Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 4 listopada 2002 r.

w sprawie wysokości odsetek, stopy procentowej oraz średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy dla obligacji dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 14 grudnia 2005 r. (DZ1205).

Tekst pierwotny

W związku z § 13 ust. 3 pkt 2 zarządzenia nr 72 Ministra Finansów z dnia 13 listopada 1995 r. w sprawie emisji obligacji dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 19, poz. 81) ogłasza się, co następuje:

1. Wysokość należnych odsetek od jednej obligacji dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 14 grudnia 2005 r. (DZ1205) dla ósmego okresu odsetkowego, tj. od 13 grudnia 2002 r. do 13 grudnia 2003 r., wynosi 81,40 złotych.

2. Stopa procentowa obligacji dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 14 grudnia 2005 r. (DZ1205) dla ósmego okresu odsetkowego, tj. od 13 grudnia 2002 r. do 13 grudnia 2003 r., wynosi 8,14%.

3. Średnie ważone stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych uwzględniane przy obliczaniu stopy procentowej dla ósmego okresu odsetkowego obligacji dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej serii o terminie wykupu 14 grudnia 2005 r. (DZ1205) wynoszą:

 

Data przetargu bonów 52-tygodniowych

Średnia ważona stopa rentowności bonów 52-tygodniowych

1

2

2.09.2002 r.

7,573%

9.09.2002 r.

7,270%

16.09.2002 r.

7,216%

23.09.2002 r.

7,185%

30.09.2002 r.

7,113%

7.10.2002 r.

7,026%

14.10.2002 r.

6,857%

21.10.2002 r.

6,741%

28.10.2002 r.

6,399%

 

MINISTER FINANSÓW

z up. R. Michalski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-11-25
  • Data wejścia w życie: 2002-11-25
  • Data obowiązywania: 2002-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe