protokół z objęcia dozorem celnym towarów dostarczonych bez dokumentów (protokół P01),

2) protokół czynności wykonanych w miejscu innym niż urząd celny lub poza czasem urzędowania,

3) zgłoszenie przywozu wartości dewizowych znajdujących się w kasie statku (protokół P03),

4) protokół z przeszukania osoby (protokół P04),

5) protokół stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zawartością przesyłki a treścią zgłoszenia celnego lub uszkodzenia opakowań towarów (protokół P05); protokół ten sporządza się wyłącznie po stwierdzeniu nieprawidłowości i jest on załączany do decyzji w sprawie zgłoszenia celnego lub prowadzonej sprawy karno-skarbowej,

6) protokół z konwoju celnego (protokół P06),

7) protokół z przeprowadzonej kontroli celnej wykonywanej poza urzędem celnym (protokół P07),

8) protokół pokontrolny z czynności kontroli celnej przeprowadzonych poza urzędem celnym (protokół P08),

9) protokół pobrania próbek towaru (protokół P09).

§ 132

Wzór protokołu P01 stanowi załącznik nr 42 do zarządzenia.

§ 133

Wzór P02 stanowi załącznik nr 43 do zarządzenia. Protokół P02 dołącza się do zgłoszenia celnego bądź innego dokumentu.

§ 134

Wzór P03 określa załącznik nr 44 do zarządzenia.

§ 135

Wzór P04 stanowi załącznik nr 45 do zarządzenia.

§ 136

Wzór P05 stanowi załącznik nr 46 do zarządzenia.

§ 137

Wzór P06 stanowi załącznik nr 47 do zarządzenia.

§ 138

Wzór P07 stanowi załącznik nr 48 do zarządzenia.

§ 139

Wzór P08 stanowi załącznik nr 49 do zarządzenia.

§ 140

Wzór P09 stanowi załącznik nr 50 do zarządzenia.

DZIAŁ V

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 141

1. Wyróżniki kodu urzędu celnego dla pasów lub wyodrębnionych miejsc prowadzenia ewidencji, które zostały uzgodnione z Prezesem Głównego Urzędu Ceł na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.

2. Ewidencje, rejestry oraz wykazy prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów, których prowadzenie przewidują przepisy niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność. Do ewidencji, rejestrów oraz wykazów nie zamkniętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia.

3. Ewidencje i rejestry, których prowadzenia nie przewidują przepisy niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność do czasu zamknięcia wszystkich pozycji w tych ewidencjach i rejestrach. Do prowadzenia tych ewidencji i rejestrów stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 142

Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dz. Urz. MF z 2000 r. Nr 2, poz. 5 i z 2001 r. Nr 3, poz. 18).

§ 143

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2001 r.

 

PREZES GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ

Zbigniew Bujak

 

Załącznik 1. [EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZANYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM DROGOWYM ALBO KOLEJOWYM E01]

Załącznik do zarządzenia
Prezesa Głównego Urzędu Ceł
z dnia 26 marca 2001 r. (poz. 18)

Załącznik nr 1

EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZANYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM DROGOWYM ALBO KOLEJOWYM E01

infoRgrafika

Załącznik 2. [EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZANYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM WODNYM E02]

Załącznik nr 2

EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZANYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM WODNYM E02

infoRgrafika

Załącznik 3. [EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZONYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM LOTNICZYM E03]

Załącznik nr 3

EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZONYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM LOTNICZYM E03

infoRgrafika

Załącznik 4. [EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZONYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM PRZESYŁOWYM E04]

Załącznik nr 4

EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZONYCH NA POLSKI OBSZAR CELNY TRANSPORTEM PRZESYŁOWYM E04

infoRgrafika

Załącznik 5. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ ODPRAWY CZASOWEJ E05]

Załącznik nr 5

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ ODPRAWY CZASOWEJ E05

infoRgrafika

Załącznik 6. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ USZLACHETNIANIA CZYNNEGO W SYSTEMIE ZAWIESZEŃ E06]

Załącznik nr 6

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ USZLACHETNIANIA CZYNNEGO W SYSTEMIE ZAWIESZEŃ E06

infoRgrafika

Załącznik 7. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ SKŁADU CELNEGO E07]

Załącznik nr 7

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ SKŁADU CELNEGO E07

infoRgrafika

Załącznik 8. [EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZANYCH DO WOLNYCH OBSZARÓW CELNYCH LUB SKŁADÓW WOLNOCŁOWYCH E09]

Załącznik nr 8

EWIDENCJA TOWARÓW WPROWADZANYCH DO WOLNYCH OBSZARÓW CELNYCH LUB SKŁADÓW WOLNOCŁOWYCH E09

infoRgrafika

Załącznik 9. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ USZLACHETNIANIA BIERNEGO E10]

Załącznik nr 9

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ USZLACHETNIANIA BIERNEGO E10

infoRgrafika

Załącznik 10. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ TRANZYTU - NADAWCZA E11]

Załącznik nr 10

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ TRANZYTU - NADAWCZA E11

infoRgrafika

Załącznik 11. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ TRANZYTU - ODBIORCZA E12]

Załącznik nr 11

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ TRANZYTU - ODBIORCZA E12

infoRgrafika

Załącznik 12. [EWIDENCJA TOWARÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU E13]

Załącznik nr 12

EWIDENCJA TOWARÓW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU E13

infoRgrafika

Załącznik 13. [EWIDENCJA TOWARÓW l POWIADOMIEŃ Z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY UPROSZCZONEJ E16]

Załącznik nr 13

EWIDENCJA TOWARÓW l POWIADOMIEŃ Z ZASTOSOWANIEM PROCEDURY UPROSZCZONEJ E16

infoRgrafika

Załącznik 14. [EWIDENCJA TOWARÓW, KTÓRYM NADANO PRZEZNACZENIE CELNE POWROTNEGO WYWOZU E17]

Załącznik nr 14

EWIDENCJA TOWARÓW, KTÓRYM NADANO PRZEZNACZENIE CELNE POWROTNEGO WYWOZU E17

infoRgrafika

Załącznik 15. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ WYWOZU E18]

Załącznik nr 15

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ WYWOZU E18

infoRgrafika

Załącznik 16. [EWIDENCJA TOWARÓW WYPROWADZANYCH Z POLSKIEGO OBSZARU CELNEGO TRANSPORTEM DROGOWYM, KOLEJOWYM LUB LOTNICZYM E19]

Załącznik nr 16

EWIDENCJA TOWARÓW WYPROWADZANYCH Z POLSKIEGO OBSZARU CELNEGO TRANSPORTEM DROGOWYM, KOLEJOWYM LUB LOTNICZYM E19

infoRgrafika

Załącznik 17. [EWIDENCJA TOWARÓW WYPROWADZANYCH Z POLSKIEGO OBSZARU CELNEGO TRANSPORTEM WODNYM E20]

Załącznik nr 17

EWIDENCJA TOWARÓW WYPROWADZANYCH Z POLSKIEGO OBSZARU CELNEGO TRANSPORTEM WODNYM E20

infoRgrafika

Załącznik 18. [EWIDENCJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ŻEGLUGI MORSKIEJ l ŚRÓDLĄDOWEJ E 21]

Załącznik nr 18

EWIDENCJA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH ŻEGLUGI MORSKIEJ l ŚRÓDLĄDOWEJ E 21

infoRgrafika

Załącznik 19. [EWIDENCJA STATKÓW ŻEGLUGI MORSKIEJ l ŚRÓDLĄDOWEJ E 21]

Załącznik nr 18

EWIDENCJA STATKÓW ŻEGLUGI MORSKIEJ l ŚRÓDLĄDOWEJ E 21

infoRgrafika

Załącznik 20. [EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ E22]

Załącznik nr 19

EWIDENCJA TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ E22

infoRgrafika

Załącznik 21. [EWIDENCJA TOWARÓW WYPROWADZONYCH Z POLSKIEGO OBSZARU CELNEGO TRANSPORTEM PRZESYŁOWYM E24]

Załącznik nr 20

EWIDENCJA TOWARÓW WYPROWADZONYCH Z POLSKIEGO OBSZARU CELNEGO TRANSPORTEM PRZESYŁOWYM E24

infoRgrafika

Załącznik 22. [REJESTR POZWOLEŃ NA STOSOWANIE PROCEDUR UPROSZCZONYCH R01]

Załącznik nr 21

REJESTR POZWOLEŃ NA STOSOWANIE PROCEDUR UPROSZCZONYCH R01

infoRgrafika

Załącznik 23. [REJESTR ZABEZPIECZEŃ GENERALNYCH R08]

Załącznik nr 22

REJESTR ZABEZPIECZEŃ GENERALNYCH R08

infoRgrafika

Załącznik 24. [REJESTR ZABEZPIECZEŃ RYCZAŁTOWYCH R09]

Załącznik nr 23

REJESTR ZABEZPIECZEŃ RYCZAŁTOWYCH R09

infoRgrafika

Załącznik 25. [REJESTR TOWARÓW PRZECHOWANYCH W DEPOZYCIE URZĘDU CELNEGO R10]

Załącznik nr 24

REJESTR TOWARÓW PRZECHOWANYCH W DEPOZYCIE URZĘDU CELNEGO R10

infoRgrafika

Załącznik 26. [REJESTR TOWARÓW CZASOWO SKŁADOWANYCH W MAGAZYNIE CELNYM PROWADZONYM PRZEZ URZĄD CELNY R11]

Załącznik nr 25

REJESTR TOWARÓW CZASOWO SKŁADOWANYCH W MAGAZYNIE CELNYM PROWADZONYM PRZEZ URZĄD CELNY R11

infoRgrafika

Załącznik 27. [REJESTR POWTÓRNYCH REWIZJI CELNYCH R12]

Załącznik nr 26

REJESTR POWTÓRNYCH REWIZJI CELNYCH R12

infoRgrafika

Załącznik 28. [REJESTR PRZESZUKANIA OSÓB R13]

Załącznik nr 27

REJESTR PRZESZUKANIA OSÓB R13

infoRgrafika

Załącznik 29. [REJESTR ZARZĄDZENIA KONWOJU R14]

Załącznik nr 28

REJESTR ZARZĄDZENIA KONWOJU R14

infoRgrafika

Załącznik 30. [REJESTR UPOWAŻNIEŃ DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH POZA SIEDZIBĄ LUB CZASEM PRACY URZĘDU CELNEGO - R16]

Załącznik nr 29

REJESTR UPOWAŻNIEŃ DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH POZA SIEDZIBĄ LUB CZASEM PRACY URZĘDU CELNEGO - R16

infoRgrafika

Załącznik 31. [REJESTR KWOT NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGU CELNEGO - R19]

Załącznik nr 30

REJESTR KWOT NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGU CELNEGO - R19

infoRgrafika

Załącznik 32. [REJESTR KWOT NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGU CELNEGO - R19]

Załącznik nr 30

REJESTR KWOT NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGU CELNEGO - R19

infoRgrafika

Załącznik 33. [REJESTR KWOT NALEŻNOŚCI WYWOZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGU CELNEGO R20]

Załącznik nr 31

REJESTR KWOT NALEŻNOŚCI WYWOZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGU CELNEGO R20

infoRgrafika

Załącznik 34. [REJESTR KWOT NALEŻNOŚCI WYWOZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGU CELNEGO R20]

Załącznik nr 31

REJESTR KWOT NALEŻNOŚCI WYWOZOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DŁUGU CELNEGO R20

infoRgrafika

Załącznik 35. [REJESTR POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ DEWIZOWYCH R21]

Załącznik nr 32

REJESTR POTWIERDZEŃ ZGŁOSZEŃ DEWIZOWYCH R21

infoRgrafika

Załącznik 36. [REJESTR SPRAW l DOKUMENTÓW PRZYDZIELONYCH FUNKCJONARIUSZOWI CELNEMU DO KONTROLI CELNEJ R25]

Załącznik nr 33

REJESTR SPRAW l DOKUMENTÓW PRZYDZIELONYCH FUNKCJONARIUSZOWI CELNEMU DO KONTROLI CELNEJ R25

infoRgrafika

Załącznik 37. [REJESTR TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM R26]

Załącznik nr 34

REJESTR TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM R26

infoRgrafika

Załącznik 38. [REJESTR POZWOLEŃ NA TRANZYT ORAZ POTWIERDZONYCH CERTYFIKATÓW WERYFIKACJI DOSTAWY TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM R27]

Załącznik nr 35

REJESTR POZWOLEŃ NA TRANZYT ORAZ POTWIERDZONYCH CERTYFIKATÓW WERYFIKACJI DOSTAWY TOWARÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM R27

infoRgrafika

Załącznik 39. [REJESTR DOKUMENTÓW "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH" R30]

Załącznik nr 36

REJESTR DOKUMENTÓW "ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH" R30

infoRgrafika

Załącznik 40. [WYKAZ AGENCJI CELNYCH W01]

Załącznik nr 37

WYKAZ AGENCJI CELNYCH W01

infoRgrafika

Załącznik 41. [WYKAZ SKŁADÓW CELNYCH W02]

Załącznik nr 38

WYKAZ SKŁADÓW CELNYCH W02

infoRgrafika

Załącznik 42. [WYKAZ MAGAZYNÓW CELNYCH W03]

Załącznik nr 39

WYKAZ MAGAZYNÓW CELNYCH W03

infoRgrafika

Załącznik 43. [WYKAZ MIEJSC WYZNACZONYCH LUB UZNANYCH PRZEZ ORGAN CELNY W04]

Załącznik nr 40

WYKAZ MIEJSC WYZNACZONYCH LUB UZNANYCH PRZEZ ORGAN CELNY W04

infoRgrafika

Załącznik 44. [WYKAZ DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY - W05]

Załącznik nr 41

WYKAZ DOKUMENTÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY - W05

infoRgrafika

Załącznik 45. [PROTOKÓŁ OBJĘCIA DOZOREM CELNYM TOWARÓW DOSTARCZONYCH BEZ DOKUMENTÓW]

Załącznik nr 42

PROTOKÓŁ
OBJĘCIA DOZOREM CELNYM TOWARÓW DOSTARCZONYCH BEZ DOKUMENTÓW

infoRgrafika

Załącznik 46. [PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI WYKONANYCH W MIEJSCU INNYM NIŻ URZĄD CELNY LUB POZA CZASEM URZĘDOWANIA]

Załącznik nr 43

PROTOKÓŁ
CZYNNOŚCI WYKONANYCH W MIEJSCU INNYM NIŻ URZĄD CELNY LUB POZA CZASEM URZĘDOWANIA

infoRgrafika

Załącznik 47. [ZGŁOSZENIE PRZYWOZU WARTOŚCI DEWIZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KASIE STATKU]

Załącznik nr 44

ZGŁOSZENIE
PRZYWOZU WARTOŚCI DEWIZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KASIE STATKU

infoRgrafika

Załącznik 48. [PROTOKÓŁ Z PRZESZUKANIA OSOBY]

Załącznik nr 45

PROTOKÓŁ Z PRZESZUKANIA OSOBY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 49. [PROTOKÓŁ STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ PRZESYŁKI A TREŚCIĄ ZGŁOSZENIA CELNEGO LUB USZKODZENIA OPAKOWAŃ TOWARÓW]

Załącznik nr 46

PROTOKÓŁ
STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY ZAWARTOŚCIĄ PRZESYŁKI A TREŚCIĄ ZGŁOSZENIA CELNEGO LUB USZKODZENIA OPAKOWAŃ TOWARÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 50. [PROTOKÓŁ Z KONWOJU CELNEGO P06]

Załącznik nr 47

PROTOKÓŁ Z KONWOJU CELNEGO P06

infoRgrafika

Załącznik 51. [PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI CELNEJ WYKONYWANEJ POZA URZĘDEM CELNYM]

Załącznik nr 48

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI CELNEJ WYKONYWANEJ POZA URZĘDEM CELNYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 52. [PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI KONTROLI CELNEJ POZA URZĘDEM CELNYM]

Załącznik nr 49

PROTOKÓŁ POKONTROLNY Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI KONTROLI CELNEJ POZA URZĘDEM CELNYM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 53. [PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK TOWARU]

Załącznik nr 50

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBEK TOWARU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »