Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 kwietnia 2002 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Tekst pierwotny

§ 1

Na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz.1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia – na wniosek Prezesa Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń – jednolity tekst statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 41, z 1997 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 19, poz. 86, z 1998 r. Nr 6, poz. 24 oraz z 2002 r. Nr 5, poz. 26).

§ 2

Jednolity tekst statutu, o którym mowa w § 1, uwzględnia stan prawny na dzień 13 lutego 2002 r.

 

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

Załącznik 1. [STATUT UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO (tekst jednolity)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 5 kwietnia 2002 r. (poz. 26)

STATUT

UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ l

Postanowienia ogólne

§ 1

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundusz jest niepaństwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.

ROZDZIAŁ II

Członkowie Funduszu

§ 4

1. Członkami Funduszu są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy.

2. Zakład ubezpieczeń, wymieniony w ust. 1, staje się Członkiem Funduszu z dniem zawarcia pierwszej umowy z ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy. O zawarciu pierwszej umowy zakład ubezpieczeń zawiadamia Fundusz niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty zawarcia takiej umowy.

3. Członkostwo w Funduszu ustaje z upływem roku kalendarzowego, w którym zakład ubezpieczeń nie zawarł umowy z ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy. Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń wymienionego w ust. 1 następuje z dniem:

a) cofnięcia przez Ministra Finansów zezwolenia na prowadzenie przez zakład ubezpieczeń działalności w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy,

b) zarządzenia przez Ministra Finansów likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń,

c) podjęcia przez zakład ubezpieczeń uchwały o likwidacji,

d) ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

4. Członkami Funduszu stają się zakłady ubezpieczeń prowadzące ubezpieczenia w dziale l (ubezpieczenia na życie) z dniem ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego ubezpieczenia w dziale l.

Członkostwo tych zakładów ubezpieczeń w Funduszu ustaje z dniem zakończenia postępowania upadłościowego.

Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń następuje z dniem:

a) cofnięcia przez Ministra Finansów zezwolenia na prowadzenie przez zakład ubezpieczeń działalności w zakresie ubezpieczeń,

b) zarządzenia przez Ministra Finansów likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń,

c) podjęcia przez zakład ubezpieczeń uchwały o likwidacji,

d) ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

§ 5

1. Zarząd prowadzi Księgę Członków Funduszu, do której są wpisywane:

1) nazwa i siedziba zakładu ubezpieczeń określonego w § 4,

2) data uzyskania i ustania członkostwa,

3) data wpisu.

2. Członek Funduszu ma prawo wglądu w Księgę Członków Funduszu oraz uzyskania wyciągu z tej Księgi.

§ 6

1. Członek Funduszu ma prawo:

1) uczestniczyć w Zgromadzeniu Członków Funduszu z prawem głosu, przy czym członkom przysługuje jeden głos. Członkowie, których udział w rynku:

a) ubezpieczeń obowiązkowych wymienionych w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy, określony za poprzedni rok kalendarzowy, przekroczył 20% przysługują 2 głosy,

b) ubezpieczeń z działu l, określony za poprzedni rok kalendarzowy, przekroczył 20% przysługują 2 głosy.

Udział w rynku, ustalony raz w roku, mierzony jest składką przypisaną według stanu na koniec roku poprzedniego, na podstawie badanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez władze statutowe Członka Funduszu, sprawozdania finansowego. Ustalenie procentowego udziału w rynku, opracowywane przez Zarząd, zatwierdza drugie Zwyczajne Zgromadzenie Członków.

2) domagać się od Zarządu wyjaśnień i informacji dotyczących:

a) zaspokajania roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych,

b) gospodarki finansowej Funduszu,

3) zgłaszać organom Funduszu uwagi i propozycje dotyczące jego działalności.

2. Członek Funduszu jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu,

2) terminowo dokonywać na rzecz Funduszu wpłat składek wynikających z art. 53 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,

3) współdziałać z organami Funduszu w rozwiązywaniu spraw z zakresu jego działalności, a w szczególności w zakresie obsługi likwidacji szkód oraz przekazywać informacje o rocznej składce zainkasowanej z ubezpieczeń określonych w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy lub rocznej składce zainkasowanej z ubezpieczeń z działu l.

ROZDZIAŁ III

Organy Funduszu

§ 7

Organami Funduszu są: Zgromadzenie Członków, Rada Funduszu i Zarząd.

1. Zgromadzenie Członków

§ 8

1. Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Zgromadzeniem”, tworzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, określonych w § 4, po jednym z każdego zakładu.

2. Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zakład ubezpieczeń jest reprezentowany przez osobę fizyczną pisemnie upełnomocnioną do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do jednoosobowego reprezentowania zakładu ubezpieczeń składają do protokołu wyłącznie wypis z krajowego rejestru sądowego.

§ 9

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1) uchwalenie Statutu Funduszu i jego zmian oraz wnioskowanie do organu nadzoru o jego zatwierdzenie,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wraz ze sprawozdaniem finansowym, po wydaniu opinii przez organ nadzoru,

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyniku finansowego roku obrotowego,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Rady Funduszu,

5) udzielanie Radzie Funduszu i Zarządowi pokwitowania z wykonania przez te organy obowiązków,

6) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Funduszu,

7) proponowanie właściwym organom wysokości składki, wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Funduszu,

8) określanie zasad wynagrodzenia Członków Rady Funduszu,

9) zatwierdzanie regulaminu Rady Funduszu i jego zmian,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wnoszonych przez Zarząd, Radę Funduszu lub Członków Funduszu,

11) rozpatrywanie innych spraw będących podstawą zwołania Zgromadzenia.

§ 10

Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd dwa razy w roku, przy czym pierwsze do końca czerwca, a drugie w ostatnim kwartale.

§ 11

1. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie istnienia takiej potrzeby.

2. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia przez Radę Funduszu lub co najmniej przez 1/3 Członków Funduszu pisemnego wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad i uzasadnieniem.

3. W razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w dziale l. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne najpóźniej w terminie 30 dni od ogłoszenia upadłości.

§ 12

Zarząd jest obowiązany:

1) zawiadomić Członków Funduszu, co najmniej 25 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez nadanie listów poleconych, o dniu, godzinie i miejscu odbycia Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad,

2) umieścić, na wniosek członka Funduszu, określone sprawy w porządku obrad Zgromadzenia, jeżeli wniosek taki został złożony na co najmniej 20 dni przed terminem Zgromadzenia,

3) zawiadomić członków Funduszu, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez nadanie listów poleconych, o porządku obrad.

§ 13

1. Rada Funduszu zwołuje Zgromadzenie Zwyczajne, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w § 10, przy zachowaniu trybu określonego w § 12.

2. Rada Funduszu zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne najpóźniej w terminie 14 dni po upływie 30 dni, określonych w § 11 ust. 2 i 3, zawiadamiając jednocześnie członków Funduszu o porządku obrad.

§ 14

Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie mogą być rozpatrywane przez Zgromadzenie.

§ 15

1. Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczą w nim przedstawiciele co najmniej 50% Członków Funduszu.

2. Uczestnictwo w Zgromadzeniu jest stwierdzane listą obecności przedstawicieli Członków Funduszu wraz z ich podpisami.

§ 16

Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Funduszu, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący lub Członek Rady, a następnie spośród przedstawicieli Członków Funduszu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 17

Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa zmiany porządku obrad Zgromadzenia.

§ 18

1. Zgromadzenie podejmuje decyzje, w sprawach objętych porządkiem obrad, w formie uchwał.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych ważnych głosów. Uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 oddanych ważnych głosów.

3. Uchwały są podejmowane w drodze jawnego głosowania. Tajne głosowanie przeprowadza się przy powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Funduszu, jak również we wszystkich innych sprawach, w których co najmniej trzech członków złoży wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania.

§ 19

1. Przebieg Zgromadzenia oraz treść podjętych uchwał wymagają zaprotokołowania, z tym że uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany Statutu Funduszu powinny być zaprotokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.

2. Do protokołu Zgromadzenia należy dołączyć:

1) dowody powiadomienia Członków Funduszu o zwołaniu Zgromadzenia,

2) listę obecności z podpisami przedstawicieli Członków Funduszu,

3) pełnomocnictwa udzielone przez Członków Funduszu, chyba że zachowują ważność pełnomocnictwa wcześniej złożone,

4) wypisy z krajowego rejestru sądowego,

5) materiały, które zgodnie z porządkiem obrad były przedłożone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie,

6) głosy złożone do protokołu na piśmie.

3. Protokół podpisuje przewodniczący Zgromadzenia i protokolant, a w przypadkach określonych w ust. 1 przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

4. Protokół wraz z załącznikami wymienionymi w ust. 2 Zarząd przechowuje w księdze protokołów.

5. Księgę protokołów prowadzi Zarząd.

6. Protokoły Zgromadzeń Zarząd przesyła do wiadomości wszystkim Członkom Funduszu w terminie 30 dni od daty odbycia Zgromadzenia.

7. Członkowie Funduszu mają prawo wglądu do księgi protokołów.

2. Rada Funduszu

§ 20

1. Rada Funduszu składa się z 5–7 członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2. Skład Rady Funduszu ulega zwiększeniu w przypadku:

1) ogłoszenia upadłości jednego lub więcej zakładów ubezpieczeń – przedstawiciel organu nadzoru staje się członkiem Rady Funduszu do czasu zakończenia procesu związanego z zaspokajaniem roszczeń i świadczeń upadłego zakładu ubezpieczeń,

2) ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w dziale l (ubezpieczenia na życie), o dwóch przedstawicieli zakładów ubezpieczeń prowadzących taką działalność, do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

3. Członków Rady Funduszu wymienionych w ust. 2 pkt 2 powołuje Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu zwołanym w trybie § 11 ust. 3 lub § 13 ust. 2.

4. Rada Funduszu powołuje i odwołuje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% Członków Rady.

5. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 21

Rada Funduszu odbywa posiedzenia przynajmniej 6 razy do roku.

§ 22

1. Mandat Członka Rady trwa 3 lata. Ograniczenie to nie dotyczy Członka Rady – przedstawiciela organu nadzoru.

2. Mandat Członka Rady wygasa przed upływem kadencji:

1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady,

2) wskutek odwołania przez Zgromadzenie Członków Funduszu,

3) w razie śmierci,

4) w razie ogłoszenia upadłości lub przymusowej likwidacji zakładu ubezpieczeń, którego był Członkiem władz statutowych.

3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu Członka niż w okresie określonym w ust. 1, uzupełnienie składu Rady Funduszu następuje poprzez wybór Członka do końca okresu, na który przypadał mandat.

4. Odwołanie członka Rady przez Zgromadzenie Członków Funduszu przed upływem kadencji następuje na wniosek Członka Funduszu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

5. Skład Rady Funduszu podlega uzupełnieniu na pierwszym Zgromadzeniu po dacie wygaśnięcia mandatu Członka Rady.

6. Członek Rady, będący przedstawicielem organu nadzoru, może być odwołany w każdym czasie przez organ, który go delegował do Rady. W takim przypadku organ nadzoru deleguje jednocześnie do Rady innego przedstawiciela.

§ 23

1. Przewodniczący Rady Funduszu zwołuje i prowadzi posiedzenie Rady Funduszu. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący Rady Funduszu. Jeżeli w posiedzeniu nie uczestniczy przewodniczący ani wiceprzewodniczący, Członkowie Rady Funduszu wybierają spośród siebie osobę prowadzącą obrady.

2. Posiedzenia Rady Funduszu są protokołowane. W protokole z posiedzenia Rady stwierdza się porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Funduszu oraz osób zaproszonych na posiedzenie, brzmienie przyjętych uchwał, liczba głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół jest podpisywany przez wszystkich Członków Rady Funduszu biorących udział w posiedzeniu.

§ 24

1. Rada Funduszu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% Członków Rady Funduszu. W razie równego rozkładu głosów decyduje głos osoby prowadzącej obrady. Każdy Członek Rady ma jeden głos.

2. Uchwały, których przedmiotem jest powołanie lub odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego Członków Rada Funduszu podejmuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, nie mniej jednak niż przez czterech Członków Rady.

§ 25

Osoby wchodzące w skład Rady Funduszu nie pozostają z Funduszem w stosunku pracy.

§ 26

1. Rada Funduszu działa kolegialnie.

2. Rada Funduszu wykonuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.

3. Rada Funduszu, jak i poszczególni jej Członkowie, działając z upoważnienia Rady mają prawo:

1) wglądu w akta i dokumenty Funduszu,

2) żądania wyjaśnień od Zarządu,

3) przeprowadzania kontroli działalności Funduszu.

§ 27

1. Do kompetencji Rady Funduszu należy:

1) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Funduszu,

2) rozpatrywanie i rekompensowanie Zgromadzeniu Członków rocznych sprawozdań Funduszu,

3) uchwalanie regulaminu Rady Funduszu,

4) ustalanie warunków i trybu postępowania przy umarzaniu wierzytelności Funduszu,

5) zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu, sporządzonych w razie upadłości zakładu ubezpieczeń,

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

7) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,

8) określanie zasad wynagradzania Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,

9) rozpatrywanie i rekomendowanie Zgromadzeniu Członków wniosku Zarządu w sprawie wysokości składki, wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń w trybie art. 53 ust. 2 ustawy,

10) ustalanie wysokości opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, określonego w art. 4 ustawy,

11) ustalanie zasad i polityki lokacyjnej Funduszu,

12) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego.

2. Rada Funduszu może:

1) zawiesić wykonanie uchwały Zarządu do czasu ponownego rozpatrzenia przez Zarząd sprawy, będącej przedmiotem uchwały, jednakże na okres nie dłuższy niż do najbliższego Zgromadzenia Członków,

2) uchwalić zalecenia dla Zarządu zwłaszcza w razie stwierdzenia uchybień w działalności Funduszu lub nieprawidłowego wykonania zadań Zarządu.

3. Zarząd

§ 28

1. Zarząd składa się z 3–5 członków, w tym prezesa i dwóch wiceprezesów.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata od dnia powołania i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Funduszu za ostatni rok obrotowy.

3. Członkiem Zarządu może być osoba posiadająca co najmniej 4-letnie doświadczenie w działalności ubezpieczeniowej.

4. Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności w ramach stosunku pracy.

§ 29

1. Zarząd jest organem wykonawczym Funduszu, uprawnionym do jego reprezentowania.

2. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Funduszu należą do zakresu działania Zarządu.

3. Zarząd określa strukturę organizacyjną Funduszu.

4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw.

5. Zarząd ustala zakładowy plan kont.

§ 30

Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 31

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawnieni są działający łącznie dwaj Członkowie Zarządu.

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im przez Zarząd umocowania.

§ 32

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności upoważniony wiceprezes Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane; postanowienia § 23 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Funduszu.

§ 33

W stosunkach między Funduszem i Członkami Zarządu Fundusz jest reprezentowany przez Radę Funduszu. Uchwały w tym przedmiocie podejmuje Rada Funduszu, a stosowne dokumenty w imieniu Rady podpisuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

ROZDZIAŁ IV

Zasady gospodarki finansowej

§ 34

1. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie rocznych planów finansowych, sporządzanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Funduszu.

2. Fundusz pokrywa zobowiązania oraz koszty działalności z uzyskanych dochodów.

3. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

§ 35

Dochodami Funduszu są:

1) wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy,

2) dochody z lokat środków Funduszu dokonywanych według zasad określonych w art. 61–64 ustawy,

3) dochody z tytułu opłat przewidzianych w art. 90e ust. 1 z zastrzeżeniem art. 90e ust. 3 ustawy,

4) wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale l (ubezpieczenia na życie) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie,

5) dochody z tytułu roszczeń regresowych,

6) inne dochody.

§ 36

Wydatkami Funduszu są:

1) wypłaty odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3, w granicach określonych w art. 51 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy,

2) wypłaty odszkodowań i świadczeń w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń zgodnie z zasadami określonymi w art. 51 ust. 4 i 7 ustawy,

3) koszty administracyjne Funduszu,

4) inne koszty wynikające z ustawowej i statutowej działalności Funduszu.

§ 37

1. Fundusz tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz statutowy, tworzony z wyniku finansowego roku obrotowego na pokrycie wydatków określonych w § 36,

2) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich tworzenia wynika z obowiązujących przepisów.

2. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy, o których mowa w ust. 1, określają obowiązujące przepisy.

§ 38

1. Zarząd bieżąco dokonuje oceny ekonomiczno-finansowej Funduszu i w razie potrzeby wnioskuje do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o ustalenie procentu składki wnoszonej przez zakład ubezpieczeń – Członków Funduszu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Zarząd przedkłada do zaopiniowania Radzie Funduszu, następnie Zgromadzeniu Członków, a po akceptacji Zgromadzenia występuje do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, który w sprawie tej wydaje stosowne rozporządzenie.

§ 39

1. W przypadku ogłoszenia upadłości lub zaistnienia stanów, o których mowa w art. 51 ust. 4 pkt 1 i ust. 7 ustawy. Zarząd Funduszu dokonuje oceny ekonomiczno-finansowej Funduszu i w przypadku gdy posiadane przez Fundusz środki nie wystarczają na zaspokojenie wszelkich roszczeń, kierowanych wobec Funduszu, występuje do organu nadzoru z wnioskiem o zwiększenie procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń – Członków Funduszu.

2. Wystąpienie do organu nadzoru wymaga uprzedniej akceptacji wniosku przez Radę Funduszu.

§ 40

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową w dziale l, wpłaty składek, wnoszone zgodnie z art. 57 ustawy na rzecz Funduszu przez zakłady ubezpieczeń, dokonywane są na wyodrębniony rachunek, z którego Fundusz zaspokaja roszczenia wynikające z art. 51 ust. 4 pkt 2 ustawy.

§ 41

1. Fundusz prowadzi rachunkowość zgodnie z zakładowym planem kont ustalonym przez Zarząd.

2. Zarząd Funduszu sporządza, w formie pisemnej na koniec roku obrotowego, roczne sprawozdanie z działalności Funduszu i sprawozdanie finansowe, w terminie do dnia 25 marca następnego roku obrotowego i niezwłocznie przedstawia do przyjęcia Radzie Funduszu.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, bada podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, określony w odrębnych przepisach.

4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 wraz z opinią biegłego rewidenta. Zarząd przedstawia do zaopiniowania organowi nadzoru w terminie do dnia 31 marca następnego roku, po przyjęciu ich przez Radę Funduszu.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, wraz z opinią biegłego rewidenta, a także opinią organu nadzoru, zatwierdzane są na najbliższym Zgromadzeniu Członków Funduszu.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia przejściowe

§ 42

Fundusz przejął prawa i obowiązki oraz majątek i pełną dokumentację Funduszu Ochrony Ubezpieczonych na zasadach określonych w art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 43

Roszczenia osób uprawnionych do odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia w ZU Westa SA i ZU Westa Life SA zaspokajane są według zasad obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 44

Statut obowiązuje od następnego dnia po jego zatwierdzeniu przez organ nadzoru.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-04-19
  • Data wejścia w życie: 2002-04-19
  • Data obowiązywania: 2002-04-19
  • Dokument traci ważność: 2004-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe