Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 3 kwietnia 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 86 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 25, poz. 135, z 1998 r. Nr 26, poz. 105, z 2000 r. Nr 3, poz. 6 i Nr 4, poz. 21 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Finansów, dyrektor izby skarbowej może utworzyć dwa lub trzy stanowiska zastępcy naczelnika urzędu skarbowego bez spełnienia warunków dotyczących liczby zatrudnionych pracowników, określonych w ust. 4.”,

2) w załączniku nr 2 „Statut izby skarbowej” w § 2:

a) w pkt 1 w tiret siódmym, w pkt 2 w tiret dziesiątym, w pkt 3 w tiret szóstym wyrazy „art. 29” zastępuje się wyrazami „art. 33”,

b) w pkt 4 skreśla się tiret 18.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

 

Dzienniki Urzędowe