Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 września 2002 r.

w sprawie wykazu zagadnień tematycznych obowiązujących na egzaminie kwalifikacyjnym na agenta celnego.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych (Dz. U. Nr 19, poz. 232 i z 2002 r. Nr 43, poz. 390) ogłasza się wykaz zagadnień tematycznych obowiązujących na egzaminie kwalifikacyjnym na agenta celnego, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

 

z up. MINISTRA FINANSÓW

SZEF SŁUŻBY CELNEJ

PODSEKRETARZ STANU

T. Michalak


 

Załącznik 1. [WYKAZ ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA EGZAMINIE KWALIFIKACYJNYM NA AGENTA CELNEGO]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 20 września 2002 r. (poz. 65)

WYKAZ ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA EGZAMINIE KWALIFIKACYJNYM NA AGENTA CELNEGO

1. Przepisy ogólne prawa celnego:

a) definicje ustawowe,

b) zasady ogólne,

c) wiążąca informacja taryfowa,

d) wiążąca informacja o pochodzeniu towaru,

e) zasady przechowywania dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej,

f) zasady stosowania kursów walut obcych przy ustalaniu wartości celnej.

2. Elementy kalkulacyjne:

a) zasady funkcjonowania taryfy celnej,

b) inne środki taryfowe,

c) zasady rozdysponowania kontyngentów taryfowych,

d) reguły preferencyjnego pochodzenia towarów,

e) reguły niepreferencyjnego pochodzenia towarów,

f) rodzaje stawek celnych, warunki ich stosowania,

g) metody ustalania wartości celnej towarów.

3. Wprowadzenie towaru na polski obszar celny:

a) droga celna,

b) przedstawienie towarów,

c) deklaracja skrócona,

d) rozładunek towarów,

e) status towarów składowanych czasowo,

f) magazyny celne,

g) terminy do nadania przeznaczenia celnego,

h) zakazy i ograniczenia wynikające ze środków polityki handlowej,

i) ochrona własności intelektualnej.

4. Zgłoszenie celne:

a) formy dokonywania zgłoszeń celnych,

b) przesłanki odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego,

c) przyjęcie zgłoszenia celnego,

d) sprostowanie i unieważnienie zgłoszenia celnego,

e) weryfikacja zgłoszenia celnego,

f) zwolnienie towarów, jako czynność organu celnego umożliwiająca użycie towarów w celach określonych przez procedurę celną, jaką zostały objęte.

5. Procedury uproszczone:

a) formy upraszczania czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurą celną,

b) wymogi podmiotowe dotyczące osoby, która wnioskuje o wydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej,

c) warunki i tryb stosowania procedur uproszczonych.

6. Procedury celne, w tym procedury zawieszające i gospodarcze procedury celne:

a) dopuszczenie do obrotu,

b) tranzyt,

c) skład celny,

d) uszlachetnianie czynne,

e) przetwarzanie pod kontrolą,

f) odprawa czasowa,

g) uszlachetnianie bierne,

h) wywóz.

7. Wolne obszary celne i składy wolnocłowe:

a) warunki prowadzenia działalności gospodarczej w wolnym obszarze celnym,

b) stosowanie procedur gospodarczych w wolnych obszarach celnych,

c) obowiązki związane z wprowadzeniem i wyprowadzeniem towaru z wolnego obszaru celnego.

8. Powrotny wywóz towarów.

9. Zniszczenie lub zrzeczenie się towarów pozostających pod dozorem celnym.

10. Operacje uprzywilejowane:

a) katalog zwolnień od cła,

b) towary powracające,

c) przywóz produktów rybołówstwa morskiego i innych produktów wydobytych z morza.

11. Zabezpieczenie kwot należności celnych:

a) zabezpieczenie generalne,

b) zabezpieczenie ryczałtowe,

c) sposoby obliczania wysokości zabezpieczeń,

d) formy oraz terminy złożenia zabezpieczenia,

e) wykaz gwarantów,

f) wydatki zwolnienia z zabezpieczenia.

12. Powstanie długu celnego:

a) moment powstania długu celnego oraz określenie osoby zobowiązanej do uiszczenia należności celnych,

b) zasady odpowiedzialności,

c) sposoby obliczania kwoty wynikającej z długu celnego,

d) miejsce powstania długu celnego,

e) wydatki, w których dług celny nie powstaje,

f) zasady poboru odsetek wyrównawczych.

13. Sposoby uiszczania należności celnych:

a) określenie terminów, w których należy uiścić dług celny,

b) zarejestrowanie kwoty wynikającej z długu celnego,

c) przedawnienie zarejestrowania.

14. Formy ułatwień płatniczych oraz formy odraczania płatności:

a) terminy odraczania należności celnych,

b) warunki podmiotowe dotyczące osoby wnioskującej o odroczenie płatności,

c) inne ułatwienia płatnicze.

15. Zwrot i umorzenie należności celnych.

16. Przedstawicielstwo w sprawach celnych:

a) przedstawicielstwo bezpośrednie,

b) przedstawicielstwo pośrednie,

c) obowiązki i uprawnienia przedstawiciela,

d) zakres i podstawy działania agencji celnej oraz zasady odpowiedzialności osoby prowadzącej agencję celną,

e) warunki jakie musi spełniać osoba, aby zostać wpisaną na listę agentów celnych.

17. Przepisy proceduralne stosowane w postępowaniu przed organami właściwymi w sprawach celnych:

a) tryb i zasady postępowania przed organami właściwymi w sprawach celnych, określone w Ordynacji podatkowej i w przepisach Prawa celnego,

b) tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego.

18. Opłaty w sprawach celnych.

19. Zasady i warunki wykonywania kontroli celnej:

a) zakres kontroli celnej,

b) kontrola celna towarów wprowadzanych na polski obszar celny i towarów wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego,

c) kontrola celna wykonywana poza urzędem celnym.

20. Przepisy odrębne stosowane w postępowaniu przed organami właściwymi w sprawach celnych:

a) przepisy podatkowe,

b) zakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych,

c) umowy międzynarodowe.

21. Przepisy ustrojowe dotyczące administracji celnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-10-30
  • Data wejścia w życie: 2002-10-30
  • Data obowiązywania: 2002-10-30
  • Dokument traci ważność: 2004-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe