Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 1/111/2002 PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO SPRAW DORADZTWA PODATKOWEGO

z dnia 23 września 2002 r.

w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego.

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86), zwanej dalej „ustawą", wyznaczam termin egzaminu pisemnego na dzień 18 listopada 2002 roku.

Podstawą przeprowadzenia egzaminu będzie dotychczasowy Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego opublikowany w 2001 r. (wydanie III uzupełnione i poprawione) oraz Komunikat nr 1/PKE/2002 w sprawie zmian w wykazie pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2002 r. Nr 11, poz. 59), który obowiązuje w dniu podjęcia decyzji o przeprowadzeniu egzaminu.

Osoby ubiegające się do dopuszczenie do egzaminu obowiązane są, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz wnieść opłatę egzaminacyjną. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia.

Osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego dołączają zgodę na dopuszczenie do egzaminu, o której mowa w art. 21 ust. 3 ustawy.

W przypadku osób wpisanych warunkowo na listę doradców podatkowych należy zamieścić we wniosku oświadczenie o spełnianiu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz podać informację o numerze wpisu na listę doradców podatkowych.

Opłatę za egzamin w wysokości 600 zł należy wpłacić na rachunek:

nr 10101010100038252231000000; NBP O/O Warszawa;

Ministerstwo Finansów,
Departament Budżetu Resortu i Spraw Majątkowych
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z dowodem uiszczenia opłaty za egzamin należy przesłać na adres:

Ministerstwo Finansów
Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego
ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

 

PRZEWODNICZĄCY

PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

DO SPRAW DORADZTWA PODATKOWEGO

prof. dr hab. Wł. Nykiel

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-10-30
  • Data wejścia w życie: 2002-09-23
  • Data obowiązywania: 2002-09-23
  • Dokument traci ważność: 2010-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe